Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 92, 1525

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 26.11.2007 nr 74

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135; 30, 542) §-s 8 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa tasub perearstile lisatasu haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse (edaspidi tegevus) eest hindamisele eelneva kalendriaasta või käesolevas paragrahvis sätestatud juhul hindamisele eelneva kahe või kolme kalendriaasta tegevuse jooksul kogutud punktide alusel, kui perearsti tegevus vastab käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumidele.»;

2) lõike 2 tabel «Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus» sõnastatakse järgmiselt:

«Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus
40–60-aastastel isikutel KOOD HÕLMATUS PUNKTE
40–60-aastastel isikutel määratud üldkolesterool 66104 60% 12
40–60-aastastel isikutel määratud glükoos 66101 80% 12
40–60-aastastel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid 66105 80% 12
Pereõe nõustamine 9015 50% 12
        48»;

3) lõike 2 tabel «Emakakaelavähi ennetus» sõnastatakse järgmiselt:

«Emakakaelavähi ennetus
30–59-aastastel isikutel KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga või keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring (edaspidi güneko-tsütoloogiline uuring) 6911 või 6912 40% 40
        40»;

4) lõike 2 tabeli «Rinnanäärmevähi ennetus» veerus «HÕLMATUS» asendatakse arv «70» arvuga «55»;

5) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:

« (21) 0–2-aastaste laste vaktsineerimise hõlmatusse arvestatakse ka vaktsineerimisest keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused vaktsineerimisele.»;

6) paragrahvi täiendatakse lõikega 22 järgmiselt:

« (22) Perearstidel, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohalik omavalitsusüksus ja kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ning nimetatud piirkonnas ei ela 0–2 aasta vanuseid või 6, 7 ja 8 aasta vanuseid lapsi, loetakse 0–18-aastaste isikute haiguste ennetamise tegevuse kriteeriumid vastavas osas täidetuks 100%.»;

7) lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus on perearsti nimistus olevate kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isikute primaarne preventsioon 40–60-aastaste isikute vanusegrupis.»;

8) lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Koodiga 66105 ja 66101 tähistatud uuring määratakse patsientidele, kelle üldkolesterooli tase on üle 5,2 mmol/l või SCORE (Systematic Coronary Evaluation) riskitabelite süsteemi järgi on risk üle 5%.»;

9) lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Perearsti nimistu hõlmatust arvestatakse 2005., 2006. ja 2007. aastal tehtud uuringu koodide 6911, 6912 alusel. Nimetatud uuring viiakse läbi üks kord kolme aasta jooksul perearsti nimistus olevatele kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud naistele kas perearsti või günekoloogi poolt ja naiste hõlmatus arvestatakse 2005., 2006. ja 2007. aastal nimistus olevatele vastava vanusegrupi naistele tehtud analüüside alusel. Perearst võib tegutseda ka nõustajana ja suunata patsiendi vastavale uuringule eriarsti juurde.»;

10) lõikes 8 asendatakse number «70» numbriga «55»;

11) lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Krooniliste haigete jälgimise tegevused kriteeriumid on järgmised:

DIABEET II KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Diabeet II (rahvusvahelises haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) kood E11) krooniliste haigete loetelu jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga olemas   Jah 20  
Diabeet II haigetel vaadatud silmapõhjad kolmepeegliläätse või Volke luubiga või silmapõhja fotografeerimine 1 kord 2 aasta jooksul* 7263 või 7260 70% 9
Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin 66118 44% 9
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis 66102 47% 9
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool 66104 55% 9
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid 1 kord 3 aasta jooksul, arvesse läheb ka 2006 kood 6503F** 66105    80%*** 9
Diabeet II haigetel tehtud uriini analüüs testribaga 66207 45% 9
Diabeet II haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbumiin) 66117 32% 9
Pereõe nõustamine 9015 50% 8
      91  


HÜPERTOONIATÕBI

KOOD HÕLMATUS PUNKTE

Hüpertooniatõve (RHK 10 kood: I10–I15 ja haiguse raskusastmed) krooniliste haigete loetelu jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga olemas

  Jah 20  

I aste

Glükoos 1 kord 3 aasta jooksul, arvesse läheb ka 2006 kood 6500B** 66101    80%*** 7
Üldkolesterool 1 kord 3 aasta jooksul, arvesse läheb ka 2006 kood 6501F** 66104    80%*** 7
EKG 1 kord 3 aasta jooksul** 6320 või 6322 või 6323    80%*** 7
Uriini analüüs testribaga 1 kord 3 aasta jooksul, arvesse lähevad ka 2006 koodid 6601, 6602** 66207    80%*** 7
Pereõe nõustamine 9015 50% 8

II aste

Üldkolesterool 66104 51% 7
Kolesterooli fraktsioonid 66105 34% 8
Glükoos 66101 56% 8
Kreatiniin 66102 41% 8
Albumiin uriinis (mikroalbumiin) 66117 22% 8
EKG 1 kord 3 aasta jooksul** 6320 või 6322 või 6323    80%*** 8
Uriini analüüs testribaga 1 kord 3 aasta jooksul, arvesse lähevad ka 2006 koodid 6601, 6602** 66207    80%*** 8

III aste

Üldkolesterool 66104 52% 8
Kolesterooli fraktsioonid 66105 37% 8
Glükoos 66101 60% 8
Albumiin uriinis (mikroalbumiin) 66117 23% 8
Kreatiniin 66102 45% 8
EKG 6320 või 6322 või 6323 47% 8
Uriini analüüs testribaga 66207 41% 8
Vaadatud silmapõhjad kolmepeegliläätse või Volke luubiga või
silmapõhja fotografeerimine 1 kord 3 aasta jooksul**
7263 või 7260    80%*** 8
        175    

* Märkus: Vastava tegevuse hõlmatuse mõõtmisel arvestatakse kahe aasta koodi kasutust, näiteks 2007. aasta hõlmatuse mõõtmisel lähevad arvesse nii 2006. aastal kui ka 2007. aastal tehtud uuringud.
** Märkus: Vastava tegevuse hõlmatuse mõõtmisel arvestatakse kolme aasta koodi kasutust, näiteks 2008. aasta hõlmatuse mõõtmisel lähevad arvesse nii 2006. a, 2007. a kui ka 2008. aastal tehtud uuringud.
*** Märkus: Erandina 2007. aastal vastava tegevuse hõlmatuse mõõtmisel arvestatakse kahe aasta koodi kasutust ja hõlmatuse protsendina 70%, kuna 2005. aastal ei olnud veel rakendunud käesolev süsteem.»;

12) paragrahvi täiendatakse lõikega 91 järgmiselt:

« (91) Perearstidel, kelle nimistus ei ole diabeet II haigeid ja/või hüpertooniatõve haigeid, loetakse krooniliste haigete jälgimise tegevuse kriteeriumid vastava haiguse osas täidetuks 100%, juhul, kui ka eriarstid ei ole haigekassale esitanud diabeet II ja/või hüpertooniatõve diagnoosiga raviarveid antud perearsti nimistus olevate isikute kohta.»;

13) lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

14) lõike 17 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Hüpertooniatõve II astme haigete puhul viiakse koodidega 66105, 66101, 66102 tähistatud uuringud läbi ravijuhendis sätestatud sagedusega, tulemustasu arvestusse läheb uuringu läbiviimine üks kord aastas.»;

15) lõike 18 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Hüpertooniatõve III astme haigete puhul viiakse koodidega 66105, 66101, 66117, 66102, 6320 või 6322 või 6323, 66207 tähistatud uuringud läbi ravijuhendis sätestatud sagedusega, tulemustasu arvestusse läheb uuringu läbiviimine üks kord aastas.»;

16) lõike 20 tabeli veerus «Rasedate jälgimine ning kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid» asendatakse sõnad «Epitsüstoomi vahetus» sõnadega «güneko-tsütoloogiline uuring»;

17) lõike 20 tabeli veerus «KOOD» asendatakse number «7162» numbritega «6911 või 6912»;

18) lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Perearsti poolt koodidega 2252K, 2253K, 2255K, 2257K, 7359, 7100, 7101, 7111, 7159, 7160, 6911 või 6912, 7163 ja 7106, tähistatud tegevusel annab iga kood perearstile 4 arvestuslikku punkti.»;

19) paragrahvi täiendatakse lõikega 211 järgmiselt:

« (211) Käesolevas paragrahvis sätestatud lisatasu saamiseks esitab perearst haigekassale hindamisele eelnenud kalendriaasta kohta lepingus kokkulepitud andmed hiljemalt kalendriaasta 31. märtsiks.»;

20) lõiked 221 ja 222 tunnistatakse kehtetuks;

21) lõike 24 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Haigekassa hindab perearsti poolt esitatud raviarvete alusel perearsti tegevust hindamisele eelnenud kalendriaasta või käesolevas paragrahvis sätestatud juhul hindamisele eelnenud kahe või kolme kalendriaasta tegevusega kogutud punktide alusel ning kinnitab hindamise tulemused hiljemalt kalendriaasta 1. juuliks.».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json