Teksti suurus:

Majandus - ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 “Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 91, 1510

Majandus - ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 “Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Vastu võetud 21.11.2007 nr 87

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 24 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruses nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» (RTL 2005, 37, 527) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi D taotlemiseks peavad olema koostatud CEPT/ECC Raportis nr 89 esitatud mahus.»;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Sideamet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-06 või CEPT/ECC Raportile nr 89 välja antud algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsioonitunnistust.

(32) Algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsiooniga raadioamatöörile annab Sideamet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega.»;

3) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sideamet võib tunnustada täielikult või osaliselt muid kui lõigetes 1 ja 31 nimetatud välisriigi kvalifikatsioonitunnistusi, kui nende andmise tingimused on kooskõlas käesolevas määruses sätestatuga.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Raadiosagedusvahemiku kasutusele võtmine

Lisas 3 sätestatud raadiosagedusvahemik 70,140–70,300 MHz võetakse kasutusele pärast vastava muudatuse tegemist Eesti raadiosagedusplaani.»;

5) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 25 (Amateur services), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitustega T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence), T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), ECC/REC 05-06 (CEPT Novice Radio Amateur Licence), ECC/REC 05-05 (Early access for the Amateur service to the band 7100–7200 kHz), ECC/REC 62-01 (Use of the band 135.7–137.8 kHz by the Amateur Service) ja ECC raportiga 89 (A Radio Amateur Entry Level Examination and Licence) ning Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustega.»;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«AMATÖÖRRAADIOSIDE RAADIOSAGEDUSALAD, SAATELIIGID, KIIRGUSKLASSID JA SUURIMAD SAATEVÕIMSUSED

Raadiosagedusala 1) 2)

Saateliik

Amatöörraadiojaama suurim lubatud väljundvõimsus 3)

Raadio-
telegraaf (CW)

Raadio-
telefon (PHONE)

Digitaal-
side (MGM)

Amatöör-
televisioon (ATV)


Raadioamatöörile omistatud kvalifikatsiooniklass

A B D
135,7–137,8 kHz 4) × × 20 dBW 5) 20 dBW 5)
1810–1850 kHz

1850–1955 kHz 4)

×

×

×

×

30 dBW

30 dBW 6)

20 dBW

20 dBW 6)

3500–3800 kHz
7000–7100 kHz
× × × 30 dBW 20 dBW
7100–7200 kHz 4) 7) 8) × × ×   20 dBW 20 dBW
10 100–10 150 kHz 4) × × 30 dBW 20 dBW
14 000–14 350 kHz
18 068–18 168 kHz
21 000–21 450 kHz
24 890–24 990 kHz
× × × 30 dBW 20 dBW
28 000–29 700 kHz × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
50,0–52,0 MHz 4) 9) × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW 10)
70,140–70,300 MHz 4) × × × 20 dBW 20 dBW 10 dBW
144,0–146,0 MHz × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
432,0–438,0 MHz 11) × × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
1,24–1,30 GHz 4) × × × × 20 dBW 12) 20 dBW 10 dBW
2,30–2,45 GHz 4)
5,65–5,85 GHz 4)
10,00–10,50 GHz 4)
× × × × 20 dBW 12) 20 dBW
24,0–250,0 GHz 2)

Raadiosagedusalad, saateliigid ja suurimad saatevõimsused määratakse tööloaga

Fikseeritud sageduskanalid
raadiosagedusalas
50,0 MHz – 10,5 GHz 2) 13) 14)

Amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama saateliigid ning suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused määratakse tööloaga

Täpsustavad nõuded:
1) sõltuvalt kasutatavast kiirgusklassist peab tabelis näidatud raadiosagedusalades järgima Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni sageduskavas esitatud soovitusi erinevate saateliikide kasutamisel;
2) lubatud raadiosagedusalad ja nende kasutusrežiimid on esitatud Eesti raadiosageduste plaanis;
3) tabelis on näidatud raadiosagedusliku kandesignaali suurim võimsus (pZ). Saatevõimsuse määramisel tippvõimsuse (pX) järgi on tabelis näidatud võimsus lubatud ainult raadiosagedusliku kandesignaali vähendamisel vähemalt 6 dB;
4) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on sekundaarse kasutusrežiimiga. Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele;
5) vastavalt CEPT soovitusele T/R 62-01 on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 1 W e.r.p.;
6) lubatud efektiivne kiirgusvõimsus on kuni 10 W e.r.p.;
7) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on primaarse kasutusrežiimiga alates 29.03.2009;
8) vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-05 on sagedusalas 7100 kuni 7200 kHz lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 24 dBW e.r.p.;
9) piirkondades, kus amatöörraadioside võib raadiosagedusalas 50,0–52,0 MHz põhjustada häireid televisioonikanalite E2 või R1 eetrivastuvõtule, on amatöörraadioside nimetatud raadiosagedusalas TV programmi eetrisoleku ajal keelatud;
10) kvalifikatsiooniklassiga D raadioamatööril on lubatud kasutada ainult raadiosagedusala 50,20–52,00 MHz;
11) amatöörkosmoseside on raadiosagedusalas 435,0–438,0 MHz sekundaarse kasutusrežiimiga;
12) kiirgusklassides A1A (pZ), F1B (pZ) ja J3E (pX) on lubatud saatevõimsus kuni 30 dBW, kui antenni kiirgusdiagrammi peasuuna tõusunurk horisondile on vähemalt 10°;
13) amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama registreerimisel eraldatakse raadiosageduskanalid vastavalt IARU 1. regiooni raadiosageduskanalite koordineerimise kavale;
14) on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 20 dBW e.r.p. Eriotstarbelisel suunatud antennisüsteemiga amatöörraadiomajakal on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 30 dBW.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json