Teksti suurus:

Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 190, 2285

Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 18.10.2007 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõige 3 punkti 2; sotsiaalministri 28.12.2001. a määruse nr 156 «Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele» ja Muinsuskaitse-inspektsiooni peadirektori 17.02.1998. a käskirja nr 4A «Ajalooliste kalmistute hooldamine ja korrastamine metoodiline juhend» alusel.

§ I. ÜLDSÄTTED

(1) Kanepi valla kalmistute (edaspidi kalmistu ) eeskiri sätestab Kanepi vallas olevate kalmistute haldamise ja kasutamise korra.

(2) Kanepi vallas on kaks kalmistut: Kanepi-Mäe kalmistu ja Kanepi-Ala kalmistu.

(3) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

(4) Avalik kalmistu (edaspidi kalmistu) on üldkasutatav maa- ala, mis on ettenähtud kirstude ja urnide matmiseks.

(5) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

(6) Kalmistu on avatud iga päev.

(7) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kanepi Vallavalitsuse arhiivis.

§ 2. KALMISTU HALDAMINE

(1) Kalmistu haldamist korraldab Kanepi Vallavalitsus (edaspidi haldaja). Selleks:

1) korraldab heakorra tööde läbiviimist kalmistu üldkasutatavatel aladel;
2) korraldab prügivedu ja määrab kindlaks prügi mahapaneku kohad;
3) määrab kindlaks ja annab teada hooajaliste heakorraalaste tööde teostamise tähtajad;
4) võtab tööle kalmistuvahi.

(2) Kalmistuvaht:

1) Kalmistu kohta peab kalmistuvaht järgmist dokumentatsiooni:
- hauaregistrit (haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu);
- matmisraamatut (matmise registreerimise raamat);
- kalmistu plaani, millele on peale kantud nummerdatud matmise kvartalid, read, hauaplatsid, hauad ning kalmistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid;
2) võimaldab matmiseks vajalike tööde ja toimingute tegemist kalmistul;
3) hoiab korras kalmistu üldkasutatavad maa-alad (kabeli ümbrus, peateed, kalmistu piirdeaiad, veevõtukohad);
4) tagab hauaplatside hooldamiseks vajaliku inventari kasutamise võimaluse;
5) organiseerib peremeheta hauaplatside korrastamist.

§ 3. HAUAPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

(1) Hauaplatsi eraldamine toimub maa tasuta andmisega soovi avaldanud füüsilisele isikule. Juriidilisele isikule on hauaplatsi eraldamine lubatud ainult Kanepi Vallavalitsuse korralduse alusel.

(2) Hauaplatse eraldades tuleb järgida matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

(3) Haldaja esindaja (edaspidi kalmistuvaht) peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi valdajat tema õigustest ja kohustustest. Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena kirstuhaua korral vastavalt 2,25 x 1,2 meetrit, tuha matmise puhul 1 x 1 meetrit ühe matmispaiga kohta. Erandjuhtudel võidakse eraldada kuni neljakohaline hauaplats vallavalitsusega kooskõlastatult. Hauaplatse ette ei broneerita.

(4) Hauaplats eraldatakse surmatunnistuse ettenäitamisel vabade kohtade olemasolul. Kalmistuvahi matmisloata on haua kaevamine ja matmine keelatud.

(5) Kalmistuvaht registreerib matmise registris, kus näidatakse andmed platsi asukoha kohta, surnu ees- ja perekonnanimi, vanus, viimane elukoht, surmaaeg ning surmatunnistuse number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga, hauaplatsi asukoht ja platsi hooldaja ees- ja perekonnanimi, aadress ja telefoni number.

(6) Hauaplats eraldatakse isikule 25 aastase kasutamisõigusega. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

(7) Hauaplatsi kasutamisõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult haldajale. Tähtaja lõppemisel on hauaplatsi kasutajal või tema pärijal (volitatul) õigus pikendada hauaplatsi eraldust järgmiseks 25 aastaks. Kasutusõigusest loobumise korral on haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uueks matuseks välja anda.

(8) Kalmistu haldajal on õigus kalmistuvahi ettepanekul hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus.

§ 4. MATMINE

(1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatunnistuse alusel.

(2) Haua kaevamise korraldab matja. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 2 m, urniga 1 m, pealematmisel 1,5 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matusel peab olema minimaalselt 0,2 m, urniga matusel minimaalselt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata.

(3) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga nii, et matmine ei toimuks mitte varem kui 36 tunni möödumisel surma saabumisest. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistuvahile olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

(4) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

(5) Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistuvahiga.

(6) Pealematmine samasse hauda võib toimuda mitte varem kui 15 aastat arvestades eelmisest matmisest.

(7) Kultuurilooliselt tuntud isikute ning volikogu otsuse alusel kohaliku tähtsusega isikute hauaplatsidele peale ei maeta.

(8) Kalmistu vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel:

1) perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on möödunud vähemalt 25 aastat;
2) vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 25 aasta möödumist viimasest matmisest;
3) perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.

(9) Säilmeid tohib ümber matta liivapinnaste puhul mitte varem kui ühe aasta möödumisel ja niiskete pinnaste puhul mitte varem kui kolme aasta möödumisel matmisest. Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma külmal aastaajal.

(10) Säilmete ümbermatmine peab toimuma asukohajärgse tervisekaitsetalituse välja antud loa alusel.

§ 5. HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

(1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid.

(2) Hauaplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi valdajat hoiatatakse. Haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või -rajatised eemaldada hauaplatsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

(3) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised on valdaja omand.

(4) Matja on kohustatud tähistama hauaplatsi hauatähisega, millel peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

(5) Hauatähised on:

1) hauarist;
2) hauakivi;
3) hauasammas.

(6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

(7) Hauaplatse ei tohi piirata uute monoliitsete betoonääristega.

(8) Kalmistu haldaja loata on keelatud algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine.

(9) Hauapiirete paigaldamine toimub ainult kalmistuvahi loal.

(10) Haldajal on õigus eemaldada raieloa alusel või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) aiad, puud ja põõsad kooskõlastades muinsuskaitseinspektoriga.

(10) Ajalooliste kalmistute miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded jätta oma algsele kohale. Irdunud (jalalt maha murdunud, katkised) ristid ja hauatähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, viia kas selleks valmistatud varjualla või pealt katustatud stendile. Sama tingimus kehtib ka varem lammutatud või lõhutud ja mittetaastavate hauatähiste, -piirete ning nende fragmentide puhul.

(11) Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Hauaplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Prügi (lehed, muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

§ 6. KALMISTU SISEKORD

(1) Kalmistu haldaja on kohustatud:

1) hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtana.
2) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirjade täitmist.
3) tagama kalmistu nõuetekohase prügikonteinerite olemasolu ja korraldama prügiveo.
4) tagama kalmistul haudade korrastamiseks esmaste töövahendite laenutamise.

(2) Kalmistul on keelatud:

1) hauaplatside, -tähiste ja -rajatiste mis tahes rüüstamine;
2) koduloomade kaasatoomine;
3) lõkke tegemine;
4) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
5) hauaplatsi omavoliline laiendamine;
6) puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
7) sõitmine kalmistul mis tahes liiklusvahendiga ilma kalmistuvahi loata;
8) loomade matmine;
9) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse.

§ 7. AJALOO- JA KUNSTIMÄLESTISTENA KAITSE ALL OLEVAD HAUAPLATSID

(1) Kalmistul olevate ajaloo- ja kunstimälestiste kohta sõlmib haldaja hauaplatsi hooldaja või mälestiste omanikuga kaitsekohustuse.

(2) Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

(3) Kaitsealuse hauaplatsi hooldaja loobumisel platsi edasisest hooldamisest läheb hauaplatsi valdamise õigus üle kalmistu haldajale.

§ 8. VASTUTUS

(1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

(2) Eeskirjade täitmist kontrollivad vallavanema poolt volitatud järelvalvet teostavad ametiisikud.

(3) Kanepi Vallavalitsus ei kanna vastutust vääramatu jõu tekitatud kahju eest.

§ 9. RAKENDUSSÄTTED

(1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 18.03.1999. a määrus nr 2 «Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri».

(2) Määrus jõustub 22. oktoobril 2007. a.

Volikogu esimees Vahur TOHVER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json