Teksti suurus:

Relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 67, 414

Relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2007. a otsusega nr 210

§ 1. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2007, 24, 126) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 84 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Käesoleva paragrahvi mõisted ja nõuded ei laiene kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiirule.»;

2) paragrahv 85 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 85. Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli ning lasketiir

(1) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

(2) Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiir on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

(3) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamise otsustab Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul.

(4) Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiiru, mis ei asu harjutusväljal, asutamise otsustab kaitseminister.

(5) Kaitseminister kehtestab kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise korra kaitseväe juhataja ettepanekul.»

§ 2. Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2007, 24, 128) §-s 32 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli;»;

2) punktidest 2 ja 7 jäetakse välja sõnad «üleriigilise tähtsusega».

§ 3. Päästeseaduse (RT I 1994, 28, 424; 2006, 14, 112) § 131 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Demineerimistöid sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis ning kaitseväe ja Kaitseliidu väeosade, asutuste ja harjutusväljade territooriumil korraldab ja teeb kaitsevägi või Kaitseliit vastavat tegevust reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel korraldab ja teeb demineerimistöid Päästeamet koostöös piirivalvega.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json