Teksti suurus:

Kaitseministri 22. juuni 2005. a määruse nr 12 “Kaitseressursside Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 98, 1635

Kaitseministri 22. juuni 2005. a määruse nr 12 “Kaitseressursside Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.12.2007 nr 32

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 60 lõikega 2.

§ 1. Kaitseministri 22. juuni 2005. a määrust nr 12 «Kaitseressursside Ameti põhimäärus» (RTL 2005, 78, 1087; 2006, 54, 981) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 pealkiri ja tekst sõnastatakse järgnevalt:

« § 6. Ameti tegevusvaldkond

Amet korraldab kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike ja mobilisatsiooniks vajalike materiaalsete ressursside ning vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamist, kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumist, kaitseväekohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse hindamist ameti arstlike komisjonide kaudu ning kutsealuste kutsesobivuse määramist, korraldab kaitseväe personali värbamist tuginedes Kaitseministeeriumi poolt välja töötatud personalipoliitikale ja lähtudes kaitseväe vajadustest ning koostööst kaitseväega, korraldab tegevteenistuse lepingute sõlmimisele eelnevaid toiminguid, samuti teostab muid seadusest tulenevaid mobilisatsiooniülesandeid ning sundkoormiste koondkavast tulenevaid ülesandeid.»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

« 181) vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet värbamis- ja tööprotsessi kohta;»;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) värbamiskeskus.»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 171 järgmises sõnastuses:

« § 171. Värbamiskeskus

Värbamiskeskuse põhiülesanded on:
1) kaitseväkke personali värbamine koostöös kaitseväega;
2) kaitseväe värbamisinfo vahendamine avalikkusele ja sihtgruppidele;
3) värbamisalaste ürituste korraldamine;
4) värbamisportaali haldamine;
5) tegevteenistuse lepingute sõlmimisele eelnevate toimingute läbiviimine kaitseväkke teenistusse kandideerijatele;
6) kontaktide vahendamine vakantsetest teenistuskohtadest ja kandidaatidest;
7) värbamise tulemusena teenistusse võetud, samuti teenistusest lahkunute rahulolu-uuringute läbiviimine.»;

5) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) koordineerib, suunab ja kontrollib mobilisatsiooniressursside osakonna, tugistruktuuride osakonna, arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakonna, õigusosakonna, personaliosakonna, värbamiskeskuse ja peadirektori asetäitja tööd;».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Lauri ALMANN

/otsingu_soovitused.json