Teksti suurus:

Haridusministri 26. augusti 2002. aasta määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmne

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 99, 1654

Haridusministri 26. augusti 2002. aasta määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmne

Vastu võetud 07.12.2007 nr 76

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruse nr 381 «Õpetajate koolituse raamnõuded» § 9 lõikega 3.

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 2007, 73, 1257) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad ««Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2» sõnadega ««Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1»;

2) paragrahv 37 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Paragrahvides 5, 51, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32 ja 33 ning paragrahvide 19 ja 30 punktides 1 nimetatud pedagoogide puhul loetakse alates 1. juunist 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks magistrikraad.».

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Sirje JÕGISTE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json