Teksti suurus:

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 "Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 85, 1432

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 "Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord" muutmine

Vastu võetud 02.11.2007 nr 69

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 29 lõike 4 alusel ja kooskõlas § 29 lõikega 3.

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruses nr 42 «Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» (RTL 2004, 61, 1029) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

« (14) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
1) Bulgaaria Vabariik;
2) Rumeenia Vabariik.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

« (16) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
1) Bulgaaria Vabariik;
2) Rumeenia Vabariik.»;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Rumeenia Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. oktoobrit 2003. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Rumeenia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Rumeenia Vabariigis hambaarstina.»;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

« (15) Rumeenia Vabariigis enne 1. jaanuari 2007. a välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest tunnustatakse ainult meditsiinikooli (şcoală postliceală) keskharidusejärgset diplomit õenduses «Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töö kogemust õendushoolduses.»;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

« (17) Rumeenia Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom (asistent medical obstetrică-ginecologie), mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.»;

6) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva määruse § 8 lõike 11 punktis 2, lõike 12 punktis 1, lõigete 13–14 punktis 2, lõike 19 punktis 2 ning lõike 21 punktis 2 nimetatud tõendit ei nõuta isikutelt, kes esitavad päritoluriigi pädeva organi poolt väljastatud tõendi, et on läbinud vähemalt kolme aasta pikkuse hambaarstiõppega võrdsustatud õppe.»;

7) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).»;

8) määruse lisa 1 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по Медицина и професионална квалификация Магистър-лекар (arsti diplom) Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България) (ülikooli arstiteaduskond);  
 30. Rumeenia Vabariik Diplomă de licenţă de doctor medic
(arsti diplom)
Universităţi
(ülikool).»;
 

9) määruse lisa 2 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Свидетелство за призната специалност (eriarsti tunnistus) Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицинска академия (ülikooli arstiteaduskond, sõjameditsiini instituut);  
30. Rumeenia Vabariik Certificat de medic specialist
(eriarsti sertifikaat)
Ministerul Sănătăţii Publici (Sotsiaalministeerium).»;  

10) määruse lisa 3 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Дентална медицина» с професионална квалификация «Магистър-лекар по дентална медицина»(hambaarsti diplom koos magistrikraadiga) Факултет по дентална медицина към Медицински университет (ülikooli hambaarstiteaduskond);  
30. Rumeenia Vabariik Diplomă de licenţă de medic dentist (hambaarsti diplom) Universităţi
(ülikool).»;
 

11) määruse lisa 4 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Свидетелство за призната специалност по «Ортодонтия»(ortodondi diplom) Факултет по дентална медицина към Медицински университет (ülikooli hambaarstiteaduskond);  
30. Rumeenia Vabariik –»;    

12) määruse lisa 5 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Медицинска сестра» (õe diplom) Университет (ülikool);  
30. Rumeenia Vabariik 1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

2. Diplomã de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

(1; 2 üldõe diplom)

1. Universităţi

2. Universităţi

(1; 2 ülikoolid).»;

 

13) määruse lisa 6 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Акушерка» (ämmaemanda diplom) Университет (ülikool);  
30. Rumeenia Vabariik Diplomă de licenţă de moaşă
(ämmaemanda diplom)
Universităţi
(ülikool).»
 

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json