Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 63, 397

Elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. novembri 2007. a otsusega nr 204

I. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2007, 15, 76) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesolevas seaduses nimetatud kannete tegemisele majandustegevuse registrisse kohaldatakse majandustegevuse registri seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

« 42) ebaõnnestunud kõne on juhtum, mille korral ühendus loodi, kuid sellele ei vastatud või ühendust ei tekkinud elektroonilise side võrgu halduse tõttu;»;

2) täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

« 121) kasutajatunnus on personaalne tunnus, mis antakse kliendile Interneti-ühenduse või Interneti-teenuse kasutamise eesmärgil;»;

3) täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

« 181) kõnekatse on kõne juhtum, mille korral ühendust ei loodud;»;

4) täiendatakse punktiga 201 järgmises sõnastuses:

« 201) kärjetunnus (Cell ID) on tunnus, mis näitab millisest tugijaamast mobiiltelefoniteenus algatati või millises tugijaamas lõpetati;»;

5) punkt 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 29) lühinumber on kolme- kuni kuuekohaline kümnendnumber, mida võib kasutada üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks või sideettevõtja või muude adressaatide, sealhulgas hädaabiteenistuse lihtsustatud valimiseks;»;

6) punkt 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 37) püsiliin on sidevõrgu kahe punkti vahel signaalide mittekommuteeritavat edastamist võimaldav ühendus;»;

7) täiendatakse punktiga 461 järgmises sõnastuses:

« 461) rändlusteenus on elektroonilise side teenus, millega mobiiltelefoniteenuse osutaja võimaldab oma kliendil kasutada mobiiltelefoniteenust teises mobiiltelefonivõrgus;»;

8) punkt 65 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui isik soovib alustada sideteenuse osutamist, peab ta olema kantud ettevõtjana äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või olema registreerinud äriregistris filiaali ning teatama sideteenuse osutamisest kooskõlas käesoleva seaduse §-s 4 sätestatuga Sideametile.»

§ 4. Paragrahvi 4:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) teate esitaja nimi, isiku- või registrikood ja postiaadress;»;

2) lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «aadressid» sõnaga «postiaadressid»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sideamet avaldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud informatsiooni majandustegevuse registris ning ülevaate lõikes 4 nimetatud sideettevõtja õigustest ja kohustustest tema tegevuspiirkonnas oma veebilehel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul teate saamise päevast arvates.»

§ 5. Paragrahvi 11:

1) lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) inimese tervise ja keskkonna kaitset puudutavad nõuded.»;

2) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Sagedusloa võib anda sagedusloa taotlejale ühise sagedusloana mitme raadiosageduse kasutamiseks või raadiosageduse kasutamiseks mitmes asukohas.»

§ 6. Paragrahvi 13:

1) täiendatakse lõigetega 31–34 järgmises sõnastuses:

« (31) Enne sagedusloa andmist või selle tingimuste muutmist kooskõlastab Sideamet sagedusloa tingimused Tervisekaitseinspektsiooniga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 32 sätestatud juhtudel.

(32) Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastust ei vaja järgmised sagedusloa tingimused:
1) vee- või õhusõiduki raadioloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused;
2) sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused, kui raadiosaateseadmete kiirgusvõimsus ei ületa 100 W (20 dBW);
3) sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused lähitoimeseadmetele;
4) raadiosagedusalas üle 1 GHz töötavate paiksete raadiosideliinide raadiosaateseadmete sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused;
5) sagedusloaga määratud kosmoseside maajaamade ja satelliitringhäälingu maajaamade raadiosageduste kasutamise tingimused;
6) sagedusloa tingimused, mis on määratud raadiosageduste kasutamiseks amatöörraadioside otstarbel.

(33) Sagedusloa omanik, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, on kohustatud sagedusloa alusel kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimused kooskõlastama Tervisekaitseinspektsiooniga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 32 sätestatud juhtudel.

(34) Tervisekaitseinspektsioon jätab käesoleva paragrahvi lõigetes 31 ja 33 sätestatud kooskõlastuse andmata, kui loa taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 31 sätestatud sagedusloa tingimuste ning lõikes 33 nimetatud raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise korra ja lõikes 3 sätestatud koordinaatoriga kooskõlastatavad sagedusalad kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

3) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Sideamet avaldab sagedusloa andmise otsuse ja sagedusloa tingimused majandustegevuse registris 10 tööpäeva jooksul sagedusloa andmisest arvates, välja arvatud seaduses sätestatud juhul.»

§ 7. Paragrahvi 23 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 34:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sideamet avaldab numbriloa andmise otsuse majandustegevuse registris 10 tööpäeva jooksul numbriloa andmisest arvates, välja arvatud seaduses sätestatud juhul, ning väljastab selle numbriloa taotleja soovil ka kirjalikult.»;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Sideameti otsus numbriloa andmisest keeldumise kohta toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.»

§ 9. Paragrahvi 46 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kohustuse valikul arvestab Sideamet muu hulgas Euroopa Komisjoni elektroonilise side turgu puudutavate soovituste ja seisukohtadega ning Euroopa Liidu sideturu regulaatorite koostöös kujundatud vastava praktikaga.»

§ 10. Paragrahvi 48 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Planeeritava toimingu või meetme kohta esitatud arvamusi võtab Sideamet §-s 49 sätestatud otsuse tegemisel võimalikult suures ulatuses arvesse.»

§ 11. Paragrahvi 51:

1) lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna «võrgukülastusteenuseks» sõnaga «rändlusteenuseks»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Sideamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse kehtestamisel täpsustada kohustuse täitmise viisi.»

§ 12. Paragrahvi 53 lõigetes 4 ja 6 asendatakse sõnad «juurepääsu- või sidumislepingust» sõnadega «juurdepääsu- või sidumislepingust».

§ 13. Paragrahvi 60 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna «võrgukülastusteenuse» sõnaga «rändlusteenuse».

§ 14. Paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Sideettevõtja, kes saab teiselt sideettevõtjalt teavet enne juurdepääsu või vastastikuse sidumise korra üle peetavaid läbirääkimisi, läbirääkimiste ajal või pärast neid, peab kasutama saadud teavet üksnes sel eesmärgil, milleks see on antud, ja on kohustatud kinni pidama edastatud või salvestatud teabe konfidentsiaalsusnõudest. Saadud teavet ei tohi sideettevõtja edastada kolmandale isikule, eelkõige teisele struktuuriüksusele, tütarettevõtjale ega partnerile, kellele selline teave võiks anda konkurentsieeliseid.»

§ 15. Paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 62. Juurdepääsu- ja sidumislepingu sõlmimise vabadus ja vorm

Sideettevõtjatel on õigus vabalt kokku leppida juurdepääsu või sidumise tehnilistes ja ärilistes tingimustes, arvestades käesoleva seaduse § 63 lõigetes 1–3 sätestatuga ja §-de 50–53 alusel sideettevõtjale kehtestatud võimalike kohustustega. Käesolevas paragrahvis nimetatud leping sõlmitakse kirjalikult.»

§ 16. Paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «elektroonilistele programmijuhistele» sõnadega «elektroonilistele saatekavadele».

§ 17. Paragrahvi 64 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kasutama juurdepääsu või sidumisega seoses saadud teavet üksnes vastava teenuse osutamiseks ning mitte avaldama seda kolmandale isikule, eelkõige teisele struktuuriüksusele, tütarettevõtjale ega partnerile, kellele selline teave võiks anda konkurentsieeliseid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;».

§ 18. Paragrahvi 88:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 88. Hädaabinumbrile ja julgeolekuasutusele helistamine ning helistaja asukoha määramine»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sideettevõtja peab riigisisestele hädaabinumbritele, Euroopa ühtsele hädaabinumbrile «112» ja julgeolekuasutuse ühele lühinumbrile helistamise korral tegema riigisisesele hädaabiteenistusele, häirekeskusele ning julgeolekuasutusele tasuta kättesaadavaks helistaja telefoninumbri ning teabe helistaja asukoha kohta, kui tal on selleks vastav tehniline võimalus.»

§ 19. Paragrahvi 89:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel tagatakse numbri liikuvuse nõude täitmine numbri broneerimise andmekogu kaudu. Lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul tagatakse numbri liikuvuse nõude täitmine sideettevõtja vastava andmekogu või infosüsteemi vahendusel.»;

2) lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Paragrahvi 105 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kliendi asukohaandmeid, mille töötlemine ei ole sätestatud käesoleva seaduse §-des 104 ja 1111, võib sideettevõtja töödelda ainult siis, kui need andmed on enne töötlemist muudetud anonüümseks.»

§ 21. Paragrahvi 106:

1) lõikes 1 asendatakse tekstiosa «käesoleva seaduse §-des 103–105» tekstiosaga «§-des 103–105 ja §-s 1111»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 1111 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning § 112 kohaselt esitatud järelepärimised ja jälitus- või julgeolekuasutusele antud teave tuleb kustutada viivitamata pärast § 1111 lõikes 4 nimetatud tähtaja möödumist.»

§ 22. Paragrahvi 108 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud võimalust ei saa kasutada riigisisestele hädaabinumbritele, Euroopa ühtsele hädaabinumbrile «112» ega julgeolekuasutuse lühinumbrile tehtud kõnede puhul.»

§ 23. Seadust täiendatakse §-ga 1111 järgmises sõnastuses:

« § 1111. Andmete säilitamise kohustus

(1) Sideettevõtja on kohustatud säilitama andmed, et oleks võimalik teha järgmisi toiminguid:
1) sideallika seiramine ja tuvastamine;
2) side sihtpunkti tuvastamine;
3) side kuupäeva, kellaaja ja kestuse kindlaksmääramine;
4) sideteenuse liigi kindlaksmääramine;
5) sideteenuse kasutaja terminalseadme või oletatava terminalseadme kindlaksmääramine;
6) terminalseadme asukoha kindlaksmääramine.

(2) Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse ning telefonivõrgu ja mobiiltelefonivõrgu teenuse osutaja on kohustatud säilitama järgmised andmed:
1) helistaja number ning kliendi nimi ja aadress;
2) vastuvõtja number ning kliendi nimi ja aadress;
3) lisateenuse, sealhulgas kõne suunamise või edastamise kasutamise korral valitud number ning kliendi nimi ja aadress;
4) kõne alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
5) kasutatud telefoni- või mobiiltelefoniteenus;
6) helistaja ja vastuvõtja rahvusvaheline mobiilside tunnus (International Mobile Subscriber IdentityIMSI);
7) helistaja ja vastuvõtja rahvusvaheline mobiilside terminalseadme tunnus (International Mobile Equipment IdentityIMEI);
8) kärjetunnus kõne alustamise ajal;
9) andmed, mis määratlevad tugijaama geograafilise asukoha viitega kärjetunnusele ajavahemikul, mille jooksul andmeid säilitatakse;
10) anonüümse ettemakstud mobiiltelefoniteenuse korral teenuse esmase aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg ning kärjetunnus, millest teenus aktiveeriti.

(3) Interneti-ühenduse, elektronposti ja Interneti-telefoni teenuse osutaja on kohustatud säilitama järgmised andmed:
1) sideettevõtja poolt eraldatud kasutajatunnused;
2) telefoni- või mobiiltelefonivõrku siseneva side kasutajatunnus ja telefoninumber;
3) kliendi nimi ja aadress, kelle nimele Interneti-protokolli aadress, kasutajatunnus või number olid side toimumise ajal eraldatud;
4) Interneti-telefoni kõne kavandatud vastuvõtja kasutajatunnus või number;
5) kavandatud vastuvõtva kliendi nimi, aadress ja kasutajatunnus elektronposti ning Interneti-telefoni teenuse korral;
6) Interneti-seansi alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg konkreetse ajavööndi järgi koos Interneti-protokolli aadressiga, mille on kasutajale eraldanud Interneti-teenuse osutaja, ja kasutajatunnusega;
7) elektronposti või Interneti-telefoni teenuse kasutamise alguse (log-in) ja lõpu (log-off) kuupäev ning kellaaeg konkreetse ajavööndi järgi;
8) kasutatud Interneti-teenus elektronposti ja Interneti-telefoni teenuse korral;
9) helistaja number sissehelistamisega Interneti-ühenduse korral;
10) digitaalne kliendiliin (Digital Subscriber LineDSL) või mõni muu tunnus side algataja kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid säilitatakse üks aasta, alates side toimumise ajast, kui need sideteenuse osutamise käigus on loodud või neid on töödeldud. Käesoleva seaduse § 112 kohaselt esitatud järelepärimisi ja nende alusel antud teavet säilitatakse kaks aastat. Paragrahvi 112 alusel antud teabe säilitamise kohustus on järelepärimise esitajal.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid säilitatakse Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Eesti territooriumil säilitatakse:
1) käesoleva seaduse §-s 112 sätestatud järelepärimisi ja teavet;
2) käesoleva seaduse § 113 lõikes 5 nimetatud logifaile ja lõikes 6 sätestatud taotlusi;
3) käesoleva seaduse §-s 1141 sätestatud üksikpäringuid.

(6) Avaliku korra ja riigi julgeoleku huvides võib Vabariigi Valitsus käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtaega piiratud ajavahemikuks pikendada.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul teavitab majandus- ja kommunikatsiooniminister sellest viivitamata Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriike. Kui Euroopa Komisjon ei ole kuue kuu jooksul pärast teavitamist oma seisukohta edastanud, loetakse lõikes 4 nimetatud tähtaeg pikendatuks.

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete säilitamise kohustust kohaldatakse ka ebaõnnestunud kõnede puhul, kui telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse ning telefonivõrgu ja mobiiltelefonivõrgu teenuse osutamise korral vastavad andmed luuakse või neid töödeldakse. Nimetatud andmete säilitamise kohustust ei kohaldata kõnekatsele.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete säilitamise korral peab sideettevõtja tagama:
1) sama kvaliteedi, turvalisuse ja andmekaitse nõuete täitmise, mida kohaldatakse teistele elektroonilise side võrgus olevatele analoogsetele andmetele;
2) andmete kaitse nende juhusliku hävimise või ebaseadusliku hävitamise, kadumise või muutmise, loata või ebaseadusliku säilitamise, töötlemise, juurdepääsu või avalikustamise eest;
3) vajalikud tehnilised ja korralduslikud abinõud andmetele juurdepääsu piiramiseks;
4) side sisu kajastavate andmete säilitamata jätmise.

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete säilitamise või töötlemisega seonduvaid kulusid sideettevõtjale ei hüvitata.

(11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid edastatakse ainult jälitus- või julgeolekuasutusele, Finantsinspektsioonile ja kohtule seaduses sätestatud korras.

§ 24. Paragrahv 112 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 112. Jälitus- ja julgeolekuasutusele teabe andmise kohustus

(1) Kui jälitus- või julgeolekuasutus esitab järelepärimise, on sideettevõtja kohustatud kiireloomuliste järelepärimiste puhul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 tunni ja muudel juhtudel 10 tööpäeva jooksul, kui nimetatud tähtaegade järgimine on järelepärimise sisust tulenevalt võimalik, andma jälitus- või julgeolekuasutusele teavet käesoleva seaduse § 1111 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud järelepärimine esitatakse kirjalikus või elektroonilises vormis. Järelepärimise käesoleva seaduse § 1111 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning lõike 3 punktis 3 nimetatud andmete kohta võib esitada ka suulises vormis, kinnitades selle parooliga. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe kättesaadavuse võib kirjaliku lepingu alusel tagada pideva elektroonilise ühendusega.»

§ 25. Seadust täiendatakse §-ga 1121 järgmises sõnastuses:

« § 1121. Euroopa Komisjoni teavitamine

(1) Sideettevõtja on kohustatud edastama Sideametile iga aasta 1. veebruariks eelmise kalendriaasta jooksul käesoleva seaduse § 112 kohaselt esitatud järelepärimiste kohta järgmise teabe:
1) järelepärimiste arv, mille korral jälitusasutusele teave anti;
2) käesoleva seaduse § 1111 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete säilitamise kuupäeva ja jälitusasutuse järelepärimise kuupäeva vaheline aeg päevades;
3) järelepärimiste arv, mille korral ei olnud võimalik jälitusasutusele teavet anda.

(2) Sideamet edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe Euroopa Komisjonile iga aasta 1. aprilliks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave ei sisalda isikuandmeid.

(4) Sideamet avaldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe edastamise vormi oma veebilehel.»

§ 26. Paragrahvi 113 lõiked 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Sideettevõtja poolt sideteenuse osutamise lõpetamise korral, samuti tema lõpetamise, sealhulgas ühinemise või jagunemise tulemusena, pankroti või surma korral antakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud logifailide teabekandja ja lõikes 6 nimetatud taotlused, samuti käesoleva seaduse § 1111 alusel säilitatud andmed ja § 112 kohaselt esitatud järelepärimised viivitamata üle Sideametile. Logifailide, taotluste, andmete ja järelepärimiste säilitamise, Sideametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(8) Prokuratuuril on jälitusasutuse ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonil on jälitus- või julgeolekuasutuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks õigus tutvuda käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud taotlustega ja sõnumi tsentraliseeritud jälgimisseadmesse ülekandmise korral säilinud logifailidega.»

§ 27. Paragrahvis 1141 asendatakse tekstiosa «§ 112 lõike 1 punktides 1–4» tekstiosaga «§ 1111 lõigetes 2 ja 3».

§ 28. Paragrahvi 119 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist, eelkõige:
1) ehitamine, mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööde tegemine, puude istutamine ja langetamine, tule tegemine, tuleohtlike materjalide ja ainete kasutamine, jäätmete ladustamine, liinirajatisele juurdepääsu tõkestamine ning oma tegevusega liinirajatise korrosiooni põhjustamine;
2) raadiomasti ronimine ja raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asjade kinnitamine;
3) vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;
4) õhuliinina rajatud liinirajatise kaitsevööndis sõitmine masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri;
5) pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit.»

§ 29. Paragrahvi 123 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus kehtestada tehnilised nõuded raadioseadmetele, mida kasutatakse käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud sagedusloa alusel, eesmärgiga vältida raadiohäireid, tagada seadmete koostoime ning inimese tervise ja keskkonna kaitse elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest.»

§ 30. Seadust täiendatakse §-ga 1441 järgmises sõnastuses:

« § 1441. Sideameti koostöö Statistikaametiga

Riikliku statistika tootmisel teeb Sideamet koostööd Statistikaametiga riikliku statistika seaduses sätestatud korras. Sideamet võib Statistikaametile edastada muu hulgas ka konfidentsiaalset teavet. Nimetatud juhul laieneb Statistikaameti ametnikele käesoleva seaduse § 148 lõikes 5 sätestatud kohustus. Statistikaamet ja Sideamet võivad täpsustada omavahelise koostöö tingimusi ja korraldust ametitevahelise koostöö protokolliga.»

§ 31. Paragrahvi 150 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui Sideameti poolt Euroopa Komisjonile antav teave puudutab sellist informatsiooni, mille Sideamet on saanud sideettevõtjalt, peab Sideamet teavitama sideettevõtjat teabe edastamisest Euroopa Komisjonile ning tegema kõik endast oleneva, et sideettevõtja poolt talle usaldatud teabe konfidentsiaalsus oleks kaitstud ka pärast selle edastamist.»

§ 32. Seadust täiendatakse §-ga 1551 järgmises sõnastuses:

« § 1551. Raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste Tervisekaitseinspektsiooniga kooskõlastamata jätmine

(1) Tervisekaitseinspektsiooniga raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamata jätmise eest sagedusloa omaniku poolt, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 33. Seadust täiendatakse §-dega 1661 ja 1662 järgmises sõnastuses:

« § 1661. Juurdepääsu ja sidumisega seotud kohustuse rikkumine

(1) Võrguteenuseid pakkuva sideettevõtja poolt käesoleva seaduse § 63 lõigete 1–3 alusel kehtestatud kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 1662. Juurdepääsu ebaseaduslik piiramine

(1) Sideettevõtja poolt temaga juurdepääsu- või sidumislepingu sõlminud sideettevõtjale ebaseadusliku juurdepääsu piirangu kehtestamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 34. Seadust täiendatakse §-ga 1711 järgmises sõnastuses:

« § 1711. Rändlusteenuse nõuete rikkumine

(1) Rändlusteenuse nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 35. Seadust täiendatakse §-ga 1841 järgmises sõnastuses:

« § 1841. Andmete säilitamise kohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 1111 nimetatud andmete säilitamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 36. Paragrahvi 188:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse §-des 153–155 ja 156–184 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Sideamet.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva seaduse §-des 1841, 185 ja 186 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei või Kaitsepolitseiamet.»;

3) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva seaduse §-s 1551 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Tervisekaitseinspektsioon.»

§ 37. Paragrahvi 1902 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§ 159» tekstiosaga «§ 158».

§ 38. Paragrahvi 195 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Juurdepääsu- või sidumisleping, mis on sõlmitud suuliselt, kehtib kuni kokkulepitud tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2008. aasta 1. juunini.»

§ 39. Seaduse normitehnilist märkust täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, 13.04.2006, lk 54–63).»

II. § 40. Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 2007, 22, 114) § 12 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

III. § 41. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse §-d 24, 25, 27, 35 ning § 36 punkt 2 ja §-s 23 sätestatud § 1111, välja arvatud selle lõige 3, jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse §-d 15, 32, 40 ning § 5 punktid 1 ja 2, § 6 punktid 1 ja 2 ning § 36 punktid 1 ja 3 jõustuvad 2008. aasta 1. juunil.

(3) Käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud § 1111 lõige 3 jõustub 2009. aasta 15. märtsil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json