Teksti suurus:

Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 69, 423

Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2007. a otsusega nr 217

I. Põllumajandusloomade aretuse seaduses (RT I 2002, 96, 566; 2005, 61, 477) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tõug käesoleva seaduse tähenduses on ühte liiki kuuluvate loomade populatsioon:
1) kellel on ühtne põlvnemine;
2) kellel on sarnane välimik, mis pärandub järglastele;
3) kellel on sarnased majanduslikult kasulikud omadused;
4) kelle arvukus võimaldab teha aretustööd ja säilitada tõugu;
5) kes on kohastunud sellele tõule sobiva geograafilise piirkonna kliima- ja loomapidamistingimustega;
6) kes eristub oluliselt sugulastõugudest geneetilise distantsi alusel;
7) kelle tõutüüp ja muud iseloomulikud tunnused ei ole vähemalt viimase kolme põlvkonna jooksul oluliselt muutunud.»

§ 2. Paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Ohustatud tõugude loetellu kantav põllumajanduslooma tõug on ajalooliselt Eesti päritolu.

(4) Ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses võib kasutada üksnes sama tõugu põllumajanduslooma spermat, munarakku ja embrüot (edaspidi aretusmaterjal).

(5) Ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses võib aretusprogrammis ettenähtud teist tõugu põllumajanduslooma aretusmaterjali kasutada üksnes ühekordsel ristamisel sugulusaretuse vältimiseks.»

§ 3. Paragrahvi 4:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tõupuhas aretusloom on tõuraamatu põhiossa kantud põllumajandusloom.»;

2) lõiget 3 täiendatakse sõnadega «või tõuraamatu lisasse»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aretuslooma mõiste loomaliikide kaupa on määratletud nõukogu direktiivides 77/504/EMÜ tõupuhaste aretusveiste kohta (EÜT L 206, 12.08.1977, lk 8–10), 88/661/EMÜ aretussigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36–38), 89/361/EMÜ tõupuhaste aretuslammaste ja -kitsede kohta (EÜT L 153, 06.06.1989, lk 30–31), 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 55–59) ja 91/174/EMÜ, milles sätestatakse põlvnemis- ja zootehnilised nõuded tõupuhaste loomade turustamiseks ja millega muudetakse direktiive 77/504/EMÜ ja 90/425/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38).»

§ 4. Paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) aretuslooma aretusmaterjali varumine, säilitamine, töötlemine ja turustamine (edaspidi käitlemine).»

§ 5. Paragrahvi 6:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tõuraamat käesoleva seaduse tähenduses on andmekogu, kuhu kantakse asjaomase tõu aretusprogrammis ettenähtud aretuslooma põlvnemise andmed, aretuslooma aretaja ja omaniku andmed (edaspidi päritolu) ning aretuslooma jõudluse ja geneetilise väärtuse andmed koos tema eellaste nimetamisega.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aretusregister on nõukogu direktiivi 88/661/EMÜ artikli 1 lõike d tähenduses andmekogu, kuhu kantakse asjaomase tõu aretusprogrammis ettenähtud ristandaretussea põlvnemise, päritolu, jõudluse ja geneetilise väärtuse andmed.»;

3) lõige 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 9:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «aretusloomi» sõnadega «tõuraamatusse või aretusregistrisse kandmiseks sobivaid loomi»;

2) lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «selguvad» sõnadega «tõu omadused,»;

3) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Ohustatud tõu puhul esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule:
1) tõu nimi, millesse kuuluvat põllumajanduslooma on lubatud kasutada ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses, ja selle tõu kasutamise põhjendus;
2) ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses kasutatavate loomade arv ja tähtaeg, mille jooksul on lubatud teist tõugu põllumajanduslooma aretusmaterjali kasutamine.»;

4) täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

« (42) Tunnustamist taotlev aretusühing, kes tahab hakata pidama tõuraamatut uue tõu kohta, esitab taotluse, käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud dokumendid ning järgmised vähemalt kolme järjestikuse põlvkonna jooksul asjaomase tõu kohta tehtud uuringute andmed:
1) andmed loomade välimiku, kehaehitustüübi, kehamassi ja -kuju ning muude iseloomulike tunnuste kohta;
2) andmed populatsiooni suuruse kohta;
3) andmed jõudlusomaduste analüüsi kohta;
4) andmed Eesti kliima- ja loomapidamistingimustega kohastumuse analüüsi kohta;
5) tõu geneetiline kirjeldus vähemalt 30 omavahel lähisuguluses mitteoleva looma põhjal.»;

5) lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või aretusregistrit» ja «või -aretusregistrit»;

6) lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ärakirja ohustatud tõu säilitusprogrammist.»;

7) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Ohustatud tõu säilitusprogramm on ohustatud tõu kohta koostatud dokument, milles esitatakse tõu omadused ja säilitamise eesmärk ning tegevused, mis tagavad ohustatud tõu säilimise. Säilitusprogrammi osadeks on:
1) loomade välimiku, jõudlusomaduste ja muude iseloomulike tunnuste kirjeldus;
2) andmed loomade populatsiooni suuruse kohta ning populatsiooni paiknemise ja struktuuri kirjeldus;
3) tõu säilitamise meetodite kirjeldus;
4) tõu propageerimise kord;
5) ohustatud tõu tõuraamatu olemasolu korral seda pidava aretusühingu ja loomapidajate ning ohustatud tõu säilitaja koostöö kirjeldus.»

§ 7. Paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, mis kehtib viis aastat».

§ 8. Paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvis 16 asendatakse sõna «Põllumajandusloom» sõnaga «Ristandaretussiga».

§ 10. Paragrahvi 24 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või aretusregistrisse».

§ 11. Paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Aretusühing, jõudluskontrolli läbiviija ja ohustatud tõu säilitaja esitavad järelevalveasutusele aruande eelmise aasta aretustegevuse kohta iga aasta 30. juuniks.»

§ 12. Paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 441 järgmises sõnastuses:

« § 441. Enne 2008. aasta 1. jaanuari tehtud tunnustamise otsus

Enne 2008. aasta 1. jaanuari tehtud tähtajaline otsus aretusühingu, jõudluskontrolli läbiviija või ohustatud tõu säilitaja tunnustamise kohta loetakse tähtajatuks tunnustamise otsuseks.»

§ 14. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 77/504/EMÜ tõupuhaste aretusveiste kohta (EÜT L 206, 12.08.1977, lk 8–10), muudetud direktiividega 79/268/EMÜ (EÜT L 62, 13.03.1979, lk 5), 85/586/EMÜ (EÜT L 372, 31.12.1985, lk 44–45), 91/174/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38), 94/28/EÜ (EÜT L 178, 12.07.1994, lk 66–68) ning nõukogu määrustega 3768/85/EMÜ (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8–16) ja 807/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 36–62);

nõukogu direktiiv 88/661/EMÜ aretussigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36–38), muudetud nõukogu määrusega 806/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);

nõukogu direktiiv 89/361/EMÜ tõupuhaste aretuslammaste ja -kitsede kohta (EÜT L 153, 06.06.1989, lk 30–31);

nõukogu direktiiv 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 55–59);

nõukogu direktiiv 91/174/EMÜ, milles sätestatakse põlvnemis- ja zootehnilised nõuded tõupuhaste loomade turustamiseks ja millega muudetakse direktiive 77/504/EMÜ ja 90/425/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38);

nõukogu direktiiv 87/328/EMÜ tõupuhaste aretusveiste tõuaretuses vastuvõetavaks tunnistamise kohta (EÜT L 167, 26.06.1987, lk 54–55), muudetud direktiiviga 2005/24/EÜ (ELT L 78, 24.03.2005, lk 43–44);

nõukogu direktiiv 90/118/EMÜ puhtatõuliste tõusigade tõuaretuseks heakskiitmise kohta (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 34–35);

nõukogu direktiiv 90/119/EMÜ tõuaretuses kasutatavate ristandsigade kohta (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 36);

nõukogu direktiiv 90/428/EMÜ võistlushobuslastega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 60–61).»

II. Seaduse jõustumine

§ 15. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 6 punkt 3, mis jõustub 2008. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json