Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 97, 1664

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.1995

Avaliku teenistuse seadust (RT I 1995, 16, 228; 50, 764) muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

I. § 1. Paragrahvi 2 lisatakse 2. ja 3. lõige järgmises sõnastuses:
«(2) Riigi ametiasutuseks, milles töötamist loetakse avalikuks teenistuseks, on:
1) Riigikogu Kantselei;
2) Vabariigi Presidendi Kantselei;
3) õiguskantsleri Kantselei;
4) kohtud (sealhulgas kinnistusametid ja nende osakonnad);
5) valitsusasutused Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628) § 39 mõttes;
6) Kaitsejõudude Peastaap;
7) riigikaitse osakonnad;
8) kaitsejõudude väeosad;
9) Kaitseliidu peastaap;
10) kinnipidamisasutused.
(3) Kohaliku omavalitsuse ametiasutuseks, milles töötamist loetakse avalikuks teenistuseks, on:
1) valla- ja linnavolikogu kantselei;
2) valla- ja linnavalitsused (asutustena) koos struktuuriüksustega;
3) osavalla- ja linnaosavalitsused (asutustena);
4) linnavalitsuse ametid;
5) kohalike omavalitsuste liitude bürood.»

§ 2. Paragrahvi 9 3. lõike teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Palgamäärad ja lisatasude maksmise alused täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega.»

§ 3. Paragrahvi 10 2. lõikesse lisatakse sõna «Riigikohtu» järele sõna «ja» ning lõikest jäetakse välja sõnad «ja Eesti Panga».

§ 4. Paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Ǥ 12. Avaliku teenistuse seaduse rakendamise erijuhud
(1) Käesolev seadus ei reguleeri kaitseväeteenistust.
(2) Käesolev seadus ei laiene:
1) Riigikogu liikmetele;
2) Vabariigi Presidendile;
3) Vabariigi Valitsuse liikmetele;
4) kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetele, välja arvatud paragrahvid 1—4, 6, 9, 10, 40—43, 76 ja 153—159.
(3) Avaliku teenistuse seadus laieneb niivõrd, kuivõrd põhiseaduse või eriseadustega või nende alusel ei sätestata teisiti:
1) riigikontrolörile;
2) õiguskantslerile;
3) kohtunikele;
4) politseiametnikele;
5) piirivalveametnikele;
6) täitevametnikele (välja arvatud täiturid).
(4) Ametnikele, keda ei ole käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes loetletud, laienevad käesoleva seaduse sätted, kui avalikku teenistust reguleerivate eriseadustega ei sätestata teisiti.»

§ 5. Paragrahvi 13 1. lõikest jäetakse välja lauseosa «välja arvatud laste kasvatamiseks ettenähtud soodustuste osas».

§ 6. Paragrahvi 22 3. lõike punkti 1 täiendatakse sõnadega «või peaminister».

§ 7. Paragrahvi 26 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
«4) isik keeldub ametivande andmisest.»

§ 8. Paragrahvi 29 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Riigiteenistujate palgaastmestiku kümnesse kõrgemasse astmesse kuuluvaid ametnikke» ja need asendatakse sõnadega «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 4 1. lõike punktis 1 nimetatud kõrgemaid ametnikke».

§ 9. Paragrahvis 30:
1) punkti 1 lisatakse enne sõna «Riigikontrolli» sõna «ja» ning punktist jäetakse välja sõnad «ja Eesti Panga»;
2) punkti 3 lisatakse sõnad «ning peaministri poolt ametisse nimetatavaid isikuid»;
3) punkt 7 jäetakse välja.

§ 10. Paragrahvi 35 täiendatakse 4. lõikega järgmises sõnastuses:
«(4) Teenistuses mitteolev kandidaat, keda ei esitatud ametikohale nimetamiseks, kuid kes avaliku konkursi käigus tunnistati ametikohale vastavaks, arvatakse komisjoni ettepanekul ja kandidaadi nõusolekul ametnike reservi vastavalt käesoleva seaduse § 138 punktile 2.»

§ 11. Paragrahvis 37 tehakse järgmised muudatused:
1) 2. lõikes asendatakse sõna «Riigiteenistujale» sõnaga «Riigiametnikule»;
2) 2. lõike punktis 1 asendatakse arv «10» arvuga «5», punktis 2 arv «20» arvuga «10» ning punktis 3 arv «30» arvuga «15»;
3) 3. lõikes asendatakse sõna «teenistuja» sõnaga «ametniku».

§ 12. Paragrahvi 40 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«§ 40. Teenistuslähetusse saatmine ja lähetuskulude hüvitamine».
Paragrahvi täiendatakse 3. lõikega järgmises sõnastuses:
«(3) Teenistuslähetusse ei ole lubatud saata rasedat, samuti isikut, kes kasvatab lapsinvaliidi, invaliidi lapseeast või alla kolmeaastast last, ilma isiku nõusolekuta.»

§ 13. Paragrahvi 42 1. ja 2. lõige tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«§ 43. Välislähetus
(1) Välislähetuseks loetakse teenistuja lähetamist välisriiki.
(2) Loa ministeeriumi valitsemisala asutuse teenistuja välislähetuseks annab kantsler ministri teadmisel.
(3) Teenistuja välislähetusse saatmise korra, välislähetustasu ning hüvitiste suuruse ja nende maksmise korra, samuti muud sotsiaalsed tagatised kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega.»

§ 15. Paragrahvis 45 asendatakse sõnad «Teenistujal», «teenistujale» ja «Teenistuja» sõnadega «Ametnikul», «ametnikule» ja «Ametnik».

§ 16. Paragrahvis 46 tehakse järgmised muudatused:
1) 1. lõikes asendatakse sõnad «makstakse» sõnadega «võib maksta» ja lõike esimesse lausesse lisatakse pärast sõna «puhkusetoetust» sõna «kuni»;
2) 3. lõige sõnastatakse järgmiselt:
«(3) Distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal puhkusetoetust ei maksta.»

§ 17. Paragrahvis 52 asendatakse sõnad «vastavalt töölepingu seadusele» sõnadega «vastavalt seadusele».

§ 18. Paragrahvis 53 tehakse järgmised muudatused:
1) 2. lõike esimene lause sõnastatakse järgmiselt: «Riiklikus kõrgkoolis õppiv Eesti kodanik, kelle mõlemal või ühel vanemal on või oli vähemalt 15-aastane teenistusstaaþ riigiametnikuna, on õigus saada õppemaksu hüvitist riigieelarve vahenditest Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras, välja arvatud juhul, kui nimetatud staaþ on katkenud käesoleva seaduse §-s 154 sätestatud asjaoludel.»;
2) 3. lõige tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahvi 54 täiendatakse sõnadega «täiskasvanute koolituse seaduses (RT I 1993, 74, 1054) kehtestatud korras».

§ 20. Paragrahvis 56 asendatakse pealkirjas ja 1. lõikes sõnad «hukkumisel», «hukkumise» ja «hukkunud» vastavalt sõnadega «surma korral», «surma» ja «surnud».

§ 21. Paragrahvi 57 pealkirjas asendatakse sõna «teenistuja» sõnaga «ametniku» ja paragrahvi 1. lõikes sõna «Teenistujale» sõnaga «Ametnikule».

§ 22. Paragrahvi 64 muudetakse järgmiselt:
1) 3. lõikes asendatakse sõna «ühe» sõnaga «kahe» ja lõiget täiendatakse järgmise lausega: «Kui puuduvat ametnikku asendab tema koosseisuline asetäitja, siis seda tähtaega ei kohaldata.»;
2) 4. lõike esimesse lausesse lisatakse enne sõnu «puuduva ametniku» sõna «kuni»;
3) 4. lõike teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Paragrahv 66 tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Paragrahvi 79 1. lõike punktile 4 lisatakse sõnad «mitte kauemaks kui üheks aastaks».

§ 25. Paragrahvi 83 muudetakse järgmiselt:
1) 1. lõiget täiendatakse teise lausega: «Motiveeritud ettepaneku ametniku edutamiseks võib teha tema ülemus, samuti isik või ametiasutus, kellel on antud ametniku ametisse nimetamise õigus.»
2) 3. lõige sõnastatakse järgmiselt:
«(3) Mitme ametniku ühele ametikohale edutamiseks esitamisel otsustab edutamise isik või ametiasutus, kellel on antud ametniku ametisse nimetamise õigus.»

§ 26. Paragrahvis 91 tehakse järgmised muudatused:
1) 1. lõiget täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
«5) teenistuses mitteolevaid isikuid, kes taotlevad ametnike reservi arvamist.»;
2) 2. lõike punkti 1 lisatakse pärast sõnu «Vabariigi Valitsuse» sõna «peaministri» ja punktis 2 asendatakse sõna «võetud» sõnaga «võetavaid»;
3) 2. lõiget täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
«3) ametnikku tema raseduse ajal, samuti alla kolmeaastast last kasvatavat naisametnikku, välja arvatud juhul, kui ta ise selleks soovi avaldab.»

§ 27. Paragrahvi 93 täiendatakse 3. lõikega järgmises sõnastuses:
«(3) Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruse ja konkursi korraldamise ja atesteerimise korra ning atesteerimisnõuded ametikohtade põhigruppidele kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 28. Paragrahvi 94 täiendatakse 7. lõikega järgmises sõnastuses:
«(7) Komisjoni esimees annab tema pädevusse kuuluvate asjade otsustamisel käskkirju.»

§ 29. Paragrahvis 99:
1) 2. ja 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(2) Atesteerimisel ametnikule esitatavad nõuded kehtestab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse juht kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga, juhindudes Vabariigi Valitsuse poolt vastavale ametikohtade põhigrupile kinnitatud ates-teerimisnõuetest.
(3) Atesteerimise viisi kehtestab vastav konkursi- ja atesteerimiskomisjon.»;
3) 3. lõige loetakse 4. lõikeks.

§ 30. Paragrahvi 136 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
«2) teenistuses mitteolevale konkursi- ja atesteerimiskomisjoni otsuse alusel reservi arvatud isikule teenistuse leidmine riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikuna».

§ 31. Paragrahvi 138 punkti 1 täiendatakse järgmiselt:
1) teksti alustatakse sõnadega «teenistustähtaja möödumise,»;
2) tekst lõpetatakse sõnadega «välja arvatud käesoleva seaduse §-s 139 loetletud juhtudel».

§ 32. Paragrahvi 139 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
«3) täielikult töövõimetuid.»

§ 33. Paragrahvi 140 2. lõikest jäetakse välja sõnad «ja tööraamat».

§ 34. Paragrahvis 142:
1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«§ 142. Tööta jäänud ametniku registreerimine»;
2) 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(1) Tööta jäänud ametnik, kaasa arvatud reservi arvatu, registreerib end töötu abiraha ning täiend- ja ümberõppe stipendiumi saamiseks elukohajärgses tööhõivetalituses. Reservi arvatut täiend- või ümberõppele saates arvestatakse atesteerimiskomisjoni sellekohast soovitust.»;
3) 2. ja 3. lõige tunnistatakse kehtetuks.

§ 35. Paragrahvid 143 ja 146 tunnistatakse kehtetuks.

§ 36. Paragrahvi 148 2. lõike lõpust jäetakse välja sõnad «välja arvatud käesoleva seaduse §-des 142 ja 143 sätestatud õigused».

§ 37. Paragrahv 152 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Paragrahvis 153:
1) muudetakse punkt 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) reservis viibimise aeg, kuid mitte rohkem kui kuus kuud;»;
2) paragrahvist jäetakse välja punkt 5.

§ 39. Paragrahvi 157 1. lõike punkti 1 täiendatakse sõnaga «isikukood».

§ 40. Paragrahvi 161 3. lõikest jäetakse välja viimane lause.

§ 41. Paragrahvi 162 2. lõige sõnastatakse järgmiselt:
«(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ametnik tunnistatakse atesteerimisel ametikohale vastavaks, võrdsustatakse atesteerimistulemused konkursitulemustega.»

§ 42. Paragrahvi 163 1. lõige sõnastatakse järgmiselt: «(1) Kahe kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, vormistatakse töölepingu seaduse alusel tööle võetud ametnik nimetamise alusel teenistusse võetuks tagasiulatuvalt, alates seaduse jõustumise päevast.»

§ 43. Paragrahvi 169 1. lõikes asendatakse sõna «ametnikud» sõnaga «riigiametnikud» ja arv «1996» arvuga «1997».

§ 44. Paragrahvis 178 asendatakse sõnad «1996. ja 1997.» arvuga «1998.».

§ 45. Paragrahv 183 muudetakse järgmiselt:
«1) 7. lõike punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.»
2) paragrahvi täiendatakse 11. lõikega järgmises sõnastuses:
«(11) Eesti Vabariigi kohtute arvu ja nende koosseisude ning maa- ja linne kohtute kohtukaasistujate arvu kindlaksmääramise seaduses (RT 1993, 1, 1; 24, 429; 43, 622; 65, 922 ja 76, 1131; 1994, 81, 1382; 1995, 29, 358):
1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «§ 1. (1) Esimese ja teise astme kohtute ning neis töötavate
kohtunike arv kinnitatakse järgmiselt: 23 maa-, linna- ja haldus-kohut 167 kohtunikuga ning 3 ringkonnakohut 44 kohtunikuga.»
2) paragrahvi 1 2. lõige tunnistatakse kehtetuks.»;
3) paragrahvi täiendatakse 12. lõikega järgmises sõnastuses:
«(12) Ringhäälinguseaduse (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437) § 34 tunnistatakse kehtetuks.»

II. § 46. Käesolev seadus jõustub 1996. aasta 1. jaanuaril.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json