Teksti suurus:

Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2007
Avaldamismärge:RT II 2007, 20, 59

Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon

Pariis, 19. oktoober 2005

«Spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise konventsiooni» I ja II lisa muudatuste heakskiitmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Vabariigi Valitsuse 05.07.2007 korraldus nr 335 konventsiooni heakskiitmise kohta

 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (edaspidi UNESCO) peakonverents, tulnud kokku oma 33. istungjärgule 2005. aasta 3.–21. oktoobrini Pariisis,

arvestades, et UNESCO eesmärk on toetada rahu ja julgeolekut, edendades riikidevahelist haridus-, teadus- ja kultuurikoostööd;

viidates olemasolevatele rahvusvahelistele õigusaktidele, milles käsitletakse inimõigusi;

olles teadlik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee 3. novembril 2003. aastal vastuvõetud resolutsioonist 58/5, milles käsitletakse sporti kui hariduse, tervishoiu, arengu ja rahu edendamise viisi, eriti selle punktist 7;

olles teadlik, et sport etendab tähtsat osa tervisekaitses, kõlbelises, kultuurilises ja kehalises kasvatuses ning rahu ja vastastikuse mõistmise edendamisel maailmas;

pöörates tähelepanu vajadusele soodustada ja kooskõlastada rahvusvahelist koostööd, mille eesmärk on dopingu kõrvaldamine spordist;

tundes muret spordis dopingu kasutamise ja selle tagajärgede pärast sportlaste tervisele, ausa mängu põhimõtete, pettuse kõrvaldamise ja spordi tuleviku pärast;

pidades silmas, et dopingu kasutamine seab ohtu UNESCO rahvusvahelises spordi ja kehalise kasvatuse hartas ja olümpiahartas sätestatud eetilised põhimõtted ja haridusväärtused;

tuletades meelde, et Euroopa Nõukogu raames vastuvõetud dopinguvastane konventsioon ja selle lisaprotokoll on rahvusvahelise avaliku õiguse töövahendid, millele tugineb riikide dopinguvastane poliitika ja valitsustevaheline koostöö;

tuletades meelde dopingut käsitlevaid soovitusi, mis on vastu võetud UNESCO teisel, kolmandal ja neljandal kehakultuuri ja spordi eest vastutavate ministrite ja kõrgemate ametnike rahvusvahelisel konverentsil Moskvas (1988), Punta del Estes (1999) ja Ateenas (2004), ning UNESCO peakonverentsi 32. istungjärgul (2003) vastuvõetud resolutsiooni 32 C/9;

pidades silmas maailma dopinguvastast koodeksit, mille Maailma Dopinguvastane Agentuur võttis vastu 5. märtsil 2003 Kopenhaagenis toimunud ülemaailmsel konverentsil «Dopingu kasutamine spordis», ning Kopenhaageni deklaratsiooni spordis dopingu kasutamise vastu;

pidades meeles ka mõju, mida parimad sportlased avaldavad noortele;

olles teadlik, et pidevalt on vaja teha ja edendada uuringuid, mille eesmärk on parandada dopingu avastamist ning paremini mõista selle kasutamist mõjutavaid tegureid, et ennetusstrateegiad oleksid võimalikult tõhusad;

olles samuti teadlik pideva kasvatustöö tähtsusest sportlaste, sportlase abipersonali ja üldsuse hulgas, selleks et tõkestada dopingu kasutamist;

pidades meeles vajadust tugevdada konventsiooniosaliste dopinguvastaste programmide rakendamise suutlikkust;

olles teadlik, et spordi eest vastutavad asutused ja organisatsioonid kannavad ühist vastutust dopingu spordis kasutamise tõkestamise ja selle vastu võitlemise eest, esmajoones selleks, et tagada spordiürituste nõuetekohane toimumine ausa mängu põhimõttel ning kaitsta nendest osavõtjate tervist;

tõdedes, et asutused ja organisatsioonid peavad neid eesmärke silmas pidades töötama üheskoos, tagades suurima sõltumatuse ja läbipaistvuse kõigil asjaomastel tasanditel;

olles otsustanud võtta täiendavaid ja mõjuvamaid koostöömeetmeid, mille eesmärk on kõrvaldada doping spordist;

tõdedes, et dopingu kõrvaldamine spordist oleneb osaliselt dopinguvastaste standardite ja spordis kehtivate tavade järkjärgulisest ühtlustamisest ning riikidevahelisest ja ülemaailmsest koostööst,

võtab  üheksateistkümnendal oktoobril 2005. aastal vastu käesoleva konventsiooni.


I. Kohaldamisala

Artikkel 1. Konventsiooni eesmärk

Konventsiooni eesmärk on dopingu kõrvaldamist silmas pidades edendada UNESCO kehakultuuri ja spordi valdkonna strateegia ja tegevusprogrammide kohaselt dopingu spordis kasutamise tõkestamist ja selle vastu võitlemist.

Artikkel 2. Mõisted

Mõisted vastavad maailma dopinguvastases koodeksis esitatud mõistetele. Vastuolu korral kohaldatakse siiski konventsiooni sätteid.

Konventsiooni kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) akrediteeritud dopingukontrolli laborid – Maailma Dopinguvastase Agentuuri akrediteeritud laborid;
2) dopinguvastane organisatsioon – institutsioon, kes vastutab dopingukontrollimenetluse mis tahes osa algatamist, rakendamist või jõustamist käsitlevate eeskirjade vastuvõtmise eest. Nende hulgas on näiteks Rahvusvaheline Olümpiakomitee, Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee, muud suurüritusi korraldavad organisatsioonid, kes sportlasi oma üritustel testivad, Maailma Dopinguvastane Agentuur, rahvusvahelised föderatsioonid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid;
3) dopinguvastase reegli rikkumine – üks või mitu järgmist spordis esinevat asjaolu:
a) keelatud aine või selle metaboliitide või markerite olemasolu sportlase kehast võetud proovis;
b) keelatud aine või keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse;
c) proovi andmisest keeldumine või selle mõjuva põhjuseta andmata jätmine pärast kehtivate dopinguvastaste reeglite kohast teatamist või proovide võtmisest muul viisil kõrvalehoidumine;
d) sportlase kättesaadavust kontrollimiseks võistlustevahelisel ajal käsitlevate nõuete rikkumine, sealhulgas teabe esitamata jätmine oma asukoha kohta ning põhjendatud eeskirjade kohaselt kehtestatud testidele tulemata jäämine;
e) dopingukontrolli mis tahes osa rikkumine või rikkumise katse;
f) keelatud ainete või meetodite valdamine;
g) keelatud aine või keelatud meetodi edasiandmine;
h) teisele sportlasele keelatud aine manustamine või manustamise katse või teise sportlase puhul keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse või selleks abi osutamine, sellele kihutamine, kaasaaitamine, kallutamine, selle varjamine või selles muul viisil osalemine, mis sisaldab dopinguvastase reegli rikkumist või rikkumise katset;
4) sportlane – dopingukontrolli kohaldamisel isik, kes osaleb spordis riigi dopinguvastase organisatsiooni määratletud ja konventsiooniosaliste poolt aktsepteeritud rahvusvahelisel või riigi tasandil, ning kõik muud isikud, kes osalevad spordis või spordiüritusel konventsiooniosaliste poolt aktsepteeritud madalamal tasandil. Haridus- ja koolitusprogrammide rakendamisel tähendab «sportlane» isikut, kes tegeleb spordiga spordiorganisatsiooni nimel;
5) sportlase abipersonal – treener, koolitaja, mänedžer, agent, võistkonnatöötajad, ametiisikud, meditsiini- või parameditsiinitöötajad, kes töötavad spordivõistlusel võistlevate või võistluseks valmistuvate sportlastega või ravivad neid;
6) koodeks – maailma dopinguvastane koodeks, mille Maailma Dopinguvastane Agentuur võttis vastu 5. märtsil 2003. aastal Kopenhaagenis ja mis on konventsioonile lisatud konventsiooni 1. liitena;
7) võistlus – kiirusvõistlus, matš, mäng või eraldi spordivõistlus;
8) dopingukontroll – protsess, mis hõlmab testimisjaotuse kavandamist, proovide võtmist ja käitlemist, laborianalüüse, tulemuste haldamist, ärakuulamisi ja apellatsioone;
9) dopingu kasutamine spordis – dopinguvastase reegli rikkumise juhtum;
10) nõuetekohaselt volitatud dopingukontrolli töörühmad – rahvusvaheliste või riigisiseste dopinguvastaste organisatsioonide volituse alusel tegutsevad dopingukontrolli töörühmad;
11) testimine võistluse ajal – test, mille puhul sportlane valitakse testimiseks välja seoses konkreetse võistlusega; tuleb eristada testimist võistluse ajal ja võistlustevahelisel ajal, kui rahvusvahelise föderatsiooni või muu asjaomase dopinguvastase organisatsiooni eeskirjadega ei ole sätestatud teisiti;
12) rahvusvaheline laborite standard – konventsiooni 2. liitena lisatud standard;
13) rahvusvaheline testimisstandard – konventsiooni 3. liitena lisatud standard;
14) ette teatamata testimine – dopingukontroll, mis tehakse sportlast ette hoiatamata ja mille puhul sportlasele määratakse saatja alates teavitamisest kuni proovi võtmiseni;
15) olümpialiikumine – liikumine, mis hõlmab kõiki organisatsioone ja isikuid, kes on nõustunud tegutsema olümpiaharta alusel ja tunnustama Rahvusvahelist Olümpiakomiteed, see tähendab olümpiamängude programmis osalevad rahvusvahelised spordiföderatsioonid, rahvuslikud olümpiakomiteed, olümpiamängude korralduskomiteed, sportlased, spordikohtunikud, spordiliidud ja -klubid ning kõik Rahvusvahelise Olümpiakomitee tunnustatud organisatsioonid ja asutused;
16) dopingukontroll võistlustevahelisel ajal – dopingukontroll, mis ei toimu võistluste ajal;
17) keelatud ainete ja meetodite nimekiri – konventsiooni I lisas esitatud nimekiri, milles on nimetatud keelatud ained ja keelatud meetodid;
18) keelatud meetod – konventsiooni I lisas esitatud keelatud ainete ja meetodite nimekirjas kirjeldatud meetod;
19) keelatud aine – konventsiooni I lisas esitatud keelatud ainete ja meetodite nimekirjas kirjeldatud aine;
20) spordiorganisatsioon – organisatsioon, mis toimib juhtorganina ühe või mitme spordiala spordiüritusel;
21) raviotstarbelise kasutamise erilubade andmise standardid – konventsiooni II lisas esitatud standardid;
22) testimine – dopingukontrolli osad, see tähendab testimisjaotuse kavandamine, proovide võtmine, proovide käitlemine ja proovide laborisse toimetamine;
23) raviotstarbelise kasutamise eriluba – raviotstarbelise kasutamise erilubade andmise standardite kohaselt antud eriluba;
24) kasutamine – keelatud aine või keelatud meetodi mis tahes viisil kasutamine, sissevõtmine, süstimine või tarbimine;
25) Maailma Dopinguvastane Agentuur (WADA) – 10. novembril 1999. aastal Šveitsi seaduste alusel asutatud sihtasutus.

Artikkel 3. Konventsiooni eesmärkide saavutamise vahendid

Konventsiooni eesmärkide saavutamiseks kohustuvad konventsiooniosalised:
a) võtma riigi ja rahvusvahelisel tasandil vastu koodeksi põhimõtetele vastavad asjakohased meetmed;
b) ergutama igasuguses vormis rahvusvahelist koostööd, mille eesmärk on kaitsta sportlasi ja spordieetikat ning jagada omavahel uuringute tulemusi;
c) edendada konventsiooniosaliste ja juhtivate organisatsioonide rahvusvahelist koostööd võitluses dopingu kasutamise vastu spordis, eriti koostööd Maailma Dopinguvastase Agentuuriga.

Artikkel 4. Konventsiooni ja koodeksi seos

1. Selleks et kooskõlastada riigi ja rahvusvahelisel tasandil võitlust dopingu kasutamise vastu spordis, on konventsiooniosalised kohustunud võtma konventsiooni artiklis 5 ettenähtud meetmete aluseks koodeksi põhimõtted. Ükski konventsiooni säte ei takista konventsiooniosalisi vastu võtmast koodeksit täiendavaid meetmeid.

2. Koodeks ning 2. ja 3. liite uusim versioon on esitatud teavitamise eesmärgil ning need ei ole konventsiooni lahutamatud osad. Liidetest ei tulene konventsiooniosalistele siduvaid kohustusi rahvusvahelise õiguse alusel.

3. Lisad on konventsiooni lahutamatu osa.

Artikkel 5. Konventsiooni eesmärkide saavutamise meetmed

Konventsiooniosalised kohustuvad konventsioonis sätestatud kohustusi täites vastu võtma asjakohased meetmed. Meetmed võivad sisaldada õigusakte, poliitikat või haldustavasid.

Artikkel 6. Seos muude rahvusvaheliste dokumentidega

Konventsioon ei muuda konventsiooniosaliste õigusi ja kohustusi, mis tulenevad muudest, varem sõlmitud lepingutest ja on kooskõlas käesoleva konventsiooni mõtte ja eesmärgiga. See ei mõjuta teiste konventsiooniosaliste käesolevast konventsioonist tulenevate õiguste kasutamist ega kohustuste täitmist.


II. Dopinguvastased meetmed riigi tasandil

Artikkel 7. Riigisisene kooskõlastamine

Konventsiooniosalised tagavad konventsiooni kohaldamise esmajoones riigisisese kooskõlastamise abil. Konventsiooniosalised võivad konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisel toetuda dopinguvastastele organisatsioonidele ning spordiasutustele ja -organisatsioonidele.

Artikkel 8. Keelatud ainete ja meetodite kättesaadavuse ja kasutamise piiramine spordis

1. Konventsiooniosalised võtavad vajaduse korral vastu keelatud ainete ja meetodite kättesaadavust piiravaid meetmeid, et piirata sportlaste võimalust kasutada neid spordis, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse raviotstarbelise kasutamise eriloa alusel. Need sisaldavad keelatud ainete ja meetodite sportlastele edasiandmist tõkestavaid meetmeid ning sellest tulenevalt nende tootmise, liikumise, impordi, levitamise ja müügi kontrollimiseks võetavaid meetmeid.

2. Konventsiooniosalised võtavad vastu meetmeid, et tõkestada ja piirata sportlaste võimalusi kasutada keelatud aineid või meetodeid spordis või neid omada, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse raviotstarbelise kasutamise eriloa alusel, või vajaduse korral ergutavad oma jurisdiktsiooni all olevaid asjakohaseid asutusi selliseid meetmeid vastu võtma.

3. Konventsiooni alusel võetavad meetmed ei takista tavapäraselt spordis keelatud või kontrollitavate ainete ja meetodite kättesaadavust juhul, kui neid kasutatakse õiguspärasel eesmärgil.

Artikkel 9. Sportlase abipersonali suhtes võetavad meetmed

Konventsiooniosalised võtavad vastu või ergutavad spordi- ja dopinguvastaseid organisatsioone vastu võtma meetmeid, sealhulgas sanktsioone ja karistusi sportlase abipersonali suhtes, kes rikub dopinguvastast reeglit või paneb toime muid õigusrikkumisi, mis on seotud dopingu kasutamisega spordis.

Artikkel 10. Toidulisandid

Konventsiooniosalised ergutavad vajaduse korral toidulisandite tootjaid ja levitajaid kehtestama toidulisandite turustamise ja levitamise head tava, samuti pakkuma nende analüütilist koostist ja kvaliteedi tagamist käsitlevat teavet.

Artikkel 11. Finantsmeetmed

Vajaduse korral konventsiooniosalised:
a) tagavad kõigi spordialade riiklikke testimisprogramme toetava rahastamise oma eelarvete piires või aitavad spordiorganisatsioonidel ja dopinguvastastel organisatsioonidel rahastada dopingukontrolle kas otseste subsiidiumide või toetuste abil või võtavad nimetatud organisatsioonidele üldisi subsiidiume või toetusi määrates arvesse dopingukontrolli kulud;
b) võtavad tarvitusele abinõud, et üksiksportlastele või sportlase abipersonalile, kelle tegevus on dopinguvastase reegli rikkumise tõttu peatatud, ei määrataks tegevuse peatamise kestel spordiga seotud rahalist toetust;
c) keeldub kogu finants- või muust spordiga seotud toetuse või selle teatava osa andmisest millisele tahes spordiorganisatsioonile või dopinguvastasele organisatsioonile, kelle tegevus ei ole kooskõlas koodeksiga või koodeksi alusel vastuvõetud kehtivate dopinguvastaste reeglitega.

Artikkel 12. Dopingukontrolli hõlbustavad meetmed

Vajaduse korral konventsiooniosalised:
a) ergutavad ja hõlbustavad koodeksile vastaval viisil oma jurisdiktsiooni all olevate spordiorganisatsioonide ja dopinguvastaste organisatsioonide tegevust dopingukontrolli rakendamisel, sealhulgas ette teatamata testimist ning testimist võistluste ajal ja võistlustevahelisel ajal;
b) ergutavad ja hõlbustavad spordiorganisatsioonide ja dopinguvastaste organisatsioonide läbirääkimisi lepingute üle, mis võimaldavad muude riikide nõuetekohaselt volitatud dopingukontrolli töörühmadel testida nende liikmeid;
c) kohustuvad aitama oma jurisdiktsiooni all olevaid spordiorganisatsioone ja dopinguvastaseid organisatsioone, et neil oleks dopingukontrolli analüüside tegemiseks juurdepääs akrediteeritud dopingukontrollilaborile.


III. Rahvusvaheline koostöö

Artikkel 13. Dopinguvastaste organisatsioonide ja spordiorganisatsioonide koostöö

Konventsiooni eesmärgi saavutamiseks rahvusvahelisel tasandil ergutavad konventsiooniosalised koostööd oma jurisdiktsiooni all olevate ja muude konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevate dopinguvastaste organisatsioonide, riigiasutuste ja spordiorganisatsioonide vahel.

Artikkel 14. Maailma Dopinguvastase Agentuuri missiooni toetamine

Konventsiooniosalised kohustuvad toetama Maailma Dopinguvastast Agentuuri olulist missiooni dopingu kasutamise vastases rahvusvahelises võitluses.

Artikkel 15. Maailma Dopinguvastase Agentuuri võrdne rahastamine

Konventsiooniosalised toetavad põhimõtet, mille kohaselt riigiasutused ja olümpialiikumine rahastavad võrdselt Maailma Dopinguvastase Agentuuri heakskiidetud aastast põhieelarvet.

Artikkel 16. Rahvusvaheline koostöö dopingukontrolli alal

Tõdedes, et võitlus dopingu kasutamise vastu spordis saab olla tõhus ainult juhul, kui sportlasi testitakse ette teatamata ja kui proovid toimetatakse aegsasti laborisse analüüsimiseks, vajaduse korral ning riigi õiguse alusel sätestatud korras konventsiooniosalised:
a) hõlbustavad Maailma Dopinguvastasel Agentuuril ja koodeksi kohaselt tegutsevatel dopinguvastastel organisatsioonidel teha asukohariigi asjaomaste õigusaktide kohaselt oma sportlastele võistluste ajal ja võistlustevahelisel ajal dopingukontrolle nii oma riigi territooriumil kui ka mujal;
b) hõlbustavad nõuetekohaselt volitatud dopingukontrolli töörühmadel ületada õigel ajal piiri dopingukontrollitoimingute tegemisel;
c) teevad koostööd proove õigel ajal üle piiri saates või toimetades sellisel viisil, et säiliks proovide turvalisus ja terviklikkus;
d) aitavad rahvusvaheliselt kooskõlastada eri dopinguvastaste organisatsioonide tehtavaid dopingukontrolle ning teevad sel eesmärgil koostööd Maailma Dopinguvastase Agentuuriga;
e) edendavad oma ja teiste konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevate dopingukontrollilaborite koostööd. Eelkõige peaksid konventsiooniosalised, kellel on akrediteeritud dopingukontrollilaborid, ergutama oma jurisdiktsiooni all olevaid laboreid andma teistele konventsiooniosalistele abi, mis võimaldab neil saada kogemusi, oskusi ja meetodeid oma laborite sisseseadmiseks, kui nad soovivad seda teha;
f) kooskõlas koodeksiga julgustavad asjaomaseid dopinguvastaseid organisatsioone sõlmima vastastikuse testimise kokkuleppeid ja toetavad nende täitmist;
g) tunnustavad vastastikku dopinguvastaste organisatsioonide dopingukontrolli menetlust ja testimistulemuste haldamist, sealhulgas nendega seotud spordialaseid sanktsioone, mis on vastavuses koodeksiga.

Artikkel 17. Vabatahtlik fond

1. Asutatakse spordist dopingu kõrvaldamise fond (edaspidi vabatahtlik fond). Vabatahtlik fond koosneb UNESCO finantseeskirjade kohaselt loodud sihtfondidest. Kõik konventsiooniosaliste ja muude isikute tehtud sissemaksed on vabatahtlikud.

2. Vabatahtliku fondi vahendid on:
a) konventsiooniosaliste sissemaksed;
b) sissemaksed, kingitused või pärandused, mis on saadud:
i) teistelt riikidelt;
ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni organisatsioonidelt ja programmidelt, eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Arenguprogrammilt, samuti muudelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;
iii) avaliku sektori või eraõiguslikelt asutustelt või üksikisikutelt;
c) vabatahtliku fondi vahendite intressid;
d) korjandustel kogutud rahalised vahendid ja vabatahtliku fondi heaks korraldatud ürituste tulu;
e) muud vahendid, mis on ette nähtud vabatahtliku fondi eeskirjas, mille koostab konventsiooniosaliste konverents.

3. Konventsiooniosaliste vabatahtlikku fondi tehtavad sissemaksed ei asenda makseid, millega konventsiooniosalised kohustuvad osalema Maailma Dopinguvastase Agentuuri aastaeelarves.

Artikkel 18. Vabatahtliku fondi kasutamine ja haldamine

Konventsiooniosaliste konverents eraldab vabatahtliku fondi vahendeid konverentsi poolt heakskiidetud toimingute rahastamiseks, eeskätt selleks, et konventsiooni sätete kohaselt ja Maailma Dopinguvastase Agentuuri eesmärke arvesse võttes abistada konventsiooniosalisi dopinguvastaste programmide väljatöötamisel ja rakendamisel; vabatahtliku fondi vahenditest võib katta ka konventsiooniga seotud tegevuskulusid. Vabatahtlikku fondi tehtud sissemakseid ei tohi siduda poliitiliste, majanduslike ega muude tingimustega.


IV. Haridus ja koolitus

Artikkel 19. Hariduse ja koolituse üldpõhimõtted

1. Konventsiooniosalised kohustuvad oma võimaluste piires toetama, kavandama või rakendama dopinguvastaseid haridus- ja koolitusprogramme. Nende programmide üldine eesmärk on anda spordiringkonnale ajakohastatud ja täpset teavet järgmistes küsimustes:
a) dopingu spordieetikat kahjustav mõju;
b) dopingu mõju tervisele.

2. Sportlastele ja sportlase abipersonalile peaksid haridus- ja koolitusprogrammid peale eespool sätestatu pakkuma ajakohastatud ja täpset teavet järgmistes küsimustes:
a) dopingukontrolli menetlus;
b) sportlase õigused ja kohustused seoses dopinguvastase võitlusega, sealhulgas teave koodeksi, vastavate spordialade dopinguvastase poliitika ja dopinguvastaste organisatsioonide kohta. Teave hõlmab ka dopinguvastase reegli rikkumise tagajärgi;
c) keelatud ainete ja meetodite ning raviotstarbelise kasutamise erilubade nimekiri;
d) toidulisandid.

Artikkel 20. Ametialased tegevusjuhendid

Konventsiooniosalised ergutavad pädevate kutseliitude ja institutsioonide tegevust koodeksile vastavate asjakohaste tegevusjuhendite, hea tava ja eetika väljatöötamisel ning rakendamisel seoses dopinguvastase võitlusega spordis.

Artikkel 21. Sportlase ja sportlase abipersonali kaasamine

Konventsiooniosalised edendavad ja toetavad oma võimaluste piires sportlaste ja sportlase abipersonali aktiivset osalemist kõigis spordi- ja muude asjakohaste organisatsioonide dopinguvastase tegevuse etappides ning ergutavad oma jurisdiktsiooni all olevaid spordiorganisatsioone samamoodi toimima.

Artikkel 22. Spordiorganisatsioonid ja pidev dopinguvastane haridus- ja koolitustegevus

Konventsiooniosalised ergutavad spordiorganisatsioone ja dopinguvastaseid organisatsioone rakendama pidevaid haridus- ja koolitusprogramme kõigi sportlaste ja sportlase abipersonali liikmete suhtes artiklis 19 kindlaksmääratud küsimustes.

Artikkel 23. Koostöö hariduses ja koolituses

Konventsiooniosalised teevad koostööd omavahel ja asjakohaste organisatsioonidega, et vajaduse korral vahetada teavet, teadmisi ja kogemusi tõhusate dopinguvastaste programmide kohta.


V. Uuringud

Artikkel 24. Dopinguvastaste uuringute edendamine

Konventsiooniosalised kohustuvad oma võimaluste piires ning koostöös spordi- ja muude asjakohaste organisatsioonidega ergutama ja edendama dopinguvastaseid uuringuid järgmistes küsimustes:
a) dopingu kasutamise tõkestamine, avastamisviisid, käitumuslikud ja sotsiaalsed aspektid ning mõju tervisele;
b) isikupuutumatust arvestavate teaduslikult põhjendatud füsioloogia- ja psühholoogiaalaste koolitusprogrammide kavandamise viisid ja vahendid;
c) kõigi teaduse arengu tulemusel saadud ainete ja meetodite kasutamine.

Artikkel 25. Dopinguvastaste uuringute laad

Konventsiooniosalised tagavad dopinguvastaseid uuringuid edendades artikli 24 kohaselt, et uuringuid tehakse:
a) kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud eetiliste tavadega;
b) hoidudes keelatud ainete manustamisest sportlastele ning keelatud meetodite kasutamisest sportlaste puhul;
c) nõuetekohaseid ettevaatusabinõusid rakendades, et dopinguvastaste uuringute tulemusel saadud aineid ei saaks kuritarvitada ega dopinguna kasutada.

Artikkel 26. Dopinguvastaste uuringute tulemuste jagamine

Kui riigi ja rahvusvaheliste õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti, jagavad konventsiooniosalised vajaduse korral dopinguvastaste uuringute kättesaadavaid tulemusi teiste konventsiooniosaliste ja Maailma Dopinguvastase Agentuuriga.

Artikkel 27. Spordialased teadusuuringud

Konventsiooniosalised ergutavad:
a) teadus- ja meditsiinitöötajaid tegema spordialaseid teadusuuringuid kooskõlas koodeksi põhimõtetega;
b) oma jurisdiktsiooni all olevaid spordiorganisatsioone ja sportlase abipersonali rakendama koodeksi põhimõtetele vastavaid spordialaste teadusuuringute tulemusi.


VI. Konventsiooni järelevalve

Artikkel 28. Konventsiooniosaliste konverents

1. Asutatakse konventsiooniosaliste konverents. Konventsiooniosaliste konverents on konventsiooni kõrgeim organ.

2. Konventsiooniosaliste konverents tuleb kokku korralisele istungjärgule harilikult kord kahe aasta jooksul. Konverents võib kokku tulla erakorralisele istungjärgule, kui ta on nii otsustanud või kui seda on taotlenud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest.

3. Igal konventsiooniosalisel on konventsiooniosaliste konverentsil üks hääl.

4. Konventsiooniosaliste konverents võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 29. Konventsiooniosaliste konverentsi nõuandvad organisatsioonid ja vaatlejad

Konventsiooniosaliste konverentsile kutsutakse nõuandva organisatsioonina Maailma Dopinguvastane Agentuur. Vaatlejatena kutsutakse konverentsile Rahvusvaheline Olümpiakomitee, Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee, Euroopa Nõukogu ja Valitsustevaheline Kehalise Kasvatuse ja Spordi Komitee. Konventsiooniosaliste konverents võib otsustada kutsuda vaatlejatena osalema muid asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone.

Artikkel 30. Konventsiooniosaliste konverentsi ülesanded

1. Konventsiooniosaliste konverentsil on peale muude konventsioonis sätestatud ülesannete täita järgmised ülesanded:
a) edendada konventsiooni eesmärgi saavutamist;
b) arutada suhteid Maailma Dopinguvastase Agentuuriga ning uurida agentuuri aastase põhieelarve rahastamise võimalusi. Arutelule võib kutsuda riike, kes ei ole konventsiooniga ühinenud;
c) võtta vastu vabatahtliku fondi vahendite kasutamise kava kooskõlas artikliga 18;
d) läbi vaadata konventsiooniosaliste artikli 31 kohaselt esitatud aruanded;
e) jälgida pidevalt, kuidas kontrollitakse konventsiooni järgimist dopinguvastaste süsteemide väljatöötamisel kooskõlas artikliga 31. Kõiki artikli 31 raamest väljapoole jäävaid järelevalvesüsteeme või -meetmeid rahastatakse artikli 17 alusel asutatud vabatahtliku fondi vahenditest;
f) läbi vaadata vastuvõtmiseks esitatavate konventsiooni muudatuste eelnõud;
g) läbi vaadata Maailma Dopinguvastase Agentuuri vastuvõetud keelatud ainete nimekirja ja raviotstarbelise kasutamise erilubade andmise standardite muudatused, mis esitatakse heakskiitmiseks konventsiooni artikli 34 kohaselt;
h) kindlaks määrata konventsiooniosaliste ja Maailma Dopinguvastase Agentuuri vaheline koostöö ning suunata seda käesoleva konventsiooni raames;
i) nõuda, et Maailma Dopinguvastane Agentuur esitaks igale istungjärgule tutvumiseks aruande koodeksi rakendamise kohta.

2. Konventsiooniosaliste konverents võib oma ülesandeid täites teha koostööd muude valitsustevaheliste organitega.

Artikkel 31. Riikide aruanded konventsiooniosaliste konverentsile

Konventsiooniosalised edastavad iga kahe aasta järel konverentsi sekretariaadi kaudu konventsiooniosaliste konverentsile ühes UNESCO ametlikus keeles kogu asjakohase teabe meetmete kohta, mis nad on võtnud konventsiooni järgimiseks.

Artikkel 32. Konventsiooniosaliste konverentsi sekretariaat

1. Konventsiooniosaliste konverentsi sekretariaaditeenused tagab UNESCO peadirektor.

2. Konventsiooniosaliste konverentsi taotluse korral kasutab UNESCO peadirektor võimalikult palju Maailma Dopinguvastase Agentuuri teenuseid konventsiooniosaliste konverentsi poolt kokkulepitud tingimustel.

3. Konventsiooniga seotud tegevuskulud rahastatakse UNESCO põhieelarvest asjakohasel tasandil olemasolevatest vahenditest, artikli 17 alusel asutatud vabatahtliku fondi vahenditest või nimetatud vahendeid asjakohaselt kombineerides otsuse kohaselt, mis tehakse iga kahe aasta järel. Sekretariaati rahastatakse põhieelarvest ainult minimaalses ulatuses; kokkuleppe kohaselt tuleb konventsiooni toetada ka vabatahtlike rahastamisvahenditega.

4. Sekretariaat koostab konventsiooniosaliste konverentsi dokumendid ja koosolekute päevakorra eelnõu ning tagab konverentsi otsuste elluviimise.

Artikkel 33. Muudatused

1. Iga konventsiooniosaline võib UNESCO peadirektorile saadetud kirjalikus teatises esitada konventsiooni muudatusettepanekuid. Peadirektor edastab teatise kõikidele konventsiooniosalistele. Kui kuue kuu jooksul pärast teatise esitamise kuupäeva annavad vähemalt pooled konventsiooniosalistest oma nõusoleku, esitab peadirektor ettepanekud konventsiooniosaliste konverentsi järgmisele istungjärgule.

2. Konventsiooniosaliste konverents võtab muudatused vastu kohalolevate ja hääletavate konventsiooniosaliste kahekolmandikulise häälteenamusega.

3. Konventsiooni muudatused esitatakse pärast vastuvõtmist konventsiooniosalistele ratifitseerimiseks, heakskiitmiseks või nendega ühinemiseks.

4. Konventsiooniosaliste suhtes, kes on muudatused ratifitseerinud, heaks kiitnud või nendega ühinenud, jõustuvad konventsiooni muudatused kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil kaks kolmandikku konventsiooniosalistest on lõikes 3 nimetatud dokumendid hoiule andnud. Seejärel jõustub muudatus konventsiooniosalise suhtes, kes on muudatuse ratifitseerinud, heaks kiitnud või sellega ühinenud, kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil konventsiooniosaline on oma ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andnud.

5. Riiki, kellest saab konventsiooniosaline pärast muudatuste jõustumist lõike 4 kohaselt ja kes ei ole väljendanud muud soovi, käsitatakse:
a) muudetud konventsiooni osalisena;
b) muutmata konventsiooni osalisena nende konventsiooniosaliste suhtes, kes ei ole end muudatustega sidunud.

Artikkel 34. Konventsiooni lisade muutmise erikord

1. Kui Maailma Dopinguvastane Agentuur muudab keelatud ainete ja meetodite nimekirja või raviotstarbelise kasutamise erilubade andmise standardeid, võib ta nendest muudatustest teatada UNESCO peadirektorile talle saadetava kirjaliku teatisega. Peadirektor teatab muudatustest kui konventsiooni asjakohaste lisade muutmise ettepanekutest viivitamata kõikidele konventsiooniosalistele. Konventsiooniosaliste konverents kiidab lisades tehtavad muudatused heaks kas ühel oma istungjärkudest või kirjalikult konsulteerides.

2. Konventsiooniosalised võivad 45 päeva jooksul pärast peadirektorile teatamist esitada peadirektorile muudatusettepanekuga seotud vastuväited kas kirjalikult, kui toimub kirjalik konsulteerimine, või konventsiooniosaliste konverentsi istungjärgul. Muudatusettepanekut ei loeta konventsiooniosaliste konverentsi poolt heakskiidetuks, kui kaks kolmandikku konventsiooniosalistest on esitanud vastuväite.

3. Peadirektor teatab konventsiooniosalistele muudatustest, mis konventsiooniosaliste konverents on heaks kiitnud. Muudatused jõustuvad 45 päeva möödumisel nimetatud teatamisest nende konventsiooniosaliste suhtes, kes ei ole peadirektorile eelnevalt teatanud, et ei võta nimetatud muudatusi vastu.

4. Konventsiooniosalise suhtes, kes on teatanud peadirektorile, et ta ei võta eespool esitatud lõigete kohaselt heakskiidetud muudatust vastu, jäävad kehtima muudatusteta lisad.


VII. Lõppsätted

Artikkel 35. Föderaalne või mitteunitaarne põhiseaduslik süsteem

Föderaalse või mitteunitaarse põhiseadusliku süsteemiga konventsiooniosaliste suhtes kohaldatakse järgmisi sätteid:
a) konventsiooni sätete puhul, mille rakendamine on föderaalse või seadusandliku keskvõimu pädevuses, on föderaal- või keskvalitsuse kohustused samasugused nagu nendel konventsiooniosalistel, kes ei ole liitriigid;
b) konventsiooni sätete puhul, mille rakendamine on eraldi osariigi, krahvkonna, provintsi või kantoni pädevuses, kes ei pea föderaalse põhiseadusliku süsteemi kohaselt võtma seadusandlikke meetmeid, teatab föderaalvalitsus nendest sätetest osariigi, krahvkonna, provintsi või kantoni pädevale asutusele ja annab oma soovituse nende vastuvõtmise kohta.

Artikkel 36. Ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine

UNESCO liikmesriikidel tuleb konventsioon ratifitseerida, heaks kiita või sellega ühineda oma põhiseadusest tuleneva korra kohaselt. Ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjad antakse hoiule UNESCO peadirektorile.

Artikkel 37. Jõustumine

1. Konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele kolmekümnenda ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

2. Riikide suhtes, kes avaldavad hiljem oma nõusolekut konventsiooniga ühineda, jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

Artikkel 38. Konventsiooni territoriaalse reguleerimisala laiendamine

1. Iga riik võib ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes nimetada territooriumi või territooriumid, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab ja mille suhtes käesolevat konventsiooni kohaldatakse.

2. Iga riik võib hiljem UNESCO-le esitatud deklaratsiooniga alati laiendada konventsiooni kohaldamist muu kui deklaratsioonis märgitud territooriumi suhtes. Selle territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele kuupäevast, mil hoiulevõtja on deklaratsiooni kätte saanud.

3. Eelmise kahe lõike kohaselt tehtud deklaratsiooni võib deklaratsioonis nimetatud mis tahes territooriumi osas tagasi võtta UNESCO-le saadetava teatega. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele kuupäevast, mil hoiulevõtja on teate kätte saanud.

Artikkel 39. Denonsseerimine

Konventsiooniosaline võib konventsiooni denonsseerida. Denonsseerimisest teatatakse UNESCO peadirektorile hoiuleantava kirjaga. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuue kuu möödumisele denonsseerimiskirja kättesaamisest. Kuni taganemise jõustumise kuupäevani ei mõjuta see mingil viisil asjaomase konventsiooniosalise rahalisi kohustusi.

Artikkel 40. Hoiulevõtja

Konventsiooni ja selles tehtavate muudatuste hoiulevõtja on UNESCO peadirektor. UNESCO peadirektor kui konventsiooni hoiulevõtja teatab konventsiooniosalistele ja organisatsiooni muudele liikmesriikidele:
a) ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjade hoiuleandmisest;
b) konventsiooni artikli 37 kohase jõustumise kuupäeva;
c) artikli 31 alusel koostatud aruannetest;
d) konventsioonis või lisades tehtud muudatustest, mis on vastu võetud artiklite 33 ja 34 kohaselt, ning muudatuste jõustumise kuupäeva;
e) artikli 38 sätete alusel tehtud deklaratsioonidest või teadetest;
f) artikli 39 alusel esitatud teadetest ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva;
g) konventsiooniga seotud aktidest, teadetest või teabevahetusest.

Artikkel 41. Registreerimine

Konventsioon registreeritakse UNESCO peadirektori taotlusel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadis.

Artikkel 42. Autentsed tekstid

1. Konventsioon ja selle lisad on koostatud araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, kõik kuus teksti on võrdselt autentsed.

2. Konventsiooni liited esitatakse araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles.

Artikkel 43. Reservatsioonid

Reservatsioone, mis ei sobi kokku konventsiooni mõtte ja eesmärgiga, ei ole lubatud esitada.

I lisa

MAAILMA DOPINGUVASTANE KOODEKS
2007. aasta keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri

Rahvusvaheline standard
Kehtib 1. jaanuarist 2007
Kõiki ravimeid kasutatakse meditsiiniliste näidustuste kohaselt

Ained ja meetodid, mis on alati keelatud (võistluste ajal ja võistlustevahelisel ajal)
KEELATUD AINED

S1. ANABOOLSE TOIMEGA AINED

Anaboolse toimega ained on keelatud.

1. Androgeense toimega anaboolsed steroidid (AAS)

a. Eksogeensed* androgeense toimega anaboolsed steroidid:
1-androsteendiool (5α-androst-1-een-3β,17β-diool); 1-androsteendioon (5α-androst-1-een-3,17-dioon); bolandiool (19-norandrosteendiool); bolasteroon; boldenoon; boldioon (androsta-1,4-dieen-3,17-dioon); kalusteroon; klostebool; danasool (17α-etünüül-17β-hüdroksüandrost-4-eno[2,3-d]isoksasool); dehüdroklorometüültestosteroon (4-kloro-17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta- 1,4-dieen-3-oon); desoksümetüültestosteroon (17α-metüül-5α-androst-2-en-17β-ool); drostanoloon; etüülestrenool (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ool); fluoksümesteroon; formeboloon; furasabool (17β-hüdroksü-17α-metüül-5α-androstano[2,3-c]-furasaan); gestrinoon; 4-hüdroksütestosteroon (4,17β-dihüdroksüandrost-4-en-3-oon); mestanoloon; mesteroloon; metenoloon; metandienoon (17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dien-3-oon); metandriool; metasteroon (2α,17α-dimetüül-5α-androstaan-3-oon-17β-ool); metüüldienoloon (17β-hüdroksü-17α-metüülestra-4,9-dien-3-oon); metüül-1-testosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüül-5α-androst-1-en-3-oon); metüülnortestosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüülestr-4-en-3-oon); metüültrienoloon (17β-hüdroksü-17α-metüülestra-4,9,11-trien-3-oon); metüültestosteroon; miboleroon; nandroloon; 19-norandrosteendioon (estr-4-een-3,17-dioon); norboletoon; norklostebool; noretandroloon; oksaboloon; oksandroloon; oksümesteroon; oksümetoloon; prostanosool ([3,2-c]pürasool-5α-etioallokolaan-17β-tetrahüdropüranool); kvinboloon; stanosolool; stenboloon; 1-testosteroon (17β-hüdroksü-5α-androst-1-en-3-oon); tetrahüdrogestrinoon (18α-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-oon); trenboloon ja teised samasuguse keemilise struktuuri või samasuguse bioloogilise toimega ained.

b. Endogeensed** androgeense toimega anaboolsed steroidid:
androsteendiool (androst-5-een-3β,17β-diool); androsteendioon (androst-4-een-3,17-dioon); dihüdrotestosteroon (17β-hüdroksü-5α-androstaan-3-oon); prasteroon (dehüdroepiandro-steroon, DHEA); testosteroon ning järgmised metaboliidid ja isomeerid:
5α-androstaan-3α,17α-diool; 5α-androstaan-3α,17β-diool; 5α-androstaan-3β,17α-diool; 5α-androstaan-3β,17β-diool; androst-4-een-3α,17α-diool; androst-4-een-3α,17β-diool; androst-4-een-3β,17α-diool; androst-5-een-3α,17α-diool; androst-5-een-3α,17β-diool; androst-5-een-3β,17α-diool; 4-androsteendiool (androst-4-een-3β,17β-diool); 5-androsteendioon (androst-5-een-3,17-dioon); epi-dihüdrotestosteroon; 3α-hüdroksü-5α-androstaan-17-oon); 3β-hüdroksü-5α-androstaan-17-oon; 19-norandrosteroon; 19-noretikolanoloon.

Kui organism on suuteline androgeense toimega anaboolset steroidi ise tootma, loetakse dopinguproov seda keelatud ainet sisaldavaks juhul, kui keelatud aine või selle metaboliitide või markerite kontsentratsioon ja/või mõni muu asjakohane suhtelise sisalduse näitaja sportlase dopinguproovis kaldub inimesel esinevast tavapärasest normivahemikust kõrvale ulatuses, mis tõenäoliselt ei vasta tavapärasele endogeensele produktsioonile. Dopinguproovi ei käsitata keelatud ainet sisaldavana, kui sportlane tõendab, et keelatud aine või selle metaboliitide või markerite kontsentratsioon ja/või mõni muu suhtelise sisalduse näitaja sportlase dopinguproovis on tingitud füsioloogilisest või patoloogilisest seisundist.

Kõigil juhtudel ja olenemata aine kontsentratsioonist, loetakse sportlase dopinguproov keelatud ainet sisaldavaks ning labor teatab sellest kui normist kõrvalekalduvast analüüsitulemusest, kui labor suudab usaldusväärse analüüsimeetodi (nt IRMS) põhjal tõendada, et keelatud aine on eksogeense päritoluga. Sellisel juhul ei ole lisauuringut vaja.

Kui aine kontsentratsioon jääb inimesel esineva tavapärase normivahemiku piiresse ja kui usaldusväärne analüüsimeetod (nt IRMS) ei kinnita aine eksogeenset päritolu, kuid näiteks võrdlus endogeense steroidi profiiliga osutab keelatud aine võimalikule kasutamisele, teeb asjaomane dopinguvastane organisatsioon lisauuringu varasemate testide tulemuste põhjal või uue testi abil. Lisauuringu eesmärk on kindlaks teha, kas tulemus on tingitud füsioloogilisest või patoloogilisest seisundist või eksogeense päritoluga keelatud aine kasutamisest.

Kui laboratoorse analüüsi tulemusel selgub, et testosterooni ja epitestosterooni (T/E) suhteline sisaldus uriinis on suurem kui 4:1 ning usaldusväärne analüüsimeetod (nt IRMS) ei kinnita aine eksogeenset päritolu, tuleb teha lisauuring varasemate testide põhjal või teha uus test, et kindlaks määrata, kas normist kõrvalekalduv tulemus on tingitud füsioloogilisest või patoloogilisest seisundist või eksogeense päritoluga keelatud aine tarvitamisest. Kui labor kinnitab täiendavale usaldusväärsele analüüsimeetodile (nt IRMS) toetudes, et keelatud aine on eksogeense päritoluga, ei ole lisauuringut vaja ning dopinguproovi käsitatakse keelatud ainet sisaldavana. Kui täiendavat usaldusväärset analüüsimeetodit (nt IRMS) ei ole rakendatud ning kui vähemalt kolme viimase testi tulemused ei ole kättesaadavad, peab asjaomane dopinguvastane organisatsioon sportlast kolme kuu jooksul vähemalt kolm korda ette teatamata kontrollima. Kui sportlase kestvad näitajad järgnevate testide tulemusel ei ole füsioloogilise normi piires, teatatakse normist kõrvalekalduvast tulemusest.

Väga harvadel üksikjuhtudel võib uriinis järjepidevalt leida endogeense päritoluga boldenooni väga madalas kontsentratsioonis, nanogrammides milliliitri kohta (ng/ml). Kui labor teatab sellisest väga madalast boldenooni kontsentratsioonist ning kui ükski usaldusväärne analüüsimeetod (nt IRMS) ei kinnita aine eksogeenset päritolu, tuleb teha lisauuringuks täiendavad testid. Kui täiendavat usaldusväärset analüüsimeetodit (nt IRMS) ei rakendatud, selgitab asjaomane dopinguvastane organisatsioon sportlase kestvad näitajad välja, tehes vähemalt kolm ette teatamata testi kolme kuu jooksul.Kui sportlase kestvad näitajad täiendavate testide tulemusel ei vasta füsioloogilisele normile, loetakse tulemus normist kõrvalekalduvaks.

19-norandrosterooni leidu, millest labor teatab kui normist kõrvalekalduvast analüüsitulemusest, käsitatakse keelatud aine eksogeense päritolu teadusliku ja kehtiva tõendina. Sellisel juhul ei ole lisauuringut vaja.

Kui sportlane ei tee uuringute käigus koostööd, loetakse sportlase dopinguproov keelatud ainet sisaldavaks.

2. Muud anaboolse toimega ained (loetelu ei ole ammendav):
klenbuterool, tiboloon, seranool, silpaterool.

Käesoleva jao kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:
* eksogeenne – aine, mida organism ei ole võimeline ise tootma;
** endogeenne – aine, mida organism on võimeline ise tootma.

S2. HORMOONID JA NENDEGA SEOTUD AINED

Keelatud on järgmised ained, sealhulgas samasuguse keemilise struktuuri või bioloogilise toimega muud ained ja nende vabastavad faktorid:
1) erütropoetiin (EPO);
2) kasvuhormoon (hGH), insuliinitaolised kasvufaktorid (nt IGF-1), mehaanilised kasvufaktorid (MGFid);
3) gonadotropiinid (LH, hCG), keelatud ainult meestel;
4) insuliin;
5) kortikotropiinid.

Kui sportlane ei suuda veenvalt tõendada, et keelatud aine kontsentratsioon oli tingitud füsioloogilisest või patoloogilisest seisundist, loetakse dopinguproov keelatud ainet sisaldavaks (vaata loetelu eespool), kui keelatud aine või selle metaboliitide kontsentratsioon ja/või muud asjakohased suhtelise sisalduse näitajad või markerid sportlase dopinguproovis ületavad inimesel esineva tavapärase normivahemiku ulatuses, mis tõenäoliselt ei vasta tavapärasele endogeensele produktsioonile.

Kui labor teatab usaldusväärse analüüsimeetodi põhjal, et keelatud aine on eksogeense päritoluga, käsitatakse dopinguproovi keelatud ainet sisaldavana ning teatatakse sellest kui normist kõrvalekalduvast analüüsitulemusest.

Muu samasuguse keemilise struktuuri või bioloogilise toimega aine, diagnostilise markeri või eespool loetletud hormoone vabastavate faktorite olemasolu või mis tahes muu leid, mis viitab avastatud aine eksogeensele päritolule, loetakse keelatud aine kasutamist kajastavaks ning sellest teatatakse kui normist kõrvalekalduvast analüüsitulemusest.

S3. BEETA-2 AGONISTID

Kõigi beeta-2 agonistide, sealhulgas nende D- ja L-isomeeride kasutamine on keelatud.

Erandi moodustavad formoterooli, salbutamooli, salmeterooli ja terbutaliini inhaleeritavad ravimvormid, mille puhul tuleb taotleda lihtsustatud korras raviotstarbelise kasutamise eriluba.

Raviotstarbelise kasutamise eriloast hoolimata loetakse (vaba ja glükuroniidiga konjugeeritud) salbutamooli kontsentratsioon üle 1000 ng/ml normist kõrvalekalduvaks analüüsitulemuseks, välja arvatud juhul, kui sportlane tõendab, et normist kõrvalekalduv tulemus oli tingitud inhaleeritava salbutamooli raviotstarbelisest kasutamisest.

S4. ANTIÖSTROGEENSE TOIMEGA AINED

Keelatud on järgmised antiöstrogeense toimega ainete klassid:
1. aromataasi inhibiitorid, nende hulgas anastrosool, letrosool, aminoglutetimiid, eksemestaan, formestaan, testolaktoon, kuid see loetelu ei ole ammendav;
2. selektiivsed östrogeeni retseptori modulaatorid (SERMid), nende hulgas raloksifeen, tamoksifeen, toremifeen, kuid see loetelu ei ole ammendav;
3. muud antiöstrogeensed ained, nende hulgas klomifeen, tsüklofeniil, fulvestrant, kuid see loetelu ei ole ammendav.

S5. DIUREETIKUMID JA MUUD MASKEERIVAD AINED

Maskeerivad ained on keelatud. Maskeerivad ained on järgmised:
diureetikumid,* epitestosteroon, probenetsiid, alfa-reduktaasi inhibiitorid (nt finasteriid, dutasteriid), vereplasma mahu suurendajad (nt albumiin, dekstraan, hüdroksüetüültärklis) ja muud samasuguse bioloogilise toimega ained.

Diureetikumide hulka kuuluvad:
atsetasolamiid, amiloriid, bumetaniid, kanrenoon, kloortalidoon, etakrüünhape, furosemiid, indapamiid, metolasoon, spironolaktoon, tiasiidid (nt bendroflumetiasiid, klorotiasiid, hüdroklorotiasiid), triamtereen ja teised samasuguse keemilise struktuuri või samasuguse bioloogilise toimega ained (välja arvatud drosperinoon, mis ei ole keelatud).
* Raviotstarbelise kasutamise eriluba ei kehti juhul, kui sportlase uriin sisaldab korraga nii diureetikumi kui ka keelatud ainet künnist ületavas või sellest väiksemas kontsentratsioonis.


KEELATUD MEETODID

M1. ORGANISMI HAPNIKUGA VARUSTAMIST SOODUSTAVAD MEETODID

Keelatud on järgmised meetodid:
1. veredoping, sealhulgas autoloogilise, homoloogilise või heteroloogilise vere või mis tahes päritoluga erütrotsüütide ülekandmine;
2. hapniku sidumist, hapniku edasikandumist või kudede hapnikuga varustamist soodustavate preparaatide kasutamine, nende hulgas (loetelu ei ole ammendav) perfluoroühendid, efaproksiraal (RSR13) ja modifitseeritud hemoglobiinipreparaadid (nt hemoglobiinipõhised vereasendajad, mikrokaitsekattega hemoglobiinipreparaadid).

M2. KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE MANIPULEERIMINE

1. Keelatud on võltsimine või võltsimiskatse eesmärgiga muuta dopingukontrolli ajal kogutud dopinguproovide terviklust ja kehtivust. Need toimingud hõlmavad kateteriseerimist, uriini asendamist ja/või muutmist (toimingute loetelu ei ole ammendav).

2. Intravenoossed infusioonid on keelatud, välja arvatud õiguspärase ravi eesmärgil.

M3. GEENIDOPING

Sportlikku jõudlust suurendavate rakkude, geenide, geenielementide või moduleeritud geenide kasutamine muul kui ravi otstarbel on keelatud.

VÕISTLUSE AJAL KEELATUD AINED JA MEETODID

Peale eespool nimetatud kategooriate S1–S5 ja M1–M3 on võistluse ajal keelatud kasutada järgmiste kategooriate aineid:
KEELATUD AINED

S6. STIMULEERIVA TOIMEGA AINED

Keelatud on järgmised stimuleeriva toimega ained, sealhulgas vajaduse korral nende D- ja L-optilised isomeerid, välja arvatud imidasooli derivaadid paikseks kasutamiseks ning stimuleeriva toimega ained, mis on lisatud 2007. aasta jälgimisprogrammi*.

Stimuleeriva toimega ained on järgmised:
adrafiniil, adrenaliin**, amfepramoon, amifenasool, amfetamiin, amfetaminiil, bensfetamiin, bensüülpiperasiin, bromantaan, katiin***, klobensoreks, kokaiin, kropropamiid, krotetamiid, tsüklasodoon, dimetüülamfetamiin, efedriin***, etamivaan, etüülamfetamiin, etüülefriin, famprofasoon, fenbutrasaat, fenkamfamiin, fenkamiin, fenetülliin, fenfluramiin, fenproporeks, furfenoreks, heptaminool, isometepteen, levmetamfetamiin, meklofenoksaat, mefenoreks, mefentermiin, mesokarb, metamfetamiin (D-), metüleendioksüamfetamiin, metüleendioksümetamfetamiin, p-metüülamfetamiin, metüülefedriin***, metüülfenidaat, modafiniil, niketamiid, norfenefriin, norfenfluramiin, oktopamiin, ortetamiin, oksilofriin, parahüdroksüamfetamiin, pemoliin, pentetrasool, fendimetrasiin, fenmetrasiin, fenprometamiin, fentermiin, 4-fenüülpiratsetaam (karfedoon), prolintaan, propüülheksedriin, selegiliin, sibutramiin, strühniin, tuamiinheptaan ja muud samasuguse keemilise struktuuri või bioloogilise toimega ained.
* 2007. aasta jälgimisprogrammi võetud ained (buproprioon, kofeiin, fenüülefriin, fenüülpropanoolamiin, pipradool, pseudoefedriin, sünefriin) ei ole keelatud ained.
** Adrenaliin koos lokaalanesteetikumidega või lokaalselt manustatuna (näiteks nina kaudu, oftalmoloogias) ei ole keelatud.
*** Katiin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 5 µg/ml.
**** Efedriin ja metüülefedriin on keelatud, kui nende kontsentratsioon uriinis ületab 10 µg/ml.

Stimuleeriva toimega ainet, mida ei ole näitena käesolevas punktis esitatud, käsitatakse spetsiifilise ainena ainult juhul, kui sportlane suudab tõendada, et kõnealuse aine suhtes võib eriti kergesti ette tulla tahtmatut dopinguvastase reegli rikkumist, sest see aine on üldiselt kättesaadav ravimites ning on vähem tõenäoline, et seda ainet saab kasutada dopinguainena.

S7. NARKOOTILISE TOIMEGA AINED

Keelatud on järgmised narkootilise toimega ained:
buprenorfiin, dekstromoramiid, diamorfiin (heroiin), fentanüül ja selle derivaadid, hüdromorfoon, metadoon, morfiin, oksükodoon, oksümorfoon, pentasotsiin, petidiin.

S8. KANNABINOIDID

Kannabinoidid (nt hašiš, marihuaana) on keelatud.

S9. GLÜKOKORTIKOSTEROIDID

Keelatud on kõik glükokortikosteroidid, mida manustatakse suu kaudu, rektaalselt, veeni- või lihasesisesi. Nende kasutamiseks on vaja raviotstarbelise kasutamise eriluba.

Muude manustamisteede (intraartikulaarsed/ periartikulaarsed/ peritendiinsed/ epiduraalsed/ intradermaalsed süstid ja inhalatsioonid) kasutamise korral on tarvis lihtsustatud korras antavat raviotstarbelise kasutamise eriluba, v.a järgmistel juhtudel.

Lokaalselt kasutatavad preparaadid naha- (sealhulgas iontoforees/fonoforees), kõrva-, nina-, silma-, põse-, igemehaiguste ning perianaalsete haiguste korral ei ole keelatud ning nende jaoks ei ole vaja raviotstarbelise kasutamise eriluba.


AINULT TEATAVATEL SPORDIALADEL KEELATUD AINED

P1. ALKOHOL

Alkoholi (etanooli) kasutamine on keelatud ainult võistluse ajal allpool nimetatud spordialadel. Alkoholisisaldus määratakse väljahingatavas õhus ja/või veres. Alaliidu kehtestatud lubatud alkoholisisalduse piirmäär (hematoloogiline näitaja) esitatakse sulgudes.
• Lennundus (FAI) (0,20 g/l)
• Vibulaskmine (FITA, IPC) (0,10 g/l)
• Autosport (FIA) (0,10 g/l)
• Petank (CMSB, IPC) (0,10 g/l)
• Karate (WKF) (0,10 g/l)
• Moodne viievõistlus (UIPM) (0,10 g/l), laskealad
• Motosport (FIM) (0,00 g/l)
• Veemoto (UIM) (0,30 g/l)

P2. BEETABLOKAATORID

Kui ei ole sätestatud teisiti, on beetablokaatorid keelatud ainult võistluste ajal järgmistel spordialadel.
• Lennundus (FAI)
• Vibulaskmine (FITA, IPC) (keelatud ka võistlustevahelisel ajal)
• Autosport (FIA)
• Piljard (WCBS)
• Bobisõit (FIBT)
• Petank (CMSB, IPC)
• Bridž (FMB)
• Jääkeegel (WCF)
• Võimlemine (FIG)
• Motosport (FIM)
• Moodne viievõistlus (UIPM), laskealad
• 9-kurikaline keegel (FIQ)
• Purjetamine (ISAF), ainult jaht jahi vastu võistlus
• Laskesport (ISSF, IPC) (ka võistlustevahelisel ajal keelatud)
• Suusatamine/lumelauasõit (FIS) (suusahüpped, vigurhüpped /rennisõit ja lumelauarennisõit /lumelauahüpped)
• Maadlus (FILA)

Beetablokaatorite hulka kuuluvad järgmised ained, kuid see loetelu ei ole ammendav:
atsebutolool, alprenolool, atenolool, betaksolool, bisoprolool, bunolool, karteolool, karvedilool, tseliprolool, esmolool, labetalool, levobunolool, metipranolool, metoprolool, nadolool, oksprenolool, pindolool, propranolool, sotalool, timolool.


SPETSIIFILISED AINED*

Spetsiifilised ained* on järgmised:
• kõik inhaleeritavad beeta-2 agonistid, välja arvatud (vaba ja glükuroniidiga konjugeeritud) salbutamooli kontsentratsioon üle 1000 ng/ml ning klenbuterool;
• probenetsiid;
• katiin, kropropamiid, krotetamiid, efedriin, etamivaan, famprofasoon, heptaminool, isometepteen, levmetamfetamiin, meklofenoksaat, p-metüülamfetamiin, metüülefedriin, niketamiid, norfenefriin, oktopamiin, ortetamiin, oksilofriin, fenprometamiin, propüülheksedriin, selegiliin, sibutramiin, tuamiinheptaan ja mis tahes muu stimuleeriva toimega aine, mis ei ole konkreetselt esitatud punktis S6 ning mille puhul sportlane suudab tõendada, et see vastab punktis S6 kirjeldatud tingimustele;
• kannabinoidid;
• kõik glükokortikosteroidid;
• alkohol;
• kõik beetablokaatorid.
* «Keelatud ainete nimekirja põhjal on võimalik kindlaks määrata spetsiifilised ained, mille suhtes võib eriti kergesti ette tulla tahtmatut dopinguvastase reegli rikkumist, sest need ained on üldiselt kättesaadavad ravitoimega preparaatides või neid kasutatakse tõenäoliselt vähem dopinguainena.» Selliste ainete kasutamisest tuleneva dopinguvastase reegli rikkumise korral võib sportlase suhtes kohaldada väiksemat karistust, kui «… sportlane suudab tõendada, et spetsiifilist ainet ei kasutatud kavatsusega suurendada sportlikku jõudlust …»

II lisa

RAVIOTSTARBELISE KASUTAMISE ERILUBADE ANDMISE STANDARDID
Väljavõte Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) dokumendist «Rahvusvaheline raviotstarbelise kasutamise erilubade andmise standard»
Kehtib alates 1. jaanuarist 2005

4.0. Raviotstarbelise kasutamise eriloa andmise kriteeriumid

A. Sportlasele võib anda raviotstarbelise kasutamise eriloa, mille alusel on lubatud kasutada keelatud ainete ja meetodite nimekirjas sisalduvat keelatud ainet või keelatud meetodit. Raviotstarbelise kasutamise eriloa taotluse vaatab läbi raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon. Komisjoni määrab dopinguvastane organisatsioon. Eriloa andmisel peetakse rangelt kinni järgmistest kriteeriumidest:
[Märkus. Standardit kohaldatakse kõigi koodeksis määratletud ning koodeksi kohaselt toimivate sportlaste, nende hulgas puuetega sportlaste suhtes. Standardit kohaldatakse üksikisikuga seotud asjaolude kohaselt. Näiteks puudega sportlasele vajalikku eriluba ei tarvitse vajada teised sportlased.]

4.1. Sportlane peab esitama raviotstarbelise kasutamise eriloa taotluse vähemalt 21 päeva enne spordiüritusel osalemist.

4.2. Sportlase terviseseisund halveneks märkimisväärselt, kui keelatud aine või keelatud meetodi kasutamisest loobutakse ägeda või kroonilise haiguse ravimise ajal.

4.3. Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamine ravi otstarbel ei suurenda sooritusvõimet rohkem, kui on ootuspärane õiguspärase ravi tagajärjel taastunud tavapärase terviseseisundi puhul. Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamist endogeense hormooni normisiseste alammäärade tõstmiseks ei käsitata vastuvõetava ravimenetlusena.

4.4. Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamisel ei ole ühtegi arvestatavat ravialternatiivi,

4.5. Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamise vajadus ei tohi tervikuna ega osaliselt olla tekkinud ükskõik millise keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjas sisalduva aine varasema kasutamise tõttu muul kui ravi otstarbel.

4.6. Erilube andev organ tühistab raviotstarbelise kasutamise eriloa, kui:
a) sportlane ei täida otsekohe erandeid andva dopinguvastase organisatsiooni kehtestatud nõudeid või tingimusi;
b) raviotstarbelise kasutamise eriloa tähtaeg on möödunud;
c) sportlasele on teatatud, et dopinguvastane organisatsioon on raviotstarbelise kasutamise eriloa kehtetuks tunnistanud.
[Märkus. Igal raviotstarbelise kasutamise eriloal on kehtivusaeg, mis on määratud raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni otsusega. Esineb juhtumeid, kui raviotstarbelise kasutamise eriluba on kehtivuse kaotanud või kehtetuks tunnistatud, kuid sportlase organism sisaldab veel selle alusel tarbitud keelatud ainet. Sellistel juhtudel otsustab positiivset leidu algselt läbivaatav dopinguvastane organisatsioon, kas leid on vastavuses raviotstarbelise kasutamise eriloa aegumise või kehtetuks tunnistamisega.]

4.7. Raviotstarbelise kasutamise eriloa taotlust ei kiideta heaks tagasiulatuvalt, välja arvatud:
a) erakorralise ravi või ägeda haigusseisundi ravi vajadus või
b) kui erakorraliste asjaolude tõttu ei olnud taotlejal piisavalt aega või võimalust taotlust enne dopingukontrolli või nii vara esitada, et raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon oleks jõudnud selle läbi vaadata.
[Märkus. Meditsiinilist hädaabi või vältimatut abi vajavaid olukordi, kui tuleb manustada tavapäraselt keelatud ainet või kasutada tavapäraselt keelatud meetodit enne, kui avaneb võimalus taotleda raviotstarbelise kasutamise eriluba, esineb harva. Samamoodi harva esineb olukordi, kui tuleb kaaluda raviotstarbelise kasutamise eriloa kiiret taotlemist seoses peatselt toimuva võistlusega. Raviotstarbelise kasutamise erilube andvatel dopinguvastastel organisatsioonidel peaksid olema sisemenetlused, mis võimaldavad selliseid olukordi lahendada.]

5.0. Andmete konfidentsiaalsus

5.1. Taotleja peab esitama kirjaliku nõusoleku selle kohta, et kogu taotlusega seotud asjakohast teavet tohib edastada raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni liikmetele ja vajaduse korral muudele sõltumatutele meditsiini- või teadusekspertidele või kõigile töötajatele, kes osalevad raviotstarbelise kasutamise erilubade haldamises, läbivaatamises või taotlemises.

Kui vajatakse sõltumatute välisekspertide abi, avaldatakse kõik taotlusega seotud üksikasjad peale ravi vajava sportlase isikuandmete. Taotleja peab andma kirjaliku nõusoleku ka selle kohta, et raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni otsused saadetakse muudele asjaomastele dopinguvastastele organisatsioonidele koodeksi sätete kohaselt.

5.2. Kõik raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni ja dopinguvastase organisatsiooni juhtkonna liikmete toimingud on rangelt konfidentsiaalsed. Kõik raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni liikmed ja kõik asjaomased töötajad kirjutavad alla konfidentsiaalsuskokkuleppele. Eelkõige hoitakse konfidentsiaalsena järgmine teave:
a) kogu sportlase ja sportlast raviva(te) arsti(de) esitatud meditsiiniline teave ja kõik muud andmed;
b) kõik taotluse üksikasjad, sealhulgas menetlusega seotud arsti(de) nimi (nimed).

Kui sportlane soovib tühistada raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni või WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni õiguse saada teavet tema terviseseisundi kohta, peab sportlane teatama sellest kirjalikult oma arstile. Sellest otsusest tulenevalt ei kiideta heaks sportlase taotletavat raviotstarbelise kasutamise eriluba ega pikendata olemasolevat eriluba.

6.0. Raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjonid

Raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjonid moodustatakse ning need toimivad järgmiste suuniste kohaselt.

6.1. Raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjonis peab olema vähemalt kolm arsti, kellel on sportlaste ravimise kogemused ja nõuetekohased teadmised kliinilise ja spordimeditsiini ning treeningukoormuste meditsiinilise kontrolli alal. Otsuste sõltumatuse tagamiseks ei tohi raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni liikmete enamusel olla ametiülesandeid dopinguvastases organisatsioonis. Kõik raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni liikmed kirjutavad alla huvide konflikti kokkuleppele. Puuetega sportlaste taotluste läbivaatamisel peavad vähemalt ühel raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjoni liikmel olema puuetega sportlaste hooldamise ja ravi kogemused.

6.2. Raviotstarbelise kasutamise eriloa komisjon võib raviotstarbelise kasutamise eriloa taotluste asjaolude läbivaatamisel tellida ükskõik millist vajalikuks peetavat meditsiini- või teadusekspertiisi.

6.3. WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon moodustatakse järgmiste artikli 6 lõikes 1 sätestatud kriteeriumide kohaselt. WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon luuakse dopinguvastaste organisatsioonide tehtud raviotstarbelise kasutamise erilubade andmise otsuste läbivaatamiseks omal algatusel. Koodeksi artikli 4 lõike 4 kohaselt vaatab WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon sellise sportlase taotluse korral, kellele dopinguvastane organisatsioon on raviotstarbelise kasutamise eriloa andmisest keeldunud, sellised otsused läbi otsuste tagasilükkamise õigusega.

7.0. Raviotstarbelise kasutamise erilubade taotlemise kord

7.1. Raviotstarbelise kasutamise eriloa andmist kaalutakse ainult pärast seda, kui on saadud eriloa taotlemise täidetud vorm koos kõigi asjakohaste dokumentidega (vaata 1. liide. Raviotstarbelise kasutamise eriloa taotlemise vorm). Taotlemine peab toimuma range meditsiinilise konfidentsiaalsuse põhimõtete kohaselt.

7.2. Dopinguvastased organisatsioonid võivad 1. liites sätestatud raviotstarbelise kasutamise eriloa taotlemise vormi (vorme) muuta, lisades sellesse punkte lisateabe saamiseks, kuid nad ei tohi ühtegi jaotist ega punkti välja jätta.

7.3. Dopinguvastased organisatsioonid võivad raviotstarbelise kasutamise eriloa taotlemise vormi(d) tõlkida muu(de)sse keelde (keeltesse), kuid taotlusvormi(desse) peab jääma inglis- või prantsuskeelne tekst.

7.4. Sportlane tohib taotleda raviotstarbelise kasutamise eriluba ainult ühelt dopinguvastaselt organisatsioonilt. Taotluses peab olema märgitud sportlase spordiala, vajaduse korral ka liik ning täpne positsioon või roll.

7.5. Taotluses tuleb märkida kõik varasemad ja/või parajasti olemasolevad taotlused tavapäraselt keelatud aine või keelatud meetodi kasutamise loa saamiseks, organ, kellele taotlus on esitatud, ja nimetatud organi otsus.

7.6. Taotlusele tuleb lisada üldine haiguslugu ja kõigi taotlusega seotud arstlike läbivaatuste, laboratoorsete ja piltdiagnostiliste uuringute tulemused.

7.7. Kõik asjakohased uuringud, läbivaatused või piltdiagnostilised uuringud, mida dopinguvastase organisatsiooni raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon nõuab, tehakse taotleja või tema riigi juhtiva spordiorganisatsiooni kulul.

7.8. Taotlusele tuleb lisada asjakohase kvalifikatsiooniga arsti avaldus, milles põhjendatakse tavapäraselt keelatud aine või keelatud meetodi kasutamise vajadust sportlase ravimisel ja kirjeldatakse, miks alternatiivset lubatud ravimit ei saa või ei saanud nimetatud sportlase ravimisel kasutada.

7.9. Taotluses tuleb nimetada tavapäraselt keelatud aine doos, manustamise sagedus, manustamisteed ja kasutamise kestus või tavapäraselt keelatud meetodi kasutamise ulatus, sagedus, viisid ja kestus.

7.10. Raviotstarbelise kasutamise eriloa komisjon teeb otsuse 30 päeva jooksul alates kõigi asjakohaste dokumentide kättesaamisest ning see saadetakse asjakohase dopinguvastase organisatsiooni kaudu kirjalikult sportlasele. Kui raviotstarbelise kasutamise eriluba antakse dopinguvastase organisatsiooni registreeritud testimisbaasi sportlasele, saadetakse nii sportlasele kui ka WADA-le viivitamata heakskiitmisdokument, mis sisaldab teavet raviotstarbelise kasutamise eriloa kestuse ja eriloaga seotud muude tingimuste kohta.

7.11. a) Pärast seda, kui on saadud sportlase palve vaadata eriloa taotlus uuesti läbi, võib WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon koodeksi artikli 4 lõike 4 kohaselt muuta dopinguvastase organisatsiooni otsust raviotstarbelise kasutamise eriloa andmise kohta. Sportlane esitab WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjonile kogu raviotstarbelise kasutamise eriluba käsitleva esialgse teabe, mille ta esitas dopinguvastasele organisatsioonile, ning koos sellega menetlustasu. Läbivaatusprotsessi lõppemiseni kehtib esialgne otsus. Läbivaatamine ei tohiks kesta üle 30 päeva alates kuupäevast, mil WADA on teabe kätte saanud.
b) WADA võib otsuse läbi vaadata igal ajal. WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon vaatab otsuse läbi 30 päeva jooksul.

7.12. Kui läbivaatamise tulemusel muudetakse raviotstarbelise kasutamise eriloa andmise otsust, ei kohaldata muudatust tagasiulatuvalt ega tühistata sportlase raviotstarbelise kasutamise eriloa kehtimise ajal saavutatud tulemusi. Muudetud otsus jõustub hiljemalt 14 päeva möödudes sportlasele otsuse teatamisest.

8.0. Lihtsustatud korras raviotstarbelise kasutamise eriloa taotlemine

8.1. Tuleb arvesse võtta, et sageli esinevate haigusseisundite ravimisel kasutavad sportlased teatavaid keelatud ainete nimekirjas sisalduvaid aineid. Sellistel juhtudel ei ole vaja täielikult kohaldada punktides 4 ja 7 esitatud üksikasjade kohast taotlemiskorda. Sellele vastavalt on sisse seatud raviotstarbelise kasutamise eriloa taotlemise lihtsustatud kord.

8.2. Lihtsustatud korras võib lubada kasutada ainult järgmisi keelatud aineid või keelatud meetodeid: inhaleeritavad beeta-2 agonistid (formoterool, salbutamool, salmeterool ja terbutaliin) ja mittesüsteemsel teel manustatavad glükokortikosteroidid.

8.3. Selleks et kasutada mõnda eespool loetletud ainetest, peab sportlane esitama dopinguvastasele organisatsioonile ravivajadust tõendava teatise. Teatises, nagu on kirjeldatud 2. liites, nimetatakse diagnoos, ravimi nimetus, doos, manustamisteed ja ravi kestus. Vajaduse korral tuleks lisada kõik diagnoosimiseks tehtud testid (ilma tegelike tulemuste või üksikasjadeta).

8.4. Lihtsustatud kord hõlmab järgmist:
a) lihtsustatud korras taotletavate keelatud ainete kasutamise luba jõustub pärast seda, kui dopinguvastane organisatsioon on kätte saanud täieliku teatise. Puudulikult täidetud teatis tuleb taotlejale tagastada;
b) dopinguvastane organisatsioon teavitab viivitamata sportlast täieliku teatise kättesaamisest. Vajaduse korral teavitatakse ka sportlase rahvusvahelist föderatsiooni, riigi föderatsiooni ja riigi dopinguvastast organisatsiooni. Dopinguvastane organisatsioon teavitab WADA-t ainult juhul, kui teatise on esitanud rahvusvahelise tasandi sportlane;
c) lihtsustatud korras antava raviotstarbelise kasutamise eriloa saamise teatist ei kiideta heaks tagasiulatuvalt, välja arvatud:
– erakorralise ravi või ägeda haigusseisundi ravi vajadus või
– kui erakorraliste asjaolude tõttu ei olnud taotlejal piisavalt aega või võimalust esitada taotlust enne dopingukontrolli või nii vara , et raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon oleks jõudnud selle läbi vaadata.

8.5. a) Raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon või WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon võib lihtsustatud korras antud raviotstarbelise kasutamise eriloa kehtivusajal algatada alati läbivaatamise.
b) Kui sportlane taotleb lihtsustatud korras antava raviotstarbelise kasutamise eriloa andmisest keeldumise otsuse uuesti läbivaatamist, on WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjonil õigus saada sportlaselt vajalikuks peetavat meditsiinilist lisateavet; sellega seotud kulud kannab sportlane.

8.6. Raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon või WADA raviotstarbelise kasutamise erilubade komisjon võib lihtsustatud korras antud raviotstarbelise kasutamise eriloa alati tühistada. Sportlast, tema rahvusvahelist spordiföderatsiooni ja kõiki asjaomaseid dopinguvastaseid organisatsioone teavitatakse sellest viivitamata.

8.7. Annulleerimine jõustub vahetult pärast seda, kui otsusest on sportlasele teatatud. Sportlane võib sellest olenemata taotleda raviotstarbelise kasutamise eriluba 7. punkti alusel.

9.0. Andmekeskus

9.1. Dopinguvastased organisatsioonid peavad WADA-le esitama kõik 7. punkti kohaselt välja antud raviotstarbelise kasutamise eriload ja kõik tõendavad dokumendid.

9.2. Dopinguvastased organisatsioonid edastavad WADA-le kõik meditsiinilised taotlused, mis rahvusvahelise tasandi sportlased on esitanud punkti 8 alapunkti 4 kohaselt lihtsustatud korras antavate raviotstarbelise kasutamise erilubade saamiseks.

9.3. Andmekoda tagab kogu meditsiinilise teabe täieliku konfidentsiaalsuse.

INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT
Paris, 19 October 2005

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, hereinafter referred to as “UNESCO”, meeting in Paris, from 3 to 21 October 2005, at its 33rd session,

Considering that the aim of UNESCO is to contribute to peace and security by promoting collaboration among nations through education, science and culture,

Referring to existing international instruments relating to human rights,

Aware of resolution 58/5 adopted by the General Assembly of the United Nations on 3 November 2003, concerning sport as a means to promote education, health, development and peace, notably its paragraph 7,

Conscious that sport should play an important role in the protection of health, in moral, cultural and physical education and in promoting international understanding and peace,

Noting the need to encourage and coordinate international cooperation towards the elimination of doping in sport,

Concerned by the use of doping by athletes in sport and the consequences thereof for their health, the principle of fair play, the elimination of cheating and the future of sport,

Mindful that doping puts at risk the ethical principles and educational values embodied in the International Charter of Physical Education and Sport of UNESCO and in the Olympic Charter,

Recalling that the Anti-Doping Convention and its Additional Protocol adopted within the framework of the Council of Europe are the public international law tools which are at the origin of national anti-doping policies and of intergovernmental cooperation,

Recalling the recommendations on doping adopted by the second, third and fourth International Conferences of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport organized by UNESCO at Moscow (1988), Punta del Este (1999) and Athens (2004) and 32 C/Resolution 9 adopted by the General Conference of UNESCO at its 32nd session (2003),

Bearing in mind the World Anti-Doping Code adopted by the World Anti-Doping Agency at the World Conference on Doping in Sport, Copenhagen, 5 March 2003, and the Copenhagen Declaration on Anti-Doping in Sport,

Mindful also of the influence that elite athletes have on youth,

Aware of the ongoing need to conduct and promote research with the objectives of improving detection of doping and better understanding of the factors affecting use in order for prevention strategies to be most effective,

Aware also of the importance of ongoing education of athletes, athlete support personnel and the community at large in preventing doping,

Mindful of the need to build the capacity of States Parties to implement anti-doping programmes,

Aware that public authorities and the organizations responsible for sport have complementary responsibilities to prevent and combat doping in sport, notably to ensure the proper conduct, on the basis of the principle of fair play, of sports events and to protect the health of those that take part in them,

Recognizing that these authorities and organizations must work together for these purposes, ensuring the highest degree of independence and transparency at all appropriate levels,

Determined to take further and stronger cooperative action aimed at the elimination of doping in sport,

Recognizing that the elimination of doping in sport is dependent in part upon progressive harmonization of anti-doping standards and practices in sport and cooperation at the national and global levels,

Adopts this Convention on this nineteenth day of October 2005.


I. Scope

Article 1 – Purpose of the Convention

The purpose of this Convention, within the framework of the strategy and programme of activities of UNESCO in the area of physical education and sport, is to promote the prevention of and the fight against doping in sport, with a view to its elimination.

Article 2 – Definitions

These definitions are to be understood within the context of the World Anti-Doping Code. However, in case of conflict the provisions of the Convention will prevail.

For the purposes of this Convention:
1. “Accredited doping control laboratories” means laboratories accredited by the World Anti Doping Agency.
2. “Anti-doping organization” means an entity that is responsible for adopting rules for initiating, implementing or enforcing any part of the doping control process. This includes, for example, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, other major event organizations that conduct testing at their events, the World Anti-Doping Agency, international federations and national anti-doping organizations.
3. “Anti-doping rule violation” in sport means one or more of the following:
(a) the presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete’s bodily specimen;
(b) use or attempted use of a prohibited substance or a prohibited method;
(c) refusing, or failing without compelling justification, to submit to sample collection after notification as authorized in applicable anti-doping rules or otherwise evading sample collection;
(d) violation of applicable requirements regarding athlete availability for out-of-competition testing, including failure to provide required whereabouts information and missed tests which are declared based on reasonable rules;
(e) tampering, or attempting to tamper, with any part of doping control;
(f) possession of prohibited substances or methods;
(g) trafficking in any prohibited substance or prohibited method;
(h) administration or attempted administration of a prohibited substance or prohibited method to any athlete, or assisting, encouraging, aiding, abetting, covering up or any other type of complicity involving an anti-doping rule violation or any attempted violation.
4. “Athlete” means, for the purposes of doping control, any person who participates in sport at the international or national level as defined by each national anti-doping organization and accepted by States Parties and any additional person who participates in a sport or event at a lower level accepted by States Parties. For the purposes of education and training programmes, “athlete” means any person who participates in sport under the authority of a sports organization.
5. “Athlete support personnel” means any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel working with or treating athletes participating in or preparing for sports competition.
6. “Code” means the World Anti-Doping Code adopted by the World Anti-Doping Agency on 5 March 2003 at Copenhagen which is attached as Appendix 1 to this Convention.
7. “Competition” means a single race, match, game or singular athletic contest.
8. “Doping control” means the process including test distribution planning, sample collection and handling, laboratory analysis, results management, hearings and appeals.
9. “Doping in sport” means the occurrence of an anti-doping rule violation.
10. “Duly authorized doping control teams” means doping control teams operating under the authority of international or national anti-doping organizations.
11. “In-competition” testing means, for purposes of differentiating between in-competition and out-of-competition testing, unless provided otherwise in the rules of an international federation or other relevant anti-doping organization, a test where an athlete is selected for testing in connection with a specific competition.
12. “International Standard for Laboratories” means the standard which is attached as Appendix 2 to this Convention.
13. “International Standard for Testing” means the standard which is attached as Appendix 3 to this Convention.
14. “No advance notice” means a doping control which takes place with no advance warning to the athlete and where the athlete is continuously chaperoned from the moment of notification through sample provision.
15. “Olympic Movement” means all those who agree to be guided by the Olympic Charter and who recognize the authority of the International Olympic Committee, namely the international federations of sports on the programme of the Olympic Games, the National Olympic Committees, the Organizing Committees of the Olympic Games, athletes, judges and referees, associations and clubs, as well as all the organizations and institutions recognized by the International Olympic Committee.
16. “Out-of-competition” doping control means any doping control which is not conducted in competition.
17. “Prohibited List” means the list which appears in Annex I to this Convention identifying the prohibited substances and prohibited methods.
18. “Prohibited method” means any method so described on the Prohibited List, which appears in Annex I to this Convention.
19. “Prohibited substance” means any substance so described on the Prohibited List, which appears in Annex I to this Convention.
20. “Sports organization” means any organization that serves as the ruling body f or an event for one or several sports.
21. “Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions” means those standards that appear in Annex II to this Convention.
22. “Testing” means the parts of the doping control process involving test distribution planning, sample collection, sample handling and sample transport to the laboratory.
23. “Therapeutic use exemption” means an exemption granted in accordance with Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions.
24. “Use” means the application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever of any prohibited substance or prohibited method.
25. “World Anti-Doping Agency” (WADA) means the foundation so named established under Swiss law on 10 November 1999.

Article 3 – Means to achieve the purpose of the Convention

In order to achieve the purpose of the Convention, States Parties undertake to:
(a) adopt appropriate measures at the national and international levels which are consistent with the principles of the Code;
(b) encourage all forms of international cooperation aimed at protecting athletes and ethics in sport and at sharing the results of research;
(c) foster international cooperation between States Parties and leading organizations in the fight against doping in sport, in particular with the World Anti-Doping Agency.

Article 4 – Relationship of the Convention to the Code

1. In order to coordinate the implementation, at the national and international levels, of the fight against doping in sport, States Parties commit themselves to the principles of the Code as the basis for the measures provided for in Article 5 of this Convention. Nothing in this Convention prevents States Parties from adopting additional measures complementary to the Code.

2. The Code and the most current version of Appendices 2 and 3 are reproduced for information purposes and are not an integral part of this Convention. The Appendices as such do not create any binding obligations under international law for States Parties.

3. The Annexes are an integral part of this Convention.

Article 5 – Measures to achieve the objectives of the Convention

In abiding by the obligations contained in this Convention, each State Party undertakes to adopt appropriate measures. Such measures may include legislation, regulation, policies or administrative practices.

Article 6 – Relationship to other international instruments

This Convention shall not alter the rights and obligations of States Parties which arise from other agreements previously concluded and consistent with the object and purpose of this Convention. This does not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or the performance of their obligations under this Convention.


II. Anti-doping activities at the national level

Article 7 – Domestic coordination

States Parties shall ensure the application of the present Convention, notably through domestic coordination. To meet their obligations under this Convention, States Parties may rely on anti-doping organizations as well as sports authorities and organizations.

Article 8 – Restricting the availability and use in sport of prohibited substances and methods

1. States Parties shall, where appropriate, adopt measures to restrict the availability of prohibited substances and methods in order to restrict their use in sport by athletes, unless the use is based upon a therapeutic use exemption. These include measures against trafficking to athletes and, to this end, measures to control production, movement, importation, distribution and sale.

2. States Parties shall adopt, or encourage, where appropriate, the relevant entities within their jurisdictions to adopt measures to prevent and to restrict the use and possession of prohibited substances and methods by athletes in sport, unless the use is based upon a therapeutic use exemption.

3. No measures taken pursuant to this Convention will impede the availability for legitimate purposes of substances and methods otherwise prohibited or controlled in sport.

Article 9 – Measures against athlete support personnel

States Parties shall themselves take measures or encourage sports organizations and anti-doping organizations to adopt measures, including sanctions or penalties, aimed at athlete support personnel who commit an anti-doping rule violation or other offence connected with doping in sport.

Article 10 – Nutritional supplements

States Parties, where appropriate, shall encourage producers and distributors of nutritional supplements to establish best practices in the marketing and distribution of nutritional supplements, including information regarding their analytic composition and quality assurance.

Article 11 – Financial measures

States Parties shall, where appropriate:
(a) provide funding within their respective budgets to support a national testing programme across all sports or assist sports organizations and anti-doping organizations in financing doping controls either by direct subsidies or grants, or by recognizing the costs of such controls when determining the overall subsidies or grants to be awarded to those organizations;
(b) take steps to withhold sport-related financial support to individual athletes or athlete support personnel who have been suspended following an anti-doping rule violation, during the period of their suspension;
(c) withhold some or all financial or other sport-related support from any sports organization or anti-doping organization not in compliance with the Code or applicable anti-doping rules adopted pursuant to the Code.

Article 12 – Measures to facilitate doping control

States Parties shall, where appropriate:
(a) encourage and facilitate the implementation by sports organizations and anti-doping organizations within their jurisdiction of doping controls in a manner consistent with the Code, including no-advance notice, out-of-competition and in-competition testing;
(b) encourage and facilitate the negotiation by sports organizations and anti-doping organizations of agreements permitting their members to be tested by duly authorized doping control teams from other countries;
(c) undertake to assist the sports organizations and anti-doping organizations within their jurisdiction in gaining access to an accredited doping control laboratory for the purposes of doping control analysis.


III. International cooperation

Article 13 – Cooperation between anti-doping organizations and sports organizations

States Parties shall encourage cooperation between anti-doping organizations, public authorities and sports organizations within their jurisdiction and those within the jurisdiction of other States Parties in order to achieve, at the international level, the purpose of this Convention.

Article 14 – Supporting the mission of the World Anti-Doping Agency

States Parties undertake to support the important mission of the World Anti-Doping Agency in the international fight against doping.

Article 15 – Equal funding of the World Anti-Doping Agency

States Parties support the principle of equal funding of the World Anti-Doping Agency’s approved annual core budget by public authorities and the Olympic Movement.

Article 16 – International cooperation in doping control

Recognizing that the fight against doping in sport can only be effective when athletes can be tested with no advance notice and samples can be transported in a timely manner to laboratories for analysis, States Parties shall, where appropriate and in accordance with domestic law and procedures:
(a) facilitate the task of the World Anti-Doping Agency and anti-doping organizations operating in compliance with the Code, subject to relevant host countries’ regulations, of conducting in- or out-of-competition doping controls on their athletes, whether on their territory or elsewhere;
(b) facilitate the timely movement of duly authorized doping control teams across borders when conducting doping control activities;
(c) cooperate to expedite the timely shipping or carrying across borders of samples in such a way as to maintain their security and integrity;
(d) assist in the international coordination of doping controls by various anti-doping organizations, and cooperate to this end with the World Anti-Doping Agency;
(e) promote cooperation between doping control laboratories within their jurisdiction and those within the jurisdiction of other States Parties. In particular, States Parties with accredited doping control laboratories should encourage laboratories within their jurisdiction to assist other States Parties in enabling them to acquire the experience, skills and techniques necessary to establish their own laboratories should they wish to do so;
(f) encourage and support reciprocal testing arrangements between designated anti-doping organizations, in conformity with the Code;
(g) mutually recognize the doping control procedures and test results management, including the sport sanctions thereof, of any anti-doping organization that are consistent with the Code.

Article 17 – Voluntary Fund

1. A “Fund for the Elimination of Doping in Sport”, hereinafter referred to as “the Voluntary Fund”, is hereby established. The Voluntary Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO. All contributions by States Parties and other actors shall be voluntary.

2. The resources of the Voluntary Fund shall consist of:
(a) contributions made by States Parties;
(b) contributions, gifts or bequests which may be made by:
(i) other States;
(ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme, as well as other international organizations;
(iii) public or private bodies or individuals;
(c) any interest due on the resources of the Voluntary Fund;
(d) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit of the Voluntary Fund;
(e) any other resources authorized by the Voluntary Fund’s regulations, to be drawn up by the Conference of Parties.

3. Contributions into the Voluntary Fund by States Parties shall not be considered to be a replacement for States Parties’ commitment to pay their share of the World Anti-Doping Agency’s annual budget.

Article 18 – Use and governance of the Voluntary Fund

Resources in the Voluntary Fund shall be allocated by the Conference of Parties for the financing of activities approved by it, notably to assist States Parties in developing and implementing anti-doping programmes, in accordance with the provisions of this Convention, taking into consideration the goals of the World Anti-Doping Agency, and may serve to cover functioning costs of this Convention. No political, economic or other conditions may be attached to contributions made to the Voluntary Fund.


IV. Education and training

Article 19 – General education and training principles

1. States Parties shall undertake, within their means, to support, devise or implement education and training programmes on anti-doping. For the sporting community in general, these programmes should aim to provide updated and accurate information on:
(a) the harm of doping to the ethical values of sport;
(b) the health consequences of doping.

2. For athletes and athlete support personnel, in particular in their initial training, education and training programmes should, in addition to the above, aim to provide updated and accurate information on:
(a) doping control procedures;
(b) athletes’ rights and responsibilities in regard to anti-doping, including information about the Code and the anti-doping policies of the relevant sports and anti-doping organizations. Such information shall include the consequences of committing an anti-doping rule violation;
(c) the list of prohibited substances and methods and therapeutic use exemptions;
(d) nutritional supplements.

Article 20 – Professional codes of conduct

States Parties shall encourage relevant competent professional associations and institutions to develop and implement appropriate codes of conduct, good practice and ethics related to anti-doping in sport that are consistent with the Code.

Article 21 – Involvement of athletes and athlete support personnel

States Parties shall promote and, within their means, support active participation by athletes and athlete support personnel in all facets of the anti-doping work of sports and other relevant organizations and encourage sports organizations within their jurisdiction to do likewise.

Article 22 – Sports organizations and ongoing education and training on anti-doping

States Parties shall encourage sports organizations and anti-doping organizations to implement ongoing education and training programmes for all athletes and athlete support personnel on the subjects identified in Article 19.

Article 23 – Cooperation in education and training

States Parties shall cooperate mutually and with the relevant organizations to share, where appropriate, information, expertise and experience on effective anti-doping programmes.


V. Research

Article 24 – Promotion of research in anti-doping

States Parties undertake, within their means, to encourage and promote anti-doping research in cooperation with sports and other relevant organizations on:
(a) prevention, detection methods, behavioural and social aspects, and the health consequences of doping;
(b) ways and means of devising scientifically-based physiological and psychological training programmes respectful of the integrity of the person;
(c) the use of all emerging substances and methods resulting from scientific developments.

Article 25 – Nature of anti-doping research

When promoting anti-doping research, as set out in Article 24, States Parties shall ensure that such research will:
(a) comply with internationally recognized ethical practices;
(b) avoid the administration to athletes of prohibited substances and methods;
(c) be undertaken only with adequate precautions in place to prevent the results of anti-doping research being misused and applied for doping.

Article 26 – Sharing the results of anti-doping research

Subject to compliance with applicable national and international law, States Parties shall, where appropriate, share the results of available anti-doping research with other States Parties and the World Anti-Doping Agency.

Article 27 – Sport science research

States Parties shall encourage:
(a) members of the scientific and medical communities to carry out sport science research in accordance with the principles of the Code;
(b) sports organizations and athlete support personnel within their jurisdiction to implement sport science research that is consistent with the principles of the Code.


VI. Monitoring of the Convention

Article 28 – Conference of Parties

1. A Conference of Parties is hereby established. The Conference of Parties shall be the sovereign body of this Convention.

2. The Conference of Parties shall meet in ordinary session in principle every two years. It may meet in extraordinary session if it so decides or at the request of at least one third of the States Parties.

3. Each State Party shall have one vote at the Conference of Parties.

4. The Conference of Parties shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 29 – Advisory organization and observers to the Conference of Parties

The World Anti-Doping Agency shall be invited as an advisory organization to the Conference of Parties. The International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, the Council of Europe and the Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS) shall be invited as observers. The Conference of Parties may decide to invite other relevant organizations as observers.

Article 30 – Functions of the Conference of Parties

1. Besides those set forth in other provisions of this Convention, the functions of the Conference of Parties shall be to:
(a) promote the purpose of this Convention;
(b) discuss the relationship with the World Anti-Doping Agency and study the mechanisms of funding of the Agency’s annual core budget. States non-Parties may be invited to the discussion;
(c) adopt a plan for the use of the resources of the Voluntary Fund, in accordance with Article 18;
(d) examine the reports submitted by States Parties in accordance with Article 31;
(e) examine, on an ongoing basis, the monitoring of compliance with this Convention in response to the development of anti-doping systems, in accordance with Article 31. Any monitoring mechanism or measure that goes beyond Article 31 shall be funded through the Voluntary Fund established under Article 17;
(f) examine draft amendments to this Convention for adoption;
(g) examine for approval, in accordance with Article 34 of the Convention, modifications to the Prohibited List and to the Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions adopted by the World Anti-Doping Agency;
(h) define and implement cooperation between States Parties and the World Anti-Doping Agency within the framework of this Convention;
(i) request a report from the World Anti-Doping Agency on the implementation of the Code to each of its sessions for examination.

2. The Conference of Parties, in fulfilling its functions, may cooperate with other intergovernmental bodies.

Article 31 – National reports to the Conference of Parties

States Parties shall forward every two years to the Conference of Parties through the Secretariat, in one of the official languages of UNESCO, all relevant information concerning measures taken by them for the purpose of complying with the provisions of this Convention.

Article 32 – Secretariat of the Conference of Parties

1. The secretariat of the Conference of Parties shall be provided by the Director-General of UNESCO.

2. At the request of the Conference of Parties, the Director-General of UNESCO shall use to the fullest extent possible the services of the World Anti-Doping Agency on terms agreed upon by the Conference of Parties.

3. Functioning costs related to the Convention will be funded from the regular budget of UNESCO within existing resources at an appropriate level, the Voluntary Fund established under Article 17 or an appropriate combination thereof as determined every two years. The financing for the secretariat from the regular budget shall be done on a strictly minimal basis, it being understood that voluntary funding should also be provided to support the Convention.

4. The secretariat shall prepare the documentation of the Conference of Parties, as well as the draft agenda of its meetings, and shall ensure the implementation of its decisions.

Article 33 – Amendments

1. Each State Party may, by written communication addressed to the Director-General of UNESCO, propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, at least one half of the States Parties give their consent, the Director-General shall present such proposals to the following session of the Conference of Parties.

2. Amendments shall be adopted by the Conference of Parties with a two-thirds majority of States Parties present and voting.

3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, acceptance, approval or accession to States Parties.

4. With respect to the States Parties that have ratified, accepted, approved or acceded to them, amendments to this Convention shall enter into force three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two thirds of the States Parties. Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

5. A State that becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered:
(a) a Party to this Convention as so amended;
(b) a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the amendments.

Article 34 – Specific amendment procedure for the Annexes to the Convention

1. If the World Anti-Doping Agency modifies the Prohibited List or the Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions, it may, by written communication addressed to the Director-General of UNESCO, inform her/him of those changes. The Director-General shall notify such changes as proposed amendments to the relevant Annexes to this Convention to all States Parties expeditiously. Amendments to the Annexes shall be approved by the Conference of Parties either at one of its sessions or through a written consultation.

2. States Parties have 45 days from the Director-General’s notification within which to express their objection to the proposed amendment either in writing, in case of written consultation, to the Director-General or at a session of the Conference of Parties. Unless two thirds of the States Parties express their objection, the proposed amendment shall be deemed to be approved by the Conference of Parties.

3. Amendments approved by the Conference of Parties shall be notified to States Parties by the Director-General. They shall enter into force 45 days after that notification, except for any State Party that has previously notified the Director-General that it does not accept these amendments.

4. A State Party having notified the Director-General that it does not accept an amendment approved according to the preceding paragraphs remains bound by the Annexes as not amended.


VII. Final clauses

Article 35 – Federal or non-unitary constitutional systems

The following provisions shall apply to States Parties that have a federal or non-unitary constitutional system:
(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal States;
(b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent States, counties, provinces or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, counties, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 36 – Ratification, acceptance, approval or accession

This Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by Members States of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 37 – Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For any State that subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 38 – Territorial extension of the Convention

1. Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories for whose international relations it is responsible and to which this Convention shall apply.

2. Any State Party may, at any later date, by a declaration addressed to UNESCO, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such declaration by the depositary.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to UNESCO. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such a notification by the depositary.

Article 39 – Denunciation

Any State Party may denounce this Convention. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of UNESCO. The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the State Party concerned until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 40 – Depositary

The Director-General of UNESCO shall be the Depositary of this Convention and amendments thereto. As the Depositary, the Director-General of UNESCO shall inform the States Parties to this Convention, as well as the other States Members of the Organization of:
(a) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
(b) the date of entry into force of this Convention in accordance with Article 37;
(c) any report prepared in pursuance of the provisions of Article 31;
(d) any amendment to the Convention or to the Annexes adopted in accordance with Articles 33 and 34 and the date on which the amendment comes into force;
(e) any declaration or notification made under the provisions of Article 38;
(f) any notification made under the provisions of Article 39 and the date on which the denunciation takes effect;
(g) any other act, notification or communication relating to this Convention.

Article 41 – Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.

Article 42 – Authoritative texts

1. This Convention, including its Annexes, has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authoritative.

2. The Appendices to this Convention are provided in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Article 43 – Reservations

No reservations that are incompatible with the object and purpose of the present Convention shall be permitted.

Annex I

The World Anti-Doping Code
THE 2007 PROHIBITED LIST

INTERNATIONAL STANDARD
Valid 1 January 2007
The use of any drug should be limited to medically justified indications

Substances and Methods Prohibited at All Times (in- and out-of-competition)
PROHIBITED SUBSTANCES

S1. ANABOLIC AGENTS

Anabolic agents are prohibited.

1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)

a. Exogenous* AAS, including:
1-androstendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 1-androstendione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); methandriol; methasterone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltrienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5α-etioallocholane-17β-tetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one); trenbolone and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

b. Endogenous** AAS:
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone and the following metabolites and isomers:
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene -3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

Where an anabolic androgenic steroid is capable of being produced endogenously, a Sample will be deemed to contain such Prohibited Substance where the concentration of such Prohibited Substance or its metabolites or markers and/or any other relevant ratio(s) in the Athlete’s Sample so deviates from the range of values normally found in humans that it is unlikely to be consistent with normal endogenous production. A Sample shall not be deemed to contain a Prohibited Substance in any such case where an Athlete proves that the concentration of the Prohibited Substance or its metabolites or markers and/or the relevant ratio(s) in the Athlete’s Sample is attributable to a physiological or pathological condition.

In all cases, and at any concentration, the Athlete’s sample will be deemed to contain a Prohibited Substance and the laboratory will report an Adverse Analytical Finding if, based on any reliable analytical method (e.g. IRMS), the laboratory can show that the Prohibited Substance is of exogenous origin. In such case, no further investigation is necessary.

If a value in the range of levels normally found in humans is reported and the reliable analytical method (e.g. IRMS) has not determined the exogenous origin of the substance, but if there are indications, such as a comparison to endogenous reference steroid profiles, of a possible Use of a Prohibited Substance, further investigation shall be conducted by the relevant Anti-Doping Organization by reviewing the results of any previous test(s) or by conducting subsequent test(s), in order to determine whether the result is due to a physiological or pathological condition, or has occurred as a consequence of the exogenous origin of a Prohibited Substance.

When a laboratory has reported a T/E ratio greater than four (4) to one (1) and any reliable analytical method (e.g. IRMS) applied has not determined the exogenous origin of the substance, further investigation may be conducted by a review of previous tests or by conducting subsequent test(s), in order to determine whether the result is due to a physiological or pathological condition, or has occurred as a consequence of the exogenous origin of a Prohibited Substance. If a laboratory reports, using an additional reliable analytical method (e.g. IRMS), that the Prohibited Substance is of exogenous origin, no further investigation is necessary and the Sample will be deemed to contain such Prohibited Substance. When an additional reliable analytical method (e.g. IRMS) has not been applied and a minimum of three previous test results are not available, a longitudinal profile of the Athlete shall be established by performing a minimum of three no advance notice tests in a period of three months by the relevant Anti-Doping Organization. If the longitudinal profile of the Athlete established by the subsequent tests is not physiologically normal, the result shall be reported as an Adverse Analytical Finding.

In extremely rare individual cases, boldenone of endogenous origin can be consistently found at very low nanograms per milliliter (ng/mL) levels in urine. When such a very low concentration of boldenone is reported by a laboratory and the application of any reliable analytical method (e.g. IRMS) has not determined the exogenous origin of the substance, further investigation may be conducted by subsequent tests. When an additional reliable analytical method (e.g. IRMS) has not been applied, a longitudinal profile of the athlete shall be established by performing a minimum of three no advance notice tests in a period of three months by the relevant Anti-Doping Organization. If the longitudinal profile of the Athlete established by the subsequent tests is not physiologically normal, the result shall be reported as an Adverse Analytical Finding.

For 19-norandrosterone, an Adverse Analytical Finding reported by a laboratory is considered to be scientific and valid proof of exogenous origin of the Prohibited Substance. In such case, no further investigation is necessary.

Should an Athlete fail to cooperate in the investigations, the Athlete’s Sample shall be deemed to contain a Prohibited Substance.

2. Other Anabolic Agents, including but not limited to:
Clenbuterol, tibolone, zeranol, zilpaterol.

For purposes of this section:
* “exogenous” refers to a substance which is not ordinarily capable of being produced by the body naturally.
** “endogenous” refers to a substance which is capable of being produced by the body naturally.

S2. HORMONES AND RELATED SUBSTANCES

The following substances, including other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s), and their releasing factors, are prohibited:
1. Erythropoietin (EPO);
2. Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth Factors (e.g. IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);
3. Gonadotrophins (LH, hCG), prohibited in males only;
4. Insulin;
5. Corticotrophins.

Unless the Athlete can demonstrate that the concentration was due to a physiological or pathological condition, a Sample will be deemed to contain a Prohibited Substance (as listed above) where the concentration of the Prohibited Substance or its metabolites and/or relevant ratios or markers in the Athlete’s Sample so exceeds the range of values normally found in humans that it is unlikely to be consistent with normal endogenous production.

If a laboratory reports, using a reliable analytical method, that the Prohibited Substance is of exogenous origin, the Sample will be deemed to contain a Prohibited Substance and shall be reported as an Adverse Analytical Finding.

The presence of other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s), diagnostic marker(s) or releasing factors of a hormone listed above or of any other finding which indicate(s) that the substance detected is of exogenous origin, will be deemed to reflect the use of a Prohibited Substance and shall be reported as an Adverse Analytical Finding.

S3. BETA-2 AGONISTS

All beta-2 agonists including their D- and L-isomers are prohibited.

As an exception, formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline when administered by inhalation, require an abbreviated Therapeutic Use Exemption.

Despite the granting of any form of Therapeutic Use Exemption, a concentration of salbutamol (free plus glucuronide) greater than 1000 ng/mL will be considered an Adverse Analytical Finding unless the Athlete proves that the abnormal result was the consequence of the therapeutic use of inhaled salbutamol.

S4. AGENTS WITH ANTI-ESTROGENIC ACTIVITY

The following classes of anti-estrogenic substances are prohibited:
1. Aromatase inhibitors including, but not limited to, anastrozole, letrozole, aminoglutethimide, exemestane, formestane, testolactone.
2. Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) including, but not limited to, raloxifene, tamoxifen, toremifene.
3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to, clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.

S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS

Masking agents are prohibited. They include:
Diuretics*, epitestosterone, probenecid, alpha-reductase inhibitors (e.g. finasteride, dutasteride), plasma expanders (e.g. albumin, dextran, hydroxyethyl starch) and other substances with similar biological effect(s).

Diuretics include:
acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s) (except for drosperinone, which is not prohibited).
* A Therapeutic Use Exemption is not valid if an Athlete’s urine contains a diuretic in association with threshold or sub-threshold levels of a Prohibited Substance(s).


PROHIBITED METHODS

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER

The following are prohibited:
1. Blood doping, including the use of autologous, homologous or heterologous blood or red blood cell products of any origin.
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including but not limited to perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood substitutes, microencapsulated haemoglobin products).

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

1. Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and validity of Samples collected during Doping Controls is prohibited. These include but are not limited to catheterisation, urine substitution and/or alteration.

2. Intravenous infusions are prohibited, except as a legitimate medical treatment.

M3. GENE DOPING

The non-therapeutic use of cells, genes, genetic elements, or of the modulation of gene expression, having the capacity to enhance athletic performance, is prohibited.

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3 defined above, the following categories are prohibited in competition:
PROHIBITED SUBSTANCES

S6. STIMULANTS

All stimulants (including both their (D- & L-) optical isomers where relevant) are prohibited, except imidazole derivatives for topical use and those stimulants included in the 2007 Monitoring Program*.

Stimulants include:
Adrafinil, adrenaline**, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, benzylpiperazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaine, cropropamide, crotetamide, cyclazodone, dimethylamphetamine, ephedrine****, etamivan, etilamphetamine, etilefrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, heptaminol, isometheptene, levmethamfetamine, meclofenoxate, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine (D-), methylenedioxyamphetamine, methylenedioxymethamphetamine, pmethylamphetamine, methylephedrine****, methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenefrine, norfenfluramine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine, phenmetrazine, phenpromethamine, phentermine, 4-phenylpiracetam (carphedon), prolintane, propylhexedrine, selegiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).
* The following substances included in the 2007 Monitoring Program (bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, pseudoephedrine, synephrine) are not considered as Prohibited Substances.
** Adrenaline associated with local anaesthetic agents or by local administration (e.g. nasal, ophthalmologic) is not prohibited.
*** Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per milliliter.
**** Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater than 10 micrograms per milliliter.

A stimulant not expressly mentioned as an example under this section should be considered as a Specified Substance only if the Athlete can establish that the substance is particularly susceptible to unintentional anti-doping rule violations because of its general availability in medicinal products or is less likely to be successfully abused as a doping agent.

S7. NARCOTICS

The following narcotics are prohibited:
buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its derivatives, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S8. CANNABINOIDS

Cannabinoids (e.g. hashish, marijuana) are prohibited.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS

All glucocorticosteroids are prohibited when administered orally, rectally, intravenously or intramuscularly. Their use requires a Therapeutic Use Exemption approval.

Other routes of administration (intraarticular/periarticular/peritendinous/ epidural/ intradermal injections and inhalation) require an Abbreviated Therapeutic Use Exemption except as noted below.

Topical preparations when used for dermatological (including iontophoresis/ phonophoresis), auricular, nasal, ophthalmic, buccal, gingival and perianal disorders are not prohibited and do not require any form of Therapeutic Use Exemption.


SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1. ALCOHOL

Alcohol (ethanol) is prohibited in-competition only, in the following sports. Detection will be conducted by analysis of breath and/or blood. The doping violation threshold (haematological values) for each Federation is reported in parenthesis.
• Aeronautic (FAI) (0.20 g/L)
• Archery (FITA, IPC) (0.10 g/L)
• Automobile (FIA) (0.10 g/L)
• Boules (CMSB, IPC bowls) (0.10 g/L)
• Karate (WKF) (0.10 g/L)
• Modern Pentathlon for disciplines involving shooting (UIPM) (0.10 g/L)
• Motorcycling (FIM) (0.10 g/L)
• Powerboating (UIM) (0.30 g/L)

P2. BETA-BLOCKERS

Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited in-competition only, in the following sports.
• Aeronautic (FAI)
• Archery (FITA, IPC) (also prohibited out-of-competition)
• Automobile (FIA)
• Billiards (WCBS)
• Bobsleigh (FIBT)
• Boules (CMSB, IPC bowls)
• Bridge (FMB)
• Curling (WCF)
• Gymnastics (FIG)
• Motorcycling (FIM)
• Modern Pentathlon (UIPM) for disciplines involving shooting
• Nine-pin bowling (FIQ)
• Sailing (ISAF) for match race helms only
• Shooting (ISSF, IPC) (also prohibited out-of-competition)
• Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big air
• Wrestling (FILA)

Beta-blockers include, but are not limited to, the following:
acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SPECIFIED SUBSTANCES*

“Specified Substances”* are listed below:
• All inhaled Beta-2 Agonists, except salbutamol (free plus glucuronide) greater than 1000 ng/mL and clenbuterol;
• Probenecid;
• Cathine, cropropamide, crotetamide, ephedrine, etamivan, famprofazone, heptaminol, isometheptene, levmethamfetamine, meclofenoxate, p-methylamphetamine, methylephedrine, nikethamide, norfenefrine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, phenpromethamine, propylhexedrine, selegiline, sibutramine, tuaminoheptane, and any other stimulant not expressly listed under section S6 for which the Athlete establishes that it fulfils the conditions described in section S6;
• Cannabinoids;
• All Glucocorticosteroids;
• ALCOHOL;
• ALL BETA BLOCKERS.
* “The Prohibited List may identify specified substances which are particularly susceptible to unintentional anti-doping rule violations because of their general availability in medicinal products or which are less likely to be successfully abused as doping agents.” A doping violation involving such substances may result in a reduced sanction provided that the “… Athlete can establish that the Use of such a specified substance was not intended to enhance sport performance …”

Annex II

STANDARDS FOR GRANTING THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS
Extract from “INTERNATIONAL STANDARD FOR THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS” of the World Anti-Doping Agency (WADA); in force 1 January 2005

4.0. Criteria for granting a therapeutic use exemption

A Therapeutic Use Exemption (TUE) may be granted to an Athlete permitting the use of a Prohibited Substance or Prohibited Method contained in the Prohibited List. An application for a TUE will be reviewed by a Therapeutic Use Exemption Committee (TUEC). The TUEC will be appointed by an Anti-Doping Organization. An exemption will be granted only in strict accordance with the following criteria:
[Comment: This standard applies to all Athletes as defined by and subject to the Code i.e. able-bodied athletes and athletes with disabilities. This Standard will be applied according to an individual’s circumstances. For example, an exemption that is appropriate for an athlete with a disability may be inappropriate for other athletes.]

4.1. The Athlete should submit an application for a TUE no less than 21 days before participating in an Event.

4.2. The Athlete would experience a significant impairment to health if the Prohibited Substance or Prohibited Method were to be withheld in the course of treating an acute or chronic medical condition.

4.3. The therapeutic use of the Prohibited Substance or Prohibited Method would produce no additional enhancement of performance other than that which might be anticipated by a return to a state of normal health following the treatment of a legitimate medical condition. The use of any Prohibited Substance or Prohibited Method to increase “lownormal” levels of any endogenous hormone is not considered an acceptable therapeutic intervention.

4.4. There is no reasonable therapeutic alternative to the use of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method.

4.5. The necessity for the use of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method cannot be a consequence, wholly or in part, of prior non-therapeutic use of any substance from the Prohibited List.

4.6. The TUE will be cancelled by the granting body, if
(a) the Athlete does not promptly comply with any requirements or conditions imposed by the Anti-Doping Organization granting the exemption;
(b) the term for which the TUE was granted has expired;
(c) the Athlete is advised that the TUE has been withdrawn by the Anti-Doping Organization.
[Comment: Each TUE will have a specified duration as decided upon by the TUEC. There may be cases when a TUE has expired or has been withdrawn and the Prohibited Substance subject to the TUE is still present in the Athlete’s body. In such cases, the Anti-Doping Organization conducting the initial review of an adverse finding will consider whether the finding is consistent with expiry or withdrawal of the TUE.]

4.7. An application for a TUE will not be considered for retroactive approval except in cases where:
(a) emergency treatment or treatment of an acute medical condition was necessary; or (b) due to exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity for an applicant to submit, or a TUEC to consider, an application prior to Doping Control.
[Comment: Medical Emergencies or acute medical situations requiring administration of an otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method before an application for a TUE can be made, are uncommon. Similarly, circumstances requiring expedited consideration of an application for a TUE due to imminent competition are infrequent. Anti-Doping Organizations granting TUEs should have internal procedures which permit such situations to be addressed.]

5.0. Confidentiality of information

5.1. The applicant must provide written consent for the transmission of all information pertaining to the application to members of the TUEC and, as required, other independent medical or scientific experts, or to all necessary staff involved in the management, review or appeal of TUEs.

Should the assistance of external, independent experts be required, all details of the application will be circulated without identifying the Athlete involved in the Athlete’s care. The applicant must also provide written consent for the decisions of the TUEC to be distributed to other relevant Anti-Doping Organizations under the provisions of the Code.

5.2. The members of the TUECs and the administration of the Anti-Doping Organization involved will conduct all of their activities in strict confidence. All members of a TUEC and all staff involved will sign confidentiality agreements. In particular they will keep the following information confidential:
(a) all medical information and data provided by the Athlete and physician(s) involved in the Athlete’s care;
(b) all details of the application including the name of the physician(s) involved in the process.

Should the Athlete wish to revoke the right of the TUEC or the WADA TUEC to obtain any health information on his/her behalf, the Athlete must notify his/her medical practitioner in writing of the fact. As a consequence of such a decision, the Athlete will not receive approval for a TUE or renewal of an existing TUE.

6.0. Therapeutic use exemption committees (TUECs)

TUECs shall be constituted and act in accordance with the following guidelines:

6.1. TUECs should include at least three physicians with experience in the care and treatment of Athletes and a sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine. In order to ensure a level of independence of decisions, a majority of the members of the TUEC should not have any official responsibility in the Anti-Doping Organization. All members of a TUEC will sign a conflict of interest agreement. In applications involving Athletes with disabilities, at least one TUEC member must possess specific experience with the care and treatment of Athletes with disabilities.

6.2. TUECs may seek whatever medical or scientific expertise they deem appropriate in reviewing the circumstances of any application for a TUE.

6.3. The WADA TUEC shall be composed following the criteria set out in Article 6.1. The WADA TUEC is established to review on its own initiative TUE decisions granted by Anti-Doping Organizations. As specified in Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC, upon request by Athletes who have been denied TUEs by an Anti-Doping Organization will review such decisions with the power to reverse them.

7.0. Therapeutic use exemption (TUE) application process

7.1. A TUE will only be considered following the receipt of a completed application form that must include all relevant documents (see Appendix 1 – TUE form). The application process must be dealt with in accordance with the principles of strict medical confidentiality.

7.2. The TUE application form(s), as set out in Appendix 1, can be modified by Anti-Doping Organizations to include additional requests for information, but no sections or items shall be removed.

7.3. The TUE application form(s) may be translated into other language(s) by Anti-Doping Organizations, but English or French must remain on the application form(s).

7.4. An Athlete may not apply to more than one Anti-Doping Organization for a TUE. The application must identify the Athlete’s sport and, where appropriate, discipline and specific position or role.

7.5. The application must list any previous and/or current requests for permission to use an otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method, the body to whom that request was made, and the decision of that body.

7.6. The application must include a comprehensive medical history and the results of all examinations, laboratory investigations and imaging studies relevant to the application.

7.7. Any additional relevant investigations, examinations or imaging studies requested by the TUEC of the Anti-Doping Organization will be undertaken at the expense of the applicant or his/her national sport governing body.

7.8. The application must include a statement by an appropriately qualified physician attesting to the necessity of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method in the treatment of the Athlete and describing why an alternative, permitted medication cannot, or could not, be used in the treatment of this condition.

7.9. The dose, frequency, route and duration of administration of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method in question must be specified.

7.10. Decisions of the TUEC, should be completed within 30 days of receipt of all relevant documentation and will be conveyed in writing to the Athlete by the relevant Anti-Doping Organization. Where a TUE has been granted to an Athlete in the Anti-Doping Organization Registered Testing Pool, the Athlete and WADA will be provided promptly with an approval which includes information pertaining to the duration of the exemption and any conditions associated with the TUE.

7.11. (a) Upon receiving a request by an Athlete for review, as specified in Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC will, as specified in Article 4.4 of the Code, be able to reverse a decision on a TUE granted by an Anti-Doping Organization. The Athlete shall provide to the WADA TUEC all the information for a TUE as submitted initially to the Anti-Doping Organization accompanied by an application fee. Until the review process has been completed, the original decision remains in effect. The process should not take longer than 30 days following receipt of the information by WADA.
(b) WADA can undertake a review at any time. The WADA TUEC will complete its review within 30 days.

7.12. If the decision regarding the granting of a TUE is reversed on review, the reversal shall not apply retroactively and shall not disqualify the Athlete’s results during the period that the TUE had been granted and shall take effect no later than 14 days following notification of the decision to the Athlete.

8.0. Abbreviated therapeutic use exemption (ATUE) application process

8.1. It is acknowledged that some substances included on the List of Prohibited Substances are used to treat medical conditions frequently encountered in the Athlete population. In such cases, a full application as detailed in section 4 and section 7 is unnecessary. Accordingly an abbreviated process of the TUE is established.

8.2. The Prohibited Substances or Prohibited Methods which may be permitted by this abbreviated process are strictly limited to the following:
Beta-2 agonists (formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline) by inhalation, and glucocorticosteroids by non-systemic routes.

8.3. To use one of the substances above, the Athlete shall provide to the Anti-Doping Organization a medical notification justifying the therapeutic necessity. Such medical notification, as contained in Appendix 2, shall describe the diagnosis, name of the drug, dosage, route of administration and duration of the treatment. When applicable any tests undertaken in order to establish the diagnosis should be included (without the actual results or details).

8.4. The abbreviated process includes:
(a) approval for use of Prohibited Substances subject to the abbreviated process is effective upon receipt of a complete notification by the Anti- Doping Organization. Incomplete notifications must be returned to the applicant;
(b) on receipt of a complete notification, the Anti-Doping Organization shall promptly advise the Athlete. As appropriate, the Athlete’s IF, NF and NADO shall also be advised. The Anti-Doping Organization shall advise WADA only upon receipt of a notification from an International-level Athlete;
(c) a notification for an ATUE will not be considered for retroactive approval except:
– if emergency treatment or treatment of an acute medical condition was necessary; or
– due to exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity for an applicant to submit, or a TUEC to receive, an application prior to Doping Control.

8.5. (a) A review by the TUEC or the WADA TUEC can be initiated at any time during the duration of an ATUE.
(b) If an Athlete requests a review of a subsequent denial of an ATUE, the WADA TUEC will have the ability to request from the Athlete additional medical information as deemed necessary, the expenses of which should be met by the Athlete.

8.6. An ATUE may be cancelled by the TUEC or WADA TUEC at any time. The Athlete, his/her IF and all relevant Anti-Doping Organizations shall be notified immediately.

8.7. The cancellation shall take effect immediately following notification of the decision to the Athlete. The Athlete will nevertheless be able to apply under section 7 for a TUE.

9.0. Clearing house

9.1. Anti-Doping Organizations are required to provide WADA with all TUEs, and all supporting documentation, issued under section 7.

9.2. With respect to ATUEs, Anti-Doping Organizations shall provide WADA with medical applications submitted by International-level Athletes issued under section 8.4

9.3. The Clearing house shall guarantee strict confidentiality of all the medical information.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json