Teksti suurus:

Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 63, 399

Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. novembri 2007. a otsusega nr 206

§ 1. Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333; 2004, 56, 404) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riikliku residentuuritellimuse esitamisel lähtub Sotsiaalministeerium tervishoiuteenuste osutajate, arstide ja hambaarstide erialakomisjonide ning ülikooli ettepanekutest, samuti riiklikuks residentuuritellimuseks riigieelarves ettenähtud vahenditest.»;

2) paragrahvi 72 lõike 2 esimeses lauses ja punktis 4, lõike 4 punktis 2 ning §-s 73 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeerium» sõnaga «Sotsiaalministeerium» vastavas käändes;

3) paragrahvi 72 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sotsiaalministeeriumil on:
1) kohustus finantseerida riikliku residentuuritellimuse alusel moodustatud arst-residentide kohti arsti või hambaarsti vastava eriala residentuuri kestuse lõpuni;
2) õigus saada ülikoolilt andmeid riikliku residentuuritellimuse alusel õppivate arst-residentide ja nende hõives toimunud muudatuste kohta.»;

4) paragrahvi 72 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui riikliku residentuuritellimuse alusel õppiv arst-resident arvatakse residentuurist välja enne arsti või hambaarsti vastava eriala residentuuri kestuse lõppu, lõpetab Sotsiaalministeerium arst-residendi residentuurist väljaarvamise ajast arvates selle riikliku residentuuritellimuse alusel moodustatud arst-residendi koha finantseerimise.»;

5) paragrahvi 73 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riikliku residentuuritellimuse alusel moodustatud arst-residendi koha maksimaalne maksumus sätestatakse riigieelarves.

(2) Residentuuri kulud, sealhulgas ülikoolis toimuva koolitusega seotud kulud ja ülikooli korralduskulud, residentuuri baasasutuse korralduskulud ning arst-residendi töötasu kaetakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu riigieelarves sätestatud riikliku residentuuritellimuse alusel moodustatud arst-residendi koha maksimaalsest maksumusest lähtuvalt.»;

6) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 7–73 sätestatu üle, välja arvatud Eesti Hariduse Infosüsteemiga seotud tegevuste üle, teostab Sotsiaalministeerium ülikooliseaduse §-des 531 ja 532 kehtestatud korras. Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata riikliku järelevalve teostamisele eksperte.»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json