Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 "Immuniseerimise korraldamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 92, 1527

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 "Immuniseerimise korraldamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 26.11.2007 nr 76

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» (RTL 2003, 115, 1829) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama aruanded «Nakkushaiguste immunoprofülaktika»* (lisa 3) ning «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega»* (lisa 4) Tervisekaitseinspektsiooni regionaalsele talitusele.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (8) Aruanne «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» esitatakse üks kord kvartalis, kvartali esimese kuu 5. kuupäevaks tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Tervisekaitseinspektsiooni regionaalsele talitusele.

(9) Aruanne «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» esitatakse üks kord aastas 10. jaanuariks tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Tervisekaitseinspektsiooni regionaalsele talitusele.»;

3) määrust täiendatakse lisadega 3 ja 4 (lisad 1 ja 2);

4) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:
«* «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» ja «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» aruande vormid ja täitmise juhendid on kättesaadavad Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel http://www.tervisekaitse.ee/».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 26. novembri 2007. a määruse nr 76
«Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116
«Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine»

lisa 1

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116
«Immuniseerimise korraldamise nõuded»

lisa 3

Sotsiaalministri 26. novembri 2007. a määruse nr 76
«Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116
«Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine»

lisa 2

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116
«Immuniseerimise korraldamise nõuded»

lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json