Teksti suurus:

Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 96, 1615

Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 12.12.2007 nr 81

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 81 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk
TÖÖPOLIITIKA INFOSÜSTEEMI ASUTAMINE

§ 1. Andmekogu asutamine ja selle nimetus

Asutada Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi (edaspidi Sotsiaalministeerium) andmekogu ametliku nimetusega «Tööpoliitika infosüsteem» (edaspidi Andmekogu).

§ 2. Andmekogu pidamise eesmärk

Andmekogu pidamise eesmärk on tagada Sotsiaalministeeriumile tulemusliku ja tõhusa tööpoliitika väljatöötamiseks vajalikud andmed töövaldkonna probleemide analüüsimise, teadmistepõhiste tööpoliitika otsuste tegemise, Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste ja teiste tööpoliitikat rakendavate asutuste poolt rakendatavate poliitikameetmete seire ja tööpoliitika tulemuslikkuse hindamise kaudu.

§ 3. Andmekogu vastutav töötleja

Andmekogu vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

§ 4. Andmekogu turvaklass

Andmekogu turvaklass on K1T1S2.

2. peatükk
TÖÖPOLIITIKA INFOSÜSTEEMI PÕHIMÄÄRUS

§ 5. Andmekogu ülesehitus

Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Andmekogu pidamisel kasutatakse andmetöötlust arvutustehnika vahendusel ja andmed säilitatakse digitaalkujul.

§ 6. Andmekogusse kantavad andmed

(1) Tööturuamet esitab Andmekogusse järgmised andmed:
1) füüsilise isiku (töötu, tööotsija, projektidest või programmidest teenuseid saava isiku või Eestis töötamiseks nõusolekut taotleva välismaalase) kohta kogutavad andmed;
2) tööandja ja tööturuteenuse osutaja kohta kogutavad andmed;
3) töötu, tööotsija või projektidest või programmidest teenuseid saava isikuna arvel olemisega seotud andmed;
4) töötule tööturutoetuste maksmisega seotud andmed;
5) töötule, tööotsijale, projektidest või programmidest teenuseid saavale isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuste andmed;
6) Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalastega seotud andmed.

(2) Sotsiaalkindlustusamet esitab Andmekogusse järgmised andmed:
1) füüsilise isiku kohta kogutavad andmed;
2) puude või töövõimetusega seotud andmed;
3) tervisekahju hüvitise ja puudega laste ja puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed;
4) sotsiaalmaksu maksmisega seotud andmed;
5) vanemahüvitisega seotud andmed.

(3) Eesti Töötukassa esitab Andmekogusse järgmised andmed:
1) füüsilise isiku (töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatute ja hüvitise saajate) kohta kogutavad andmed;
2) juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed;
3) töötuskindlustushüvitisega seotud andmed;
4) töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitisega seotud andmed;
5) tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitisega seotud andmed.

(4) Tööinspektsioon esitab Andmekogusse järgmised andmed:
1) juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed;
2) füüsilise isiku kohta kogutavad andmed;
3) tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste andmed;
4) ettevõtte kontrollimisega seotud andmed;
5) andmed taotletud nõusolekute, kooskõlastuste ja teabe registreerimise kohta;
6) töövaidluste andmed.

(5) Lõigetes 1–4 esitatud andmete täpne loetelu on ära toodud määruse lisas.

§ 7. Andmete esitamise kord

(1) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud andmete esitajad esitavad andmeid üks kord kuus eelmise kalendrikuu kohta.

(2) Andmekogule esitatakse andmed, kaasa arvatud isikukood ja registrikood, infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu.

(3) Isikut otseselt tuvastada võimaldavad andmed esitatakse Andmekogule kodeerimiseks. Isikut otseselt tuvastada võimaldavad andmed kodeeritakse enne täiendavat töötlemist Andmekogus. Kodeerimine muudab isikukoodi või registrikoodi unikaalseks asenduskoodiks ning edastab asenduskoodi Andmekogule. Andmekogule esitatakse isikut otseselt tuvastada võimaldavatest andmetest üksnes isikukood ja registrikood.

(4) Kodeerimise tehniline lahendus, sh sellega kaasnevad turvameetmed, kooskõlastatakse andmekaitse järelevalveasutusega.

§ 8. Arvestuse pidamine

Vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse kohta (sh andmete esitajatega) ning Andmekogus andmete muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.

§ 9. Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Juhul kui andmete esitaja on teadlik esitatud või esitatavate andmete puudustest õigsuses ja täielikkuses teavitatakse sellest Sotsiaalministeeriumi viivitamatult.

(2) Andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest Andmekogule esitatud andmetele vastutab vastutav töötleja.

§ 10. Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

(1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seadusega» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Sotsiaalministeeriumi ametnikel on juurdepääs Andmekogus sisalduvatele andmetele vastavalt tööülesannetest tulenevale vajadusele. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

(3) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud andmete esitajatele tagatakse tasuta ligipääs kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 nende poolt esitatud andmetele. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja paroolipõhist identifitseerimist ja autoriseerimist.

(4) Vastutav töötleja väljastab Andmekogust andmeid kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 agregeeritud kujul vastavalt teostatud päringutele.

(5) Andmekogust väljastatakse andmeid teaduse ja sotsiaaluuringute tegemise eesmärgil vastutava töötleja nõusolekul ning kujul, mis ei võimalda andmesubjekti otsest ega kaudset tuvastamist.

(6) Lõikes 5 sätestatud juhtudel sõlmitakse andmete saaja ja vastutava töötleja vahel andmete väljastamise kohta lepingud, milles sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja väljastamise kord ning muud olulised tingimused. Andmekogu Vastutav töötleja peab sellekohast arvestust.

(7) Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitse nõuete täitmine.

(8) Andmekogusse kantud andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele tagab Vastutav töötleja avalikkusele juurdepääsu veebilehe kaudu.

§ 11. Järelevalve andmekogu pidamise üle

Järelevalvet Andmekogu pidamise üle teostavad Andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus, mõlemad vastavalt oma pädevusele.

§ 12. Andmekogu likvideerimine

(1) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(2) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 13. Andmekogu rahastamine

Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

§ 14. Rakendussäte

Kuni 31. maini 2008 esitatakse Andmekogule isikukood ja registrikood, infosüsteemide andmevahetuskihti (X-tee) kasutamata.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus»
lisa

Andmete loetelu

1. Tööturuameti poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

1.1. Füüsilise isiku (töötu, tööotsija, projektidest või programmidest teenuseid saava isiku või Eestis töötamiseks nõusolekut taotleva välismaalase) kohta kogutavad andmed
Isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)
Füüsilise isiku seisund
Sugu
Elukoht – riik
Elukoht – maakond
Sünnikuu ja -aasta
Kodakondsus
Elamisloa liik

1.2. Tööandja ja tööturuteenus osutaja kohta kogutavad andmed
Registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)
Tööandja või teenuse osutaja liik
Tööandja või teenuse osutaja tegevusalad

1.3. Töötu, tööotsija või projektidest või programmidest teenuseid saava isikuna arvel olemisega seotud andmed
Töötuna või tööotsijana arvele võtmise kuupäev
Tööturuameti piirkondlik osakond, kus töötu või tööotsija end arvele on võtnud
Töötuna või tööotsijana arveloleku lõpetamise või lõppemise kuupäev
Töötuna või tööotsijana arveloleku lõpetamise või lõppemise põhjus
Arvele võetud isiku kõrgeim omandatud haridustase
Arvele võetud isiku õppeasutustes omandatud erialad
Õppeasutuses õppimise lõpetamise aasta
Arvele võetud isiku muud omandatud oskused
Arvele võetud isiku oskuse omandamise aeg (aasta)
Arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – tööandja tegevusala järgi
Arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – ameti järgi
Arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – tööandja juures töötamise kestus
Arvele võetud isiku ettevõtjana tegutsemise kogemus
Arvele võetud isiku ettevõtjana tegutsemise kogemuse kestus
Arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – riik
Arvele võetud isiku põhiline suhtlemiskeel
Arvele võetud isiku eesti keele oskuse tase, kui eesti keel ei ole põhiline suhtlemiskeel
Arvele võetud isiku võõrkeelte oskus
Arvele võetud isiku võõrkeelte oskuse tase
Arvele võetud isiku tervislik seisund
Arvele võetud isiku töövõime kaotuse protsent
Arvele võetud isiku puude aste
Rehabilitatsiooniplaani olemasolu arvele võetud isikul
Arvele võetud isiku muud tervisest tulenevad vastunäidustused
Arvele võetud isiku töösoovid
Arvele võetud isiku töö leidmist soodustavad lisatingimused
Arvele võetud isiku riskirühma kuulumine

1.4. Töötule tööturutoetuste maksmisega seotud andmed
Töö- või teenistussuhte lõppemise kuupäev
Töö- või teenistussuhte lõppemise põhjus
Töötamise alguse ja lõpu kuupäev
Avalikus teenistuses töötamise alguse ja lõpu kuupäev
Ettevõtjana tegutsemise alustamise ja lõpu kuupäev
Ühe vanema või eestkostjana kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse kasvatamise alguse ja lõpu kuupäev
Alla 8-aastase lapse või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni kasvatamise alguse ja lõpu kuupäev
Haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise alguse ja lõpu kuupäev
Haiglaravil viibimise alguse ja lõpu kuupäev
Puude või püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu mittetöötamise vahemiku alguse ja lõpu kuupäev
Õppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega õppes õppimise alguse ja lõpu kuupäev
Kaitseväes või asendusteenistuses teenimise alguse ja lõpu kuupäev
Vahi all või vanglas viibimise alguse ja lõpu kuupäev
Diplomaadi abikaasale ettenähtud tasu saamise ajavahemik
Töötutoetuse saamise õiguse alguskuupäev
Töötutoetuse saamise lõpu kuupäev
Töötutoetuse maksmise peatamise kuupäevad
Töötutoetuse pikendamise kuupäevad
Stipendiumi saamise alguskuupäev
Stipendiumi saamise lõpu kuupäev
Väljamakstud stipendiumi suurus kuus
Stipendiumi suurus kokku kogu stipendiumi saamise perioodi jooksul isiku kohta
Sõidu- ja majutustoetuse saamine
Sõidu- ja majutustoetuse saamise alguskuupäev
Sõidu- ja majutustoetuse saamise lõpu kuupäev
Väljamakstud sõidu- ja majutustoetuse summa

1.5. Töötule, tööotsijale, projektidest või programmidest teenuseid saavale isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuste andmed
1.5.1. Töövahendusega seotud andmed
Vaba töökoha nimetus vastavalt ISCO klassifikaatorile
Vaba töökoha tüüp
Vaba töökoha asukoht – maakond
Vabal töökohal makstav palk
Vaba töökoha vastuvõtnud osakond
Vaba töökoha alguskuupäev
Vaba töökoha sulgemise kuupäev
Vaba töökoha sulgemise põhjused
Vabale töökohale suunamine
Vabale töökohale töölerakendumine
1.5.2. Tööturukoolitusega seotud andmed
Tööturukoolituse taotleja õppesoovid
Tööturukoolitusele suunamise/mittesuunamise otsuse tegemise kuupäev
Tööturukoolitusele mittesuunamise põhjus
Tööturukoolituse alustamise kuupäev
Tööturukoolituse lõpetamise või katkestamise kuupäev
Tööturukoolitusel osalemise kestus päevades
Tööturukoolitusel osalemise kestus tundides
Tööturukoolituse lõpetamise või katkestamise põhjus
Tööturukoolituse nimetus
Tööturukoolituse liik
Tööturukoolituse eriala
Tööturukoolituse läbiviimise koht – maakond
Tööturukoolituse õppekeel
Ühe õppetunni hind
Ühe õppekoha hind
Tööturukoolituse kestus
1.5.3. Karjäärinõustamisega seotud andmed
Karjäärinõustamise teenuse kuupäevad
Karjäärinõustamise teenuse põhjus
Karjäärinõustamise teenuse soovitus
Karjäärinõustamise tegevused
Karjäärinõustamise tegevuse kuupäev
Karjäärinõustamise tegevuse põhjus
Karjäärinõustamise tegevuse soovitus
Kutsesobivustesti nimetus, mis töötule tehtud on
1.5.4. Palgatoetusega seotud andmed
Tööandjaga lepingu sõlmimise kuupäev
Tööandjaga sõlmitud lepingu lõpu kuupäev
Tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise/pikendamise kuupäevad
Tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus
Palgatoetuse abil täidetava vaba töökoha nimetus vastavalt ISCO klassifikaatorile
Vaba töökoha asukoht – riik
Vaba töökoha asukoht – maakond
Vabal töökohal makstav palk
Palgatoetuse suurus
Palgatoetuse maksmise alguse kuupäev
Palgatoetuse maksmise lõppemise kuupäev
Palgatoetusega töölerakendatud töötu töötamise aeg tundides
Palgatoetusega tööle rakendatud töötu brutopalk
Palgatoetusega töölerakendatud töötu lepingu peatamise kuupäevad
1.5.5. Ettevõtluse alustamise toetusega seotud andmed
Ettevõtluse alustamise toetuse taotleja tegevusala
Avalduse ja äriplaani esitamise kuupäev
Ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise kuupäev
Otsus ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise kohta
Ettevõtluse alustamise toetuse andmisest keeldumise korral keeldumise põhjus
Ettevõtluse alustamise toetuse teenuse lõpukuupäev
Ettevõtluse alustamise toetuse ülekandekuupäev
Ettevõtluse alustamise toetuse andmise lepingu sõlmimise kuupäev
Ettevõtluse alustamise toetuse suurus
Ettevõtluse alustamise toetuse andmise tulemusel töölerakendatavate töötajate arv
Ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise kuupäev
Ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise põhjus
Ettevõtluse alustamise toetuse lepingu katkestamise kuupäev
1.5.6. Avaliku tööga seotud andmed
Avalikule tööle suunamise kuupäev
Avalikul tööl osalemise alguskuupäev
Avalikul tööl osalemise lõpukuupäev
Avaliku töö kestus tundides
1.5.7. Tööharjutusega seotud andmed
Tööharjutuse läbiviimise koht – maakond
Tööharjutusele suunamise kuupäev
Tööharjutuse lõpetamise/katkestamise kuupäev
Tööharjutuse katkestamise põhjus
Tööharjutuse kestus tundides
Tööharjutuse kestus päevades
Tööharjutuse korraldajaga lepingu sõlmimise kuupäev
Tööharjutuse korraldajaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg
1.5.8. Tööpraktikaga seotud andmed
Tööpraktika töökoha nimetus vastavalt ISCO klassifikaatorile
Tööpraktika töökoha asukoht – riik
Tööpraktika töökoha – maakond
Tööandjaga/ettevõttega lepingu sõlmimise kuupäev
Tööandjaga/ettevõttega sõlmitud lepingu kehtivusaeg
Juhendajatasu suurus
Juhendajatasude maksmise alguse kuupäev
Juhendajatasude maksmise lõppemise kuupäev
Praktika taotleja praktikasoovid
Praktikale suunamise kuupäev
Praktika lõpetamise/katkestamise kuupäev
Praktika katkestamise põhjus
Praktika kestus tundides
Praktika kestus päevades
1.5.9. Puudega töötutele suunatud teenuste osutamisega seotud andmed
1.5.9.1. Puudega töötule tööruumide ja töövahendite kohandamisega seotud andmed
Puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev
Tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg
Tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus
Kohanduse tegemise eest väljamakstav summa
Kohandatud töökoha ISCO
1.5.9.2. Puudega töötule töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutamiseks andmisega seotud andmed
Abivahendi kasutusse andmise alguskuupäev
Abivahendi tagastamise kuupäev
Tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg
1.5.9.3. Puudega töötu tööintervjuul abistamisega seotud andmed
Teenuse osutamise kuupäev
Abistajaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg
Abistaja liik
1.5.9.4. Puudega töötule tugiisikuga töötamise teenuse osutamisega seotud andmed
Puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev
Tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg
Tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus
Tugiisiku töökoha ISCO
Tugiisiku töötundide arv
Tugiisikule makstud tasu
Tugiisikule tasu maksmise alguskuupäev
Tugiisikule tasu maksmise lõppemise kuupäev

1.6. Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalastega seotud andmed
Välismaalase haridustase
Välismaalase omandatud eriala või kutse
Töötamiskoht – maakond
Ametikoht
Nõusoleku taotlemise kuupäev
Nõusoleku andmise kuupäev
Nõusoleku andmise/mitteandmise otsus
Nõusoleku andmise/mitteandmise kuupäev
Nõusoleku andmise/mitteandmise põhjus

2. Sotsiaalkindlustusameti poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

2.1. Füüsilise isiku kohta kogutavad andmed
Isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)
Sünnikuu ja -aasta
Sugu
Elukoht – Riik
Elukoht – Maakond
Elukoht – linn/maa
Elukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Muu Eesti
Elukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel
Kodakondsus

2.2. Puude või töövõimetusega seotud andmed
Puudetõendid
Püsiva töövõime kaotuse määr
Püsiva töövõime kaotuse määramise alguskuupäev
Püsiva töövõime kaotuse määramise lõpukuupäev
Püsiva töövõime kaotuse põhjus
Puude raskusastme määramise kuupäev
Puude raskusastme kehtivuse lõpukuupäev

2.3. Tervisekahju hüvitise ja puudega laste ja puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed
Igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise saamise õiguse tekkimise kuupäev
Igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise suurus
Igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise arvestamise lõpukuupäev
Hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev sügava puudega lapse kasvatamise eest
Sügava puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus
Sügava puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpetamise kuupäev
Hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev raske puudega lapse kasvatamise eest
Raske puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus
Raske puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpetamise kuupäev
Hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev keskmise puudega lapse kasvatamise eest
Keskmise puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus
Keskmise puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpetamise kuupäev
Hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpetamise kuupäev (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Hooldajatoetus e saamise õiguse tekkimise kuupäev raske puudega täiskasvanu hooldamise eest (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Raske puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Raske puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpetamise kuupäev (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Säilitatud hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev keskmise puudega täiskasvanu hooldajale (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Keskmise puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)
Keskmise puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpetamise kuupäev (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)

2.4. Sotsiaalmaksu maksmisega seotud andmed
Isikuga seotud sotsiaalmaksu summa kalendrikuus
Sotsiaalmaksu liik

2.5. Vanemahüvitisega seotud andmed
Vanemahüvitise saamise alguskuupäev
Vanemahüvitise saamise lõpu kuupäev
Vanemahüvitise jaoks isikustatud sotsiaalmaksu suurus
Isikule kuus väljamakstava Vanemahüvitise suurus
Vanemahüvitise saamisega seotud lapse sünnikuu ja -aasta
Vanemahüvitise saajale makstavad muud lapsega seotud toetused

3. Eesti Töötukassa poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

3.1. Füüsilise isiku (töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatute ja hüvitise saajate) kohta kogutavad andmed
Isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)

3.2. Juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed
Registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)

3.3. Töötuskindlustushüvitisega seotud andmed
Töötuskindlustushüvitise avalduse esitamise kuupäev
Töötuskindlustusstaaž kuudes vajaduse tekkimise seisuga
Hüvitise arvestamise alguse ja lõpu kuupäev
Hüvitise maksmise lõpetamise kuupäev
Päevade arv, mille jooksul kindlustatul on õigus töötuskindlustushüvitist saada
Keskmine ühe kalendripäeva töötasu
Määratud ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus ühest kuni 100. kalendripäevani ja 101. kalendripäevast alates
Määratud hüvitis kuude kaupa

3.4. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitisega seotud andmed
Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise avalduse esitamise kuupäev
Määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev (isiku lõikes)

3.5. Tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitisega seotud andmed
Tööandja maksejõuetuse hüvitise avalduse esitamise kuupäev
Määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev (isiku lõikes)

4. Tööinspektsiooni poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

4.1. Juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed
Registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)
Juriidilise isiku või muu tööandja äriregistrisse kandmise kuupäev
Juriidilise isiku või muu tööandja asutamise kuupäev
Juriidilise isiku või muu tööandja juriidiline aadress – maakond
Juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoha aadress -maakond
Tööandja omanikuliik
Tööandja õiguslik vorm
Juriidilise isiku või muu tööandja põhitegevusala
Juriidilise isiku või muu tööandja tegevusalad registrikaardilt
Tööandja juures töötavate inimeste arv
Tööandja ohuklass

4.2. Füüsilise isiku kohta kogutavad andmed
Isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4)
Amet
Sugu
Vanus
Sünnikuu ja -aasta
Kodakondsus
Füüsilise isiku tööalane seisund olenevalt töölepingu vormist

4.3. Tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste andmed
4.3.1. Tööõnnetustega seotud andmed
Tööõnnetuse juhtumi alatüüp
Tööõnnetuses kannatanu tööstaaž selles ametis selle tööandja juures
Tööõnnetuse toimumise kuupäev
Tööõnnetuse toimumise hetk
Tööõnnetuse toimumise aeg täistundides alates tööpäeva (vahetuse) algusest
Tööõnnetuse toimumiskoht – maakond
Tööõnnetuse raskusaste
Tööõnnetuse põhjus (raportilt ja uurimiskokkuvõttest)
Vigastuse liik
Vigastatud kehaosa
Vigastusega kaasnev töövõimetuspäevade arv
Töötamiskoht õnnetuse toimumise hetkel
Töökeskkond õnnetuse toimumise hetkel
Tööprotsess õnnetuse toimumise hetkel
Tegevus õnnetuse toimumise hetkel
Tegevuse materiaalne mõjur õnnetuse toimumise hetkel
Kõrvalekalle õnnetuse toimumise hetkel
Kõrvalekalde materiaalne mõjur õnnetuse hetkel
Kokkupuute/vigastuse laad
Kokkupuute/vigastuse laadi materiaalne mõjur
Tööõnnetuse uurimise lõpetamise kuupäev
Tööandja raporti olemasolu
4.3.2. Tööga seotud haiguste andmed
Tööga seotud haigestumise alatüüp
Kutsehaigusega seotud kannatanu tööandja juures tööle asumise kuupäev
Kutsehaigusjuhtumiga seotud inimese kutsehaiguse põhjustanud tööstaaž
Kutsehaigus- või tööst põhjustatud haigusjuhtumiga seotud inimese üldine tööstaaž
Kutsehaigus- või tööst põhjustatud haigusjuhtumiga seotud inimese elukoht – maakond
Kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise diagnoosimise kuupäev
Kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise diagnoosi kood
Kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise peamise ohuteguri kood
Kutseahaigusega seotud kannatanu ajutine või püsiv töövõimetus
Kutsehaigusjuhtumi uurimise lõpetamise kuupäev

4.4. Ettevõtte kontrollimisega seotud andmed
4.4.1. Järelvalvetoiminguid iseloomustavad andmed
Ettevõtte kontrollimise registreerimise kuupäev
Kontrollimise juhtumi alatüüp
Kontrollimise läbiviimise kuupäev
Kontrolli valdkond
Ühiskontrollimine teiste järelevalveorganitega
Ettekirjutus tööõnnetuse uurimisel
Ettekirjutus vaidlustatud
Ettekirjutuse kohta tehtud vaide otsus
Kontrollitud õigusaktid
Kontrolliti juhte
Kontrollitud sõidukijuhtide arv kokku
Kontrollitud juhtide arv sõitjate veol
Kontrollitud juhtide arv veose veol
Kontrollitud juhtide arv oma kulul autoveol
Kontrollitud juhtide arv tasulisel autoveol
Kontrollitud ajavahemiku tööpäevade arv
Kontrollitud tööpäevade arv sõitjate veol
Kontrollitud tööpäevade arv veose veol
Kontrollitud tööpäeva arv oma kulul
Kontrollitud tööpäevade arv tasulisel veol
4.4.2. Kontrollimisel avastatud puudused
Puuduse kõrvaldamise seis
Õigusakt, mille nõudeid rikuti
Kontrollimise tulemusel töö peatamine
Kontrollimise tulemusel töövahendi kasutamise keelamine
Kontrollimise tulemusel keelustatud töövahendite arv
Kontrollimise tulemusel tuvastatud kirjaliku töölepinguta töötajate arv
Kontrollimise tulemusel tuvastatud nõuete mittevastavate isikukaitsevahendite tüüpide arv
Kontrollimise käigus antud hinnang varasemate ettekirjutuste täitmise kohta
Õigusakti nõuete rikkumise kõrvaldamise tähtaeg
Avastatud puuduse kõrvaldamise kuupäev
Avastatud rikkumine läheb ettekirjutusse
Juhtum, mille käigus puudus avastati
4.4.3. Sunniraha
Kontrollimise tulemusel määratud sunniraha suurus
Korduvalt määratud sunniraha
Rikkumise kõrvaldamise tähtaeg
Sunniraha hoiatuse täitmisele pööramine
Sunniraha täitmisele pööramise kuupäev
Sunniraha täitmise/tühistamise kuupäev
Juhtum, mille käigus sunniraha määrati
4.4.4. Väärteomenetlus
Väärteomenetluse seis
Väärteomenetluse registreerimise kuupäev
Väärteomenetluse protokolli koostamise kuupäev
Väärteomenetlus seoses tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimisega
Väärteomenetlus lõpetatud
Väärteo menetluse alus/kvalifikatsioon
Väärteomenetluse otsus ja selle liik
Trahvisumma suurus
Väärteomenetluse otsuse kuupäev
Väärteomenetluse suunatud halduskohtusse
Väärteomenetluse otsus vaidlustatud
Väärteomenetluse vaideotsus
Väärteomenetluse täitmise või täitmisele pööramise kuupäev
4.4.5. Andmed tööandja töökeskkonnaalase töö korraldamise ja ohutegurite esinemise kohta ettevõttes
Töökeskkonna spetsialisti olemasolu
Töökeskkonna spetsialisti kohustusi täidab tööandja
Töökeskkonna spetsialisti või tööandja täiendõpe
Hinnang töökeskkonna spetsialistile
Töökeskkonna nõukogu olemasolu
Töökeskkonna nõukogu liikmete väljaõpe
Hinnang töökeskkonna nõukogule
Töökeskkonnavoliniku olemasolu
Töökeskkonna voliniku väljaõpe
Hinnang töökeskkonna volinikule
Töökeskkonna riskianalüüsi olemasolu ja kvaliteet
Töökeskkonna riskide vähendamiseks tegevuskava olemasolu ja kvaliteet
Sisekontrolli olemasolu ja kvaliteet
Hinnang sisekontrollile
Väljaõpetatud esmaabiandjate olemasolu igas struktuuriüksuses
Esmaabivahendite olemasolu
Hinnang esmaabi korraldusele
Töötajate tervisekontrolli teostatus ja teostuse ulatus
Töötervishoiuteenistuse osutajaga lepingu olemasolu ja ulatus
Muud töötervishoiuteenused
Töötajate väljaõpe ja juhendamine
Ohutusjuhendite olemasolu
Isikukaitsevahendite olemasolu
Isikukaitsevahendite kasutamine
Hinnang isikukaitsevahendite piisavusele ja kasutamisele
Hinnang olmeruumidele
Hinnang töö- ja puhkeaja korraldusele
Hinnang kõrvaliste isikute turvalisusele
Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise teostatus ja kvaliteet
Hinnang tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisele
Tööõnnetuste ja kutsehaiguste kordumise vältimiseks kavandatud abinõude täitmine
Kontrollimise juhtumi alatüüp
Ohutegurite olemasolu ettevõttes
Abinõude piisavus ohuteguri maandamiseks
Ohuteguri riskianalüüsis kajastamise piisavus
Ohuteguri mõju vähendamiseks tegevuskava piisavus
Ohuteguri mõõdetavus ja normile vastavus

4.5. Andmed taotletud nõusolekute, kooskõlastuste ja teabe registreerimiste kohta
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste menetlemise seis
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste juhtumi alatüüp
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste registreerimise kuupäev
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsus
Töötajate arv, keda taotletud nõusolek või kooskõlastus puudutab
Töötajate arv, kellele on nõusolek antud
Töötajate arv, kellele on nõusolek andmata
Füüsilisest isikust tööandja poolt registreeritud/lõpetatud töölepingute arv
Ettevõtte kontrollimine kooskõlastuse või nõusoleku otsuse andmiseks
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste andmisel kontrollitud juriidiliste isikute arv
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse põhjendus
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse kuupäev
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse vaidlustus
Taotletud nõusolekute või kooskõlastuste vaideotsus
Teabe registreerimise juhtumi alatüüp
Teabe registreerimise kuupäev
Teabe avaldaja

4.6. Töövaidluste andmed
Töövaidluse menetluse seis
Töövaidluse registreerimise kuupäev
Töövaidluse juhtumi istungi toimumise aeg
Töövaidluse juthumi toimik kohtust väljanõutud
Töövaidlusega seotud töötajate arv
Töövaidluse esitaja
Töövaidluse nõudetüüp
Töövaidluse lahend
Töövaidluse otsuse kuupäev

/otsingu_soovitused.json