Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt valitsusasutuste ühendamisest

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 66, 408

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt valitsusasutuste ühendamisest

Vastu võetud 22.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2007. a otsusega nr 214

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõike 2 punktid 6, 9 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) Tehnilise Järelevalve Amet;»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1051 järgmises sõnastuses:

« § 1051. Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ühendamise korraldamine

(1) Energiaturu Inspektsioon, Konkurentsiamet, Raudteeinspektsioon, Sideamet ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon korraldatakse ümber ning ühendatakse Tehnilise Järelevalve Ametiks ja Konkurentsiametiks alates 2008. aasta 1. jaanuarist. Ametite ja inspektsioonide ühendamisega seotud toimingud teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni teenistujate teenistuse jätkamisel Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiameti koosseisus ettenähtud ameti- või abiteenistuskohal või nende teenistus- või töösuhte lõpetamisel kohaldatakse vastavalt kas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikes 2 või Eesti Vabariigi töölepingu seaduse §-s 6 sätestatut.

(3) Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni teenistujad, kelle teenistusülesanded ja ametinimetus ametite ja inspektsioonide ühendamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu tööülesanded, jätkavad teenistust alates 2008. aasta 1. jaanuarist Tehnilise Järelevalve Ameti või Konkurentsiameti koosseisus ning nende suhtes ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi korraldamise kohustust.

(4) Majandus- ja kommunikatsiooniministril ning Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektoritel on enne 2008. aasta 1. jaanuari õigus anda käskkirju teenistujate vabastamiseks koondamise tõttu ja teha riigisekretärile ettepanekuid ametikohtadele avaliku konkursi korraldamiseks, lähtudes Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiameti struktuurist ja koosseisust. Avaliku teenistuse seaduse § 116 lõike 3 kohase ettepaneku teenistujale asuda teisele ametikohale teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister või tema volitusel Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti või Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektor.

(5) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki esindavad Energiaturu Inspektsioon, Konkurentsiamet, Raudteeinspektsioon, Sideamet ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, loetakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajateks vastavalt oma pädevusele Tehnilise Järelevalve Amet või Konkurentsiamet.

(6) Energiaturu Inspektsiooni, Konkurentsiameti, Raudteeinspektsiooni, Sideameti ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused lähevad alates 2008. a 1. jaanuarist üle Tehnilise Järelevalve Ametile ja Konkurentsiametile vastavalt nende pädevusele.

(7) 2008. a 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse sisseviimiseni sõnad «Energiaturu Inspektsioon» asendatuks sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes ning sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» asendatuks sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes. Vastavalt seadustes sätestatud uute asutuste pädevusele loetakse 2008. a 1. jaanuarist kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse sisseviimiseni sõnad «Raudteeinspektsioon» ja «Sideamet» asendatuks sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» või «Konkurentsiamet» vastavas käändes.»

§ 2. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 2007, 45, 319) § 33 lõikes 12 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 3. Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmine

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse (RT I 2007, 10, 46) § 2 lõikes 3 ja § 34 lõikes 2 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 4. Ehitusseaduse muutmine

Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2007, 24, 128) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 57 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna «Raudteeamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 5. Elektriohutusseaduse muutmine

Elektriohutusseaduses (RT I 2007, 12, 64) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 37 lõikes 1 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 38–43 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 6. Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2007, 23, 120) asendatakse sõnad «Energiaturu Inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 7. Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2007, 16, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) 2. ja 3. peatükis asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastab raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise Konkurentsiametiga. Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus keelduda raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmisest, kui see moonutab konkurentsi.»;

3) 4. peatükis asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

4) 5. peatükis asendatakse sõna «Sideamet» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

5) paragrahvi 44 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) 6. ja 7. peatükis asendatakse sõna «Sideamet» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

7) 10.–12. peatükis asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

8) paragrahvi 133 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust ja järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Tehnilise Järelevalve Amet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires ning Konkurentsiamet käesolevas seaduses ja konkurentsiseaduses sätestatud pädevuse piires (edaspidi käesolevas peatükis Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiameti kohta järelevalve- ja korraldusasutus).

(2) Järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostab ka Andmekaitse Inspektsioon isikuandmete kaitse seadusega sätestatud pädevuse piires ja Tarbijakaitseamet tarbijakaitseseadusega sätestatud pädevuse piires.»;

9) paragrahvides 135 ja 136 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

10) paragrahv 137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 137. Järelevalve- ja korraldusasutuse aruandlus

(1) Järelevalve- ja korraldusasutus koostab ja esitab igal aastal hiljemalt 1. aprilliks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aruande elektroonilise side valdkonnas toimunud arengute, esile kerkinud probleemide ning enda tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne peab vastavalt asutuse pädevusele kajastama:
1) elektroonilise side valdkonnas toimunud muutusi, nende kirjeldust ja olukorra analüüsi;
2) järelevalve- ja korraldusasutuse tegevuse analüüsi, tegevuses esile kerkinud probleeme ning ettepanekuid edasise tegevuse kavandamiseks.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule peab Tehnilise Järelevalve Ameti aruanne sisaldama ülevaadet teenuste kvaliteedi kohta elektroonilise side valdkonnas ja olukorra analüüsi.

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule peab Konkurentsiameti aruanne sisaldama ülevaadet universaalteenuse maksete kasutamise kohta ning universaalteenuse makse määra ja universaalteenuse taskukohase tasu prognoosi järgmiseks kalendriaastaks.

(5) Järelevalve- ja korraldusasutus avaldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande oma veebilehel, jättes avaldamata asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe.

(6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud iga-aastasele aruandele esitab järelevalve- ja korraldusasutus üks kord kolme kuu jooksul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ülevaate elektroonilise side valdkonnas toimunud muutuste kohta. Aruanne peab muu hulgas sisaldama sideteenuse turu peamiste näitajate statistilisi andmeid.»;

11) paragrahvis 138 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

12) paragrahv 139 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 139. Tehnilise Järelevalve Ameti ametniku eririietus

Tehnilise Järelevalve Ameti poolset järelevalvet teostavale või korraldavale ametnikule on ette nähtud eririietus.»;

13) paragrahvides 140 ja 141 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

14) paragrahvi 142 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

15) paragrahvi 142 lõikes 2 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

16) paragrahvis 143 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

17) paragrahv 144 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 144. Järelevalve- ja korraldusasutuste koostöö

(1) Elektroonilise side valdkonnas turu reguleerimisel ja järelevalve teostamisel teevad järelevalve- ja korraldusasutused igakülgset koostööd ning vahetavad vajaduse korral asjakohast teavet. Järelevalve- ja korraldusasutused võivad täpsustada omavahelise koostöö tingimusi ja korraldust ametitevahelise koostöö protokolliga.

(2) Järelevalve- ja korraldusasutused võivad vajaduse korral vahetada omavahel ka konfidentsiaalset äriteavet. Sellisel juhul kohaldub järelevalve- ja korraldusasutuse ametnikele käesoleva seaduse § 148 lõikes 5 sätestatud kohustus.

(3) Kui sideettevõtja on üheaegselt märkimisväärse turujõuga ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses ning turgu valitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses ja kui Konkurentsiamet on sellise ettevõtja suhtes rakendanud käesolevas seaduses sätestatud valdkonnaspetsiifilisi meetmeid, ei või Konkurentsiamet rakendada nimetatud ettevõtja suhtes konkurentsiseaduse alusel selliseid meetmeid või teha selliseid otsuseid või toiminguid, mis läheksid vastuollu Konkurentsiameti poolt käesoleva seaduse alusel rakendatud meetmetega.

(4) Kui sideettevõtja on üheaegselt märkimisväärse turujõuga ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses ning turgu valitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses, siis teostab Konkurentsiamet järelevalvet sideettevõtja sideteenuste tasude üle sellel turul, millel nimetatud sideettevõtja on tunnistatud märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks, käesoleva seaduse alusel.

(5) Kui sideettevõtja on üheaegselt märkimisväärse turujõuga ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses ning turgu valitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses, siis teostab Konkurentsiamet järelevalvet selle sideettevõtja üle sidevõrgule juurdepääsuteenuse võimaldamise turul, kus nimetatud sideettevõtja on tunnistatud märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks, käesoleva seaduse alusel.»;

18) paragrahvides 145 ja 146 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

19) paragrahvi 146 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, tema asetäitjal»;

20) paragrahvis 147 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

21) paragrahvi 147 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, tema asetäitjal»;

22) paragrahvides 148–150 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus» vastavas käändes;

23) paragrahvi 150 lõikes 3 asendatakse sõna «talle» sõnaga «neile»;

24) paragrahvi 151 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalve- ja korraldusasutus teeb vastavalt oma pädevusele oma veebilehel avalikult kättesaadavaks järgmise teabe, järgides seejuures ärisaladuse hoidmise nõuet:»;

25) paragrahvi 151 lõikes 2 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Järelevalve- ja korraldusasutus»;

26) paragrahvi 151 lõikes 3 asendatakse sõna «Sideameti» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti»;

27) paragrahvi 160 lõikes 1 asendatakse sõna «Sideameti» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti»;

28) paragrahvi 188 lõikes 2 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

29) paragrahvi 188 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse §-des 153–165 ja 169–184 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.»;

30) paragrahvi 188 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva seaduse §-des 154 ja 166–168 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.»;

31) paragrahvides 189–191 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 8. Elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduses (RT I 2007, 63, 397) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktis 1 sätestatud elektroonilise side seaduse § 13 lõikes 31 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

2) paragrahvis 30 sätestatud elektroonilise side seaduse § 1441 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «järelevalve- ja korraldusasutus»;

3) paragrahvi 36 punktis 1 sätestatud elektroonilise side seaduse § 188 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse §-des 153–155, 156–165 ja 169–184 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.»

§ 9. Infoühiskonna teenuse seaduse muutmine

Infoühiskonna teenuse seaduse (RT I 2004, 29, 191; 2006, 31, 234) §-s 12 ja § 16 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 10. Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2007, 44, 315) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 11. Kaevandamisseaduse muutmine

Kaevandamisseaduses (RT I 2003, 20, 118; 2004, 84, 572) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 25 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 26–30 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 12. Kaugkütteseaduse muutmine

Kaugkütteseaduses (RT I 2003, 25, 154; 2007, 17, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Energiaturu Inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 13. Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 2006, 58, 439) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 14. Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 2007, 60, 384) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 5, § 22 lõigetes 3 ja 4, § 26 lõigetes 6, 7 ja 9, § 27 lõigetes 1–5, 8, 10 ja 11, § 28 lõigetes 3 ja 5, § 29 lõikes 1, §-s 61, § 62 lõigetes 1 ja 3, § 631 lõikes 3, § 633 lõigetes 1 ja 2 ning § 634 lõikes 1 asendatakse sõnad «Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 60 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkurentsiametil on õigus käesoleva seaduse rikkumise või võimaliku rikkumise tuvastamise eesmärgil kontrollida ettevõtja asukohta ja tegevuskohta, sealhulgas ettevõtet, territooriumi, hoonet, ruumi ja transpordivahendit ilma eelneva hoiatuse või eriloata nii tööajal kui ka tegevuskoha kasutamise ajal. Ettevõtja nõusolekul võib tema asukohta, tegevuskohta või ettevõtet kontrollida ka muul ajal.»;

3) paragrahvi 60 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kontrollitava ettevõtja asukohas või tegevuskohas esitab kontrollimist teostav isik sellele ettevõtjale, tema esindajale või töötajale Konkurentsiameti volitusi tõendava dokumendi kontrollimist teostava isiku volitamise kohta.»;

4) paragrahvi 63 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ärisaladus ei ole avalikustamisele kuuluv või avalikustatud teave, Konkurentsiameti tehtud otsus ja ettekirjutus ning Konkurentsiameti peadirektori või Konkurentsiameti muu ametniku koostatud dokument, millest on ärisaladused välja jäetud.»;

5) paragrahvi 635 lõikes 1 asendatakse sõnad «Konkurentsiameti peadirektor, tema asetäitja või nende volitatud isik» sõnaga «Konkurentsiamet».

§ 15. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2007, 44, 316) § 31 lõikes 2 ja § 212 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 16. Küttegaasi ohutuse seaduse muutmine

Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 28 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 29–33 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 17. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321; 2005, 57, 450) §-s 29 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 18. Lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmine

Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 28 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 29–33 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 19. Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduses (RT I 2004, 25, 170; 2006, 42, 319) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 20. Maagaasiseaduse muutmine

Maagaasiseaduses (RT I 2003, 21, 128; 2007, 17, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Gaasiettevõtja peab lubama Konkurentsiametil kontrollida oma raamatupidamist ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.»;

2) seaduses asendatakse sõnad «Energiaturu Inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

3) seaduses asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 21. Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduse (RT I 2004, 84, 572; 2007, 42, 303) § 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

§ 22. Majandustegevuse registri seaduse muutmine

Majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79; 2007, 12, 66) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

2) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõnad «Energiaturu Inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet».

§ 23. Masina ohutuse seaduse muutmine

Masina ohutuse seaduses (RT I 2002, 99, 580; 2004, 84, 573) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 34 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 35–39 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 24. Mõõteseaduse muutmine

Mõõteseaduses (RT I 2004, 18, 132; 2007, 12, 64) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 35 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 36, 37, 39 ja 40 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 25. Postiseaduse muutmine

Postiseaduses (RT I 2006, 18, 142; 2007, 7, 38) asendatakse sõna «Sideamet» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 26. Päästeseaduse muutmine

Päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424; 2006, 14, 112) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 4 ja § 393 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

2) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

3) paragrahvi 393 lõike 6 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduses (RT I 2003, 79, 530; 2007, 14, 70) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3, § 3 punktis 26, § 6 lõigetes 1 ja 2, § 10 lõigetes 8 ja 12, § 11 lõikes 4, § 12 lõike 1 punktis 71 ja lõikes 3, § 17 lõike 1 punktides 1 ja 3 ning lõikes 3, § 20 lõikes 6, § 21 lõigetes 1–3 ja 5–7, § 22 lõigetes 1–5, § 23 lõigetes 1–6, § 27 lõikes 4, § 31 lõigetes 1–3 ja 5–7, § 32 lõike 1 punktis 7, lõike 3 punktis 9 ja lõikes 4, § 33 lõigetes 1 ja 3–5, § 34 lõigetes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 111 ja 13, § 341 lõikes 5, § 37 lõigetes 2, 3 ja 5, § 39 lõigetes 2 ja 4, § 41 pealkirjas ja lõigetes 1–5, § 42 lõikes 5, § 43 lõikes 3, § 44 lõigetes 2 ja 7, § 45 lõigetes 1, 2, 4 ja 6, § 47 lõikes 1, § 48 lõigetes 3 ja 9, § 50 lõikes 5, § 51 lõikes 11, § 59 lõikes 2, § 63 pealkirjas ja lõikes 5, § 664 lõigetes 1 ja 2, § 67 lõigetes 2–5 ja 8, § 68 lõike 2 punktides 5 ja 6 ning lõike 3 punktides 4 ja 5, § 69 lõike 1 punktis 3, § 70 lõike 2 punktis 2, § 72 pealkirjas ja lõigetes 1–4, § 73 lõigetes 21 ja 4, § 74 lõikes 2, § 76 pealkirjas ja lõikes 1, § 77 pealkirjas ja tekstis, § 78 pealkirjas ja lõigetes 1–5, § 781 lõigetes 1–6, § 98 pealkirjas ja lõikes 1, § 108 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 111 lõike 2 punktis 1 ja lõikes 3 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raudtee-ettevõtjad, kes majandavad avalikku raudteed ja osutavad raudteeveoteenust, peavad oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust raudteeinfrastruktuuri majandamise ja veoteenuste valdkonna osas.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Raudtee-ettevõtjad, kes osutavad avalikku reisijateveoteenust vastavalt käesoleva seaduse § 9 lõikele 3 ja teisi raudteeveoteenuseid, peavad oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust avaliku reisijateveoteenuse ja teiste raudteeveoteenuste valdkondade osas.»;

4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud raudtee-ettevõtjad on kohustatud esitama Konkurentsiametile lõike 2 kohaselt peetavate tulude ja kulude arvestused. Käesoleva paragrahvi lõigetes 21 ja 3 nimetatud raudtee-ettevõtjad on kohustatud esitama majandus- ja kommunikatsiooniministrile lõigete 21 ja 3 kohaselt peetavate tulude ja kulude arvestused. Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise korra ja tähtajad kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Konkurentsiametile ja majandus- ja kommunikatsiooniministrile esitatud tulude ja kulude arvestuste kohta antakse põhjendatud huvi korral teavet avaliku teabe seaduses sätestatud korras.»;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaseid tulude ja kulude arvestusi on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks õigus kasutada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil ja Tehnilise Järelevalve Ametil.»;

6) paragrahvi 10 lõigetes 1–51, § 12 lõikes 1, § 15 lõigetes 1, 3 ja 5, § 16 lõigetes 1 ja 2, § 17 lõigetes 2–4, § 19 lõikes 1, § 22 lõikes 5, § 23 lõikes 6, § 35 lõikes 4, § 51 lõikes 1, § 64 lõikes 3 ning § 65 lõikes 4 asendatakse sõnad «majandus- ja kommunikatsiooniminister» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

7) paragrahvi 15 lõigetes 2 ja 4, § 17 lõikes 5 ning § 19 lõikes 2 asendatakse sõnad «majandus- ja kommunikatsiooniministri» sõnadega «Konkurentsiameti peadirektori»;

8) paragrahvi 15 lõikes 6, § 17 lõikes 6, § 18 lõikes 2 ning § 56 lõikes 7 asendatakse sõnad «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes;

9) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuseeskirja ja sinna tehtud muudatuse esitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja heakskiitmiseks Tehnilise Järelevalve Ametile. Tehnilise Järelevalve Amet informeerib tegevuseeskirjast ja sinna tehtavatest muudatustest Konkurentsiametit. Tehnilise Järelevalve Amet otsustab heakskiitmise üle raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt vastava avalduse saamise päevast arvates 30 päeva jooksul.»;

10) paragrahvi 35 lõigetes 3 ja 5, § 54 lõikes 6, § 56 lõikes 8, § 57 lõigetes 2, 4 ja 5 ning § 65 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõnad «majandus- ja kommunikatsiooniminister» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

11) paragrahvi 51 lõikes 4 asendatakse sõnad «Raudteeinspektsioonile ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametile ning Konkurentsiametile»;

12) paragrahvi 51 lõikes 5 ning § 56 lõikes 1 asendatakse sõnad «majandus- ja kommunikatsiooniminister» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet ja Konkurentsiamet» vastavas käändes;

13) paragrahvi 54 lõikes 7 asendatakse sõnad «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametil»;

14) paragrahvi 63 lõikes 1 asendatakse tekst «lõigetes 3 ja 4 nimetatud toimingud üle Raudteeinspektsioonile» tekstiga «lõikes 2 nimetatud toimingud üle Tehnilise Järelevalve Ametile»;

15) paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tehnilise Järelevalve Amet täidab läbilaskevõime jaotamisel järgmisi ülesandeid:
1) vaatab läbi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostatud raudteevõrgustiku teadaande ja otsustab raudteevõrgustiku teadaande kinnitamise või kinnitamata jätmise;
2) vaatab läbi läbilaskevõime taotlused ja otsustab läbilaskevõimeosade jaotamise;
3) korraldab koordineerimismenetluse ja teeb koordineerimisotsuse;
4) tunnistab vajaduse korral läbilaskevõime ammendunuks;
5) korraldab läbilaskevõime jaotamise läbilaskevõime ammendumise korral ja teeb läbilaskevõime jaotamise otsuse läbilaskevõime ammendumise korral;
6) annab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale juhiseid liiklusgraafiku kavandi koostamiseks;
7) vaatab läbi liiklusgraafiku kavandi kohta esitatud arvamused ja teeb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ettepanekuid nende arvestamiseks;
8) annab hinnangu liiklusgraafikule ja otsustab liiklusgraafiku kinnitamise või kinnitamata jätmise;
9) otsustab kehtiva metoodika ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raamatupidamisandmete alusel raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramise.»;

16) paragrahvi 63 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 63 lõikes 6 asendatakse tekst «lõigetes 4 ja 5 sätestatud otsused vormistatakse Raudteeinspektsiooni» tekstiga «lõigetes 2 ja 5 sätestatud otsused vormistatakse Tehnilise Järelevalve Ameti»;

18) paragrahvi 63 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Liiklusgraafiku kavandi ning kinnitamiseks esitatava liiklusgraafiku koostab vastavalt laekunud taotlustele, Tehnilise Järelevalve Ameti juhistele ja ettepanekutele, läbiviidud koordineerimismenetlusele ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori otsustele raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja. Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoril on õigus liiklusgraafik kinnitamata jätta, kui see ei vasta tehtud otsustele või selles esinevad muud puudused, ning määrata raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.»;

19) paragrahvi 64 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui taotleja leiab, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on teda läbilaskevõime jaotamisel kohelnud diskrimineerivalt või muul viisil ebaõiglaselt, on tal õigus pöörduda kaebusega Konkurentsiameti poole.

(2) Kui taotleja leiab, et Tehnilise Järelevalve Amet on teda käesoleva seaduse § 63 lõikes 2 nimetatud toimingute läbiviimisel kohelnud diskrimineerivalt või muul viisil ebaõiglaselt, on tal õigus pöörduda kaebusega Konkurentsiameti poole.»;

20) paragrahvi 64 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 64 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui taotleja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei nõustu Konkurentsiameti otsusega, on tal õigus pöörduda kohtusse.»;

22) paragrahvi 64 lõikes 7 asendatakse tekst «lõikes 4 sätestatud Raudteeinspektsiooni» tekstiga «lõikes 2 sätestatud Tehnilise Järelevalve Ameti»;

23) paragrahvi 65 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud veoeeskirja või sellesse tehtud muudatuse esitab raudteeveo-ettevõtja heakskiitmiseks Tehnilise Järelevalve Ametile. Tehnilise Järelevalve Amet informeerib veoeeskirjast ja sellesse tehtavatest muudatustest Konkurentsiametit. Veoeeskirja või selle muudatuse heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsustab Tehnilise Järelevalve Amet 30 päeva jooksul raudteeveo-ettevõtja vastava avalduse saamise päevast arvates.»;

24) paragrahvi 71 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv «2» arvuga «21»;

25) paragrahvi 71 lõike 1 punktid 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

26) seadust täiendatakse §-ga 711 järgmises sõnastuses:

« § 711. Konkurentsiameti pädevus

Käesoleva seaduse alusel Konkurentsiameti pädevus riikliku järelevalve teostamisel ning riikliku sunni kohaldamisel on:
1) käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud raamatupidamise eraldatuse nõudest kinnipidamise kontrollimine;
2) käesolevas seaduses sätestatud tegevuslubade andmine või andmisest keeldumine, tegevuslubade kehtivuse peatamine või lõpetamine või tegevuslubade kehtetuks tunnistamine;
3) vastavalt käesoleva seaduse § 64 lõigetele 1–3 raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise kohta esitatud kaebuste menetlemine;
4) muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine.»;

27) paragrahvi 72 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) veoeeskirjade ja tegevuseeskirjade ning nende muudatuste heakskiitmise otsustamine;»;

28) paragrahvi 72 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime suurendamise kava heakskiitmise otsustamine;»;

29) paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministril, Tehnilise Järelevalve Ametil ning Konkurentsiametil on õigus teha ettekirjutusi, millega kohustatakse isikut tegema käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis nõutavat tegu või hoiduma käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis keelatud teost.»;

30) paragrahvi 73 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Majandus- ja kommunikatsiooniminister, Tehnilise Järelevalve Amet või Konkurentsiamet võib asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras määrata ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha füüsilisele isikule kuni 50 000 krooni ja juriidilisele isikule kuni 500 000 krooni, välja arvatud käesoleva seaduse § 47 lõikes 3 sätestatud juhul.»;

31) paragrahvi 74 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 74. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tehnilise Järelevalve Ameti ning Konkurentsiameti õigus teabele ning juurdepääs järelevalveobjektidele»;

32) paragrahvi 74 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raudtee-ettevõtja ja tema töötajad, muu raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi omanik või valdaja ja tema töötajad, raudtee-ettevõtjaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ja tema töötajad, samuti raudtee-ehituse või raudteeveeremi tehnohoolde või remondiga tegelev ettevõtja ja tema töötajad on kohustatud majandus- ja kommunikatsiooniministrile või tema poolt selleks volitatud ametnikule, Tehnilise Järelevalve Ametile ning Konkurentsiametile nende esimesel nõudmisel andma riikliku järelevalve ülesannete täitmiseks vajalikku tõest ja täielikku teavet.»;

33) paragrahvi 74 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «ametnikul» sõnadega «ning Konkurentsiametil»;

34) paragrahvi 75 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet ning Konkurentsiamet on kohustatud tagama neile riikliku järelevalve teostamisel teatavaks saanud äri- ja tehnikaalase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.»;

35) paragrahvi 76 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 99 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «jätmise eest» sõnadega «Konkurentsiametile ja»;

37) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva seaduse §-des 99 ja 108 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.»;

38) paragrahvi 111 lõikes 4 asendatakse tekst «§-des 99, 100 ja 108» tekstiga «§-des 99 ja 100».

§ 28. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2007, 45, 320) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Tehnilise Järelevalve Ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine»;

2) 8. peatüki 1. jao 4. jaotis tunnistatakse kehtetuks;

3) 8. peatüki 2. jagu täiendatakse jaotistega 2–7 järgmises sõnastuses:

«2. jaotis
Postiseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1161. Universaalse postiteenuse tegevusloa andmise, muutmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Universaalse postiteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 900 krooni.

(2) Universaalse postiteenuse tegevusloa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2800 krooni.

(3) Universaalse postiteenuse tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7900 krooni.

(4) Universaalse postiteenuse tüüptingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7900 krooni.

§ 1162. Postiteenuse tegevusloa andmise, muutmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Postiteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4600 krooni.

(2) Postiteenuse tegevusloa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2100 krooni.

(3) Postiteenuse tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3100 krooni.

(4) Postiteenuse tüüptingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3100 krooni.

3. jaotis
Elektrituruseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1163. Tegevusloa andmine ja muutmine

(1) Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
1) suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme käitamise lõpetamiseks – 10 000 krooni;
2) elektrienergia tootmiseks – 2500 krooni iga kehtivusaasta eest;
3) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga kuni 5 GWh – 15 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
4) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 5 GWh kuni 20 GWh – 30 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
5) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 20 GWh kuni 50 GWh – 70 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
6) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 50 GWh kuni 100 GWh – 100 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
7) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 100 GWh kuni 500 GWh – 200 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
8) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 500 GWh – 300 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
9) põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 40 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
10) riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 40 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
11) otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 20 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
12) elektrienergia müügiks – 10 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
13) elektrienergia impordiks – 50 000 krooni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–8 nimetatud teenustemahuks loetakse eelmisel kalendriaastal tarbijatele edastatud elektrienergia koguse ja võrgukadude summa. Tegevust alustav võrguettevõtja tasub riigilõivu järgmiseks kalendriaastaks kavandatava teenustemahu alusel.

(3) Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

4. jaotis
Maagaasiseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1164. Tegevusloa andmine ja muutmine

(1) Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
1) gaasi importimiseks – 10 000 krooni iga kehtivusaasta eest;
2) gaasi müügiks – 4000 krooni iga kehtivusaasta eest;
3) gaasi ülekande teenuse osutamiseks – 4000 krooni iga kehtivusaasta eest;
4) gaasi jaotamise teenuse osutamiseks – 4000 krooni iga kehtivusaasta eest.

(2) Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

5. jaotis
Kaugkütteseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1165. Kaugkütteseaduse kohaselt tegevusloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

(1) Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
1) soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 4000 krooni iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
2) soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 4000 krooni iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
3) soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 4000 krooni iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

(2) Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

6. jaotis
Raudteeseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1166. Tegevusloa taotluse läbivaatamine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
1) raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 30 000 krooni;
2) raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 30 000 krooni;
3) raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 60 000 krooni;
4) raudteeveeremi remondiks 5000 krooni;
5) raudteeveeremi tehnohooldeks 5000 krooni;
6) raudteeveeremi ehituseks 10 000 krooni.

7. jaotis
Riigilõivu tasumine

§ 1167. Tegevusloa kehtivusaasta eest tasumine

Käesoleva seaduse § 1163 lõike 1 punktides 2–12, § 1164 lõike 1 punktides 1–4 ja § 1165 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevusloa esimese kehtivusaasta eest tasutakse riigilõiv enne tegevusloa taotluse esitamist ning iga järgneva kehtivusaasta eest vähemalt 10 päeva enne vastava kehtivusaasta algust.»;

4) 8. peatüki 6. jagu tunnistatakse kehtetuks;

5) 8. peatüki 8. jagu tunnistatakse kehtetuks;

6) 8. peatüki 9. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9. jagu
Tehnilise Järelevalve Ameti toimingud»;

7) 8. peatüki 9. jagu täiendatakse jaotistega 4–6 järgmises sõnastuses:

«4. jaotis
Elektroonilise side seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1761. Dokumendi ärakirja väljastamine

Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatava dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasutakse riigilõivu 50 krooni iga dokumendi eest.

§ 1762. Sagedusloa andmine, muutmine ja kehtivusaja pikendamine

(1) Kuni kolmeks aastaks amatöörraadiojaama tööloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 36 krooni.

(2) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe simplekssideks kasutatava raadiosageduskanali kohta tasutakse riigilõivu:
1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest käesoleva seaduse lisas 3 (edaspidi lisa 3) sätestatud määras;
2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisas 3 sätestatud määra kahekordses suuruses;
3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisas 3 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisas 3 sätestatud määra viiekordses suuruses;
5) ühe raadiosideliini raadiosaatja eest lisas 3 sätestatud määras;
6) vee- või õhusõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse või liikuva maapealse raadiosaatja, sealhulgas navigatsioonisaatja eest lisas 3 sätestatud määras.

(3) Lähitoimeseadmetele üheks aastaks sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.

(4) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe dupleks- või semiduplekssideks kasutatava raadiosageduskanali kohta tasutakse riigilõivu:
1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1, 2 ja 7 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses;
2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1, 2 ja 7 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1, 2 ja 7 sätestatud määra neljakordses suuruses;
4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1, 2 ja 7 sätestatud määra seitsmekordses suuruses;
5) ühe raadiosideliini raadiosaatja eest lisa 3 punktis 5 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses.

(5) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe juurdepääsu raadiovõrgu või liikuva maaside lairiba raadiovõrgu kohta tasutakse riigilõivu:
1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses;
2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra neljakordses suuruses;
4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra seitsmekordses suuruses.

(6) Vee- või õhusõiduki raadioloa kuni kolmeks aastaks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/3 osa lisas 3 sätestatud määrast iga aasta kohta.

(7) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest 12,5 kHz või väiksema kanalisammu puhul tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 ning lisa 3 punkti 1 alusel arvutatud riigilõivumäärast.

(8) Sagedusloa, välja arvatud vee- ja õhusõiduki raadioloa ning amatöörraadiojaama tööloa, kuni 31 kalendripäevaks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/6 osa lisas 3 sätestatud määrast.

(9) Vee- või õhusõiduki raadioloa kuni 31 kalendripäevaks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/12 osa lisas 3 sätestatud määrast.

(10) Sagedusloa, välja arvatud vee- ja õhusõiduki raadioloa ning amatöörraadiojaama tööloa, 32 kalendripäevaks kuni 11 kuuks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/12 osa lisas 3 sätestatud määrast iga kuu kohta.

(11) Vee- või õhusõiduki raadioloa 32 kalendripäevaks kuni 11 kuuks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/24 osa lisas 3 sätestatud määrast iga kuu kohta.

(12) Sagedusloa omaniku soovil sagedusloal märgitud andmete või tingimuste muutmise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(13) Sagedusloa omaniku soovil sagedusloal lisas 3 nimetatud tingimuste muutmise eest tasutakse riigilõivu lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud riigilõivumäärale 1/12 osa lisas 3 sätestatud esialgse riigilõivumäära ja muudetud tingimuste esialgsest suurema riigilõivumäära erinevusest iga kuu kohta, mis on jäänud sagedusloa kehtivusaja lõppemiseni.

(14) Sagedusloa omaniku soovil sagedusloal maakondade arvu suurendamise eest tasutakse riigilõivu lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud riigilõivumäärale 1/12 osa käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud esialgse ja suurendatud maakondade arvu riigilõivumäärade erinevusest iga kuu kohta, mis on jäänud sagedusloa kehtivusaja lõppemiseni.

(15) Numeratsiooniplaanis elektroonilise side otstarbeks määratud numbriloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu lisas 3 toodud määras.

§ 1763. Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse andmine

Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate – HAREC) andmise eest tasutakse riigilõivu 100 krooni.

5. jaotis
Digitaalallkirja seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1764. Sertifitseerimise riikliku registri toimingud

(1) Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja registreerimise eest sertifitseerimise riiklikus registris tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja andmete muutmise eest sertifitseerimise riiklikus registris tasutakse riigilõivu 100 krooni.

6. jaotis
Raudteeseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1765. Riikliku raudteeliiklusregistri kanded

(1) Raudtee registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
1) avalikuks kasutamiseks määratud raudtee iga tee registrisse kandmise eest 300 krooni;
2) muu raudtee registrisse kandmise eest 200 krooni.

(2) Raudteeveeremi registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
1) veduri puhul 1200 krooni;
2) vaguni puhul 650 krooni;
3) muu raudteeveeremi puhul 300 krooni.

(3) Raudtee ja raudteeveeremi registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

§ 1766. Registreerimistunnistuse ja registreerimismärgi väljastamine

(1) Raudtee registrisse kandmisel raudteele registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 150 krooni.

(2) Raudteeveeremi registrisse kandmisel raudteeveeremile registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 400 krooni.

§ 1767. Vedurijuhiloa andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine ning duplikaadi väljastamine

(1) Vedurijuhiloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 krooni.

(2) Vedurijuhiloa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(3) Vedurijuhiloa duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 150 krooni.

§ 1768. Ohutustunnistuse väljastamine, muutmine ja kehtivusaja pikendamine

(1) Ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtudes tunnistuse liigist:
1) avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 30 000 krooni;
2) raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 10 000 krooni;
3) raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 10 000 krooni.

(2) Tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtudes tunnistuse liigist:
1) avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 30 000 krooni;
2) raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 10 000 krooni;
3) raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 10 000 krooni.

(3) Ohutustunnistuste muutmise või kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 5000 krooni.»;

8) 8. peatüki 10. jagu tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Ringhäälinguseaduse muutmine

Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 2007, 10, 46) asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 30. Seadmete energiatõhususe seaduse muutmine

Seadmete energiatõhususe seaduses (RT I 2003, 78, 525; 2006, 43, 326) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2, §-s 12 ning § 21 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 12 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvi 15 lõigetes 1, 2 ja 4 ning § 16 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 31. Surveseadme ohutuse seaduse muutmine

Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 38 asendatakse tekst «(edaspidi inspektsioon)» tekstiga «(edaspidi amet)»;

3) paragrahvides 39–43 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet» vastavas käändes.

§ 32. Teeseaduse muutmine

Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 2007, 45, 319) § 409 lõikes 3 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 33. Toote ja teenuse ohutuse seaduse muutmine

Toote ja teenuse ohutuse seaduse (RT I 2004, 25, 167; 2005, 61, 474) § 21 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 34. Veeseaduse muutmine

Veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 2007, 1, 1) § 123 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

§ 35. Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduse (RT I 2003, 21, 127; 2006, 43, 325) §-des 20 ja 21 ning § 35 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «Energiaturu Inspektsioon» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 36. Väärismetalltoodete seaduse muutmine

Väärismetalltoodete seaduse (RT I 2003, 15, 85; 2003, 88, 591) § 42 lõikes 1 ja § 54 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 37. Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2007, 45, 320) § 52 lõikes 11 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

§ 38. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json