Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 96, 1605

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 06.12.2007 nr 93

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ning § 15 lõike 1 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2007, 37, 636) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkt 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 76) tühimass on koormata, kerega ja haakeseadmega (veduki korral) sõiduki või kabiiniga runga (haakeseadmega või haakeseadmeta) mass ja mis sisaldab: õlide, kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud), juhi (75 kg), jahutusvedeliku ja 100% kõigi teiste vedelike, v.a kasutatud vee, massi. Bussidel sisaldab tühimass meeskonna liikmete massi (75 kg igaüks), kui neile on ette nähtud istekoht sõidukis. L kategooria sõidukil ei sisalda tühimass juhi massi (75 kg) (Mass of the vehicle in running order);»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 108, 109 ja 110 järgmises sõnastuses:

« 108) avariipidurduse signaal on signaal, mis informeerib sõiduki taga olevaid teisi liiklejaid, et eesliikuv sõiduk aeglustab järsult liikumist olemasolevates teeoludes (Emergency stop signal);
109) kohanduvate esitulede süsteem on E-reegli nr 123 nõuete kohane valgustusseade, mis kindlustab lähitule erinevate omadustega valgusvihkude automaatse kohandumise sõltuvalt erinevatest sõiduki kasutustingimustest ja kui on seadistatud, siis ka kaugtule valgusvihkude automaatse kohandumise (Adaptive front lighting systemAFS);
110) kerega L kategooria sõiduk on sõiduk, mille sõitjateruum on kinnine (piiratud) või piiratud vähemalt nelja järgmise elemendiga:
a) tuuleklaas;
b) põrand;
c) katus;
d) külg- ja tagaseinad või uksed.»;

3) lisa 1 koodi 102 nõuete punkti 6 ja lisa 2 koodi 102 nõuete punkti 6 lõppu täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:
«Sõiduki esi- või tagaosa väljastpoolt nähtavale kohale on keelatud paigaldada registreerimismärgi nähtavaid tunnuseid omavaid või matkivaid märke.»;

4) lisa 1 koodi 201 nõuete punkti 7 lõppu täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Alates 1. jaanuarist 2002. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukitel on lubatud kasutada M1 või N1 kategooria sõidukite valgustusseadmete nõuetele vastavaid valgustusseadmeid;»;

5) lisa 1 koodi 202 nõuedeid täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) kui sõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigutus vastama E-reegli nr 48 nõuetele.»;

6) lisa 1 koodi 203 nõuete punkt 1 ja lisa 2 koodi 203 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat. N3 kategooria sõidukile on lisaks neljale kaugtule laternale lubatud paigaldada kaks lisakaugtule laternat. N3 kategooria sõidukil võivad üheaegselt põleda mitte rohkem kui kaks paari kaugtule laternaid. Kui M1, M2, M3, N1 ja N2 kategooria sõidukil on neli kaugtuld peitlaternates, siis on lubatud paigaldada kaks lisakaugtule laternat, mida võib kasutada ainult lühiaegse valgussignaali edastamiseks. L kategooria sõidukil, v.a L6e kategooria sõidukil, peab olema üks või kaks kaugtule laternat. L6e kategooria sõidukile võib olla paigaldatud üks või kaks kaugtule laternat. Kaugtule laternate asetamine haagisele on keelatud;»;

7) lisa 1 koodi 203 nõuete punkt 3 ja lisa 2 koodi 203 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei tohi ületada 225 000 cd;»;

8) lisa 1 koodi 203 nõuete punkt 5 ja lisa 2 koodi 203 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kaugtulede sisselülituse märgulamp on kohustuslik, v.a L6e kategooria sõidukil. L6e kategooria sõidukile võib olla paigaldatud kaugtulede sisselülituse märgulamp;»;

9) lisa 1 koodi 203 nõudeid täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kui sõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigutus vastama E-reegli nr 48 nõuetele.»;

10) lisa 1 koodi 207 nõuete punkt 3 ja lisa 2 koodi 207 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ühe päevatule valgustugevus peab olema vähemalt 400 cd ja ei tohi ületada 1200 cd. Valgusava pinna suurus peab olema vähemalt 25 cm2 ja ei tohi ületada 200 cm2;»;

11) lisa 1 koodi 212 nõuete punkt 3 ja lisa 2 koodi 212 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) üle 6 m pikkusel sõidukil, v.a kabiiniga rung, peavad mõlemal küljel olema küljeääretule laternad. Haagise pikkuse määramisel arvestatakse ka tiisli pikkust.
Vähemalt üks küljeääretule latern peab olema sõiduki pikkuse keskmisel kolmandikul, kõige esimese küljeääretule laterna ja esiserva vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 3 m. Kaugus kahe külgneva küljeääretule laterna vahel ei tohi olla suurem kui 3 m. Kui sõiduki ehituse eripära tõttu ei ole võimalik tagada 3 m vahekaugust, võib vahekaugust suurendada kuni 4 m. Kõige tagumise küljeääretule laterna ja tagaserva vaheline kaugus ei tohi ületada 1 m.
Küljeääretule laternad peavad olema maapinnast vähemalt 250 mm kõrgusel, kuid mitte kõrgemal kui 1500 mm. Kui sõiduki ehituse eripära tõttu ei ole võimalik küljeääretule laternaid paigaldada 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kõrgemale, kuid mitte kõrgemale kui 2100 mm.
Kui alla 6 m pikkusele sõidukile või kabiiniga rungale on paigaldatud küljeääretule laternad, peavad need asuma sõiduki pikkuse esimesel ja/või viimasel kolmandikul;»;

12) lisa 1 joonis nr 15 tunnistatakse kehtetuks;

13) lisa 1 koodi 214 nõuete punkt 3 ja lisa 2 koodi 214 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) pidurituled peavad süttima sõidupiduri rakendamisel. Pidurituled ei tohi töötada vilkuval või mõnel muul muutuval režiimil, v.a juhul, kui sõidukile on paigaldatud avariipidurduse signaali süsteem;»;

14) lisa 1 koodi 214 nõudeid täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) kui sõidukile on paigaldatud avariipidurduse signaali süsteem, siis peab selle ehitus ja paigutus vastama E-reegli nr 48 nõuetele.»;

15) lisa 1 koodi 218 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) L kategooria sõidukil, v.a ilma kereta L6e kategooria sõidukil, peavad olema valmistaja juhendi kohased suunatule laternad. Ilma kereta L6e kategooria sõidukile võivad olla paigaldatud suunatule laternad. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki suunatule laternad peavad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigutus peab vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele;»;

16) lisa 1 koodi 218 nõuete punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) M, N ja L kategooria sõidukil, v.a L6e kategooria sõidukil, peab suunatulede töö kontrolliks olema suunatulede märgulamp või audiosignaal või mõlemad. L6e kategooria sõidukile võib suunatulede töö kontrolliks olla paigaldatud suunatulede märgulamp või audiosignaal või mõlemad. N2 ja N3 kategooria vedukil peab täiendavalt olema haagise suunatulede töö kontrolliks märgulamp.»;

17) lisa 1 koodi 219 nõuete punkt 2 ja lisa 2 koodi 219 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) M, N ja L kategooria sõidukil peavad olema:
a) suunatulede märgulamp, v.a L6e kategooria sõidukil;
b) kaugtulede märgulamp, v.a L6e kategooria sõidukil;
c) õhkpidurite korral – pidurikontuuride õhusurve märgulambid;
d) ABS pidurite korral – süsteemi toimimise märgulamp.»;

18) lisa 1 koodi 222 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kui sõidukile, v.a M1 ja O1 kategooria sõidukid, on paigaldatud nähtavamaks tegemise märgistus (linthelkurid), siis peab see vastama E-reeglite nr 48 ja 104 nõuetele. Sellise märgistuse paigaldamine M1 ja O1 kategooria sõidukitele on keelatud. Alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukitel peab selline märgistus olema:
a) taga – üle 2100 mm laiustel:
– üle 7,5 tonnise täismassiga N2 kategooria sõidukitel ja N3 kategooria sõidukitel, välja arvatud sadulvedukid;
– O3 ja O4 kategooria sõidukitel;
b) külgedel – üle 6000 mm pikkustel (sh haagistel veotiisli pikkus):
– üle 7,5 tonnise täismassiga N2 kategooria sõidukitel ja N3 kategooria sõidukitel, välja arvatud sadulvedukid;
– O3 ja O4 kategooria sõidukitel.»;

19) lisa 1 koodi 224 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;»;

20) lisa 1 koodi 706 kontrollimise punktis 2 asendatakse direktiivi number «2006/129/EÜ» numbriga «2006/120/EÜ»;

21) lisa 1 koodi 907 nõude teine lause tunnistatakse kehtetuks;

22) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) sõiduki baas on sõiduki ühel küljel asuvate ja kõrvutiasetsevate rataste telgede vaheline kaugus. Lisaks loetakse poolhaagisel (vt joonis 86D) baasiks ka veopoldi ja esimeste rataste telje vaheline kaugus. Kui vasaku ja parema külje baasid on erinevad, tuleb eelistada vasaku külje baase. Kui sõidukil on kaks või rohkem baasi, peab baase märkima eest tahapoole. Baaside summa saadakse baaside liitmisel;»;

23) lisa 1 koodi 1301 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 3-teljelise või suurema telgede arvuga täis- ja kesktelghaagise lubatud suurim registrimass on 24 t (vt joonis 91).»;

24) lisa 1 kood 1302 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt (koodi 1302 juures olevad joonised 92 ja 93 jäävad oma endistele kohadele tekstis):
«Kood 1302. Autorongi lubatud suurim tegelik mass
Nõuded: 1) vedukist ja täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 36 t;
b) 2-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
c) 3- või 4-teljelisest vedukist ja 2-, 3- või 4-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
2) sadulvedukist ja poolhaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) 2-teljelisest sadulvedukist ja 1-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 28 t;
b) 2-teljelisest sadulvedukist ja 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
c) 3-teljelisest sadulvedukist ja 2- või 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
d) 3-teljelisest sadulvedukist ja 2- või 3-teljelisest, 40 jala pikkuste konteinerite veo poolhaagisest, mida kasutatakse kombineeritud kaubaveo korral, koosneval autorongil – 44 t;
3) 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) kui poolhaagise telgede vahe on 1,3 m või suurem, kuid ei ületa 1,8 m (vt joonis 92) – 36 t;
b) kui poolhaagise telgede vahe on suurem kui 1,8 m – 36 t ja lisaks 2 t, kui on täidetud järgmised tingimused:
– poolhaagise teliku registrikoormus on 20 t;
– sadulveduki registrimass on 18 t;
– sadulveduki veoteljel on paarisrattad;
– sadulveduki veoteljel kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust* (vt joonis 93).
Märkus: * Veotelje vedrustus võrdsustatakse õhkvedrustusega, kui ta täidab direktiivi 96/53/EÜ nõudeid.
Kontrollimine: kaalumise ja mõõdulindiga.»;

25) lisa 1 koodi 1303 nõuete punkt 4 ja lisa 2 koodi 1303 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) mootorsõiduki või autorongi pukseerimisel peavad olema täidetud liikluseeskirja 22. peatükis toodud nõuded;»;

26) lisa 1 lisanduse A punkti 1 (E-reeglite nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

R123/00 02.02.2007 Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)
R124/00 02.02.2007 M1, O1 ja O2 kategooria sõidukite veljed (varuosana)

27) lisa 1 lisanduse A punkti 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2. Direktiivide ja määruste nimekiri»;

28) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide ja määruste nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

2007/15/EÜ 04.04.2007 Sõidukist väljaulatuvad osad
2007/34/EÜ 05.07.2007 Müratase
2007/35/EÜ 09.07.2007 Valgustus ja valgussignalisatsiooniseadmed
2007/37/EÜ 12.07.2007 Tüübikinnitus
2007/38/EÜ 03.08.2007 Tahavaatepeeglite tagantjärele paigaldus
Määrus (EÜ) 706/2007 12.07.2007 Kliimaseadmete heitmed
Määrus (EÜ) 715/2007 02.07.2007 Heitgaasid (Euro 5 ja Euro 6)

29) lisa 1 lisandust B täiendatakse osaga C järgmises sõnastuses:
«C. Eriotstarbelised sõidukid (M, N või O kategooria sõidukid, mis on ette nähtud reisijate või veoste veoks ja erifunktsiooni täitmiseks, milleks on vaja spetsiaalselt kohandatud keret ja/või varustust) jaotatakse järgmiselt:
1. Autoelamu on eriotstarbeline M kategooria sõiduk, mis on konstrueeritud nii, et selles on majutusvõimalus, mille varustusse peavad kuuluma vähemalt:
a) istmed ja laud,
b) magamisase, mis võib olla ka istmest magamisasemeks muudetav,
c) söögivalmistamise seadmed ja
d) panipaigad.
See varustus peab olema eluruumis püsivalt kinnitatud, v.a laud, mis võib olla kergesti eemaldatav;
2. Soomussõiduk on sõiduk, mis on ette nähtud veetavate sõitjate ja/või veoste kaitseks ja on varustatud kuulikindla soomusega;
3. Kiirabiauto on M kategooria sõiduk, mis on ette nähtud haigete või vigastatud inimeste veoks ja millel on selleks vajalik erivarustus;
4. Matuseauto on M kategooria sõiduk, mis on ette nähtud surnute veoks ja millel on selleks vajalik erivarustus;
5. Haagissuvila on O kategooria sõiduk, milles on majutusvõimalus;
6. Liikurkraana on N3 kategooria sõiduk, mis ei ole kohandatud veoste veoks, vaid on varustatud vähemalt 400 kNm suuruse tõstemomendiga kraanaga;
7. Muud eriotstarbelised sõidukid on eriotstarbelise sõiduki määratlusse kuuluvad sõidukid, mis ei ole punktides 1–6 toodud sõidukid.»;

30) lisa 2 koodi 201 nõuete punkti 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«ei tohi kasutada lähitule laternaid, mis on ette nähtud ainult vasakpoolses liikluses kasutamiseks (vasakpoolses liikluses kasutatava laterna klaasile on lähitule tähise alla kantud nool, mille teravik on eest vaadates suunatud paremale).»;

31) lisa 2 koodi 201 nõudeid täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) kui sõiduki valmistaja on sõidukile paigaldanud valgustus- või valgussignalisatsiooniseadmed, mille ehitus või paigutus ei täida lisa 2 koodides 202, 203, 211–216, 218, 219, 221 või 222 toodud nõudeid või on koodides 216 või 217 toodud valgustusseadmed jätnud paigaldamata, peab valgustus- või valgussignalisatsiooniseadmetele esitatud nõuded lugema täidetuks.»;

32) lisa 2 koodi 214 nõudeid täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kui sõidukile on paigaldatud avariipidurduse signaali süsteem, siis peab selle ehitus ja paigutus vastama E-reegli nr 48 nõuetele.»;

33) lisa 2 koodi 218 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) L kategooria sõidukil, v.a ilma kereta L6e kategooria sõidukil, peavad olema valmistaja juhendi kohased suunatule laternad. Ilma kereta L6e kategooria sõidukile võivad olla paigaldatud suunatule laternad. Paigaldus peab vastama järgmistele nõuetele:
a) suunatule laternate suurim kõrgus teepinnast – 1200 mm;
b) suunatule laternate vähim kõrgus teepinnast – 350 mm;
c) esisuunatule laternate valgusavade vaheline vähim kaugus – 300 mm;
d) suunatule laternad peavad asetsema väljaspool lähitule või kaugtule laterna/laternate väliskülgede püstpuutepindasid;
e) suunatule laternate valgusava ja lähima lähi- või kaugtule laterna vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm;
f) tagasuunatule laternate valgusavade vaheline vähim lubatud kaugus – 240 mm;
g) tagasuunatule laternad ei tohi asetseda sõiduki tagumisest gabariidist eespool rohkem kui 300 mm.
Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki suunatule laternad peavad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele;»;

34) lisa 2 koodi 218 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) M, N ja L kategooria sõidukil, v.a L6e kategooria sõidukil, peab suunatulede töö kontrolliks olema suunatulede märgulamp või audiosignaal või mõlemad. L6e kategooria sõidukile võib suunatulede töö kontrolliks olla paigaldatud suunatulede märgulamp või audiosignaal või mõlemad. N2 ja N3 kategooria vedukil peab täiendavalt olema haagise suunatulede töö kontrolliks märgulamp.»;

35) lisa 2 koodi 901 nõude teine lause tunnistatakse kehtetuks;

36) lisa 2 koodi 1201 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) sõiduki baas on sõiduki ühel küljel asuvate ja kõrvutiasetsevate rataste telgede vaheline kaugus. Lisaks loetakse poolhaagisel (vt lisa 1 joonis 86D) baasiks ka veopoldi ja esimeste rataste telje vaheline kaugus. Kui vasaku ja parema külje baasid on erinevad, tuleb eelistada vasaku külje baase. Kui sõidukil on kaks või rohkem baasi, peab baase märkima eest tahapoole. Baaside summa saadakse baaside liitmisel;»;

37) lisa 2 koodi 1301 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 3-teljelise või suurema telgede arvuga täis- ja kesktelghaagise lubatud suurim registrimass on 24 t (vt lisa 1 joonis 91).»;

38) lisa 2 kood 1302 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 1302. Autorongi lubatud suurim tegelik mass
Nõuded: 1) vedukist ja täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 36 t;
b) 2-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
c) 3- või 4-teljelisest vedukist ja 2-, 3- või 4-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
2) sadulvedukist ja poolhaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) 2-teljelisest sadulvedukist ja 1-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 28 t;
b) 2-teljelisest sadulvedukist ja 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
c) 3-teljelisest sadulvedukist ja 2- või 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
d) 3-teljelisest sadulvedukist ja 2- või 3-teljelisest, 40 jala pikkuste konteinerite veo poolhaagisest, mida kasutatakse kombineeritud kaubaveo korral, koosneval autorongil – 44 t;
3) 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) kui poolhaagise telgede vahe on 1,3 m või suurem, kuid ei ületa 1,8 m (vt lisa 1 joonis 92) – 36 t;
b) kui poolhaagise telgede vahe on suurem kui 1,8 m – 36 t ja lisaks 2 t, kui on täidetud järgmised tingimused:
– poolhaagise teliku registrikoormus on 20 t;
– sadulveduki registrimass on 18 t;
– sadulveduki veoteljel on paarisrattad;
– sadulveduki veoteljel kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust* (vt lisa 1 joonis 93).
Märkus: * Veotelje vedrustus võrdsustatakse õhkvedrustusega, kui ta täidab direktiivi 96/53/EÜ nõudeid.
Kontrollimine: kaalumise ja mõõdulindiga.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json