Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 95, 1574

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” muutmine

Vastu võetud 04.12.2007 nr 60

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruses nr 9 «Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded» (RTL 2005, 20, 245; 2006, 13, 209) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» § 1 lõikes 1 sätestatud kategooriatesse, jäätmete (edaspidi elektroonikaromud) käitlemisele esitatavad nõuded.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmiselt:

« 4) eemaldada kõik vedelikud.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json