Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 85, 1427

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.11.2007 nr 79

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)».

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 2005, 116, 1830) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) tühja puhastamata statsionaarse survepaagi või paagi, milles veeti klass 2 gaase liigi koodiga A, O, F või klass 3 ja klass 9 II või III pakendigrupi aineid või klass 6.1 II või III pakendigrupi pestitsiide, veol, kui:
a) kõik avad, välja arvatud kaitselappide avad, on veo ajal hermeetiliselt suletud;
b) mis tahes lekkimine on välditud;
c) veos on kinnitatud alusvankrile või veokasti või mis tahes kinnitusvahendisse, sõidukile või konteinerisse selliselt, et veos normaalsetes veooludes ei kao ega nihku.

Toodud erand ei laiene survepaakidele ja paakidele, milles sisaldub mitteplahvatavas olekus lõhkeaine või aine, mille vedu on ADR kohaselt keelatud.»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 7 alapunkt f tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 punkti 24 alapunkt b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« b) FL sõiduk on ette nähtud mitte üle 60 °C leekpunktiga vedeliku (välja arvatud diiselkütus, mis vastab standardile EN 590:2004, ja gaasiõli ja kerge kütteõli (ÜRO nr 1202), mille leekpunkt on määratud standardiga EN 590:2004) või kergestisüttiva gaasi veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või mahutikogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3;»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 34 järgmises sõnastuses:

« 34) meeskonna liige (Member of a vehicle crew) on juht ja muu sõidukis viibimiseks õigustatud isik, kelle sõidukis viibimise põhjuseks on ohutus, turvalisus, koolitus või tootmisvajadus;»;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud tunnistus väljastatakse paaksõidukile, mille veoanum on kontrollitud ja mille veoanumal on § 17 lõike 9 kohane katsetuse läbimist näitav tähistus.»;

6) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) saaja nimi ja aadress. Laialiveo korral lõpptarbijatele klass 2 ja 3 ainete puhul, kui saaja nimi ja aadress eelnevalt ei ole teada, tehakse märge «Laialivedu müügiks»;»;

7) paragrahvi 14 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Nõutavate andmete paigutus ja järjestus veokirjas on vabalt valitav, kuid lõike 1 punktide 1, 2, 3 ja 4 andmed peavad olema järjestuses kas 1, 2, 3 ja 4 või 2, 3, 1 ja 4, näiteks:
UN 1098, ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I või
UN 1098, ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), PG I

(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (välja arvatud radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile ja ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:
JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3 (6.1), II või
JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3 (6.1), PG II või
JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II, või
JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, PG II.»;

8) paragrahvi 14 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tühja puhastamata sõidukil oleva paagi, anumakogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri ja üle 1000 l mahuga gaasianuma korral peab vedaja koostama veokirja, milles näidatakse viimati laaditud veose kohta lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 4 nõutav teave, näiteks:
TÜHI PAAKAUTO, VIIMANE VEOS: UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I või
TÜHI PAAKAUTO, VIIMANE VEOS: UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), PG I.»;

9) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 7 kuni 9 järgmises sõnastuses:

« (7) Paaki ei tohi laadida lubatust suuremat kogust ega ületada paagi lubatud täiteastet.

(8) Veoüksuses veetav puisteveos ei tohi variseda ega tükikaubad kukkuda.

(9) Kui vedelike veoks ette nähtud paagi korpused pole vaheseintega või laineplaatidega alla 7500 liitrise mahuga sektsioonideks jagatud, ei tohi neid täita üle 80% ega alla 20% nende mahust. Selle sätte mõistes peetakse vedelikeks aineid, mille kinemaatiline viskoossusega 20 °C juures on alla 2680 mm2/s.»;

10) paragrahvi 22 tekstis asendatakse tähistus «61 °C» tähistusega «60 °C»;

11) paragrahvi 29 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Paaksõiduki paagi ja paakkonteineri paagi külge kinnitatud paagi valmistajatehase andmeplaadil peab olema esmase katsetuse või perioodilise katsetuse (initial or periodical test, lühend P) või lekkekatsetuse (leakproofness test, lühend L) läbiviimise kuupäeva näitav kirje kujul kuu, aasta ja katsetuse liiki näitav täht (näiteks 07. 2007 P või 07. 2007 L) ja katsetuse läbiviinud asutuse märgis.»;

12) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele võetakse isikuid, kellel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhiluba.»;

13) paragrahvi 54 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva määruse § 29 lõige 2 jõustub 1. juulil 2010. aastal.

(7) Käesoleva määruse lisa 5 kohase ohumärgise nr 5.2 näidise uus kujundus jõustub 1. juulil 2009. aastal.»;

14) määruse normtehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 EÜ Nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7–13), mida on muudetud Euroopa Komisjoni direktiiviga 96/86/EÜ (EÜT L 335, 25.12.1996, lk 43–44), Euroopa Komisjoni direktiiviga 1999/47/EÜ (EÜT L 169, 05.07.1999, lk 1–57), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2000/61/EÜ (EÜT L 279, 01.11.2000, lk 40–43), Euroopa Komisjoni direktiiviga 2001/7/EÜ (EÜT L 030, 01.02.2001, lk 43), Euroopa Komisjoni otsusega 2002/886/EÜ (EÜT L 308, 09.11.2002, lk 45), Euroopa Komisjoni direktiiviga 2003/28/EÜ (ELT L 90, 08.04.2003, lk 45–46), Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/111/EÜ (ELT L 365, 10.12.2004, lk 25–26) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2006/89/EÜ (ELT L 305, 04.11.2006, lk 4 ja 5) ning EÜ Nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995, lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001, lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004, lk 23–28).»;

15) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbreid 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1863, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 3257, 3295 ja 3336 puudutav tekst muudetakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisa 1 kohaselt (nt asendatakse kõik ÜRO numbri 1133 read lisas 1 olevate ÜRO numbri 1133 ridadega jne);

16) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja täiendatakse käesoleva määruse lisa 2 kohaselt, kusjuures ÜRO numbrite 0015, 0016, 0303, 1391, 3245 ja 3291 read lisatakse olemasoleva sama numbriga ridade järele, ÜRO numbrit 3412 read ÜRO numbri 3411 ridade järele, ÜRO numbrit 3463 rida ÜRO numbri 3462 ridade järele ning ÜRO numbrite 3469–3473 read tabeli lõppu;

17) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja veerus 7 asendatakse tähistus «LQ19» läbivalt tähistusega «LQ7», välja arvatud ÜRO numbrid UN 2809 ja 3442;

18) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 1014, 1015, 1366, 1370, 1979, 1980, 1981, 2005, 2445, 2600, 2662, 3051, 3052, 3053, 3076, 3433, 3435, 3461 (kõik read) tekst tunnistatakse kehtetuks;

19) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1143 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «KROOTONALDEHÜÜD või KROOTONALDEHÜÜD, STABILISEERITUD»;

20) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1202 teises reas veerus 2 asendatakse läbivalt sõnad «EN 590:1993» sõnadega «EN 590:2004»;

21) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1391 veerus 2 toodud teksti lõppu lisatakse sõnad «, mille leekpunkt üle 60 °C»;

22) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1463 veerus 6 toodud tähistus «5.1+8» asendatakse tähistusega «5.1+6.1+8»;

23) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1593 veerus 7 asendatakse tähistus «LQ17» tähistusega «LQ7»;

24) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1740 esimese ja teise rea veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «VESINIKDIFLUORIIDID, TAHKED, N.O.S.»;

25) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1779 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «SIPELGHAPE, milles on üle 85 mass % hapet», veerus 6 asendatakse tähistus «8» tähistusega «8+3», veerus 8 asendatakse tähistus «AT» tähistusega «FL» ja veerus 9 asendatakse tähistus «80» tähistusega «83»;

26) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1848 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «PROPIOONHAPE, sisaldab mitte alla 10 mass %, kuid mitte üle 90 mass % hapet»;

27) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2823 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «KROOTONHAPE, TAHKE»;

28) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2900 veerus 10 toodud tekst tunnistatakse kehtetuks;

29) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3245 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «GENEETILISELT MUUDETUD MIKROORGANISMID või GENEETILISELT MUUDETUD ORGANISMID»;

30) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3373 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «BIOLOOGILISED AINED, KATEGOORIA B» ja veergu 6 lisatakse sõna «6.2»;

31) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3364 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «TRINITROFENOOL (PIKRIINHAPE), NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass % vett»;

32) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3365 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «TRINITROKLOROBENSEEN (PIKRÜÜLKLORIID), NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass % vett»;

33) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3366 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «TRINITROTOLUEEN (TNT), NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass % vett»;

34) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3367 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «TRINITROBENSEEN, NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass % vett»;

35) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3368 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «TRINITROBENSOEHAPE, NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass % vett»;

36) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3370 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «KARBAMIID, NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass % vett»;

37) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3442 veerus 7 asendatakse tähistus «LQ19» tähistusega «LQ18»;

38) lisas 3 toodud piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutava tabeli esimeses veerus asendatakse koodi «LQ4» tähistus tähistusega «LQ4*»;

39) lisas 3 toodud piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutava tabeli esimeses veerus asendatakse koodi «LQ5» tähistus tähistusega «LQ5*»;

40) lisas 3 toodud piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutava tabeli koodi LQ19 puudutavas reas asendatakse tähistus «3 l» tähistusega «5 kg» ja tähistus «1 l» tähistusega «5 kg»;

41) lisa 5 ohumärgise nr 5.2 näidis asendatakse käesoleva määruse lisas 3 tooduga;

42) lisa 5 ohumärgise nr 5.2 kirjeldust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nr 5.2 Sümbol (leek ringi kohal) – must, taust – ülemine pool punane, alumine pool – kollane, arvmärk 5.2 all nurgas»;

43) lisa 6 punktis 2 asendatakse läbivalt tähistus «61 °C» tähistusega «60 °C»;

44) lisas 11 toodud tunnistuse vormi punkti 9.6 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9.6 Erinõuded TC ja TE vastavalt ADR punktile 6.8.4 (kui on nõutav).»;

45) lisa 12 tabeli real «Klass 6.2» aine nimetus muudetakse ja sõnastatakse «A-kategooria nakatavad ained (ÜRO nr 2814 ja 2900)» ning kogust puistes näitav tähistus «a» asendatakse tähistusega «0».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2007. a määruse nr 79 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 1

Ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbreid 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1649, 1863, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 2030, 2814, 2900, 3257, 3295 ja 3336 puudutava teksti muutmine

ÜRO nr Aine nimetus ja kirjeldus Klass Kood Pakendi-
grupp
Ohu-
märgise nr
Piir-
kogus
Sõiduk paagi veoks Veo kategooria Ohu tunnus-
number
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt üle 35 °C)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35 °C)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3   II 3 LQ6 FL 2 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 22 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 3 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35 °C)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1263 VÄRV(kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4 (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4 (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4 (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35 °C)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega
(mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1267 TOORNAFTA 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1267 TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1267 TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1267 TOORNAFTA 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1286 KAMPOLIÕLI 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1286 KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1286 KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1286 KAMPOLIÕLI 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1286 KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1286 KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1286 KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1287 KUMMILAHUS 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1287 KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1287 KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1287 KUMMILAHUS 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1287 KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1287 KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1287 KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS 3 F1 I 3 LQ3 FL 3 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 3 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 3 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1649 MOOTORIKÜTUSE DETONATSIOONIVASTANE LISAND, mille leekpunkt üle 60 °C 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1649 MOOTORIKÜTUSE DETONATSIOONIVASTANE LISAND, mille leekpunkt mitte üle 60 °C 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS
(aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S. (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastav ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastav ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastav ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini, mille leekpunkt üle 60 °C 8 CT1 I 8+6.1 LQ0 AT 1 886
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini, mille leekpunkt mitte üle 60 °C 8 CFT I 8+3+6.1 LQ0 FL 2 886
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini 8 CT1 II 8+6.1 LQ0 AT 3 86
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini 8 CT1 III 8+6.1 LQ0 AT 3 86
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55% nitrotselluloosi 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55% nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55% nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55% nitrotselluloosi 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE 6.2 Il 6.2 LQ0 0
2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE, külmutatud vedelas lämmastikus 6.2 I1 6.2+2.2 LQ0 0
2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE (ainult looma korjused) 6.2 I1 6.2 LQ0 0 606
2900 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB LOOMALE üksnes 6.2 I2 6.2 LQ0 0
2900 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB LOOMALE üksnes, külmutatud vedelas lämmastikus 6.2 I2 6.2+2.2 LQ0 0
2900 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB LOOMALE üksnes
(ainult looma korjused ja jäätmed)
6.2 I2 6.2 LQ0 0 606
3257 KÕRGTEMPERATUURNE VEDELIK, N.O.S., temperatuuril 100 °C või üle selle ja allpool leekpunkti (kaasa arvatud metallid sulas olekus, soolad sulas olekus jne), täidetud temperatuuril üle 190 °C 9 M9 III 9 LQ0 AT 3 99
3257 KÕRGTEMPERATUURNE VEDELIK, N.O.S., temperatuuril 100 °C või üle selle ja allpool leekpunkti (kaasa arvatud metallid sulas olekus, soolad sulas olekus jne), täidetud temperatuuril 190 °C või vähem 9 M9 III 9 LQ0 AT 3 99
3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S. 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
3336 MERKAPTAANID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
3336 MERKAPTAANID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
3336 MERKAPTAANID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
3336 MERKAPTAANID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2007. a määruse nr 79 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 2

Ohtlike veoste nimekirja täiendamine

ÜRO nr Aine nimetus ja kirjeldus Klass Kood Pakendi-
grupp
Ohu-
märgise nr
Piir-
kogus
Sõiduk paagi veoks Veo kategooria Ohu tunnus-
number
0015 SUITSULASKEMOON lõhke-, heite-või väljapaiskelaenguga või ilma, sisaldab sööbivaid aineid 1 1.2G 1+8 LQ0 1
0016 SUITSULASKEMOON lõhke-, heite-või väljapaiskelaenguga või ilma, sisaldab sööbivaid aineid 1 1.3G 1+8 LQ0 1
0303 SUITSULASKEMOON lõhke-, heite-või väljapaiskelaenguga või ilma, sisaldab sööbivaid aineid 1 1.4G 1+8 LQ0 2
1391 LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID või LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID, mille leekpunkt mitte üle 60 °C 4.3 WF1 I 4.3+3 LQ0 FL 1 X323
3245 GENEETILISELT MUUDETUD MIKROORGANISMID või GENEETILISELT MUUDETUD ORGANISMID, külmutatud vedelas lämmastikus 9 M2 9+2.2 LQ0 2
3291 KLIINILISED JÄÄTMED, MÄÄRATLEMATA, N.O.S. või (BIO)MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S. või KORRASTATUD MEDITSIINILISED JÄÄTMED, N.O.S., külmutatud vedelas lämmastikus 6.2 I3 II 8 LQ0 2
3412 SIPELGHAPE, milles on hapet üle 10 mass%, kuid mitte üle 87 mass% 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
3412 SIPELGHAPE, milles on hapet üle 5 mass%, kuid mitte üle 10 mass% 8 C3 III 8 LQ7 AT 3 80
3463 PROPIOONHAPE, mitte vähem kui 90 mass% hapet 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
3469 VÄRV, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täidis javedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi) 3 CF I 3+8 LQ3 FL 1 338
3469 VÄRV, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täidis javedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi) 3 CF II 3+8 LQ4 FL 2 338
3469 VÄRV, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täidis javedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE, KERGESTISÜTTIV, SÖÖBIV (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi) 3 CF III 3+8 LQ7 FL 3 38
3470 VÄRV, SÖÖBIV, KERGESTISÜTTIV, (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täidis javedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE, SÖÖBIV, KERGESTISÜTTIV, (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi) 8 CF1 II 3+8 LQ22 FL 2 83
3471 VESINIKDIFLUORIIDIDE LAHUS N.O.S. 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
3471 VESINIKDIFLUORIIDIDE LAHUS N.O.S 8 CT1 III 8+6.1 LQ7 AT 3 86
3472 KROOTONHAPE, VEDEL 8 C3 III 8 LQ7 AT 3 80
3473 KÜTUSEELEMENTIDE KASETT, sisaldab kergestisüttivat vedelikku 3 F1 3 LQ13 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2007. a määruse nr 79 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 3

Ohumärgis 5.2/otsingu_soovitused.json