Teksti suurus:

Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm

Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm - sisukord
  Väljaandja:Sotsiaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
  Avaldamismärge:RTL 2007, 87, 1466

  Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm

  Vastu võetud 07.11.2007 nr 71

  Määrus kehtestatakse «Elatisabi seaduse» § 10 lõike 6 alusel.

  § 1.    Määrusega kehtestatakse elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm.

  § 2.    Määrus jõustub 2008. a 1. jaanuaril.

  Minister Maret MARIPUU


  Kantsler Riho TAPFER


  Sotsiaalministri 7. novembri 2007. a määruse nr 71 «Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm»
  lisa


  TEADE ELATISNÕUDE VÕLGNIKULE

  Elatisnõude võlgniku andmed:

  ____________________________________________
   (eesnimi, perekonnanimi)                       


  isikukood või sünniaeg)

  ____________________________________________
   (tänav/küla, maja ja krt nr)

  ____________________________________________
   (linn/vald)

  ____________________________________________
   (maakond, postiindeks)

  Sotsiaalkindlustusameti ____________________________________________________ teavitab Teid,
  et elatisabi seaduse (edaspidi seadus) § 10 lg 1 alusel on riigile_____________________ üle läinud elatisnõue
   (kuupäev)

  Teie kui elatisnõude võlgniku vastu ajavahemiku eest alates_____________ kuni ____________ summas_____________.
   (nõude suurus)

  Elatisnõude aluseks on kohtuasjas nr _______________ _________________________ 20____. a tehtud
   (kohtulahendi kuupäev)

  kohtulahend (jõustunud __________________________ 20____. a).

  Elatisnõue on riigile üle läinud Sotsiaalkindlustusameti 20___. a otsusega nr ______________.

  Sotsiaalkindlustusamet teeb Teile seaduse § 10 lõigete 4 ja 5 alusel ettepaneku rahuldada riigile üle läinud elatisnõue
  summas ____________ krooni ja kanda see Rahandusministeeriumi
  arveldusarvele nr _________________________ ________________ pangas, viitenumber _________________, kas:
    1) ühekordse maksena hiljemalt ____________________________ 20____. a,või
    2) kolmes osas hiljemalt alljärgnevateks tähtpäevadeks:
  15. ________________________ 20____. a ____________________ krooni
  15. ________________________ 20____. a ____________________ krooni
  15. ________________________ 20____. a ____________________ krooni


  Kui Te ei täida riigile üle läinud elatisnõuet märgitud tähtajaks, esitab Sotsiaalkindlustusamet seaduse § 11 lg 2 kohaselt avalduse elatisasjas algatatud täitemenetlusega ühinemiseks või esitab avalduse täitemenetluse algatamiseks riigile üle läinud elatisnõude sissenõudmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  KUUPÄEV ________________________ 20___. a.

  AMETNIKU NIMI _________________________ ALLKIRI ___________________________

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json