Teksti suurus:

Kanepi raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 190, 2286

Kanepi raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 22.11.2007 nr 28

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kanepi Raamatukogu (edaspidi «raamatukogu») on Kanepi valla hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kanepi Vallavolikogu (edaspidi «vallavolikogu»). Määrata teeninduspiirkonnaks Erastvere, Heisri, Hino, Jõgehara, Jõksi, Kaagvere, Karste, Kooraste, Piigandi, Rebaste külad ja Kanepi alevik.

(2) Raamatukogu ametlik nimetus on Kanepi Raamatukogu ja asukoht ning postiaadress: Turu 6 Kanepi alevik 63101 Põlva maakond.

(3) Raamatukogu tegutseb Kanepi valla varal.

(4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadustest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(5) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab vallavolikogu.

(6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 2. Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

(1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(2) Raamatukogu:

1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) Kanepi valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne.). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Kanepi Vallavalitsus (edaspidi «vallavalitsus»);
3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
5) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
7) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
8) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
9) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
10) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3. Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu kasutuses on Kanepi valla vara, mida valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

(2) Raamatukogus asuvate ajaloolise ja suure kultuuriväärtusega teavikute arvestus ja säilitamine toimub õigusaktides kultuurimälestiste kohta kehtestatud tingimustel ja korras.

(3) Raamatukogul on oma alaeelarve Kanepi valla eelarves.

(4) Ettepanekud alaeelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

(5) Raamatukogu tulud moodustavad:

1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
2) riigieelarvest;
3) annetustest ja sponsorlusest;
4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustes;
6) muudest laekumistest.

(6) Raamatukogu kulud on:

1) personalikulu;
2) teavikute soetamise kulud;
3) majandamiskulud;

(7) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 4. Raamatukogu juhtimine ja personalitöö

(1) Raamatukogu personali koosseisu kinnitab vallavolikogu.

(2) Raamatukogu tööd juhib juhataja. Raamatukogu juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus või sooritatud kutseeksam. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Töölepingu raamatukogu juhatajaga sõlmib vallavanem.

(3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

(4) Raamatukogu juhataja:

1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
6) annab vallavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta;
7) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

§ 5. Kontroll

(1) Raamatukogu tegevust kontrollib vallavalitsus.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 6. Kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab vallavolikogu.

(3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

(4) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab rahvaraamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 7. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 8. Määruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 17.06.1999. a määrus nr 11 «Kanepi raamatukogu põhimääruse kinnitamine».

(2) Määrus jõustub 01. detsembril 2007. a.

Volikogu esimees Vahur TOHVER