Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.10.2000 nr 321
RT I 2000, 77, 491
jõustumine 13.10.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2007RT I 2007, 60, 38526.11.2007(rakendatakse osaliselt alates 5.04.2007)

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse » paragrahvi 33 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimusi ja korda.

  (2) Tööandja eluruumile on õigus ainult Vabariigi Valitsuse liikmel, kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas või ministeeriumi asukohas või nendega piirnevas kohaliku omavalitsuse üksuses.

§ 2.  Tööandja eluruumi kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsuse liikmele annab tööandja eluruumi tema juhitav ministeerium. Kui Vabariigi Valitsuse liige ei juhi ministeeriumi, annab tööandja eluruumi Riigikantselei. Regionaalministrile annab tööandja eluruumi Siseministeerium.
[RT I 2007, 60, 385 - jõust. 26.11.2007]

  (2) Tööandja eluruumi kasutusele andmiseks sõlmib ministeerium või Riigikantselei Vabariigi Valitsuse liikmega kirjaliku üürilepingu.

  (3) Tööandja eluruumi ei ole lubatud anda allüürile ega teistele isikutele kasutamiseks.

  (4) Tööandja eluruum antakse Vabariigi Valitsuse liikmele tema valitsuse liikmeks oleku ajaks.

  (5) Vabariigi Valitsuse liige vabastab tööandja eluruumi ühe kuu jooksul, alates valitsusliikme volituste lõppemisest.

  (6) Tööandja eluruumi kulud katab ministeerium või Riigikantselei. Vabariigi Valitsuse liige tasub ministeeriumile või Riigikantseleile iga kuu kommunaalmaksete eest (sh vee, elektri ja gaasi kasutamise ning kütte ja telefonikõnede eest) ministeeriumi või Riigikantselei poolt esitatud arve alusel.
[RT I 2007, 60, 385 - jõust. 26.11.2007]

§ 3.  Üürikorteri kasutamine tööandja eluruumina

  (1) Juhul kui ministeeriumi või Riigikantselei valduses olevad eluruumid on eelnevalt välja üüritud või kui nende valduses ei ole Vabariigi Valitsuse liikme majutamiseks sobivat eluruumi, võib tööandja eluruumina kasutada teiste isikute eluruume (edaspidi üürikorter).

  (2) Vabariigi Valitsuse liige otsib endale sobiva üürikorteri ja võtab selle üürile tööandja eluruumina pärast ministeeriumilt või Riigikantseleilt selleks nõusoleku saamist.

  (3) Vabariigi Valitsuse liikmele kompenseeritakse üürikorteri üür tema valitsuse liikmeks oleku ajal.

  (4) Ministeerium kompenseerib üürikorteri üüri Vabariigi Valitsuse liikmele, kes juhib vastavat ministeeriumi ja kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas või ministeeriumi asukohas või nendega piirnevas kohaliku omavalitsuse üksuses. Regionaalministrile kompenseerib üürikorteri üüri Siseministeerium.

  – rakendatakse alates 5.04.2007
[RT I 2007, 60, 385 - jõust. 26.11.2007]

  (5) Riigikantselei kompenseerib üürikorteri üüri Vabariigi Valitsuse liikmele, kes ei juhi ministeeriumi ja kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas või ministeeriumi asukohas või nendega piirnevas kohaliku omavalitsuse üksuses.

  (6) Vabariigi Valitsuse liikmele kompenseeritakse üürikorteri üür vastavalt tegelikele kulutustele, kuid mitte üle 7000 krooni kuus.

  – rakendatakse alates 5.04.2007
[RT I 2007, 60, 385 - jõust. 26.11.2007]

  (7) Üürikorteri üüri kompenseerib ministeerium vastavalt ministri või tema volitusel kantsleri korraldusele ja Riigikantselei vastavalt riigisekretäri või tema volitusel Riigikantselei peadirektori korraldusele, kusjuures Vabariigi Valitsuse liige peab selleks esitama üürileandjaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe (üürilepingu) ja üüri maksmist tõendavad kuludokumendid, mis on aluseks tegelike kulutuste arvestamisel.

§ 4.  Ajutine hotellis elamine sobiva üürikorteri leidmiseni

  (1) Vabariigi Valitsuse liige võib paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud juhul elada hotellis kuni sobiva üürikorteri leidmiseni.

  (2) Vabariigi Valitsuse liikmele kompenseeritakse hotellis elamise kulud vastavalt valitsuse liikme poolt esitatud hotelli majutamisarvele (st hotellis peatumise hind ööpäevas), kuid mitte üle 7500 krooni kuus ja mitte kauem kui kuue kuu jooksul.

  (3) Hotellis elamise kulud kompenseeritakse paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json