Teksti suurus:

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Teede- ja Sideminister
määrus

lisa 12885790

Lisa 1


 

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri»
lisa 1

[RTL 2007, 85, 1427 – jõust. 17.11.2007]

 

OHTLIKE VEOSTE NIMEKIRI ÜRO NUMBRITE JÄRJESTUSES

1. Üldreeglina näitab iga tabeli rida ainet/aineid või eset/esemeid, millisele vastab ÜRO number. Kui sama ÜRO numbri alla kuuluvatel ainetel või esemetel on erinevad keemilised omadused, füüsilised omadused ja/või veotingimused, võib selle ÜRO numbri jaoks kasutada mitut järjestikust rida.

2. Iga tabeli veerg on määratud kindlale näitajale. Veergude ja ridade ristumiskoht (lahter) sisaldab informatsiooni selles veerus käsitletud näitaja kohta selles reas oleva aine/ainete või eseme/esemete jaoks:
1) esimesed neli lahtrit näitavad sellesse ritta kuuluvat ainet/aineid või eset/esemeid;
2) järgmised lahtrid näitavad rakendatud erisätteid, kas täieliku informatsioonina või kodeeritult. Koodid viitavad detailsele informatsioonile, millist võib leida allpool näidatud selgitustes osutatud määruse osas. Tühi lahter tähendab, et erisäte puudub või kehtivad ainult üldised nõuded.

3. Kehtivaile üldistele nõuetele ei ole vastavates lahtrites viidatud.

Selgitused iga veeru kohta

Veerg 1 «ÜRO nr»


Sisaldab:
1) ohtliku aine või eseme ÜRO numbrit, kui ainele või esemele on antud oma spetsiifiline ÜRO number;
2) üldise või n.o.s. kirje ÜRO numbrit, millele nimetuse järgi nimetamata ohtlikud ained või esemed on kinnitatud.

 

Veerg 2 «Aine nimetus ja kirjeldus»


Sisaldab suurtähtedega aine või eseme nimetust, kui ainele või esemele on määratud oma spetsiifiline ÜRO number, või üldise või n.o.s. kirje nimetust, millele see on kinnitatud. Seda nimetust peab kasutama kui ohtliku veose tunnusnimetust.

Väiketähtedega kirjeldav tekst lisatakse pärast ohtliku veose tunnusnimetust, et selgitada kirje tähendust, kui aine või eseme klassifikatsiooni ja/või veo tingimused võivad olla teatud tingimustel erinevad.

 

Veerg 3 «Klass»


Sisaldab selle klassi numbrit, mille nimetus hõlmab ohtlikku ainet või eset. Klassi number on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele.

 

Veerg 4 «Aine liigi kood»


Sisaldab ohtliku aine või eseme klassifikatsiooni koodi:
1) klass 1 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb kood allklassi numbrist ja sobivusgrupi tähest, millised on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele;
2) klass 2 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb kood numbrist ja ühest või enamast tähest, mis märgivad ohtliku omaduse gruppe;
3) klass 7 ohtlikud ained ja esemed ei oma klassifikatsiooni koodi;
4) ülejäänud klasside korral (klassid 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9) tähistavad omadusi.

 

Veerg 5 «Pakendi grupp»


Sisaldab ohtlikule ainele määratud pakendi grupi numbrit/numbreid (I, II või III). Need pakendi grupi numbrid on määratud kindlate kriteeriumide alusel. Teatud ained ja esemed ei ole määratud pakendi gruppidesse.

 

Veerg 6 «Ohumärgise number»


Sisaldab ohumärkide/tahvlite näidiste numbreid (vt lisa 5), millised tuleb kinnitada saadetisele, konteinerile, paakkonteinerile, teisaldatavale paagile, MEGC-ile ja sõidukile.

Tabelis klass 7 ainete ja esemete osas kasutatav 7X tähistab ohumärgiseid 7A, 7B, 7C või 7D.

Näidis 11 kohase ohumärgise kasutamist tabel ei näita.

 

Veerg 7 «Piirkogus»


Sisaldab järgmise tähendusega tähtnumbrilist koodi:
1) «LQ 0» tähendab, et piiratud koguses pakitud ohtlike veoste jaoks ei ole erandeid ADR sätetest;
2) kõik ülejäänud «LQ»-ga algavad tähtnumbrilised koodid tähendavad, et ADR sätteid ei rakendata, kui määruse lisa 2 kohased tingimused on täidetud.

 

Veerg 8 «Sõiduk paagi veoks»


Sisaldab koodi, mis tähistab sõidukit, mida kasutatakse aine paakides veol. Sõidukite ehitust puudutavad nõuded on ära toodud määruse 5. jaos.

 

Veerg 9 «Veo kategooria»


Sisaldab arvu, milline näitab veokategooriat, millesse aine või ese on määratud ühe veoüksuse kohta veetavate koguste alusel.

 

Veerg 10 «Ohu tunnusnumber»


See veerg sisaldab kahe või kolme numbrilist arvu (millele eelneb teatud juhtudel täht «x»), mis peab § 27 kohasel paak- või puisteveo korral olema ära toodud ohtliku veose tunnusmärgi ülemises osas. Ohu tunnusnumbrite tähendused on toodud lisas 6.

 

ÜRO nr

Aine nimetus ja kirjeldus

Klass

Aine liigi kood

Pakendi-
grupp

Ohu-
märgise
nr

Piir-
kogus

Sõiduk paagi veoks

Veo kate-
gooria

Ohu tunnus-
number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0004

AMMOONIUMPIKRAAT, kuiv või sisaldab kuni 10 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0005

PADRUN, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0006

PADRUN, lõhkelaenguga

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0007

PADRUN, lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0009

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0010

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0012

PADRUN INERTKUULIGA

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0014

PAUKPADRUN

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0015

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0015

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma, sisaldab sööbivaid aineid

1

1.2G

 

1+8

LQ0

 

1

 

0016

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0016

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma, sisaldab sööbivaid aineid

1

1.3G

 

1+8

LQ0

 

1

 

0018

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2G

 

1+
6.1
+8

LQ0

 

1

 

0019

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3G

 

1
+6.1
+8

LQ0

 

1

 

0020

Mürgine laskemoon lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2K

VEDU KEELATUD

0021

Mürgine laskemoon lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3K

VEDU KEELATUD

0027

MUST PÜSSIROHI, suitsev, graanulite või pulbrina

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0028

MUST PÜSSIROHI, SUITSEV, PRESSITUD või BRIKETTIDENA

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0029

DETONAATOR, MITTEELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0030

DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0033

POMM, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0034

POMM, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0035

POMM, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0037

VALGUSTUSPOMM

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0038

VALGUSTUSPOMM

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0039

VALGUSTUSPOMM

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0042

VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0043

PURUSTUSLAENG

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0044

SÜÜTEKAPSEL

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0048

ÕHKIMISLAENG

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0049

VALGUSTUSPADRUN

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0050

VALGUSTUSPADRUN

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0054

SIGNAALPADRUN

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0055

PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0056

SÜVAVEEPOMM

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0059

KUMULATIIVLAENG, tööstuslik, kapseldetonaatoriga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0060

LISALÕHKELAENG

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0065

LÕHKENÖÖR, elastne

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0066

SÜÜTENÖÖR

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0070

KAABLILÕIKUR (TRAALPADRUN), PLAHVATAV

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0072

TSÜKLOTRIMETÜLEENTRINITRAMIIN (TSÜKLONIIT, HEKSOGEEN, RDX), NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0073

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0074

DIASODINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 40 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0075

DIETÜÜLGLÜKOOLDINITRAAT, DESENSIBILISEERITUD mittelenduva ja vees mittelahustuva flegmatisaatoriga, mida on vähemalt 25 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0076

DINITROFENOOL, kuiv või sisaldab vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1
+6.1

LQ0

 

1

 

0077

DINITROFENOLAADID, leelismetallide, kuivad või sisaldavad vett kuni 15 mass%

1

1.3C

 

1
+6.1

LQ0

 

1

 

0078

DINITORESORTSIONOOL, kuiv või sisaldab vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0079

HEKSANITRODIFENÜÜLAMIIN (DIPIKRÜÜLAMIIN, HEKSÜÜL)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0081

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP A

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0082

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0083

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP C

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0084

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP D

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0092

PINNAVALGUSTUSRAKETT

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0093

VALGUSTUSPOMM

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0094

VÄLKVALGUSTUSPULBER

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0099

LÕHKESEADE, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0101

SÜÜTENÖÖR, MITTEDETONEERIV

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0102

LÕHKENÖÖR, metallümbrises

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0103

TORUSÜTIK, metallümbrises

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0104

LÕHKENÖÖR, NÕRGA TOIMEGA, metallümbrises

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0105

SÜÜTENÖÖR, OHUTU

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0106

LÕHKETORU

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0107

LÕHKETORU

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0110

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0113

GUANÜÜLNITROSAMINO-GUANÜLIDEEN-
HÜDRASIIN, NIISKE, sisaldab vähemalt
30 mass% vett

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0114

GUANÜÜLNITROSAMINO-
GUANÜÜLTETRASEEN (TETRASEEN), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0118

HEKSOLIIT (HEKSOTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0121

SÜÜTEL

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0124

PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0129

PLIIASIID, NIISKE, sisaldab vähemalt
20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0130

PLIITRINITRORESORTSINAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0131

SÜÜTENÖÖRI SÜÜTEL

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0132

AROMAATSETE NITRODERIVAATIDE PÕLEVAD METALLISOOLAD, N.O.S.

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0133

MANNITOOLHEKSANITRAAT (NITROMANNIIT), NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 40 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0135

ELAVHÕBE(II)FULMINAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0136

MIIN lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0137

MIIN lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0138

MIIN lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0143

NITROGLÜTSERIIN, DESENSIBILISEERITUD, mittelenduva ja vees mittelahustuva flegmatisaatoriga, mida on vähemalt 40 mass%

1

1.1D

 

1
+6.1

LQ0

 

1

 

0144

NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS rohkem kui 1%, kuid mitte üle 10% nitroglütseriiniga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0146

NITROTÄRKLIS, kuiv või niiske, sisaldab vähem kui 20 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0147

LÄMMASTIKKLORAMIID

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0150

PENTAERÜTRIITTETRANITRAAT (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT; PETN), NIISKE, sisaldab kuni 25 mass% vett või on DESENSIBILISEERITUD flegmatisaatoriga, mida on kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0151

PENTOLIIT, kuiv või niiske. Sisaldab kuni
15 mass % vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0153

TRINITROANILIIN (PIKRAMIID)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0154

TRINITROFENOOL (PIKRIINHAPE), kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0155

TRINITROKLOROBENSEEN (PIKRÜÜLKLORIID)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0159

PÜSSIROHU BRUKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab vähemalt 25 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0160

PÜSSIROHI, SUITSUTA

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0161

PÜSSIROHI, SUITSUTA

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0167

MÜRSK, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0168

MÜRSK, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0169

MÜRSK, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0171

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0173

ERALDAMISSEADIS, PLAHVATAV

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0174

LÕHKENEET

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0180

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0181

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0182

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.2E

 

1

LQ0

 

1

 

0183

RAKETT, inertpeaga

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0186

RAKETIMOOTOR

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0190

PROOVID, PLAHVATAVAD, v.a plahvatust initsieerivad

1

 

 

 

LQ0

 

0

 

0191

KÄSISIGNAALSEADIS

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0192

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0193

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0194

HÄDASIGNAAL, laeva

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0195

HÄDASIGNAAL, laeva

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0196

SUITSUSIGNAAL

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0197

SUITSUSIGNAAL

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0204

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0207

TETRANITROANILIIN

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0208

TRINITROFENÜÜLMETÜÜLNITRAMIIN (TETRÜÜL)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0209

TRINITROTOLUEEN (TNT), kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0212

LASKEMOONA TRASSEERLAENG

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0213

TRINITROANISOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0214

TRINITROBENSEEN, kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0215

TRINITROBENSOEHAPE, kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0216

TRINITRO-m-KRESOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0217

TRINITRONAFTALEEN

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0218

TRINITROFENETOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0219

TRINITRORESORTSIONOOL (STÜFNIINHAPE), kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0220

KARBAMIID, kuiv või sisaldab kuni
20 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0221

TORPEEDO LÕHKEPEA lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0222

AMMOONIUMNITRAAT, sisaldab üle 0,2% põlevaineid, kaasa arvatud mis tahes orgaanilised ained, mis on arvutatud süsiniku järgi, arvestamata muid lisandeid

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0224

BAARIUMASIID, kuiv või sisaldab alla
50 mass% vett

1

1.1A

 

1
+6.1

LQ0

 

0

 

0225

VAHEDETONAATOR KAPSELDETONAATORIGA

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0226

TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIIN (HMX; OKTOGEEN), NIISKE, sisaldab kuni
15 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0234

NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, kuiv või niiske, sisaldab vähem kui 15 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0235

NAATRIUMPIKRAMAAT, kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0236

TSIRKOONIUMPIKRAMAAT, kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0237

KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0238

LIINIVISKERAKETT

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0240

LIINIVISKERAKETT

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0241

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0242

SUURTÜKI HEITELAENG

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0243

SÜÜTELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2H

 

1

LQ0

 

1

 

0244

SÜÜTELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3H

 

1

LQ0

 

1

 

0245

SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2H

 

1

LQ0

 

1

 

0246

SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3H

 

1

LQ0

 

1

 

0247

SÜÜTELASKEMOON, sisaldab vedelikku või geeli ja omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut

1

1.3J

 

1

LQ0

 

1

 

0248

VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0249

VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0250

RAKETIMOOTOR HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL töötav, väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0254

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0255

DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0257

LÕHKETORU

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0266

OKTOLIIT (OKTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0267

DETONAATORKAPSEL, MITTE-ELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0268

VAHEDETONAATOR KAPSELDETONAATORIGA

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0271

HEITELAENG

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0272

HEITELAENG

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0275

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0276

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0277

PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0278

PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0279

SUURTÜKI HEITELAENG

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0280

RAKETIMOOTOR

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0281

RAKETIMOOTOR

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0282

NITROGUANIDIINE (PIKRIIT), kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0283

VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0284

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0285

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0286

RAKETI LÕHKEPEA, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0287

RAKETI LÕHKEPEA, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0288

KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0289

LÕHKENÖÖR, elastne

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0290

LÕHKENÖÖR, metallümbrises

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0291

POMM lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0292

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0293

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0294

MIIN lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0295

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0296

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0297

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0299

VALGUSTUSPOMM

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0300

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0301

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.4G

 

1.4
+6.1
+8

LQ0

 

2

 

0303

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0303

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma, sisaldab sööbivaid aineid

1

1.4G

 

1+8

LQ0

 

2

 

0305

VÄLKVALGUSTUSPULBER

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0306

LASKEMOONA TRASSEERLAENG

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0312

SIGNAALPADRUN

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0313

SUITSUSIGNAAL

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0314

SÜÜTEL

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0315

SÜÜTEL

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0316

SÜÜTETORU

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0317

SÜÜTETORU

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0318

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0319

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0320

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0321

PADRUN lõhkelaenguga

1

1.2E

 

1

LQ0

 

1

 

0322

RAKETIMOOTOR, HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL töötav, väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.2L

 

1+8

LQ0

 

0

 

0323

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0324

MÜRSK lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0325

SÜÜTEL

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0326

PAUKPADRUN

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0327

PAUKPADRUN

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0328

PADRUN INERTKUULIGA

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0329

TORPEEDO lõhkelaenguga

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0330

TORPEEDO lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0331

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B, LIHTLÕHKEAINE KOMPONENT, TÜÜP B

1

1.5D

 

1.5

LQ0

 

1

 

0332

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E, LIHTLÕHKEAINE KOMPONENT, TÜÜP E

1

1.5D

 

1.5

LQ0

 

1

 

0333

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0334

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0335

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0336

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0337

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0338

PAUKPADRUN

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0339

PADRUN INERTKUULIGA

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0340

NITROTSELLULOOS, kuiv või sisaldab kuni 25 mass% vett (või alkoholi)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0341

NITROTSELLULOOS, modifitseerimata või plastne, sisaldab kuni 18 mass% plastifitseerivat ainet

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0342

NITROTSELLULOOS, sisaldab vähemalt
25 mass% alkoholi

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0343

NITROTSELLULOOS, pehmendatud vähemalt 18 mass% plastifikaatoriga

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0344

MÜRSK lõhkelaenguga

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0345

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0346

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0347

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0348

PADRUN lõhkelaenguga

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0349

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0350

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0351

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0352

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0353

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0354

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1L

 

1

LQ0

 

0

 

0355

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0356

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0357

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1L

 

1

LQ0

 

0

 

0358

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0359

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0360

DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0361

DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0362

ÕPPELASKEMOON

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0363

KATSELASKEMOON

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0364

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0365

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0366

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0367

LÕHKETORU

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0368

SÜÜTETORU

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0369

RAKETI LÕHKEPEA lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0370

RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0371

RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0372

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0373

KÄSISIGNAALSEADIS

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0374

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0375

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0376

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0377

SÜÜTEKAPSEL

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0378

SÜÜTEKAPSEL

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0379

PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0380

ISESÜTTIV ESE

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0381

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0382

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0383

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0384

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0385

5-NITROBENSOTRIASOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0386

TRINITROBENSEENSULFOONHAPE

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0387

TRINITROFLUORENOON

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0388

TRINITROTOLUEEN (TNT) JA TRINITROBENSEENI SEGU või TRINITROTOLUEENI (TNT) JA HEKSANITROSTILBEENI SEGU

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0389

TRINITROTOLUEENI (TNT) SEGUD, MIS SISALDAVAD TRINITROBENSEENI JA HEKSANITROSTILBEENI

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0390

TRITONAAL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0391

TSÜKLOMETÜLEENTRINITRAMIINI (TSÜKLONIIT; HEKSOGEEN; RDX) JA TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIINI (HMX; OKTOGEEN) SEGU, NIISKE, mis sisaldab kuni 15 mass% vett või DESENSIBILISEERITUD kuni 10 mass% flegmatisaatoriga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0392

HEKSANITROSTILBEEN

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0393

HEKSATONAAL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0394

TRINITRORESORTSINOOL (STÜFNIINHAPE), NIISKE, sisaldab vähemalt 20 massi% vett või vee ja alkoholi segu

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0395

RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV

1

1.2J

 

1

LQ0

 

1

 

0396

RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV

1

1.3J

 

1

LQ0

 

1

 

0397

RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga

1

1.1J

 

1

LQ0

 

1

 

0398

RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga

1

1.2J

 

1

LQ0

 

1

 

0399

POMM, SISALDAB kergestisüttivat VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut

1

1.1J

 

1

LQ0

 

1

 

0400

POMM, SISALDAB kergestisüttivat VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut

1

1.2J

 

1

LQ0

 

1

 

0401

DIPIKRÜÜLSULFIID, kuiv või sisaldab kuni 10 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0402

AMMOONIUMPERKLORAAT

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0403

VALGUSTUSPOMM

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0404

VALGUSTUSPOMM

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0405

SIGNAALPADRUN

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0406

DINITROSOBENSEEN

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0407

TETRASOOL-1-ÄÄDIKHAPE

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0408

LÕHKETORU, kaitseelementidega

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0409

LÕHKETORU, kaitseelementidega

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0410

LÕHKETORU, kaitseelementidega

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0411

PENTAERÜTRIITTETRANITRAAT (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT; PETN, mis sisaldab vähemalt 7 mass% vaha

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0412

PADRUN lõhkelaenguga

1

1.4E

 

1.4

LQ0

 

2

 

0413

PAUKPADRUN

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0414

SUURTÜKI HEITELAENG

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0415

HEITELAENG

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0417

PADRUN, INERTKUULIGA

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0418

PINNAVALGUSTUSRAKETT

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0419

PINNAVALGUSTUSRAKETT

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0420

VALGUSTUSPOMM

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0421

VALGUSTUSPOMM

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0424

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0425

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0426

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0427

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0428

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0429

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0430

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0431

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0432

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0433

PÜSSIROHU BRIKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab mitte alla 17 mass% alkoholi

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0434

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0435

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0436

RAKETT, väljapaiskelaenguga

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0437

RAKETT, väljapaiskelaenguga

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0438

RAKETT, väljapaiskelaenguga

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0439

KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0440

KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0441

KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0442

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0443

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0444

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0445

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0446

PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0447

PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0448

5-MERKAPTOTETRASOOL-1-ÄÄDIKHAPE

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0449

TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga või ilma

1

1.1J

 

1

LQ0

 

1

 

0450

TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, inertpeaga

1

1.3J

 

1

LQ0

 

1

 

0451

TORPEEDO, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0452

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0453

LIINIVISKERAKETT

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0454

SÜÜTEL

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0455

KAPSELDETONAATOR, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0456

DETONAATOR, ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0457

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0458

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0459

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0460

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0461

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0462

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0463

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0464

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0465

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0466

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0467

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0468

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2E

 

1

LQ0

 

1

 

0469

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0470

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0471

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4E

 

1.4

LQ0

 

2

 

0472

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0473

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0474

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0475

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0476

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0477

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0478

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0479

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0480

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0481

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0482

LÕHKEAINE, ERITI TUIM (AINED, EVI), N.O.S.

1

1.5D

 

1.5

LQ0

 

1

 

0483

TSÜKLOTRIMETÜLEEN-TRINITRAMIIN (TSÜKLONIIT; HEKSOGEEN; RDX), DESENSIBILISEERITUD

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0484

TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIIN (HMX; OKTOGEEN), DESENSIBILISEERITUD

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0485

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0486

PLAHVATAV ESE, ÜLITUIM (AINED, EEI)

1

1.6N

 

1.6

LQ0

 

2

 

0487

SUITSUSIGNAAL

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0488

LASKEMOON, õppe-

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0489

DINITROGLÜKOLURIIL (DINGU)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0490

NITROTRIASOLOON (NTO)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0491

HEITELAENG

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0492

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0493

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0494

PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0495

VEDELKÜTUS

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0496

OKTONAAL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0497

VEDELKÜTUS

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0498

TAHKEKÜTUS

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0499

TAHKEKÜTUS

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0500

DETONAATORI KOMPLEKTID, MITTE-ELEKTRILISED, lõhketöödeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0501

TAHKEKÜTUS

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0502

RAKETT, inertpeaga

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0503

TURVAPADJA TÄITJAD, TURVAPADJA MOODULID, TURVAVÖÖ EELPINGUTID

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

1

 

0504

1H-TETRASOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

1001

ATSETÜLEEN, LAHUSTATUD

2

4F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1002

ÕHK, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1003

ÕHK, JAHUTATUD, VEDELIK

2

3O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

225

1005

AMMONIAAK, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1006

ARGOON, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1008

BOORTRIFLUORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1009

BROOMTRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 13B1)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1010

BUTADIEENID, STABILISEERITUD või BUTADIEENIDE JA HÜDROKARBONAATIDE SEGU, STABILISEERITUD, aururõhk temperatuuril 70 °C mitte üle 1.1 MPa (11 bar) ja tihedus 50 °C juures väiksem kui 0,525 kg/l

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1011

BUTAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1012

BUTÜLEENIDE SEGUD või 1-BUTÜLEEN või CIS-2-BUTÜLEEN või TRANS-2-BUTÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1013

SÜSINIKDIOKSIID

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1014

[Kehtetu – RTL 2007, 85, 1427 – jõust. 17.11.2007]

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

[Kehtetu – RTL 2007, 85, 1427 – jõust. 17.11.2007]

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

SÜSINIKMONOKSIID, KOKKU SURUTUD

2

1TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1017

KLOOR

2

2TC

 

2.3+8

LQ0

AT

1

268

1018

KLORODIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R22)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1020

KLOROPENTAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 115)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1021

1-KLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 124)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1022

KLOROTRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 13)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1023

KIVISÖEGAAS, KOKKU SURUTUD

2

1TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1026

TSÜAAN

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1027

TSÜKLOPROPAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1028

DIKLORODIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 12)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1029

DIKLOROMONOFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 21)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1030

1,1-DIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS
R 152a)

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1032

DIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1033

DIMETÜÜLEETER

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1035

ETAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1036

ETÜÜLAMIIN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1037

ETÜÜLKLORIID

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1038

ETÜLEEN, JAHUTATUD VEDELIK

2

3F

 

2.1

LQ0

FL

2

223

1039

ETÜÜLMETÜÜLEETER

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1040

ETÜLEENOKSIID

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1040

ETÜLEENOKSIID LÄMMASTIKUGA kuni max rõhuni 1 MPa (10 bar) temperatuuril 50 °C

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1041

ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI SEGU, milles on etüleenoksiidi üle 9%, kuid mitte üle 87%

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1043

VÄETISE AMMONISEERIV LAHUS vaba ammoniaagiga

2

 

2.2

 

1044

TULEKUSTUTID kokku surutud või veeldatud gaasiga

2

6A

 

2.2

LQ0

 

3

 

1045

FLUOR, KOKKU SURUTUD

2

1TOC

 

2.3
+5.1
+8

LQ0

 

1

 

1046

HEELIUM, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1048

VESINIKBROMIID, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1049

VESINIK, KOKKU SURUTUD

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1050

VESINIKKLORIID, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1051

VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, sisaldab kuni 3% vett

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

 

0

 

1052

VESINIKFLUORIID, VEEVABA

8

CT1

I

8
+6.1

LQ0

AT

1

886

1053

VESINIKSULFIID

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1055

ISOBUTÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1056

KRÜPTOON, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1057

TULEMASINAD või NENDE TÄITEBALLOONID, sisaldavad põlevgaasi

2

6F

 

2.1

LQ0

 

2

 

1058

VEELDATUD GAASID, mittepõlevad, sisaldavad lämmastikku, süsinikdioksiidi või õhku

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1060

METÜÜLATSETAADI JA PROPADIEENI SEGUD, STABILISEERITUD, nagu segu P1 või segu P2

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1061

METÜÜLAMIIN, VEEVABA

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1062

METÜÜLBROMIID, sisaldab mitte üle 2% kloropikriini

2

2T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1063

METÜÜLKLORIID (KÜLMUTUSGAAS R 40)

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1064

METÜÜLMERKAPTAAN

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1065

NEOON, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1066

LÄMMASTIK, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1067

DILÄMMASTIKTETROKSIID (LÄMMASTIKDIOKSIID)

2

2TOC

 

2.3
+5.1
+8

LQ0

AT

1

265

1069

NITROSÜÜLKLORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

 

1

 

1070

DILÄMMASTIKOKSIID

2

2O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

25

1071

GAASILISED SÜSIVESINIKUD, KOKKU SURUTUD

2

1TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1072

HAPNIK, KOKKU SURUTUD

2

1O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

25

1073

HAPNIK, JAHUTATUD VEDELIK

2

3O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

225

1075

NAFTAGAASID, VEELDATUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1076

FOSGEEN

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1077

PROPÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1078

KÜLMUTUSGAASID, N.O.S., nagu segu F1, segu F2 või segu F2

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1079

VÄÄVELDIOKSIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1080

VÄÄVELHEKSAFLUORIID

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1081

TETRAFLUOROETÜLEEN, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

 

2

 

1082

TRIFLUORKLOROETÜLEEN, STABILISEERITUD

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1083

TRIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1085

VINÜÜLBROMIID, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1086

VINÜÜLKLORIID, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1087

METÜÜLVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1088

ATSETAAL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1089

ATSEETALDEHÜÜD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1090

ATSETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1091

ATSETOONÕLID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1092

AKROLEIIN, STABILISEERITUD

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1093

AKRÜLONITRIIL, STABILISEERITUD

3

FT1

I

3
+6.1

LQ0

FL

1

336

1098

ALLÜÜLALKOHOL

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1099

ALLÜÜLBROMIID

3

FT1

I

3
+6.1

LQ0

FL

1

336

1100

ALLÜÜLKLORIID

3

FT1

I

3
+6.1

LQ0

FL

1

336

1104

AMÜÜLATSETAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1105

PENTANOOLID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1105

PENTANOOLID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1106

AMÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1106

AMÜÜLAMIIN

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1107

AMÜÜLKLORIID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1108

1-PENTEEN (n-AMÜLEEN)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1109

AMÜÜLFORMAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1110

n-AMÜÜLMETÜÜLKETOON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1111

AMÜÜLMERKAPTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1112

AMÜÜLNITRAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1113

AMÜÜLNITRIT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1114

BENSEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1120

BUTANOOLID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1120

BUTANOOLID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1123

BUTÜÜLATSETAADID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1123

BUTÜÜLATSETAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1125

n-BUTÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1126

1-BROMOBUTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1127

KLOROBUTAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1128

n-BUTÜÜLFORMAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1129

BUTÜÜRALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1130

KAMPRIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1131

SÜSINIKDISULFIID

3

FT1

I

3+6.1

LQ0

FL

1

336

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku  (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa )

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku 

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt üle 35°C )

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35°C )

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1134

KLOROBENSEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1135

ETÜLEENKLOROHÜDRIIN

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1136

KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, kergestisüttivad

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1136

KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, kergestisüttivad

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks).(aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1139

PINNAKATTELAHUSED(kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1143

KROOTONALDEHÜÜD või KROOTONALDEHÜÜD, STABILISEERITUD

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

1144

KROTONÜLEEN

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1145

TSÜKLOHEKSAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1146

TSÜKLOPENTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1147

DEKAHÜDRONAFTALEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1148

DIATSETOONALKOHOL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1148

DIATSETOONALKOHOL

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1149

DIBUTÜÜLEETRID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1150

1,2-DIKLOROETÜLEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1152

DIKLOROPENTAANID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1153

ETÜLEENGLÜKOOLDIETÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1153

ETÜLEENGLÜKOOL DIETÜÜLEETER

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1154

DIETÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1155

DIETÜÜLEETER (ETÜÜLEETER)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1156

DIETÜÜLKETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1157

DIISOBUTÜÜLKETOON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1158

DIISOPROPÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1159

DIISOPROPÜÜLEETER

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1160

DIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1161

DIMETÜÜLKARBONAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1162

DIMETÜÜLDIKLOROSILAAN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1163

DIMETÜÜLHÜDRASIIN, EBASÜMMEETRILINE

6.1

TFC

I

6.1+3+8

LQ0

FL

1

663

1164

DIMETÜÜLSULFIID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1165

DIOKSAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1166

DIOKSALAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1167

DIVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1170

ETANOOL (ETÜÜLALKOHOL) või ETANOOLI (ETÜÜLALKOHOLI) LAHUS

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1170

ETANOOLI (ETÜÜLALKOHOLI) LAHUS

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1171

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOETÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1172

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOETÜÜLEETER-
ATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1173

ETÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1175

ETÜÜLBENSEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1176

ETÜÜLBORAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1177

2-ETÜÜLBUTÜÜLATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1178

2-ETÜÜLBUTÜÜLALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1179

ETÜÜLBUTÜÜLEETER

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1180

ETÜÜLBUTÜRAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1181

ETÜÜLKLOROATSETAAT

6.1

TF1

II

6.1
+3

LQ17

FL

2

63

1182

ETÜÜLKLOROFORMAAT

6.1

TFC

I

6.1
+3
+8

LQ0

FL

1

663

1183

ETÜÜLDIKLOROSILAAN

4.3

WFC

I

4.3
+3
+8

LQ0

FL

0

X338

1184

ETÜLEENDIKLORIID

3

FT1

II

3
+6.1

LQ0

FL

2

336

1185

ETÜLEENIMIIN, INHIBEERITUD

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1188

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOMETÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1189

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOMETÜÜLEETER-
ATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1190

ETÜÜLFORMAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1191

OKTÜÜLALDEHÜÜDID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1192

ETÜÜLLAKTAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1193

ETÜÜLMETÜÜLKETOON (METÜÜLETÜÜLKETOON)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1194

ETÜÜLNITRITI LAHUS

3

FT1

I

3+6.1

LQ0

FL

1

336

1195

ETÜÜLPROPINAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1196

ETÜÜLTRIKLOROSILAAN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

22

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

3

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35oC))

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35oC)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1198

FORMALDEHÜÜDI LAHUS, kergestisüttiv

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1199

FURAANALDEHÜÜDID

6.1

TF1

II

6.1+3

LQ0

FL

2

63

1201

PUSKARIÕLI

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1201

PUSKARIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1202

GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt mitte üle 61 °C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1202

DIISLIKÜTUS, vastab standardile EN 590:2004 või GAASIÕLI või KÜTTEÕLI, KERGE, mille leekpunkt on määratud standardis EN 590:2004

3

F1

III

3

LQ7

 AT

3

30

1202

GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt üle 61 °C ja mitte üle 100 °C)

3

F1

III

3

LQ7

AT

3

30

1203

MOOTORIBENSIIN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1204

NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS, milles on mitte üle 1% nitroglütseriini

3

D

II

3

LQ0

 

2

 

1206

HEPTAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1207

HEKSAALDEHÜÜD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1208

HEKSAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud trükivärvi lahusti ja vedeldi), kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastab alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1212

ISOBUTANOOL (ISOBUTÜÜLALKOHOL)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1213

ISOBUTÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1214

ISOBUTÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1216

ISOOKTEENID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1218

ISOPREEN, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1219

ISOPROPANOOL (ISOPROPÜÜLALKOHOL)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1220

ISOPROPÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1221

ISOPROPÜÜLAMIIN

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

338

1222

ISOPROPÜÜLNITRAAT

3

F1

II

3

LQ4

 

2

 

1223

PETROOLEUM

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1224

KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1224

KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1224

KETOONID, VEDELAD, N.O.S

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1228

MERKAPTAANID, VEDELAD, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, N.O.S.

3

FT1

II

3+6.1

LQ0

FL

2

336

1228

MERKAPTAANID, VEDELAD, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, N.O.S.

3

FT1

III

3+6.1

LQ7

FL

3

36

1229

MESITÜÜLOKSIID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1230

METANOOL

3

FT1

II

3+6.1

LQ0

FL

2

336

1231

METÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1233

METÜÜLAMÜÜLATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1234

METÜLAAL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1235

METÜÜLAMIINI VESILAHUS

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1237

METÜÜLBUTÜRAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1238

METÜÜLKLOROFORMAAT

6.1

TFC

I

6.1
+3+8

LQ0

FL

1

663

1239

METÜÜLKLOROMETÜÜLEETER

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

1242

METÜÜLDIKLOROSILAAN

4.3

WFC

I

4.3
+3+8

LQ0

FL

0

X338

1243

METÜÜLFORMAAT

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1244

METÜÜLHÜDRASIIN

6.1

TFC

I

6.1
+3+8

LQ0

FL

1

663

1245

METÜÜLISOBUTÜÜLKETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1246

METÜÜLISOPROPENÜÜLKETOON, STABLISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1247

METÜÜLMETAKRÜLAADI MONOMEER, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1248

METÜÜLPROPIONAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1249

METÜÜLPROPÜÜLKETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1250

METÜÜLTRIKLOROSILAAN

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

X338

1251

METÜÜLVINÜÜLKETOON, STABILISEERITUD

6.1

TFC

I

6.1+3+8

LQ0

FL

1

639

1259

NIKKELKARBONÜÜL

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

1261

NITROMETAAN

3

F1

II

3

LQ4

 

2

 

1262

OKTAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1263

VÄRV(kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4 (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, šellak, värnits, polituur, vedel täiteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI KASUTAMISEGA SEOTUD AINE (kaasa arvatud värvi lahusti ja vedeldi), mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4 (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1264

PARALDEHÜÜD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1265

PENTAANID, vedelad

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1265

PENTAANID, vedelad

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega, (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega, (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega, (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1267

TOORNAFTA

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1267

TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1267

TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1267

TOORNAFTA

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S.

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S.

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1272

MÄNNIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1274

n-PROPANOOL (PROPÜÜLALKOHOL, NORMAALNE)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1274

n-PROPANOOL (PROPÜÜLALKOHOL, NORMAALNE)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1275

PROPIOONALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1276

n-PROPÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1277

PROPÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1278

1-KLOROPROPAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1279

1,2-DIKLOROPROPAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1280

PROPÜLEENOKSIID

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1281

PROPÜÜLFORMAADID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1282

PÜRIDIIN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1286

KAMPOLIÕLI

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1286

KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1286

KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1286

KAMPOLIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1286

KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1286

KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa, keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1286

KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1287

KUMMILAHUS

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1287

KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1287

KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1287

KUMMILAHUS

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1287

KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35oC)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1287

KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa) (keemispunkt üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1287

KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1288

PÕLEVKIVIÕLI

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1288

PÕLEVKIVIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1289

NAATRIUMMETÜLAADI LAHUS alkoholis

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1289

NAATRIUMMETÜLAADI LAHUS alkoholis

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1292

TETRAETÜÜLSILIKAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1293

TINKTUURID, MEDITSIINILISED

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1293

TINKTUURID, MEDITSIINILISED

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1294

TOLUEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1295

TRIKLOROSILAAN

4.3

WFC

I

4.3+3+8

LQ0

FL

0

X338

1296

TRIETÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1297

TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

338

1297

TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1297

TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1298

TRIMETÜÜLKLOROSILAAN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1299

TÄRPENTIN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1300

TÄRPENTINI ASENDAJA

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1300

TÄRPENTINI ASENDAJA

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1301

VINÜÜLATSETAAT, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1302

VINÜÜLETÜÜLEETER, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1303

VINÜLIDEENKLORIID, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1304

VINÜÜLISOBUTÜÜLEETER, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1305

VINÜÜLTRIKLOROSILAAN, STABILISEERITUD

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

X338

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa, keemispunkt mitte üle 35°C)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23°C ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1307

KSÜLEENID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1307

KSÜLEENID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS

3

F1

I

3

LQ3

FL

3

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50°C üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

3

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50°C mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

3

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1309

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERITUD

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1309

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERITUD

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1310

AMMOONIUMPIKRAAT, SISALDAB vähemalt 10 mass% VETT

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1312

BORNEOOL

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1313

KALTSIUMRESINAAT

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1314

KALTSIUMRESINAAT, SULATATUD

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1318

KOOBALTRESINAAT, SADESTUNUD

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1320

DINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

4.1

DT

I

4.1
+6.1

LQ0

 

1

 

1321

DINITROFENOLAADID, NIISKED, sisaldavad vähemalt 15 mass% vett

4.1

DT

I

4.1
+6.1

LQ0

 

1

 

1322

DINITRORESORTSINOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1323

FERROTSEERIUM

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1324

FILMID, NITROTSELLULOOSI BAASIL valmistatud, želatiiniga kaetud, välja arvatud jäätmed

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

3

 

1325

KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S.

4.1

F1

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1325

KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S.

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1326

HAFNIUMI PULBER, NIISKE, milles on vähemalt 25% vett

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1327

Hein, õled või aganad

4.1

F1

 

ADR EI KEHTI

1328

HEKSAMETÜLEENTETRAMIIN

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1330

MANGAANRESINAAT

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1331

TERMOTULETIKUD, 'KÕIKJAL PÕLEMA SÜÜDATAVAD'

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

4

 

1332

METALDEHÜÜD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1333

TSEERIUM, tahvli, valandi või kangina

4.1

F3

II

4.1

LQ8

 

2

 

1334

NAFTALIIN, PUHASTAMATA või NAFTALIIN, PUHASTATUD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1336

NITROGUANIDIIN (PIKRIIT), NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1337

NITROTÄRKLIS, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1338

FOSFOR, AMORFNE

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1339

FOSFORHEPTASULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1340

FOSFORPENTASULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.3

WF2

II

4.3
+4.1

LQ11

AT

0

423

1341

FOSFORSESKVISULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1343

FOSFORTRISULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1344

TRINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1345

KUMMIJÄÄTMED, pulbriline või granuleeritud

4.1

F1

II

4.1

LQ8

AT

4

40

1346

SILIKOONI PULBER, AMORFNE

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1347

HÕBEPIKRAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt
30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1348

NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

4.1

DT

I

4.1
+6.1

LQ0

 

1

 

1349

NAATRIUMPIKRAMAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1350

VÄÄVEL

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1352

TITAANI PULBER, NIISKE, sisaldab vähemalt 25% vett

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1353

KIUD või KOOTUD ESEMED, IMMUTATUD NÕRGALT NITREERITUD TSELLULOOSIGA, N.O.S.

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

3

 

1354

TRINITROBENSEEN, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1355

TRINITROBENSOEHAPE, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1356

TRINITROTOLUEEN (TNT), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1357

KARBAMIIDNITRAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1358

TSIRKOONIUMI PULBER, NIISKE, sisaldab vähemalt 25 % vett

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1360

KALTSIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3
+6.1

LQ0

 

1

 

1361

SÜSINIK, loomse või taimse päritoluga

4.2

S2

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1361

SÜSINIK, loomse või taimse päritoluga

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

4

40

1362

SÜSINIK, AKTIVEERITUD

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

4

40

1363

KOPRA

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1364

PUUVILLAJÄÄTMED, ÕLISED

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1365

PUUVILL, NIISKE

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1366

[Kehtetu – RTL 2007, 85, 1427 – jõust. 17.11.2007]

 

 

 

 

 

 

 

 

1369

p-NITROSODIMETÜÜLANILIIN

4.2

S2

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1370

[Kehtetu – RTL 2007, 85, 1427 – jõust. 17.11.2007]

 

 

 

 

 

 

 

 

1372

Kiud, loomsed või taimsed, märjad või niisked

4.2

S2

ADR EI KEHTI

1373

KIUD või KOOTUD ESEMED, TAIMSED, LOOMSED või SÜNTEETILISED, N.O.S., õliga

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1374

KALAJAHU (KALAJÄÄTMED), STABILISEERIMATA

4.2

S2

II

4.2

LQ0

 

2

 

1376

RAUDOKSIID, KASUATUD või URBNE RAUD, KASUTATUD, saadud kivisöegaasi puhastamisel

4.2

S4

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1378

METALLKATALÜSAATOR, NIISKE, nähtava vedeliku liiaga

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1379

PABER, KÜLLASTAMATA ÕLIGA IMMUTATUD, mittetäielikult kuivatatud (kaasa arvatud kopeerpaber)

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1380

PENTABORAAN

4.2

ST3

I

4.2
+6.1

LQ0

AT

0

333

1381

FOSFOR, VALGE või KOLLANE, VEEGA KAETUD või LAHUSES

4.2

ST3

I

4.2
+6.1

LQ0

AT

0

46

1381

FOSFOR, VALGE või KOLLANE, KUIV

4.2

ST4

I

4.2
+6.1

LQ0

AT

0

46

1382

KAALIUMSULFIID, VEEVABA või KAALIUMSULFIID, milles on kuni 30% kristallvett

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1383

PÜROFOORILISED METALLID, N.O.S. või PÜROFOORILISED SULAMID, N.O.S.

4.2

S4

I

4.2

LQ0

 

0

 

1384

NAATRIUMDITIONIIT (NAATRIUMHÜDROSULFIT)

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1385

NAATRIUMSULFIID, VEEVABA  või NAATRIUMSULFIID, milles on kuni 30% kristallvett

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1386

ÕLIKOOK, sisaldab üle 1,5% õli ja mitte üle 11% niiskust

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1387

Villa jäätmed, märjad

4.2

S2

ADR EI KEHTI

1389

LEELISMETALLIDE AMALGAAMID, VEDELAD

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1390

LEELISMULDMETALLIDE AMIIDID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

0

423

1391

LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID või LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID, mille leekpunkt üle 60 °C

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1391

LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID või LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID, mille leekpunkt mitte üle 60 C

4.3

WF1

I

4.3+3

LQ0

FL

1

X323

1392

LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID, VEDELAD

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1393

LEELISMULDMETALLIDE SULAMID, N.O.S.

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1394

ALUMIINIUMKARBIID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1395

ALUMIINIUMFERROSILIKOONPULBER

4.3

WT2

II

4.3 +6.1

LQ11

AT

2

462

1396

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERIMATA

4.3

W2

II

4.3

LQ12

AT

2

423

1396

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERIMATA

4.3

W2

III

4.3

LQ12

 

3

423

1397

ALUMIINIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3
+6.1

LQ0

 

1

 

1398

ALUMIINIUMSILIKOONPULBER, PLAKEERIMATA

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

3

423

1400

BAARIUM

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1401

KALTSIUM

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1402

KALTSIUMKARBIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1402

KALTSIUMKARBIID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1403

KALTSIUMTSÜAANAMIID, milles on üle 0,1% kaltsiumkarbiidi

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

0

423

1404

KALTSIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1405

KALTSIUMSILITSIID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1405

KALTSIUMSILITSIID

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

3

423

1407

TSEESIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1408

FERROSILIKOON, milles on 30% või rohkem, kuid alla 90% räni

4.3

WT2

III

4.3
+6.1

LQ12

AT

3

462

1409

METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S.

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1409

METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S.

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1410

LIITIUMALUMIINIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1411

LIITIUMALUMIINIUMHÜDRIID, EETRIS

4.3

WF1

I

4.3

+3

LQ0

 

1

 

1413

LIITIUMBOORHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1414

LIITIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1415

LIITIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1417

LIITIUMSILIKOON

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1418

MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER

4.3

WS

I

4.3
+4.2

LQ0

 

1

 

1418

MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER

4.3

WS

II

4.3
+4.2

LQ11

AT

2

423

1418

MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER

4.3

WS

III

4.3
+4.2

LQ12

 

3

423

1419

MAGNEESIUM-ALUMIINIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3
+6.1

LQ0

 

1

 

1420

KAALIUMI METALSED SULAMID, VEDELAD

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1421

LEELISMETALLIDE SULAMID, VEDELAD, N.O.S.

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1422

KAALIUMI-NAATRIUMI SULAMID, VEDELAD

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1423

RUBIIDIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1426

NAATRIUMBOORHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1427

NAATRIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1428

NAATRIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1431

NAATRIUMMETÜLAAT

4.2

SC4

II

4.2

+8

LQ0

AT

2

48

1432

NAATRIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

1433

TINAFOSFIIDID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

1435

TSINGITUHAD

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

3

423

1436

TSINGIPULBER või TSINGITOLM

4.3

WS

I

4.3

+4.2

LQ0

 

1

 

1436

TSINGIPULBER või TSINGITOLM

4.3

WS

II

4.3

+4.2

LQ11

AT

2

423

1436

TSINGIPULBER või TSINGITOLM

4.3

WS

III

4.3

+4.2

LQ12

AT

3

423

1437

TSIRKOONIUMHÜDRIID

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1438

ALUMIINIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1439

AMMOONIUMDIKROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1442

AMMOONIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ10

AT

2

50

1444

AMMOONIUMPERSULFAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1445

BAARIUMKLORAAT, VEDEL

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1446

BAARIUMNITRAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1447

BAARIUMPERKLORAAT, VEDEL

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1448

BAARIUMPERMANGANAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1449

BAARIUMPEROKSIID

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1450

BROMAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1451

TSEESIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1452

KALTSIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1453

KALTSIUMKLORIT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1454

KALTSIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1455

KALTSIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1456

KALTSIUMPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1457

KALTSIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1458

KLORAADI JA BORAADI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1458

KLORAADI JA BORAADI SEGU

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1459

KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU, VEDEL

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1459

KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1461

KLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1462

KLORITID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1463

KROOMTRIOKSIID, VEEVABA

5.1

OC2

II

5.1+6.1+8

LQ11

AT

2

58

1465

DIDÜÜMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1466

RAUDNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1467

GUANIDIINNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1469

PLIINITRAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1470

PLIIPERKLORAAT, VEDEL

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1471

LIITIUMHÜPOKLORIT, KUIV või LIITIUMHÜPOKLORITI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1472

LIITIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1473

MAGNEESIUMBROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1474

MAGNEESIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1475

MAGNEESIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1476

MAGNEESIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1477

NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1477

NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1479

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S.

5.1

O2

I

5.1

LQ0

 

1

 

1479

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1479

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1481

PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1481

PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1482

PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1482

PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1483

PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1483

PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1484

KAALIUMBROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1485

KAALIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1486

KAALIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1487

KAALIUMNITRAADI JA NAATRIUMNITRAADI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1488

KAALIUMNITRIT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1489

KAALIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1490

KAALIUMPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1491

KAALIUMPEROKSIID

5.1

O2

I

5.1

LQ0

 

1

 

1492

KAALIUMPERSULFAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1493

HÕBENITRAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1494

NAATRIUMBROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1495

NAATRIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1496

NAATRIUMKLORIT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1498

NAATRIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1499

NAATRIUMNITRAADI JA KAALIUMNITRAADI SEGU

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1500

NAATRIUMNITRIT

5.1

OT2

III

5.1

+6.1

LQ12

AT

3

56

1502

NAATRIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1503

NAATRIUMPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

 

2

50

1504

NAATRIUMPEROKSIID

5.1

O2

I

5.1

LQ0

 

1

 

1505

NAATRIUMPERSULFAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1506

STRONTSIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1507

STRONTSIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1508

STRONTSIUM-PERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1509

STRONTSIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1510

TETRANITROMETAAN

5.1

OT1

I

5.1

+6.1

LQ0

AT

1

559

1511

KARBAMIIDVESINIKPEROKSIID

5.1

OC2

III

5.1

+8

LQ12

AT

3

58

1512

TSINKAMMOONIUMNITRAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1513

TSINKKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1514

TSINKNITRAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1515

TSINKPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1516

TSINKPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1517

TSIRKOONIUMPIKRAMAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1541

ATSETOONTSÜAANHÜDRIIN, STABILISEERITUD

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

669

1544

ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S.

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1544

ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S.

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1544

ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S.

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1545

ALLÜÜLISOTIOTSÜANAAT, STABILISBEERITUD

6.1

TF1

II

6.1

+3

LQ17

FL

2

639

1546

AMMOONIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1547

ANILIIN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1548

ANILIINHÜDROKLORIID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1549

ANTIMONIÜHEND, ANORGAANILINE, TAHKE, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1550

ANTIMONLAKTAAT

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1551

ANTIMONKAALIUMTARTRAAT

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1553

ARSEENHAPE, VEDEL

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1554

ARSEENHAPE, TAHKE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1555

ARSEENBROMIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1556

ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1556

ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T4

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1556

ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T4

III

6.1

LQ7

AT

2

60

1557

ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1557

ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1557

ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1558

ARSEEN

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1559

ARSEENPENTOKSIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1560

ARSEENTRIKLORIID

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1561

ARSEENTRIOKSIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1562

ARSEENIÜHENDEID SISALDAV TOLM

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1564

BAARIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1564

BAARIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1565

BAARIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1566

BERÜLLIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1566

BERÜLLIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1567

BERÜLLIUMIPULBER

6.1

TF3

II

6.1

+4.1

LQ18

AT

2

64

1569

BROMOATSETOON

6.1

TF1

II

6.1

+3

LQ17

FL

2

63

1570

BRUTSIIN

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1571

BAARIUMASIID, NIISKE, sisaldab vähemalt 50 mass% vett

4.1

DT

I

4.1

+6.1

LQ0

 

1

 

1572

KAKODÜÜLHAPE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1573

KALTSIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1574

KALTSIUMARSENAADI JA KALTSIUMARSENIIDI SEGU, TAHKE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1575

KALTSIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1577

KLORODINITROBENSEENID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1578

KLORONITROBENSEENID, TAHKED