Teksti suurus:

Majandus - ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 “Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 91, 1510

Majandus - ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 “Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Vastu võetud 21.11.2007 nr 87

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 24 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruses nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» (RTL 2005, 37, 527) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi D taotlemiseks peavad olema koostatud CEPT/ECC Raportis nr 89 esitatud mahus.»;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Sideamet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-06 või CEPT/ECC Raportile nr 89 välja antud algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsioonitunnistust.

(32) Algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsiooniga raadioamatöörile annab Sideamet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega.»;

3) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sideamet võib tunnustada täielikult või osaliselt muid kui lõigetes 1 ja 31 nimetatud välisriigi kvalifikatsioonitunnistusi, kui nende andmise tingimused on kooskõlas käesolevas määruses sätestatuga.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Raadiosagedusvahemiku kasutusele võtmine

Lisas 3 sätestatud raadiosagedusvahemik 70,140–70,300 MHz võetakse kasutusele pärast vastava muudatuse tegemist Eesti raadiosagedusplaani.»;

5) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 25 (Amateur services), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitustega T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence), T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), ECC/REC 05-06 (CEPT Novice Radio Amateur Licence), ECC/REC 05-05 (Early access for the Amateur service to the band 7100–7200 kHz), ECC/REC 62-01 (Use of the band 135.7–137.8 kHz by the Amateur Service) ja ECC raportiga 89 (A Radio Amateur Entry Level Examination and Licence) ning Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustega.»;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«AMATÖÖRRAADIOSIDE RAADIOSAGEDUSALAD, SAATELIIGID, KIIRGUSKLASSID JA SUURIMAD SAATEVÕIMSUSED

Raadiosagedusala 1) 2)

Saateliik

Amatöörraadiojaama suurim lubatud väljundvõimsus 3)

Raadio-
telegraaf (CW)

Raadio-
telefon (PHONE)

Digitaal-
side (MGM)

Amatöör-
televisioon (ATV)


Raadioamatöörile omistatud kvalifikatsiooniklass

A B D
135,7–137,8 kHz 4) × × 20 dBW 5) 20 dBW 5)
1810–1850 kHz

1850–1955 kHz 4)

×

×

×

×

30 dBW

30 dBW 6)

20 dBW

20 dBW 6)

3500–3800 kHz
7000–7100 kHz
× × × 30 dBW 20 dBW
7100–7200 kHz 4) 7) 8) × × ×   20 dBW 20 dBW
10 100–10 150 kHz 4) × × 30 dBW 20 dBW
14 000–14 350 kHz
18 068–18 168 kHz
21 000–21 450 kHz
24 890–24 990 kHz
× × × 30 dBW 20 dBW
28 000–29 700 kHz × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
50,0–52,0 MHz 4) 9) × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW 10)
70,140–70,300 MHz 4) × × × 20 dBW 20 dBW 10 dBW
144,0–146,0 MHz × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
432,0–438,0 MHz 11) × × × × 30 dBW 20 dBW 10 dBW
1,24–1,30 GHz 4) × × × × 20 dBW 12) 20 dBW 10 dBW
2,30–2,45 GHz 4)
5,65–5,85 GHz 4)
10,00–10,50 GHz 4)
× × × × 20 dBW 12) 20 dBW
24,0–250,0 GHz 2)

Raadiosagedusalad, saateliigid ja suurimad saatevõimsused määratakse tööloaga

Fikseeritud sageduskanalid
raadiosagedusalas
50,0 MHz – 10,5 GHz 2) 13) 14)

Amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama saateliigid ning suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused määratakse tööloaga

Täpsustavad nõuded:
1) sõltuvalt kasutatavast kiirgusklassist peab tabelis näidatud raadiosagedusalades järgima Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni sageduskavas esitatud soovitusi erinevate saateliikide kasutamisel;
2) lubatud raadiosagedusalad ja nende kasutusrežiimid on esitatud Eesti raadiosageduste plaanis;
3) tabelis on näidatud raadiosagedusliku kandesignaali suurim võimsus (pZ). Saatevõimsuse määramisel tippvõimsuse (pX) järgi on tabelis näidatud võimsus lubatud ainult raadiosagedusliku kandesignaali vähendamisel vähemalt 6 dB;
4) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on sekundaarse kasutusrežiimiga. Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele;
5) vastavalt CEPT soovitusele T/R 62-01 on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 1 W e.r.p.;
6) lubatud efektiivne kiirgusvõimsus on kuni 10 W e.r.p.;
7) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on primaarse kasutusrežiimiga alates 29.03.2009;
8) vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-05 on sagedusalas 7100 kuni 7200 kHz lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 24 dBW e.r.p.;
9) piirkondades, kus amatöörraadioside võib raadiosagedusalas 50,0–52,0 MHz põhjustada häireid televisioonikanalite E2 või R1 eetrivastuvõtule, on amatöörraadioside nimetatud raadiosagedusalas TV programmi eetrisoleku ajal keelatud;
10) kvalifikatsiooniklassiga D raadioamatööril on lubatud kasutada ainult raadiosagedusala 50,20–52,00 MHz;
11) amatöörkosmoseside on raadiosagedusalas 435,0–438,0 MHz sekundaarse kasutusrežiimiga;
12) kiirgusklassides A1A (pZ), F1B (pZ) ja J3E (pX) on lubatud saatevõimsus kuni 30 dBW, kui antenni kiirgusdiagrammi peasuuna tõusunurk horisondile on vähemalt 10°;
13) amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama registreerimisel eraldatakse raadiosageduskanalid vastavalt IARU 1. regiooni raadiosageduskanalite koordineerimise kavale;
14) on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 20 dBW e.r.p. Eriotstarbelisel suunatud antennisüsteemiga amatöörraadiomajakal on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 30 dBW.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json