Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 92, 1540

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 20.11.2007 nr 381

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 alusel ja juhindudes § 25 lõigetest 1 ja 4 ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Harju maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tallinna elektrijaama korsten Tallinn Põhja pst 27a
2 Tallinna elektrijaama suur estakaad Tallinn Põhja pst 27a ja 35 vahel
3 Tallinna elektrijaama katlamaja Tallinn Põhja pst 27a
4 Tallinna gaasijaama vana (II) gaasimahuti Tallinn Põhja pst 25/Kalasadama 2
5 Valli baari interjöörid Tallinn Müürivahe 14

Kehtestada alapunktides 1–4 nimetatud mälestistele kaitsevöönd vastavalt kaardile.

2. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Laine JÄNES

/otsingu_soovitused.json