Teksti suurus:

Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 197, 2418

Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.11.2007 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 21 ning Valga Linnavolikogu 26. mai 2000 määruse nr 7 “Valga linna põhimääruse kinnitamine” § 30 lõike 1 punkti 3 alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega reguleeritakse laste varjupaigateenuse (edaspidi Teenus) osutamise tingimused ja kord (edaspidi Kord) Valga Linnavalitsuse haldusalas tegutseva Valga Lastekodu Kurepesa (edaspidi Teenuse osutaja) ruumides (aadress Kungla 12, Valga linn).

(2) Teenuse osutamise eesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, meditsiinilise abi korraldamine ning nende õiguste ja huvide kaitse.

(3) Teenust osutatakse lastele, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta või vajavad muul põhjusel ööpäevast ajutist kaitset.

(4) Teenust osutatakse ööpäevaringselt kuni 18-aastastele lastele, vajaduse ja võimaluse korral ka teenusel oleva abivajaja lapse vanemale või kasuvanemale.

(5) Teenuse osutaja ei ole lapse seaduslik esindaja.

(6) Lapse viibimist teenusel ei loeta lapse äravõtmiseks vanemalt Perekonnaseaduse § 53 lõike 2 mõistes.

(7) Teenust osutatakse lähtudes Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast korrast.

§ 2. Teenuse osutamine

(1)   Teenust osutatakse abi ja kaitset vajavatele lastele olenemata nende tervislikust seisundist, rahvusest ja muudest tunnustest.

(2)   Teenust osutatakse lapsele, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta järgmistel põhjustel:
1) lapse hooletusse jätmine;
2) lapse väärkohtlemine;
3) lapse hülgamine;
4) muud põhjused.

(3)   Teenust osutatakse esmajärjekorras Valga linna haldusterritooriumil elavatele lastele ning võimalusel ka teiste piirkondade lastele vastavalt teise kohaliku omavalitsuse ja Valga Lastekodu Kurepesa vahelisele kokkuleppele ja vabade teenusekohtade olemaolule.

§ 3. Lapse toimetamine teenusele

(1)   Lapsi võivad teenuse osutamiseks kohale toimetada:
1) sotsiaaltöötajad;
2) operatiivteenistuste töötajad;
3) lasteasutuste töötajad;
4) vanemad, kasuvanemad;
5) muud lapse ohtu sattumisest teada saanud isikud.

(2)   Laps võib teenuse osutamise kohta tulla oma algatusel, kui ta on lahkunud kodust, kasuvanemate juurest või kasvatusasutusest talle oluliste probleemide tõttu.

(3)   Lapse teenusele tooja on kohustatud andma oma andmed (nimi, aadress, vajadusel töökoht ja amet, kontaktandmed) ning andma selgitusi asjaolude kohta, mis tingisid lapse teenusele toomise. Teenuse osutajal on õigus küsida lapse teenusele tooja isikut tõendavat dokumenti isikuandmete kontrollimiseks.

§ 4. Teenuse osutamisest keeldumine ja teenuse osutamise lõpetamine

(1)   Abi vajav laps ja vajaduse korral abivajaja lapse vanem või kasuvanem võib varjupaigas olla aja jooksul, mis on vajalik tema elu edasiseks korraldamiseks.

(2)   Teenusele võidakse mitte võtta või teenuse osutamine võidakse lõpetada, kui teenust saavad isikud:
1) on oma käitumiselt agressiivsed;
2) on ilmsete ägedate haigustunnustega;
3) on alkoholijoobes või narkootikumide kasutamise tunnustega;
4) ei täida teenuse osutaja kodukorra nõudeid.

(3)   Teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
1) langevad ära põhjused, mis olid aluseks lapse varjupaika sattumisele;
2) laps on sooritanud õigusrikkumise ning on vajalik tema paigutamine mujale;
3) laps ei allu varjupaiga sisekorraeeskirjale.

(4)   Teenuse osutaja on kohustatud informeerima teenuselt lahkunud lapsest Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametit.

§ 5. Teenuse osutaja ülesanded ja vastutusvaldkond teenuse osutamisel

(1) Lapse saabumisel teenusele selgitab teenuse osutaja välja lapse andmed (nimi, vanus, aadress, vanemate, kasuvanemate andmed) ja koostab olukorra kirjelduse.

(2) Teenuse osutaja on kohustatud informeerima esimesel võimalusel teenusele tulnud või toodud lapsest Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametit, kes lahendab lapse edaspidise elukorralduse küsimused.

(3) Suhetes lapsevanemate või kasuvanematega tunnistab teenuse osutaja nende prioriteetset õigust lapse hooldamisele, kuid vajaduse korral astub välja lapse kaitseks, kui lapse üleandmine vanematele või kasuvanematele võib ohustada lapse tervist või elu. Lapse huvide konflikti puhul annab teenuse osutaja asja lahendada Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametile, vajadusel ka politseile.

(4) Kui vanemate või kasuvanemate suhetes varjupaiga või lapsega ilmnevad õigusrikkumise tunnused, informeeritakse sellest kohe politseid ja Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametit.

Kuni otsese ohu möödumiseni on varjupaiga teenuse osutajal õigus katkestada lapse kontaktid taoliste isikutega või tagada lapse kaitse muul viisil.

(5) Teenuse osutaja ei kanna materiaalset vastutust teenusel viibiva lapse poolt tekitatud kahju eest. Materiaalne vastutus lasub lapse seaduslikul esindajal või last kasvataval isikul.

§ 6. Teenuse finantseerimine

(1) Valga linna elanikeregistrisse kantud lastele ja abivajaja lapse vanemale või kasuvanemale teenuse osutamise eest tasub teenuse osutajale Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiamet. Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametil on õigus teenuse osutamise kulud sisse nõuda lapse vanematelt või kasuvanematelt, kui nende materiaalne seisund seda võimaldab.

(2) Kui teenusel viibib laps, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris ei ole registreeritud Valga linn, korraldab teenuse osutaja teenuse kulude eest arve esitamise lapse elukohajärgsele omavalitsusele.

§ 7. Teenuse hind

Teenuse hinna ühe varjupaigateenuse vajaja kohta kehtestab Valga Linnavalitsus.

§ 8. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. detsembril 2007. a.

Aselinnapea linnapea ülesannetes Enno KASE

Linnasekretär Diana TIPKA