Teksti suurus:

Aastatel 1940–1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 46, 721

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.04.1995 otsus nr 538

Aastatel 1940–1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus

Vastu võetud 19.04.1995


§ 1. Tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse lisas toodud aastatel 1940–1991 vastuvõetud õigusaktid.

§ 2. Õigusvastaselt võõrandatud maa ja muu vara tagastamine, asendamine ja kompenseerimine toimub Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I 1994, 38, 617; 40, 653; 51, 859; 94, 1609; 1995, 2/3, 5) ja Eesti Vabariigi maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1995, 10, 113) ning nendest tulenevates õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

Riigikogu esimees Toomas SAVI


Lisa
Aastatel 1940–1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seaduse juurde

Aastatel 1940–1991 vastuvõetud kehtetuks tunnistatavate õigusaktide loetelu

1. Riigivolikogu 23. juuli 1940. a. «Deklaratsioon maa kuulutamisest kogu rahva omanduseks» (RT 1940, 77, 744).

2. Riigivolikogu 23. juuli 1940. a. «Deklaratsioon pankade ja suurtööstuse natsionaliseerimise kohta» (RT 1940, 77, 745).

3. Riigivolikogu 25. augusti 1940. a. otsus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Konstitutsiooni kinnitamise kohta (RT 1940, 111, 1117).

4. Eesti  NSV  ajutise  Ülemnõukogu  Presiidiumi  1940. a. 9. septembri «Natsionaliseeritud ettevõtete kohustuste korraldamise ja neile avansside andmise seadlus» (ENSV Teataja 1940, 6, 50).

5. Eesti NSV  ajutise  Ülemnõukogu  Presiidiumi  1940. a.  28. septembri «Jaan Koorti nimelise Rakenduskunstikooli seadlus» (ENSV Teataja 1940, 15, 148; 26, 284).

6. Eesti NSV  ajutise  Ülemnõukogu  Presiidiumi  1940. a.  28. septembri «ENSV Riikliku Kinokeskuse seadlus» (ENSV Teataja 1940, 15, 149).

7. Eesti  NSV  ajutise  Ülemnõukogu  Presiidiumi  1940. a. 28. septembri seadlus «Suurte kaubanduslike ettevõtete ja avalike saunade natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 15, 150).

8. Eesti  NSV  ajutise  Ülemnõukogu  Presiidiumi  1940. a. 28. septembri «Natsionaliseeritud ettevõtete juhtimise korraldamise seadlus» (ENSV Teataja 1940, 15, 151).

9. Eesti  NSV  ajutise  Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 28. septembri «Lina- ja villakaubanduse korraldamise seadlus» (ENSV Teataja 1940, 15, 152).

10. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 2. oktoobri seadlus «Spekulatsiooni vastu võitlemise kohta» (ENSV Teataja 1940, 17, 204).

11. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus «Laevandusettevõtete, mere- ja jõelaevastiku natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 21, 226).

12. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 12. oktoobri seadlus «Kindlustusasutiste natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 26, 287).

13. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 12. oktoobri seadlus «Teatrite natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 26, 288).

14. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 12. oktoobri seadlus «Suuremate hotellide, võõrastemajade, kohvikute ja söögimajade natsionaliseerimise korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1940, 26, 289).

15. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 31. oktoobri seadlus «Pandimajades ja kohtuasutistes panditud või deponeeritud väärisesemete natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 37, 432).

16. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 31. oktoobri seadlus «Suurte majade natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 37, 433; 1941, 58, 914).

17. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 24. novembri seadlus «Riikliku sotsiaalkindlustuse sisseseadmise kohta» (ENSV Teataja 1940, 55, 656).

18. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a. 30. detsembri seadlus «Tsirkuste natsionaliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1940, 73, 1009).

19. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1941. a. 17. jaanuari seadlus «NSV Liidu Kaubandusliku meresõidu koodeksi ja teiste liidu-mereseaduste kehtimapaneku kohta Eesti NSV territooriumil» (ENSV Teataja 1941, 15, 169).

20. Eesti NSV 1941. a. 16. aprilli seadus «Eesti NSV Ülemnõukogu saadikutele saadikuvolituste täitmisega seosesolevate kulude tasumise kohta» (ENSV Teataja 1941, 43, 652; 1974, 9, 69; 1975, 28, 272; 1980, 6, 80).

21. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1941. a. 24. mai seadlus «Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Punase Rändlipu asutamisest maakondadele põllumajanduslike tööde parimate näitajate eest» (ENSV Teataja 1941, 55, 866).

22. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1945. a. 18. jaanuari seadlus «Maakondliku alluvusega linnade ja valdade täitevkomiteede arvulise koosseisu kohta» (ENSV Teataja 1945, 4, 46).

23. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1945. a. 18. jaanuari seadlus «Maakondade ja vabariikliku alluvusega linnade täitevkomiteede arvulise koosseisu kohta» (ENSV Teataja 1945, 4, 47).

24. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1946. a. 6. novembri seadlus «Nõukogude Eesti preemiate asutamise kohta» (ENSV Teataja 1946, 55, 464; 1948, 13, 77; 21, 133; 1949, 15, 105).

25. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1948. a. 27. augusti seadlus «Eesti NSV riigiasutiste ja nende ametiisikute suhtlemise korrast välisriikide asutiste ja ametiisikutega» (ENSV Teataja 1948, 24, 165).

26. Eesti NSV Ülemnõukogu 1949. a. 13. aprilli seadus «Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) teksti muutmise ja täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1949, 21, 127; 1950, 10, 81; 1951, 4, 23 ja 24; 1953, 2, 11; 9, 103; 1955, 6, 33; 1956, 3, 31; 15, 149 ja 150; 1957, 6, 61; 1958, 3, 33 ja 34; 1959, 2, 16 ja 17; 25, 134 ja 135; 60, 331; ENSV Ülemnõukogu Teataja 1960, 27, 66; 1961, 1, 5; 23, 81; 41, 134; 1962, 29, 95; 52, 186; 1963, 43, 165; 1964, 25, 117; 52, 232; 1965, 43, 179; 52, 233; ENSV Teataja 1966, 44, 307; 1967, 19, 146; 1969, 31, 317; 1970, 33, 286; 1971, 29, 303; 1972, 52, 573; 1976, 47, 455).

27. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1952. a. 22. detsembri seadlus ««Eesti NSV oblastite, rajoonide, linnade, alevite ja külade töörahva saadikute nõukogude valimiste määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1953, 1, 2).

28. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1953. a. 10. juuli otsus «Autasustatuile ordenite, medalite ja aukirjade kätteandmise korra kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt».

29. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1956. a. 21. juuli seadlus «Uue, parandatud Eesti NSV hümni teksti kinnitamisest» (ENSV Teataja 1956, 11, 115).

30. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1956. a. 18. augusti seadlus «Eesti NSV linnade, linnarajoonide, alevite ja külade töörahva saadikute nõukogude istungjärkude kokkukutsumise tähtaegadest» (ENSV Teataja 1956, 13, 132).

31. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1958. a. 21. juuni otsus «Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse «Vastutusest pisispekulatsiooni eest» rakendamise kohta».

32. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1958. a. 23. augusti seadlus «Ametiisikutele rahalise tasendusmakse määramise korrast» (ENSV Teataja 1958, 12, 179).

33. Eesti NSV 1959. a. 26. novembri seadus «Eesti NSV Ülemnõukogu saadiku tagasikutsumise korra kohta» (ENSV Teataja 1959, 60, 330; 1979, 50, 600 ja 601; 1986, 10, 132).

34. Eesti NSV 1960. a. 19. augusti seadus «Kohaliku rahvasaadikute nõukogu saadiku tagasikutsumise korra kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1960, 27, 65; ENSV Teataja 1979, 50, 602 ja 603).

35. Eesti NSV 1961. a. 8. juuni seadus «Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude eelarveõiguste kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 23, 77; ENSV Teataja 1984, 31, 378; 1988, 30, 375).

36. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1961. a. 25. novembri otsus «Rinnamärkide «Eesti NSV teeneline leiutaja» ja «Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija» kirjelduse kinnitamise kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 47, 159).

37. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1961. a. 23. detsembri otsus «Rinnamärgi «Eesti NSV teeneline ehitaja» kirjelduse kinnitamise kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 51, 176; 1962, 13, 32).

38. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1962. a. 7. veebruari seadlusega «Administratiivkorras määratavate rahatrahvide kohaldamise edasise piiramise kohta» kinnitatud «Administratiivkomisjonide põhimäärus» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1962, 6, 13; ENSV  Teataja 1988, 21, 261).

39. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1962. a. 8. septembri otsus «Armuandmise taotluste läbivaatamise korra kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis» (ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 28. augusti otsuse sõnastuses).

40. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1964. a. 25. jaanuari otsus «Rinnamärgi «Eesti NSV teeneline sporditegelane» kirjelduse kinnitamise kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964, 5, 28).

41. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1964. a. 30. mai seadlus «Mittetöise tuluga ehitatud või soetatud majade, suvilate ja muude ehituste omanikelt sõiduautode tasuta äravõtmise kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964, 23, 104).

42. Eesti NSV 1964. a. 12. juuni seadusega (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964, 25, 116) kinnitatud ENSV tsiviilprotsessi koodeksi V osa, §-d 326–416.

43. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. a. 10. augusti otsus «Maal elunevate kooliõpilaste tasuta sõidu kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1965, 32, 131).

44. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. a. 18. augusti seadlus «Õppeaja kohta eesti õppekeelega üldhariduslikes keskkoolides Eesti NSV-s» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1965, 33, 135).

45. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. a. 25. septembri seadluse «Kolhoosi liikmeks mitteolevatele kodanikele kuuluvate kariloomade normi kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1965, 39, 157; ENSV Teataja 1979, 33, 401) §-d 2 ja 3.

46. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1967. a. 27. mai seadlus «Eesti NSV teenelise keemiatööstuse töötaja aunimetuse kehtestamise kohta» (ENSV Teataja 1967, 24, 192).

47. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1967. a. 10. juuni seadlus «Eesti NSV teenelise kergetööstuse töötaja aunimetuse kehtestamise kohta» (ENSV Teataja 1967, 26, 208).

48. Eesti NSV 1968. a. 14. juuni seadus «Eesti NSV alevi ja küla rahvasaadikute nõukogu kohta» (ENSV Teataja 1968, 26, 182; 1979, 50, 606; 1983, 3, 25, VI osa; 1985, 37, 579, II osa; 1988, 25, 296, V osa; 33, 443).

49. Eesti NSV 1971. a. 14. juuli seadus «Eesti NSV rajooni rahvasaadikute nõukogu kohta» (ENSV Teataja 1971, 29 lisa; 1979, 50, 604; 1980, 12, 173, I osa; 1982, 23, 347; 1983, 3, 25, V osa; 26, 312; 1985, 37, 579; 1986, 19, 244; 1988, 6, 69, I osa; 25, 296, VII osa; 33, 443; 1989, 34, 517).

50. Eesti NSV 1971. a. 14. juuli seadus «Eesti NSV linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu kohta» (ENSV Teataja 1971, 29 lisa; 1979, 50, 605; 1980, 12, 173, II osa; 1983, 3, 25, IV osa; 1985, 37, 579, IV osa; 1988, 6, 69; 25, 296, VIII osa; 33, 443).

51. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1973. a. 27. aprilli seadlus «Ravist kõrvalehoiduvate, alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid kuritarvitavate aktiivset tuberkuloosi põdevate isikute tuberkuloosivastase sundravi kohta» (ENSV Teataja 1973, 18, 158).

52. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1974. a. 29. märtsi seadlus ««Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude alatiste komisjonide põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1974, 14, 126; 1980, 14, 224; 1988, 33, 443).

53. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1975. a. 31. oktoobri seadlus «Krooniliste alkohoolikute, narkomaanide ja toksikomaanide sundravi ja tööga ümberkasvatamise kohta» (ENSV Teataja 1975, 39, 470; 1983, 3, 24; 1985, 37, 579; 1988, 6, 68).

54. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1977. a. 19. juuli seadlus «Alaealiste asjade komisjonide põhimääruse kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 32, 359; 1986, 13, 167; 1988, 6, 68).

55. Eesti NSV Ülemnõukogu 1978. a. 13. aprilli deklaratsioon «Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi konstitutsiooni (põhiseaduse) vastuvõtmise ja väljakuulutamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 13, 147; 1983, 12, 158; 1988, 48, 684; 52, 747; 1989, 26, 347; 39, 601; 1990, 6, 101).

56. Eesti NSV 1979. a. 28. juuni seadus «Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude valimiste kohta» (ENSV Teataja 1979, 24, 297; 1987, 11, 140; 1988, 44, 625; 50, 713).

57. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. a. 9. juuni otsus «Eesti NSV Ülemnõukogu saadikute kirjade läbivaatamise korra kohta» (ENSV Teataja 1980, 22, 342).

58. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. a. 20. juuni seadlus «Ühiskondlike korrakaitsepunktide põhimääruse kinnitamise kohta».

59. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 31. juuli seadlus «Kolhoositurgudel võetava turumaksu kohta» (ENSV Teataja 1981, 25, 361).

60. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 30. novembri seadlus «Eesti NSV kodakondsusse võtmise korra kohta» (ENSV Teataja 1981, 39, 589).

61. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 30. novembri seadlus ««Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis Eesti NSV kodakondsusse vastuvõtmisega seosesolevate küsimuste läbivaatamise korra põhimääruse» kinnitamise kohta».

62. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1982. a. 26. veebruari seadlus ««Eesti NSV-s valijate juhenditega tehtava töö organiseerimise põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1982, 7, 104).

63. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1983. a. 27. mai seadlus ««Kasvatus- ja tööprofülaktooriumi põhimääruse» kinnitamise kohta».

64. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1983. a. 16. detsembri seadlus «Eesti NSV teenelise ühiskondliku korra kaitsja aunimetuse kehtestamise kohta» (ENSV Teataja 1983, 45, 531).

65. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1984. a. 26. aprilli otsus «Töötajate ja töökollektiivide riiklike autasudega autasustamise materjalide avaldamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 17, 186).

66. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1984. a. 27. septembri seadlus ««Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigihümni põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 34, 417).

67. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1984. a. 25. oktoobri seadlus «Tulirelvade ja laskemoona äravõtmisest teatud kategooria isikutelt» (ENSV Teataja 1984, 40, 475).

68. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1985. a. 30. mai seadlus ««Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude saadikugruppide ja -postide põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 17, 293).

69. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1985. a. 30. mai seadluse «Alaealistele lastele alimentide sissenõudmise korra mõningasest muutmisest ning muudatuste ja täienduste tegemisest Eesti NSV koodeksites» (ENSV Teataja 1985, 17, 295, I osa).

70. Eesti NSV 1988. a. 8. aprilli seadus «Eesti NSV riigi- ja ühiskonnaelu tähtsate küsimuste rahvaarutelust» (ENSV Teataja 1988, 21, 260).

71. Eesti NSV 1989. a. 8. augusti «Kohalike rahvasaadikute nõukogude valimisseadus» (ENSV Teataja 1989, 26, 346; RT 1990, 23, 233; 1992, 4/5, 57).

72. Eesti NSV 1989. a. 6. detsembri seadus «Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta» (ENSV Teataja 1989, 39, 609; 1990, 5, 86 § 4; RT 1991, 14, 190; 37, 457; 40, 494; 1992, 14, 228).

73. Eesti NSV Ülemnõukogu 1990. a. 2. aprilli otsus «Eesti NSV Ülemnõukogu ajutise töö- ja kodukorra kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 12, 181; RT 1990, 2, 33; 1991, 10, 144; 14, 181; 15, 210; 41, 503).

74. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990. a. 28. juuni otsus «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu reglemendi kinnitamise ning Eesti NSV Ülemnõukogu ajutise töö- ja kodukorra osalise kehtetuks tunnistamise kohta» (RT 1990, 2, 33; 16, 178; 19, 225, 226 ja 228; 21, 266; 1991, 10, 145; 14, 180; 15, 214; 36, 444; 39, 478, 42, 511; 1992, 6, 95).

75. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990. a. 25. oktoobri otsus «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu alatiste komisjonide kohta» (RT 1990, 16, 177).

76. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. a. 25. aprilli otsus «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kantselei struktuuri ja koosseisu kinnitamise kohta» (RT 1991, 15, 213; 45, 570; 1992, 34, 449).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json