Teksti suurus:

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 ja 21. novembri 2007. a määruse nr 45 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 95, 1573

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 ja 21. novembri 2007. a määruse nr 45 muutmine

Vastu võetud 04.12.2007 nr 47

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2006, 92, 1706) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) taasühiskonnastamise talitus;»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 8 täiendatakse peale sõna «vangistuse» sõnadega «ning vangistuse alternatiivide»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 14 täiendatakse peale sõna «vanglate» sõnaga «kriminaalhoolduse,»;

4) paragrahvis 5 asendatakse sõna «sotsiaalhoolekande» sõnaga «taasühiskonnastamise»;

5) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Taasühiskonnastamise talituse ülesanded

Taasühiskonnastamise talituse ülesanded on:
1) kinnipeetavate, vahistatute ja kriminaalhooldusaluste juhtumikorralduse süsteemi arendamine ja koordineerimine;
2) kinnipeetavatele, vahistatutele ja kriminaalhooldusalustele suunatud hindamismetoodika ning vastavate üld- ja eriprogrammide arendamine ning rakendamise koordineerimine;
3) kinnipeetavate vabanemiseks ettevalmistamise ja vangistuse järelrehabilitatsiooni süsteemi arendamine ning koordineerimine;
4) kriminaalhooldusametnike poolt rakendatavate vangistuse alternatiivide täideviimise kavandamine ning koordineerimine;
5) kinnipeetavate, kriminaalhooldusaluste ning vahistatute narko- ning alkoholisõltuvuse ennetamine, ravi ja rehabilitatsioon;
6) kinnipeetavate ja vahistatute hariduse ning kultuurilise tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
7) vanglate tervishoiusüsteemi ja -teenuste arendamine ning koordineerimine;
8) kriminaalhooldusregistri ning vanglate infosüsteemide arendamises osalemine;
9) vabatahtlike abiliste kaasamine ja vastava nimekirja pidamine;
10) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate taasühiskonnastamise ülesannete täitmiseks vajalike vahendite analüüsimine ning ettepanekute tegemine;
11) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
12) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
13) rahvusvahelise koostöö korraldamine talituse pädevuse piires;
14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.».

§ 2. Justiitsministri 21. novembri 2007. a määruses nr 45 «Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus» (RTL 2007, 92, 1520) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvist 6 jäetakse välja järjestikused sõnad
«kriminaalhoolduse talituse juhataja
nõunik
referent»;

3) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json