Teksti suurus:

Julgeolekukontrolli teostamisel psühhiaatri tehtava läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2007, 93, 1546

Julgeolekukontrolli teostamisel psühhiaatri tehtava läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise kord

Vastu võetud 30.11.2007 nr 78

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 49 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigisaladusele juurdepääsu õigust või selle kehtivuse pikendamist taotlevale isikule (edaspidi isik) julgeolekukontrolli käigus vajadusel tehtava psühhiaatrilise läbivaatuse (edaspidi läbivaatus) ja psühhiaatri järeldusotsuse vormistamise kord.

§ 2.  Läbivaatuse tegemine

  (1) Enne läbivaatust esitab isik psühhiaatrile isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab lisas 1 toodud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa. Isik kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (2) Psühhiaater teeb või korraldab isikule vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos isiku tervisekontrolli kaardiga.

  (3) Läbivaatuse tulemusena teeb psühhiaater kindlaks, kas isikul esineb või ei esine «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 32 lõike 2 punktides 9 ja 13 sätestatud tervisehäireid ning kannab läbivaatuse alusel tehtud otsuse isiku tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (4) Psühhiaater tutvustab ja selgitab isikule tema läbivaatuse tulemusi ja läbivaatuse alusel tehtud otsust ning võtab isikult selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 3.  Läbivaatuse järeldusotsuse vormistamine ja väljastamine

  Psühhiaater vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 toodud vormi kohase järeldusotsuse ja väljastab selle isiku läbivaatusele suunanud asutusele.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER


Sotsiaalministri 30. novembri 2007. a määruse nr 78 «Julgeolekukontrolli teostamisel psühhiaatri tehtava läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise kord»
lisa 1


RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSU ÕIGUSE TAOTLEJA PSÜHHIAATRILISE LÄBIVAATUSE TERVISEKONTROLLI KAART

Psühhiaatrilise tervishoiuteenuse osutaja:

Nimi: ........................................................................................................................................

Aadress: ...................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................

Tegevusloa nr: ..........................................................................................................................Elukoht .................................................................................... Telefon ....................................

Eesnimi ............................................ Perekonnanimi ..................................................................

Isikukood ..................................................................................................................................

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja number ............................................................................

I. osa TERVISEDEKLARATSIOON 

Kas Teil on probleeme vaimse tervisega? JAH EI
Kas Te olete viibinud ravil psühhiaatriahaiglas/osakonnas või saanud psühhiaatri poolt määratud ravi?    
Kas Teil on alkoholi tarvitamisest tulenevaid probleeme?    
Kas Te tarvitate narkootilisi aineid?    
Kas Te tarvitate psüühikat mõjutavaid ravimeid (uinutid, rahustid, antidepressandid, antikonvulsandid, antipsühhootikumid)    
Kas Te mängite hasartmänge?    


Kinnitan andmete õigsust

Kuupäev ........................................ Isiku allkiri .....................................................

II. osa TERVISEUURINGUD 

Terviseuuringute tulemused

Psühhiaatri otsus:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Psühhiaater .................................................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi allkiri, kuupäev, pitser)

III. osa LÄBIVAATUSE JÄRELDUSOTSUS 

Vaimuhaigust, nõrgamõistuslikkust või muud psüühika- ja käitumishäiret, mis piirab isiku võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida:

– ei esine
– esineb psüühika- ja käitumishäire .......................................................................................
 (statistiline klassifikatsioon RHK-10/ICD-10)

Psühhiaater .............................................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi allkiri, kuupäev, pitser)

Olen tutvunud terviseuuringute tulemuste ja psühhiaatrilise läbivaatuse otsusega ning neid on mulle selgitatud.

Kuupäev ........................................ Isiku allkiri .....................................................

Sotsiaalministri 30. novembri 2007. a määruse nr 78 «Julgeolekukontrolli teostamisel psühhiaatri tehtava läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise kord»
lisa 2


RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSU ÕIGUSE TAOTLEJA PSÜHHIAATRILISE LÄBIVAATUSE JÄRELDUSOTSUS

Psühhiaatrilise tervishoiuteenuse osutaja:

Nimi: ........................................................................................................................................

Aadress: ...................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................

Tegevusloa nr: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 (isiku ees- ja perekonnanimi)

Isikukood ....................................................................................................................................

Elukoht ........................................................................................................................................

OTSUS:

Psühhiaatrilise läbivaatuse tulemusena on tuvastatud, et vaimuhaigust, nõrgamõistuslikkust või muud psüühika- ja käitumishäiret, mis piirab isiku võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida:

– ei esine
– esineb psüühika- ja käitumishäire .......................................................................................
 (statistiline klassifikatsioon RHK-10/ICD-10)

Psühhiaatrilise läbivaatuse tegija:

.............................................................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi allkiri, kuupäev, pitser)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json