Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2012
Avaldamismärge:

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded1

02.11.2011 16:10
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas „elektroonikaseadmete“. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 4.

Vastu võetud 09.02.2005 nr 9
RTL 2005, 20, 245
jõustumine 20.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2006RTL 2006, 13, 20906.02.2006
04.12.2007RTL 2007, 95, 157417.12.2007

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse „Jäätmeseaduse“ § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ § 1 lõikes 1 sätestatud kategooriatesse, jäätmete (edaspidi  elektroonikaromud) käitlemisele esitatavad nõuded.
[RTL 2007, 95, 1574 - jõust. 17.12.2007]

  (2) Määrust ei kohaldata spetsiaalselt riigi julgeoleku ja kaitsevõime tagamiseks valmistatud elektri- ja elektroonikaseadmetele.

§ 2.  Elektroonikaromude käitlus

  (1) Elektroonikaromudest tuleb eraldada ja liigiti koguda vähemalt järgmised ained, valmistised ja osad:
  1) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja  PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid;
  2) elavhõbedat sisaldavad komponendid, näiteks lülitid või taustavalgustid;
  3) patareid ja akud;
  4) mobiiltelefonide trükkplaadid ja muude seadmete trükkplaadid juhul, kui trükkplaadi pindala on suurem kui 10 cm2;
  5) toonerikassetid ning vedelad, pastataolised ja värvitoonerid;
  6) põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldav plast;
  7) asbest ja asbesti sisaldavad komponendid;
  8) elektronkiiretorud;
  9) klorofluorosüsinikud (CFC), klorofluorosüsivesinikud (HCFC) või fluorosüsivesinikud (HFC), süsivesinikud (HC);
  10) gaaslahenduslambid;
  11) üle 100 cm2 projektsioonipinnaga vedelkristallkuvarid (vajaduse korral koos metallraamiga) ja kõik kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp;
  12) välised elektrijuhtmed;
  13) tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad komponendid;
  14) radioaktiivseid aineid sisaldavad komponendid, välja arvatud komponendid, mis jäävad allapoole künniseid, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2003. a määrusega nr 163 «Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukleiidide väljaarvamistasemed» (RT I 2004, 39, 265);
  15) ohtlikke aineid sisaldavad elektrolüütkondensaatorid, mille kõrgus on suurem kui 25 mm ja läbimõõt suurem kui 25 mm või mis on proportsionaalselt sama mahutavusega.

  (2) Elektroonikaromude liigiti kogutud osade käitlemisel tuleb:
  1) eemaldada elektronkiiretorudelt fluorestseeriv kate;
  2) eraldada ja koguda seadmetest osooni kahandavad gaasid või gaasid, mille globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on üle 15 (näiteks isolatsioonivahus ja külmutusringis kasutatavad gaasid), ning töödelda need Euroopa Parlamendi ja nõukogu osoonikihti kahandavate ainete määruse 2037/2000/EÜ (Euroopa Ühenduse Teataja L 244, 29.09.2000, lk 1–24; L 244, 29.09.2000, lk 26) artikli 16 kohaselt;
  3) eraldada gaaslahenduslampidest elavhõbe;
  4) eemaldada kõik vedelikud .
[RTL 2007, 95, 1574 - jõust. 17.12.2007]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustusi tuleb täita selliselt, et tervikseadmete või nende osade korduskasutamine ja ringlussevõtt ei oleks takistatud.

§ 3.  Elektroonikaromude kogumis- ja käitluskohtadele esitatavad nõuded

  (1) Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema:
  1) kaetud ilmastikukindla kattega;
  2) vedelikukindla pinnakattega;
  3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja õlipüüduritega.
[RTL 2006, 13, 209 - jõust. 06.02.2006]

  (2) Elektroonikaromude käitlemiskohtades peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele:
  1) kaal;
  2) ladustamiskoht(ad) lahtimonteeritud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
  3) mahutid patareide ja akude, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ja muude ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks;
  4) seadmed reovee puhastamiseks.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 037, 13.02.2003). Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/108/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 345, 31.12.2003, lk 106).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json