Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 60, 384

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. novembri 2007. a otsusega nr 197

I. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 2007, 13, 69) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 30 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigiabi antakse turutõrke kõrvaldamiseks kindlaksmääratud perioodiks ja ulatuses, mis on vajalik asutamislepingu artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(3) Käesolevas peatükis sätestatut, välja arvatud § 49 lõikes 5 ja §-s 492 sätestatut, ei kohaldata:
1) transpordisektorile antava abi suhtes;
2) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega või metsandusega seotud abi suhtes, mille andmine on reguleeritud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusega;
3) kalandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega seotud abi suhtes, mille andmine on reguleeritud kalandusturu korraldamise seadusega.»

§ 2. Paragrahvi 301:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui riigiabi andjat ei ole võimalik üheselt kindlaks teha või abi andvad institutsioonid ei jõua kokkuleppele riigiabi andmisega seotud kohustuste täitmises, määrab riigiabi andja Vabariigi Valitsus oma korraldusega, lähtudes abi eesmärgist, abi andmise valdkonnast või muudest asjaoludest, mis mõjutavad abi andmisega seotud kohustuste täitmist.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Riigiabi andjal ei ole õigust alustada riigiabi andmist enne, kui Euroopa Komisjon on teinud või kui loetakse, et ta on teinud käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud riigiabi teatise kohta lubava otsuse. Nimetatud keeld ei kehti, kui antakse grupierandiga hõlmatud riigiabi vastavalt §-s 342 sätestatule.»;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «Rahandusministril» sõnaga «Rahandusministeeriumil».

§ 3. Paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Vähese tähtsusega abi

(1) Vähese tähtsusega abiks loetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), artiklis 2 nimetatud abi.

(2) Vähese tähtsusega abi andmiseks ei ole vaja käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud riigiabi teatist Euroopa Komisjonile esitada.

(3) Vähese tähtsusega abi antakse komisjoni määruses (EÜ) nr 1998/2006 sätestatud korras.

(4) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja enne vähese tähtsusega abi andmise otsuse tegemist kohustatud abi saajat teavitama kavandatavast vähese tähtsusega abi andmisest ning nõudma abi saajalt talle jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kohta teatise esitamist. Vähese tähtsusega abi teatise esitamise korra ja vormi kehtestab rahandusminister.

(5) Abi andja on kohustatud jälgima, et uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületataks vähese tähtsusega abi ülemmäära.»

§ 4. Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahv 341 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 341. Riigiabi teatise esitamine Euroopa Komisjonile

(1) Riigiabi andja esitab komisjoni määrusele (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), vastava riigiabi teatise koos kogu vajaliku teabega kirjalikult ja Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Rahandusministeeriumile läbivaatamiseks.

(2) Kui riigiabi teatis vastab nõuetele, edastab riigiabi andja selle koos kogu vajaliku teabega Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.

(3) Kui riigiabi andja jätab nõutud andmed riigiabi teatises esitamata, teatis ei vasta nõuetele või teatises või koos sellega esitatud teabes esineb puudusi, on Rahandusministeeriumil 20 tööpäeva jooksul alates teatise kättesaamisest õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või teha ettepanek teatist täiendada.

(4) Euroopa Komisjoni poolt riigiabi teatise menetlemise käigus nõutud lisateabe esitab riigiabi andja elektrooniliselt Rahandusministeeriumi kaudu Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.»

§ 6. Paragrahvi 342:

1) lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EÜT L 142, 14.05.1998, lk 1–4), artiklis 1 nimetatud abi, mille kohta Euroopa Komisjon on kehtestanud vastava grupierandi määruse.

(2) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmiseks ei ole vaja käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud riigiabi teatist Euroopa Komisjonile esitada.

(3) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral esitab riigiabi andja hiljemalt 20 tööpäeva enne kavandatava individuaalse riigiabi andmist või abikava rakendamist Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele vastava grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kokkuvõtliku teabelehe (edaspidi grupierandi teatis) kirjalikult ja Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Rahandusministeeriumile läbivaatamiseks. Koos grupierandi teatisega esitatakse Rahandusministeeriumile individuaalse riigiabi või abikava andmise aluseks olev õigusakt või selle eelnõu ja vajaduse korral abi kirjeldus, mis tõendab kavandatava riigiabi kokkusobivust Euroopa Komisjoni kehtestatud vastavas grupierandi määruses sätestatud tingimustega.»;

2) lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui grupierandi teatis vastab nõuetele, edastab riigiabi andja selle Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.»;

4) täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Kui riigiabi andja jätab nõutud andmed grupierandi teatises esitamata, grupierandi teatis ei vasta nõuetele või teatises või koos sellega esitatud teabes esineb puudusi, on Rahandusministeeriumil 10 tööpäeva jooksul alates grupierandi teatise kättesaamisest õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või teha ettepanek grupierandi teatist täiendada.»;

5) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Grupierandi teatis peab olema Euroopa Komisjonile edastatud 20 tööpäeva jooksul individuaalse riigiabi andmisest või abikava rakendamisest arvates.»

§ 7. Paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Ebaseadusliku riigiabi ja väärkasutatud riigiabi tagastamine

(1) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artikli 1 punktis f nimetatud abi.

(2) Riigiabi väärkasutamiseks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 1 punktis g sätestatut.

(3) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus on Eesti Vabariigile esitanud otsuse, et ebaseaduslik riigiabi või väärkasutatud riigiabi tuleb riigiabi saajal tagastada, edastatakse nimetatud otsus vastavale ebaseadusliku riigiabi või väärkasutatud riigiabi andjale. Riigiabi andja on kohustatud riigiabi saajalt vastavalt Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu otsusele riigiabi tagasi nõudma koos intressidega.»

§ 8. Paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49. Riigiabi aruandlus

(1) Rahandusministeerium edastab Euroopa Komisjoni saadetud eeltäidetud riigiabi aruandetabelid elektrooniliselt riigiabi andjatele iga aasta 31. märtsiks. Riigiabi andja on kohustatud eeltäidetud riigiabi aruannet enda antud abi osas kontrollima, vajaduse korral muutma või täiendama ning tagastama selle elektrooniliselt Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks.

(2) Kui Euroopa Komisjon on oma otsusega kehtestanud riigiabi andjale kohustuse esitada komisjonile vastava riigiabi kohta täiendav aruanne või kui komisjon nõuab riigiabi andjalt täiendavat aruandlust antud riigiabi kohta, esitab riigiabi andja selle Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks või hiljemalt 20 tööpäeva enne Euroopa Komisjoni otsuses nimetatud tähtpäeva.

(3) Vähese tähtsusega abi andjad on kohustatud esitama Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks vähese tähtsusega abi aruande eelneval kalendriaastal antud vähese tähtsusega abi kohta kirjalikult ja elektrooniliselt. Vähese tähtsusega abi aruande esitamise korra ja vormi kehtestab rahandusminister.

(4) Rahandusministeerium edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab need Euroopa Komisjonile hiljemalt 30. juuniks või komisjoni poolt kehtestatud tähtpäevaks.

(5) Rahandusministeerium esitab Eestis antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta ülevaate Vabariigi Valitsusele üks kord aastas.»

§ 9. Paragrahvi 491 lõikes 2 asendatakse sõnad «EL Nõukogu määruse 659/1999/EÜ» sõnadega «Nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999».

§ 10. Seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 492 järgmises sõnastuses:

« § 492. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register

(1) Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (edaspidi register) on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riiklik register, kus peetakse arvestust riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise ja kasutamise üle.

(2) Registri pidamise põhimääruse kehtestab ning vastutava ja volitatud töötleja määrab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

(3) Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andjad on kohustatud registrisse kandma andmed kogu nende poolt antava riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 30 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud riigiabi ning vähese tähtsusega abi suhtes, mis sisaldub põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmed on registrite vahel ristkasutatavad.»

§ 11. Paragrahvi 87 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seaduse § 33 lõige 4 ja § 49 lõige 3 kehtivad 2011. aasta 31. detsembrini.»

§ 12. Paragrahvi 90 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 492 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.»

II. § 13. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json