Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 “Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 98, 1636

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 “Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 10.12.2007 nr 94

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 391 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruses nr 11 «Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm» (RTL 2006, 14, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «registreerimise tunnistus» sõnaga «registreerimistunnistus»;

2) paragrahvi 2 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Jett tuleb peatada järelevalveametnike nõudmisel dokumentide ja jeti kontrolliks. Kui seejuures nõutakse jetilt manöövrit, mis on ohtlik, võib jetijuht jätta korralduse täitmata, teatades sellest korralduse andnud järelevalveametnikule ning leppides kokku kontrollimist võimaldava koha suhtes.»;

3) paragrahvi 2 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhtida jetti narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olles või juhtimist segava haiguse korral. Alkoholisisaldus jetijuhi veres ei või ületada 0,2 promilli;»;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 4 jäetakse välja sõnad «üldkasutatavatel veeteedel»;

6) paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sadamas peab jetijuht täitma sadama eeskirja nõudeid.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json