Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 65, 406

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2007. a otsusega nr 211

§ 1. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2007, 54, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 112 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kaitseväe juhataja võib pikendada lepingulises teenistuses oleva käesolevas seaduses kaadrikaitseväelasele esitatud nõuetele vastava kaitseväelase iga-aastase motiveeritud taotluse alusel tema teenistusaega üle käesoleva seaduse §-s 112 sätestatud piirvanuse ühe aasta kaupa kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniea saabumiseni.»;

2) paragrahvi 197 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna «viimase»;

3) paragrahvi 197 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «keskmise» sõnadega «ja pensioni määramise hetkel oleva auastme auastmetasu summa»;

4) paragrahv 225 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2262 lõikes 2 asendatakse sõna «arvestada» sõnadega «määrata uuesti»;

6) paragrahvis 227 asendatakse sõnad «§ 225 alusel» sõnadega «§ 112 lõike 21 alusel».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json