Teksti suurus:

Töövaidluskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Töövaidluskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2003 nr 246
RT I 2003, 63, 422
jõustumine 07.10.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2007RT I 2007, 61, 39101.02.2008

Määrus kehtestatakse “Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse” § 11 lõike 6 alusel.


[RT I 2007, 61, 391 - jõust. 01.02.2008] peatükk
KOMISJONI MOODUSTAMISE KORD

§ 1.  Komisjoni koosseis

  (1) Töövaidluskomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kuuluvad komisjoni juhataja (edaspidi juhataja) ning töötajate ameti- ja kutseliitude ühenduste (keskliitude) ja tööandjate keskliitude poolt esitatud töötajate ja tööandjate esindajad (edaspidi esindaja) võrdsel arvul.

  (2) Seaduses ettenähtud juhtudel võib komisjoni koosseisu kuuluda ainult juhataja.

§ 2.  Esindajate määramine komisjoni

  (1) Esindajad kinnitatakse komisjoni koosseisu töötajate ameti- ja kutseliitude ühenduste (keskliitude) ja tööandjate keskliitude juhatuse otsusega Tööinspektsiooni poolt määratud arvul.

  (2) Esindajad võivad olla vastava ühenduse (keskliidu) liikmesorganisatsiooni liikmed.

  (3) Esindajate kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoht ja kontaktandmed;
  3) töökoht ja telefon;
  4) töötajate või tööandjate ühenduse (keskliidu) nimi.

  (4) Töötajate ameti- ja kutseliitude ühendused (keskliidud) ja tööandjate keskliidud esitavad ettepaneku uue esindaja nimetamiseks komisjonist lahkunud esindaja asemele ühe kuu jooksul juhataja vastavasisulise nõude saamise päevast arvates.

§ 3.  Komisjoni asukoht

  Komisjoni asukoht on Tööinspektsiooni kohaliku inspektsiooni asukoht. Komisjonid on:
  1) Tööinspektsiooni Ida Inspektsiooni töövaidluskomisjon asukohaga Jõhvis;
  2) Tööinspektsiooni Lõuna Inspektsiooni töövaidluskomisjon asukohaga Tartus;
  3) Tööinspektsiooni Lääne Inspektsiooni töövaidluskomisjon asukohaga Pärnus;
  4) Tööinspektsiooni Põhja Inspektsiooni töövaidluskomisjon asukohaga Tallinnas.
[RT I 2007, 61, 391 - jõust. 01.02.2008]

2. peatükk KOMISJONI TÖÖKORD 

§ 4.  Komisjoni istungi ettevalmistamine

  (1) Juhataja määrab komisjoni tööst osavõtuks komisjoni liikmed töötajate ja tööandjate ühenduste (keskliitude) juhatuse otsusega kinnitatud esindajate hulgast.

  (2) Juhataja teatab komisjoni liikmele istungi toimumisest vähemalt 15 päeva enne komisjoni istungi päeva. Kui komisjoni liikmeks määratud esindajal ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, teatab ta sellest komisjoni juhatajale kolme päeva jooksul koosolekuteate saamise päevast arvates. Esindajal ei ole õigust mõjuva põhjuseta keelduda komisjoni istungile tulemast.

  (3) Kui komisjoni istungile kutsutud esindajal ei ole mõjuval põhjusel võimalik komisjoni istungist osa võtta, kutsub juhataja istungile teise komisjoni juurde kinnitatud esindaja.

§ 5.  Komisjoni protokoll

  (1) Komisjoni istung protokollitakse. Protokolli koostab komisjoni sekretär.

  (2) Protokolli märgitakse:
  1) komisjoni istungi toimumise aeg ja koht;
  2) komisjoni nimi, koosseis, istungi juhataja ja sekretär;
  3) töövaidluse pooled;
  4) andmed töövaidluse poolte ja tunnistajate kohaleilmumise kohta;
  5) töövaidluse poolte avaldused ja taotlused;
  6) andmed töövaidluse pooltele selgitatud õiguste ja kohustuste kohta;
  7) töövaidluse poolte seletuste, nõudmiste, vastuväidete ning tunnistajate ütluste põhiline sisu;
  8) andmed dokumentaalsete tõendite tutvustamise kohta;
  9) andmed komisjoni liikmetel töövaidluse lahendamisel tekkinud lahkarvamuste kohta;
  10) andmed juhataja ja komisjoni liikmete taandamise või enesetaandamise kohta;
  11) otsuse teatavaks tegemise kuupäev ja kellaaeg ning andmed otsuse vaidlustamise korra selgitamise kohta;
  12) protokolli allakirjutamise kuupäev.

  (3) Protokollile kirjutavad alla juhataja ja sekretär istungi lõpus.

§ 6.  Komisjoni otsus

  (1) Komisjoni otsus võetakse vastu häälteenamusega, kusjuures juhataja hääletab viimasena.

  (2) Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Eriarvamusele jäänud komisjoni liikme eriarvamus lisatakse otsusele.

  (3) Komisjoni otsusele kirjutavad alla juhataja ja komisjoni liikmed. Seaduses ettenähtud juhtudel kirjutab otsusele alla juhataja ainuisikuliselt.

§ 7.  Komisjoni asjaajamine

  (1) Töövaidluse lahendamisega seotud asjaajamine toimub vastavalt töövaidluskomisjoni asjaajamise korrale.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab komisjoni sekretär. Sekretäri teenistusülesanded kehtestatakse ametijuhendiga.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json