Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 59, 381

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. novembri 2007. a otsusega nr 192

§ 1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses (RT I 2005, 54, 430; 2007, 12, 66) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Tööturuamet esitab andmeid käesoleva seaduse § 81 alusel asutatud andmekogusse selle põhimäärusele vastavas mahus ja korras.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Tööpoliitika infosüsteem

(1) Tulemusliku ja tõhusa tööpoliitika väljatöötamiseks töövaldkonna probleemide analüüsimise, teadmistepõhiste tööpoliitika otsuste tegemise, Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste ja teiste tööpoliitikat rakendavate asutuste poliitikameetmete seire ning tööpoliitika tulemuslikkuse hindamise kaudu asutab sotsiaalminister riigiasutuse andmekogu «Tööpoliitika infosüsteem» (edaspidi andmekogu).

(2) Andmekogu pidamise põhimääruse kehtestab sotsiaalminister.

(3) Andmekogu vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

(4) Andmekogu sisaldab isiku- ja juhtumipõhiseid andmeid:
1) töötute, tööotsijate, Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalaste, töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatute ja hüvitise saajate ning tööandjate kohta;
2) töötu või tööotsijana arvel olemise kohta;
3) tööturuteenuste ja -toetuste kohta;
4) puude ja töövõimetuse kohta;
5) puudega laste ja puudega täiskasvanute hooldajatele makstavate toetuste kohta;
6) vanemahüvitise kohta;
7) sotsiaalmaksu maksmise kohta;
8) töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise kohta;
9) töötuskindlustushüvitise ning töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse korral makstavate hüvitiste kohta;
10) tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste kohta;
11) Tööinspektsiooni järelevalve ja tööalaste vaidluste kohta.

(5) Andmekogu peetakse viisil, mis ei võimalda isiku otsest tuvastamist. Isikute otsest tuvastamist võimaldavatest andmetest kantakse andmekogusse üksnes isikukood, mis kodeeritakse enne täiendavat töötlemist, muutes isikukoodi unikaalseks asenduskoodiks. Asenduskoodi tagasikodeerimine on keelatud. Andmekogus on isikuandmete töötlemine lubatud üksnes mahus, mis on vajalik andmekogu eesmärgi saavutamiseks.»

§ 2. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2007, 12, 66) § 24 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Tööinspektsioon esitab andmeid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 81 alusel asutatud andmekogusse selle põhimäärusele vastavas mahus ja korras.»

§ 3. Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 2007, 24, 127) § 35 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Töötukassa esitab andmeid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 81 alusel asutatud andmekogusse selle põhimäärusele vastavas mahus ja korras.»

§ 4. Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2007, 40, 286) § 52 kehtiv sõnastus loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sotsiaalkindlustusamet esitab andmeid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 81 alusel asutatud andmekogusse selle põhimäärusele vastavas mahus ja korras.»

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json