Teksti suurus:

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2008
Avaldamismärge:RT II 2008, 1, 1

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.2007

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2007. a otsusega nr 213


§ 1. Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse (RT II 2002, 1, 1) § 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466; 2007, 13, 69) § 873 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlus (edaspidi rahvusvaheline taotlus) esitatakse kas otse Rahvusvahelisele Büroole või Patendiametile. Patendiamet edastab rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole viie tööpäeva jooksul rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevast arvates, kui on tasutud riigilõiv rahvusvahelise taotluse edastamise eest. Patendiamet teavitab taotlejat rahvusvahelise taotluse saabumise ja selle Rahvusvahelisele Büroole edastamise kuupäevadest.

(2) Rahvusvaheline taotlus peab vastama Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonis ja tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe 1999. aasta, 1960. aasta ja 1934. aasta redaktsiooni rakendamise ühisjuhendis sätestatud sisu- ja vorminõuetele. Patendiamet ei kontrolli rahvusvahelise taotluse vastavust taotluse sisu- ja vorminõuetele.

(3) Rahvusvahelise taotluse esitamisel Patendiametile tasutakse taotluse Rahvusvahelisele Büroole edastamise eest riigilõiv. Teised Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni kohased lõivud tasutakse otse Rahvusvahelisele Büroole.

(4) Rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise kord kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega.»

§ 3. Riigilõivuseadust (RT I 2006, 58, 439; 2007, 45, 320) täiendatakse §-ga 1321 järgmises sõnastuses:

«§ 1321. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse edastamine

Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse edastamise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni.»

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 2 ja 3 jõustuvad kolme kuu möödumisel päevast, millal Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektor on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse § 2 punktis 1 tehtud deklaratsiooni tagasivõtmise teate kätte saanud.

 

  Riigikogu esimees   Ene ERGMA

Välisministeeriumi teadaanne §-de 2 ja 3 jõustumise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json