HALDUSÕIGUSEnergeetika

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Küttegaasi ohutuse seadus (lühend - KGOS)

Küttegaasi ohutuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2008
Avaldamismärge:

Küttegaasi ohutuse seadus

Vastu võetud 22.05.2002
RT I 2002, 49, 311
jõustumine vastavalt §-le 45.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2003RT I 2003, 88, 59408.01.2004
10.03.2004RT I 2004, 18, 13115.04.2004
17.03.2004RT I 2004, 19, 13301.05.2004
14.04.2004RT I 2004, 30, 20801.05.2004
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab inimese, vara ja keskkonna ohutuse tagamise eesmärgil nõuded:
  1) küttegaasile, küttegaasiseadmele, küttegaasiseadme abiseadmele ja küttegaasipaigaldisele;
  2) küttegaasiseadme ja küttegaasiseadme abiseadme turule laskmisele ja kasutusele võtmisele, kasutamisele ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale ;
  3) küttegaasipaigaldise ehitamisele, kasutusele võtmisele ja kasutamisele;
  4) küttegaasipaigaldise kasutamise järelevaatajale, gaasitöid juhtivale isikule, gaasipaigaldise püsiliiteid tegevale isikule ning nende isikute nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale;
  5) gaasitöödele, gaasitööde tegijale, teavitatud asutusele, isiku nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele, tehnilisele kontrollile ja riikliku järelevalve korraldusele .

  (2) Kui inimesele, varale või keskkonnale küttegaasiseadmest, küttegaasiseadme abiseadmest, küttegaasist või küttegaasipaigaldisest tulenevate ohtude vältimine on reguleeritud teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudeid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

  (5) Käesoleva seaduse §-de 3 ja 4 ning § 41 lõigete 2–4 nõudeid ei kohaldata gaasiseadmetele, mis on kavandatud kasutamiseks tööstusehitises toimuvas tööstuslikus protsessis.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 2.  Mõisted

  (1) Küttegaas käesoleva seaduse tähenduses on kütus, mis temperatuuril 15 ºC ja rõhul 1 baar on gaasilises olekus.

  (2) Küttegaasiseade (edaspidi gaasiseade) käesoleva seaduse tähenduses on küttegaasil töötav :
  1) toidu valmistamiseks, kütmiseks, jahutamiseks, valgustamiseks, pesemiseks ja kuuma vee tootmiseks kasutatav gaasitarviti, mille poolt kuumutatava vee temperatuur ei ületa 105 ºC;
  2) puhurpõleti ja puhurpõletiga varustatud küttekeha.

  (3) Gaasiseadme abiseade (edaspidi abiseade) käesoleva seaduse tähenduses on gaasiseadmest eraldi turule lastav ohutus-, juhtimis- või reguleerseade ja muu seade, mis on ette nähtud ühendamiseks gaasiseadmesse või gaasiseadme valmistamiseks, välja arvatud puhurpõleti või puhurpõletiga varustatud kütteseade.

  (4) Küttegaasipaigaldis (edaspidi gaasipaigaldis) on küttegaasitorustike, -mahutite ja nendega seotud ehitiste statsionaarselt paigaldatud talitluslik süsteem.

  (5) Gaasitööd on gaasiseadme või abiseadme ning gaasipaigaldise remontimine, hooldamine ja küttegaasi ladustamine, samuti gaasiseadme või abiseadme paigaldamine või demonteerimine või vedelgaasianuma täitmine.

  (6) Gaasi- või abiseadme tootja on isik, kes võtab endale vastutuse gaasi- või abiseadme valmistamise ja turule laskmise eest ning kes annab välja vastavusdeklaratsiooni.

  (7) --(8)
[Kehtetud – RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]

  (9) Tööstuslik protsess käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevusena taimede ja loomade kasvatamine, taimede, loomsete saaduste, toidu, materjalide, tehistoodete või muude toodete ekstraheerimine, rafineerimine, töötlemine, tootmine või ettevalmistamine.

  (10) Tööstusehitis käesoleva seaduse tähenduses on koht, kus peamiselt toimub tööstuslik protsess. Tööstusehitiseks ei loeta kohti, kus peamiseks tegevuseks on hulgi- või jaemüük.

  (11) Küttegaasitorustik (edaspidi gaasitorustik) on torude ja nendega seotud ohutus-, juhtimis-, mõõte- või reguleerseadmete süsteem, mis on ette nähtud küttegaasi edastamiseks.

  (12) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 2 nimetatud mõisteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

2. peatükk KÜTTEGAASI, GAASI- JA ABISEADME TURULE LASKMINE, KASUTUSELE VÕTMINE JA KASUTAMINE 
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.  Küttegaasi, gaasi- ja abiseadme turule laskmine ning gaasi- ja abiseadme kasutusele võtmine

  (1) Gaasi- või abiseadme võib turule lasta ja kasutusele võtta, kui:
  1) see ettenähtud korras paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel või muul mõistlikul viisil kasutamise korral ei ohusta inimest ega vara;
  2) see vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud;
  4) see on varustatud vastavusmärgiga, kui see on nõutav;
  5) see on varustatud muu nõutava märgistuse ja teabega.

  (2) Tootmisjärgselt lõhnatu küttegaasi võib turule lasta, kui sellele on lisatud selgelt tajutavat lõhnaainet koguses, mis võimaldab gaasi olemasolu õhus tajuda, kui gaasi on õhus ühe viiendiku ulatuses selle alumisest plahvatuspiirist.

  (3) Lõhnastamata küttegaasi võib turule lasta vabatarbijatele müügiks C- ja D-kategooria gaasipaigaldistes, kasutamiseks tööstuslikus protsessis, edasiseks töötlemiseks või muul eriotstarbel kasutamiseks, kui gaasi jaotuspunktist nendeks juhtudeks gaasi edastamiseks ettenähtud gaasitoru kaudu ei edastata gaasi väiketarbijatele. Lõhnastamata küttegaasi turule laskmisel peab lekke avastamine olema tagatud muude meetmetega .

  (4) Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 4.  Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise peab tagama gaasi- või abiseadme tootja, tootja volitatud esindaja või isik, kes laseb gaasi- või abiseadme turule vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud korrale.

  (2) Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja t õendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (3) Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikes vastavushindamise protseduurides võidakse ette näha teavitatud asutuse kaasamise kohustus.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 41.  Nõuded gaasiseadme kasutamisele

  (1) Gaasiseadet võib kasutada, kui:
  1) see vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) selle kasutamine vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatavatele nõuetele ning ei ohusta inimest ega vara;
  3) selle kasutamisel järgitakse gaasiseadme tootja antud juhendeid.

  (2) A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadet võib kasutada, kui gaasiseade ei ole ületanud gaasiseadme tootja määratud kasutusaega või gaasiseadmele on tehtud käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud tehniline kontroll.

  (3) Kui tootja ei ole määranud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud gaasiseadme kasutusaega või on selle esitanud minimaalväärtusena, loetakse tootja määratud kasutusajaks 15 aastat.

  (4) Nõuded vedelgaasiga töötava gaasiseadme ja -ballooni kasutamisele ning ruumidele, kus sellist gaasiseadet või -ballooni kasutatakse, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 42.  Gaasiseadme omaniku kohustused

  (1) Gaasiseadme omanik peab:
  1) tagama käesoleva seaduse §-s 4 1 esitatud nõuete täitmise;
  2) omama gaasiseadme kohta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud dokumentatsiooni ja, kui on nõutav gaasiseadme tehniline kontroll, ka tehnilist kontrolli käsitlevat dokumentatsiooni;
  3) peatama gaasiseadme kasutamise, kui selle edasine kasutamine võib ohustada inimest või vara, ning võtma kasutusele meetmeid tekkinud ohu kõrvaldamiseks;
  4) tagama, et gaasitöid teeb selleks pädev isik;
  5) tagama, et riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule osutataks igakülgset abi gaasiseadmega toimunud avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi.

  (2) Kui gaasiseadme omanik ei ole käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi täitnud, peab nimetatud kohustused täitma gaasiseadme valdaja.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

3. peatükk TEAVITATUD ASUTUS 

§ 5.  Teavitatud asutus

  (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teeb gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure .

  (2) Teavitatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle õiguse kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Õigus tegutseda teavitatud asutusena antakse kuni viieks aastaks.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 6.  Teavitatud asutusele esitatavad nõuded

  Teavitatud asutus peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:
  1) teavitatud asutus peab olema gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele;
  2) teavitatud asutusel peab olema kogu teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtiv ja käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud tingimustele vastav vastutuskindlustus;
  3) teavitatud asutus peab tagama, et tema töötajad hoiaksid ametiülesannete täitmisel neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena, kui seadus ei näe ette selle avalikustamist.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 7.  Vastutuskindlustus

  Teavitatud asutus peab omama vastutuskindlustuslepingut kindlustussumma ulatuses, mis:
  1) tagab tema tegevuses teavitatud asutusena kolmandale isikule tekkida võiva kogu kahju hüvitamise;
  2) on vähemalt 500 000 krooni.

4. peatükk GAASIPAIGALDISE KASUTUSELE VÕTMINE JA KASUTAMINE 

§ 8.  Gaasipaigaldise kategooriad

  (1) Gaasipaigaldised jaotuvad töörõhust lähtuvalt järgmistesse kategooriatesse:
  1) A-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud);
  2) B-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 0,1 baari kuni 5 baari (kaasa arvatud);
  3) C-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 5 baari kuni 16 baari (kaasa arvatud);
  4) D-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 16 baari.

  (2) Gaasipaigaldis, mis on ette nähtud vedelgaasiballooniga ühendamiseks, on A-kategooria gaasipaigaldis.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 9.  Nõuded gaasipaigaldisele

  (1) Gaasipaigaldis või selle osa ei tohi nõuetekohase projekteerimise, ehitamise, hooldamise, remontimise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ohustada inimest, vara ega keskkonda.

  (2) Nõuded gaasipaigaldisele, lähtudes käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud gaasipaigaldiste kategooriatest ja gaasitarvitite võimsusest, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 10.  Gaasipaigaldise kaitsevöönd

  (1) Gaasipaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritseb maa-ala, õhuruum või veekogu (edaspidi gaasipaigaldise kaitsevöönd ), kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist.

  (2) Gaasipaigaldise kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada gaasipaigaldist, sealhulgas ei tohi:
  1) teha tuld ja kasvatada puid;
  2) ehitada ehitisi, välja arvatud gaasipaigaldise omaniku väljastatud tehnilistele tingimustele vastavaid ehitisi;
  3) veekogus asuva gaasipaigaldise kaitsevööndis teha süvendustöid, heita veesõidukiga ankrusse, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega.

  (3) Gaasipaigaldise kaitsevööndi ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus tulenevalt gaasipaigaldise ohutasemest, survest ja asukohast.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Nõuded gaasipaigaldise kasutusele võtmisel ja kasutamisel

  (1) Gaasipaigaldise võib kasutusele võtta või seda kasutada, kui:
  1) gaasipaigaldis on ohutu inimesele, varale ja keskkonnale;
  2) gaasipaigaldis vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) gaasipaigaldise kohta on enne selle gaasivõrku ühendamist edastatud võrguettevõtjale teatis gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta;
  4) registreeritavale gaasipaigaldisele on määratud selle kasutamise järelevaataja;
  5) ettenähtud juhtudel ja korras on teostatud gaasipaigaldise tehniline kontroll (edaspidi tehniline kontroll );
  6) gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadmed vastavad käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning ei ohusta inimest ega vara.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) gaasipaigaldise omaniku ja kasutamise järelevaataja nimi ja kontaktandmed;
  2) gaasipaigaldise asukoht, kategooria (A, B, C või D) ja gaasitarviti võimsus;
  3) gaasipaigaldise projekteerija, ehitaja ja tehnilise kontrolli teostaja;
  4) teatise allkirjastanud isiku andmed.

  (3) Gaasipaigaldis loetakse kasutusele võetuks hetkest, mil esmakordselt alustatakse selle ettenähtud otstarbel kasutamist.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 12.  Gaasipaigaldise omaniku kohustused

  (1) Gaasipaigaldise omanik on kohustatud:
  1) tagama käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise;
  2) tagama gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuste täitmise;
  3) olema vastavasisulises õigussuhtes gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajaga käesoleva seaduse § 13 lõikes 4 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui füüsilisest isikust omanik on ise gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajaks;
  4) tagama, et gaasitöid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks selleks pädev isik;
  5) omama gaasipaigaldist ja selle tehnilist kontrolli puudutavat dokumentatsiooni;
  6) tagama, et gaasipaigaldisega töötaksid selleks piisavat ettevalmistust omavad isikud;
  7) tagama, et riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule osutataks igakülgset abi avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi.

  (2) Kui gaasipaigaldise omanik ei ole käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi täitnud, peab nimetatud kohustused täitma gaasipaigaldise valdaja.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 13.  Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja

  (1) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja on isik, kes:
  1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama gaasipaigaldise ja sellega ühendatud gaasiseadmete ja -balloonide nõuetekohast kasutamist;
  2) kohustub tagama, et gaasipaigaldise ja sellega ühendatud gaasiseadmete ja -balloonide kasutamisel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.

  (2) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajal peavad olema teadmised gaasipaigaldisest, mille kasutamise järelevaatajaks ta on määratud, samuti selle ehitusest, sellega ühendatud või ühendamiseks ettenähtud gaasiseadmetest ja -balloonidest ning kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagavad gaasipaigaldise ohutu kasutamise.

  (3) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud isik.

  (4) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja on kohustatud tagama, et:
  1) gaasipaigaldise kasutamine toimuks käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohaselt;
  2) gaasipaigaldise kasutamine peatataks, kui gaasipaigaldise või sellega ühendatud gaasiseadmete või -balloonide edasine kasutamine võib ohustada inimest, vara või keskkonda;
  3) esimesel võimalusel teatataks gaasipaigaldise või sellega ühendatud gaasiseadme kasutamisel toimunud avariist ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumist Tehnilise Järelevalve Ametile .
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (5) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja peab olema kättesaadav gaasipaigaldise ohutuse tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

5. peatükk GAASIPAIGALDISE EHITAMINE JA GAASITÖÖD 

§ 14.  Nõuded gaasipaigaldise ehitamisele ja ehitamisega tegelevale ettevõtjale

  (1) Gaasipaigaldist ehitada on ettevõtjal lubatud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registri registreeringu ja käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud gaasitöid juhtiva isiku olemasolu korral ning tema pädevuse ulatuses .

  (2) Gaasipaigaldise ehitamisega tegelev ettevõtja on kohustatud täitma ehitustegevust reguleerivas seaduses sätestatud nõudeid ja täiendavalt ka käesoleva seaduse § 15 lõike 2 punktides 1–6 sätestatud nõudeid.

  (3) Nõuded gaasipaigaldise ehitamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 15.  Nõuded gaasitöödele ja gaasitööde tegijale

  (1) Gaasitöid teha on isikul lubatud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registri registreeringu ja §-s 16 nimetatud gaasitöid juhtiva isiku olemasolu korral ning tema pädevuse ulatuses .

  (2) Gaasitööde tegija on kohustatud:
  1) valdama piisavaid vahendeid ja vajalikku dokumentatsiooni gaasitööde tegemiseks;
  2) määrama gaasitööde tegemiseks gaasitöid juhtiva isiku;
  3) olema vastavasisulises õigussuhtes gaasitöid juhtiva isikuga käesoleva seaduse § 16 lõikes 4 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui füüsilisest isikust gaasitööde tegija on gaasitööde tegemisel ise gaasitöid juhtivaks isikuks;
  4) tagama, et gaasitöödel järgitaks ohutusnõudeid;
  5) tagama, et gaasitöid teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud;
  6) tagama, et gaasi- või abiseade või gaasipaigaldis vastaks pärast gaasitööde tegemist käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  7) tagama, et gaasitööd dokumenteeritaks.

  (3) Nõuded gaasitöödele, sealhulgas vedelgaasi ladustamisele, samuti vedelgaasi ladustamise kohale kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 16.  Gaasitöid juhtiv isik

  (1) Gaasitöid juhtiv isik on isik, kes:
  1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama nõuetekohast gaasitööde tegemist või gaasipaigaldise ehitamist;
  2) kohustub tagama, et gaasitöödel või gaasipaigaldise ehitamisel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid .

  (2) Gaasitöid juhtival isikul peavad olema erialane ettevalmistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus gaasitööde tegemisel või gaasipaigaldise ehitamisel ning teadmised gaasi- või abiseadmest või gaasipaigaldisest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest tema poolt juhitavate gaasitööde ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Gaasitöid juhtiva isiku vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud isik.

  (4) Gaasitöid juhtiv isik on kohustatud tagama, et:
  1) gaasitöödel ja gaasipaigaldise ehitamisel järgitaks ohutusnõudeid;
  2) gaasitöid teeksid ja gaasipaigaldist ehitaksid selleks piisavat erialast ettevalmistust omavad isikud, keda juhendatakse ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikul määral;
  3) gaasi- või abiseade või gaasipaigaldis oleks pärast gaasitööde tegemist või gaasipaigaldise ehitamist ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu;
  4) gaasitööd dokumenteeritaks.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 161.  Nõuded gaasipaigaldise püsiliiteid tegevatele isikutele

  (1) Gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavate püsiliidete tegijad peavad olema võimelised tegema nõuetele vastavaid püsiliiteid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud gaasipaigaldise ehitaja või gaasitööde tegija valikul surveseadme ohutuse seaduse §-s 12 nimetatud tunnustatud erapooletu asutuse või käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud isiku poolt.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõue ei kehti isikutele, kelle nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud vastavalt surveseadme ohutuse seaduse §-le 7.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

6. peatükk TEHNILINE KONTROLL 

§ 17.  Tehniline kontroll

  (1) Tehniline kontroll käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

  (2) Tehnilist kontrolli tuleb teostada käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud juhtudel enne gaasipaigaldise kasutuselevõttu ja gaasipaigaldise või gaasiseadme kasutamise ajal. Tehniline kontroll jaguneb kasutusele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks .

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Tehnilise kontrolli teostamise juhud, korra, sageduse ja tähtajad kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (5) Tehnilise kontrolli teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et need kataksid tehnilise kontrolliga seotud põhjendatud kulutused ja tagaksid tehnilise kontrolli teostajale mõistliku kasumi.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 18.  Tehnilise kontrolli teostaja

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja on tehnilise kontrolli teostamise eesmärgil asutatud riigi äriühing riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse tähenduses. Nimetatud äriühing on eri- või ainuõigust omav ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses, kellele vastav eri- või ainuõigus tehnilist kontrolli teostada antakse põhikirjaga.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja peab:
  1) omama tehnilise kontrolli teostamiseks vajaliku ettevalmistuse, hariduse ja kogemusega töötajaid;
  2) valdama vahendeid tehnilise kontrolli teostamiseks;
  3) olema sõltumatu, asjatundlik, erapooletu ja mittediskrimineeriv;
  4) vastama Eesti standardis EVS-EN 45004:1997 esitatud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumidele ja A-tüüpi inspekteerimisasutuse kriteeriumidele;
  5) teavitama gaasiseadme või -paigaldise omanikku või valdajat ja Tehnilise Järelevalve Ametit tehnilise kontrolli käigus tuvastatud gaasiseadme või -paigaldisega seotud puudustest, mis võivad ohustada inimest, vara või keskkonda ;
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  6) esitama Tehnilise Järelevalve Ametile andmed registreeritava gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kohta käesoleva seaduse § 19 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaselt;
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  7) kujundama tehnilise kontrolli teenuse hinnad vastavalt käesoleva seaduse § 17 lõikele 5;
  8) tagama kogu Eesti territooriumil kõikide gaasiseadmete ja -paigaldiste tehnilise kontrolli teenuse osutamise ühtse hinnakirja alusel, kusjuures tehnilise kontrolli teenuse hind ei tohi oleneda kontrollitava gaasiseadme või -paigaldise asukohast ;
  9) avaldama tehnilise kontrolli teenuste hinnakirja oma veebilehel;
  10) omama kogu tehnilise kontrolli teostajana tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  11) olema tehnilise kontrolli teostamiseks akrediteeritud.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 141 sätestatut.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 19.  Gaasipaigaldise registreerimine

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja peab kümne tööpäeva jooksul pärast registreeritava gaasipaigaldise tehnilist kontrolli esitama Tehnilise Järelevalve Ametile elektrooniliselt andmed registreeritava gaasipaigaldise, selle omaniku ja gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ning tehnilise kontrolli kohta.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Gaasipaigaldise registreerib Tehnilise Järelevalve Amet tehnilise kontrolli teostaja esitatud andmete alusel.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Registreeritavate gaasipaigaldiste loetelu, samuti registreeritavate gaasipaigaldiste, nende omanike ja gaasipaigaldiste kasutamise järelevaatajate ning tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded, esitamise ja registreerimise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

7. peatükk ISIKU NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE 

§ 20.  Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus äriregistris registreeritud ettevõtja või muu juriidiline isik (edaspidi isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja) hindab ja tõendab kirjalikult gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku või käesoleva seaduse §-s 161 nimetatud juhul gaasipaigaldise püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavust.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 21.  Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine on lubatud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registri registreeringu olemasolu korral akrediteerimistunnistusel märgitud ulatuses.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja peab:
  1) omama isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajaliku erialase ettevalmistuse, väljaõppe ja kogemusega töötajaid;
  2) valdama vahendeid isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks;
  3) olema sõltumatu, asjatundlik, erapooletu ja mittediskrimineeriv;
  4) omama kogu isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  5) olema gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku või püsiliiteid tegeva isiku hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud .

  (3) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 141 sätestatut.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

8. peatükk ETTEVÕTJA REGISTREERIMINE 

§ 22.  Registreerimistaotlus
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

  (1) Isik, kes soovib tegutseda gaasitööde tegijana, gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale registreerimistaotluse.

  (2) Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
  1) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  2) tegevusala (gaasipaigaldise ehitamine, gaasitööde tegemine või isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine), millel soovitakse tegutseda;
  3) gaasitööde tegijana ja gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana tegutsemise soovi korral gaasitöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning tema nõuetekohasust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;
  4) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise soovi korral vastutuskindlustuse suurus ja kehtivusaeg ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  5) akrediteeringu olemasolu korral teave, milliste toimingute tegemiseks ja kelle poolt ettevõtja on akrediteeritud, akrediteeringut tõendava dokumendi number, väljaandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  6) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

  (4) Ettevõtja võib registreerimistaotluses esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel ta soovib tegutseda.

  (5) [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 23.  Registreerimismenetlus ja registriandmed

  (1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

  (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 24.  Registreerimisest keeldumine

  Registreeringu tegemisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 25.  Registreeringu kustutamine

  (1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel ja käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

  (2) Registreeringu kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Ametile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

§ 26.  [Kehtetu – RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 27.  Vastutuskindlustus

  Ettevõtja, kes tegutseb tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana, peab omama vastutuskindlustuslepingut kindlustussumma ulatuses, mis :
  1) tagab tema tegevuses tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana kolmandale isikule tekkida võiva kogu kahju hüvitamise;
  2) on vähemalt 500 000 krooni.

9. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 28.  Riikliku järelevalve teostaja

  Käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet).
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

§ 29.  Ameti pädevus
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  Ameti pädevusse kuulub:
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  1) järelevalve turule lastud küttegaasi, turule lastud, kasutusele võetud või kasutatava gaasi- või abiseadme, samuti nende kasutamise vastavuse üle käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele (turujärelevalve);
  2) järelevalve gaasipaigaldise ehitamise, kasutusele võtmise ja kasutamise ning gaasitööde ja tehnilise kontrolli käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle;
  3) järelevalve teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja suhtes käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle;
  4) gaasiseadme või gaasipaigaldisega toimunud avarii ja õnnetuse tekkepõhjuste väljaselgitamine;
  5) nõuetele mittevastava gaasi- või abiseadme turult eemaldamise nõudmine või nende kasutamise keelamine, samuti nõuetele mittevastava gaasipaigaldise kasutamise keelamine, kohaldades nende eesmärkide saavutamiseks vajaduse korral asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras;
  6) järelevalve käigus ettekirjutuste ja otsuste tegemine;
  7) registriandmete kontroll.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 30.  Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused

  (1) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata;
  2) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja ruumidesse;
  3) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil gaasi- või abiseadme valmistamis-, paigaldus-, kasutamis-, remondi-, hooldus-, ladustamis- ja müügikohta, samuti gaasipaigaldise ehitamise ja kasutamise kohta;
  4) saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentide või nende koopiatega ja saada nendest ärakirju;
  5) teha ettekirjutusi.

  (2) Ameti peadirektoril või tema poolt volitatud ametiisikul on käesoleva seaduse alusel ameti pädevusse kuuluvates küsimustes õigus kohustada gaasi- või abiseadme ja küttegaasi tootjat, isikut, kes laseb gaasi- või abiseadme turule, või gaasipaigaldise ehitajat teatama avalikkusele gaasipaigaldise, gaasi- või abiseadme või küttegaasiga seotud ohtudest või edastada selline teade tootja, isiku, kes laseb gaasi- või abiseadme turule, või ehitaja kulul.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud oma tööülesannete täitmisel esitama ametitõendi.

  (4) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud tagama talle teatavaks saanud äri- ja tehnikaalase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.

§ 31.  Ettekirjutus ja otsus

  (1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks, sealhulgas nõuetele mittevastava gaasipaigaldise kasutamise, nõuetele mittevastava gaasitööde tegemise, nõuetele mittevastava tehnilise kontrolli ning nõuetele mittevastava isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise peatamiseks teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
  1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks;
  2) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks või
  3) kohustab tegema edaspidise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

  (2) Ameti peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
  2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise aeg ja koht;
  2) otsuse sisu ja õiguslik alus;
  3) märge otsuse vaidlustamise võimaluse, tähtaja ja korra kohta;
  4) otsuse teinud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

  (4) Kui ameti ametiisik tegi ettekirjutuse ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registris, kannab amet andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud otsus tehakse isikule teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklikku järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 32.  Ettekirjutuse või toimingu vaidlustamine

  (1) Ameti ametiisiku ettekirjutuse või toiminguga mittenõustumise korral on õigus esitada kirjalik vaie ameti peadirektorile kümne tööpäeva jooksul ettekirjutusest või toimingust teadasaamise päevast arvates.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Vaiet ei saa esitada ameti peadirektori haldusakti või toimingu peale.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Vaide esitamine ei võta kohustust täita ettekirjutust.

  (4) Ameti peadirektor vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaide läbivaatamisest ei saa osa võtta ametiisik, kelle ettekirjutuse või toimingu peale vaie on esitatud.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (5) Ameti peadirektori otsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

§ 33.  Nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Ametil on riikliku järelevalve käigus õigus:
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  1) võtta õiglase tasu eest gaasi- või abiseadme tootjalt või isikult, kes lasi gaasi- või abiseadme turule, vajalik kogus gaasi- või abiseadmeid või nende osi nende nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
  2) kontrollida gaasipaigaldise ja kasutusele võetud gaasiseadme nõuetele vastavust;
  3) tellida põhjendatud juhtudel gaasi- või abiseadme, nende osade või gaasipaigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindamisteenus.

  (2) Nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse kulud kannab amet.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Kui tuvastatakse, et:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud gaasi- või abiseade ei vasta kehtestatud nõuetele, peab selle tootja või isik, kes lasi gaasi- või abiseadme turule, tagastama ametile lõike 1 punktis 1 sätestatud tasu ja hüvitama nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulud;
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud gaasiseade või -paigaldis ei vasta kehtestatud nõuetele, peab selle omanik hüvitama gaasiseadme või -paigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulud.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

10. peatükk VASTUTUS 

§ 34.  [Kehtetu – RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 35.  Gaasi- või abiseadme ja küttegaasi turule laskmise nõuete rikkumine

  (1) Gaasi- või abiseadme või küttegaasi turule laskmise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 36.  Gaasipaigaldise ja gaasiseadme kasutusele võtmise ja kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Gaasipaigaldise või gaasiseadme kasutusele võtmise või kasutamise nõuete või gaasipaigaldise või gaasiseadme omaniku või gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 37.  Gaasitööde tegemise ja gaasipaigaldise ehitamise nõuete rikkumine

  (1) Gaasitööde tegemise või gaasipaigaldise ehitamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 38.  Tehnilise kontrolli ning isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete rikkumine

  (1) Tehnilise kontrolli või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 39.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 34–38 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 34–38 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 40.  Enne käesoleva seaduse jõustumist paigaldatud gaasipaigaldised

  Enne käesoleva seaduse jõustumist paigaldatud gaasipaigaldised ja turule lastud gaasi- või abiseadmed peavad olema ohutud ja vastama nende paigaldamise ajal kehtinud nõuetele.

§ 41.  Üleminekusätted

  (1) Ettevõtja võib tegutseda registri registreeringuta 2002. aasta 1. oktoobrini.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel tegutsenud tehnilise kontrolli teostaja peab vastama käesoleva seaduse nõuetele hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tehnilise kontrolli teostaja on kohustatud esitama andmed käesoleva seaduse § 19 alusel kehtestatud korras enne käesoleva seaduse jõustumist teostatud tehnilise kontrolli kohta 2002. aasta 1. oktoobriks.

  (4) Seadme kasutamise järelevaataja ja seadme valmistamise järelevaataja, kelle nõuetele vastavust on hinnatud ja tõendatud pädevustunnistusega surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel, loetakse neile väljastatud pädevustunnistuse kehtivuse lõpuni käesolevas seaduses esitatud nõuetele vastavaks pädevustunnistusel märgitud ulatuses. Seadme valmistamise järelevaataja pädevus on vastav käesolevas seaduses sätestatud gaasitöid juhtiva isiku omale .

  (5) A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadet, mis on ületanud tootja määratud kasutusaja, võib kasutada tehnilist kontrolli tegemata 2005. aasta 1. juulini.

  (6) Käesoleva seaduse § 161 lõikes 1 nimetatud püsiliiteid võib 2004. aasta 15. oktoobrini teha isik, kelle nõuetele vastavus ei ole tõendatud käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (7) Vedelgaasianumaid võib täita gaasitöid juhtivat isikut määramata 2004. aasta 1. juulini.
[RT I 2004, 19, 133 - jõust. 01.05.2004]

§ 42.  Juriidilise isiku haldusvastutus enne karistusseadustiku jõustumist

  Juriidiline isik vastutab käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest järgmises ulatuses:
  1) riikliku erinõuetega ettevõtjate registri registreeringuta gaasitööde tegemise, gaasipaigaldise ehitamise või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni;
  2) riikliku erinõuetega ettevõtjate registri volitatud töötlejale valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise või tähtaegselt esitamata jätmise eest – määratakse rahatrahv 500 kuni 5000 krooni;
  3) gaasi- või abiseadme või küttegaasi turule laskmise või kasutamise nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni;
  4) gaasitööde tegemise või gaasipaigaldise ehitamise nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni;
  5) isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise või tehnilise kontrolli nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni.

§ 43.  Menetlus haldusõiguserikkumise asjades enne karistusseadustiku jõustumist

  (1) Menetlus käesoleva seaduse §-s 42 sätestatud haldusõiguserikkumise asjades, kaasa arvatud karistuse määramine ja vaidlustamine ning jõustunud halduskaristuse täitmine, toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus sätestatud korras.

  (2) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus määrata juriidilisest isikust haldusõiguserikkujale rahatrahv kuni 20 000 krooni. Sellest suurema rahatrahvi määramise õigus on maa- või linnakohtu kohtunikul.

  (3) Haldusõiguserikkumise protokolli märgitakse:
  1) selle koostamise aeg ja koht;
  2) asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;
  3) protokolli koostanud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  4) haldusõiguserikkuja nimi, aadress ja kontaktandmed;
  5) haldusõiguserikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  6) viide õigusakti sättele, mida rikuti;
  7) haldusõiguserikkuja või viimase esindaja seletus õigusrikkumise kohta;
  8) tunnistajate seletused ja muud asja lahendamiseks olulised asjaolud;
  9) teave, et haldusõiguserikkujale on selgitatud õigust kasutada õigusabi.

  (4) Protokoll esitatakse tutvumiseks haldusõiguserikkujale või tema esindajale. Haldusõiguserikkuja või tema esindaja annab protokolliga tutvumisel allkirja. Allkirja andmisest keeldumise korral teeb protokolli koostaja protokolli sellekohase märke. Protokolli koopia väljastatakse haldusõiguserikkujale või tema esindajale.

§ 44.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 45.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juulil, välja arvatud:
  1) paragrahvi 2 lõiked 7 ja 8, mis jõustuvad vastavasisulise välislepingu jõustumisel või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem;
  2) paragrahvi 44 punktid 2 ja 3, mis jõustuvad kümnendal päeval pärast käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamist;
  3) 10. peatükk, mis jõustub samaaegselt karistusseadustikuga.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 42 ja 43 kehtivad kuni karistusseadustiku jõustumiseni.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json