Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 "Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu" ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 96, 1616

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 "Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu" ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" muutmine

Vastu võetud 13.12.2007 nr 82

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 17 lõike 1, § 19 lõike 5 ja § 33 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» (RTL 2005, 23, 316; 105, 1604) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Jaemüügipakendi suurus on tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut, pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g, homöopaatilistel graanulitel 50 g, infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml, süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali, välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g, droogidel 100 g.»;

2) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ilma Ravimiameti loata võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta ühe jaemüügipakendi suurusega kuni 20 ühikut ning ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia, välja arvatud lõigetes 41 ja 42 toodud juhtudel. Narkootilisi või psühhotroopseid aineid võib reisi jaoks kaasa võtta kuni 30 päevaseks raviks vajalikus koguses.»;

3) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse lõigetega 41 ja 42:

« (41) Juhul kui isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, soovib sõita teise Schengeni konventsiooniosalise riigi territooriumile, võib ta narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta reisi kestuse ajaks vajaminevas koguses, kuid mitte enam kui 30 päevaseks raviks. Iga kaasasoleva arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta peab kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus.

(42) Isikul, kelle püsiv elukoht on teises Schengeni konventsiooniosalises riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus.»;

4) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab lõikes 2, 3 või 4 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks.»;

5) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Ravimite postiga saatmine välismaale või Eestisse võib toimuda ainult füüsilise isiku poolt füüsilisele isikule. Postiga saatmisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis lõikes 3 nimetatud suurusega avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja pakendis.»;

6) paragrahvi 8 lõiget 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Ravimiameti loa saamiseks tuleb lõigetes 4, 5 ja 7 kirjeldatud juhtudel esitada järgmised andmed:
1) taotleja nimi ja kontaktandmed;
2) andmed lähte- ja sihtriigi kohta;
3) ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv);
4) retseptiravimite puhul arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta.»;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 91, 92, 93 järgmises sõnastuses:

« (91) Ravimiameti tunnistuse saamiseks lõikes 41 kirjeldatud juhul tuleb esitada käesoleva määruse lisas 10 kehtestatud vormi kohane taotlus või selle koopia iga kaasavõetava arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta. Taotluse või selle koopia edastab Ravimiametile ravimi väljastanud apteek vahetult pärast ravimi väljastamist.

(92) Käesoleva paragrahvi lõikes 91 nimetatud taotluse punktid A, B ja C15-20 täidab ravimid määranud arst. Taotluse punktid C14 ja C21 täidab ravimi väljastaja.

(93) Ravimiamet väljastab käesoleva määruse lisas 11 toodud tunnistuse 5 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse või taotluse koopia saamisest. Tunnistus kehtib kuni 30 päeva.»;

8) määruse lisad nr 7 ja 8 muudetakse ning asendatakse käesoleva määruse lisadega nr 1 ja 2;

9) määrust täiendatakse lisaga nr 10 käesoleva määruse lisa nr 3 sõnastuses ja lisaga nr 11 käesoleva määruse lisa nr 4 sõnastuses.

§ 2. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2006, 33, 598) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

« (62) Narkootilist või psühhotroopset ainet on lubatud isikule välja kirjutada reisi kestvuse ajaks isiku raviks vajaminevas koguses rohkem kui käesoleva määruse lisas 4 sätestatud, kuid mitte rohkem kui 30 päevaks sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» § 8 lõikes 4 toodud juhul, märkides retseptile lahtrisse 10 «reisi ajaks», ja lõikes 41 toodud juhul §-s 92 toodud nõudeid järgides ning tehes patsiendi haiguslukku või tervisekaarti vastava kande.»;

2) paragrahv 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Narkootilisi aineid on isikutele üld- ja veterinaarapteekidest lubatud väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel, arvestades selle juures käesoleva määruse lisas 4 ravimite väljastamisele kehtestatud koguselisi piiranguid ning § 2 lõigetes 62, 7, 8 ja 9 kehtestatud väljakirjutamise piiranguid.»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui narkootilist või psühhotroopset ainet on isiku raviarsti poolt välja kirjutatud vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikes 62 toodule, võib apteek väljastada isikule retseptil väljakirjutatud koguse, kuid mitte rohkem kui 30 päevaks vajaminevas koguses. Ravimi väljastamisel peab arvestama sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» §-des 91 ja 92 sätestatud nõudeid järgides. Apteek säilitab ravimi väljastamise aluseks oleva taotluse või selle koopia 5 aastat.».

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Eesti liitumisel Schengeni konventsiooniga.

(2) Määruse paragrahvi 1 punktid 1, 4 ja 5 jõustuvad üldises korras.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 13. detsembri 2007. a määruse nr 82 «Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» muutmine»
lisa 1

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 7

Ravimiamet

Nooruse 1, Tartu 50411

Tel: 7 374 140

Faks: 7 374 152

TAOTLUS
müügiloata ravimi kasutamiseks

1. Taotletava ravimi nimetus  

1.1. Toimeaine(te) nimetus   1.2. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus  
1.3. Manustamisviis   1.4. Kogus pakendis  
1.5. Ravimi tootja   2. Ravimi kogus (kuni 12 kuu vajadus)  

3. Taotluse meditsiiniline põhjendus (diagnoosikood; selgitus, miks ei ole võimalik kasutada müügiloaga ravimit, millised ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundinud kõrvaltoimeid jmt)    

4. Arsti kinnitus

Käesolevaga kinnitan, et ravimit kasutatakse minu poolt ravitava inimese ravis.

    Patsiendi nimi: ______________________________________________________  

Käesolevaga kinnitan, et ravimit kasutatakse tervishoiu- või hoolekandeasutuses, mille
      ravitöö või farmakoteraapia eest olen vastutav.

    Tervishoiu- või hoolekandeasutuse nimi: ___________________________________

    Taotleja ametikoht: __________________________________________________

Kuupäev                   Arsti nimi                  Allkiri                   Arsti kood  

Arsti kontaktandmed: aadress, telefon ja e-post  

5. Täitmiseks apteegis

Apteegi nimi ja aadress, telefon, faks, e-post:   

6. Täitmiseks Ravimiametis                                     Taotluse nr

Ravimi kuuluvus ATC-klassifikatsiooni alusel:  

Ravimiameti otsus:  

(Kuupäev)                           (Nimi)                                  (Allkiri)  

Sotsiaalministri 13. detsembri 2007. a määruse nr 82 «Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» muutmine»
lisa 2

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 8

Ravimiamet

Nooruse 1, Tartu 50411

Tel: 7 374 140

Faks: 7 374 142

TAOTLUS
müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks

1. Taotletava ravimi nimetus  

1.1. Toimeaine(te) nimetus   1.2. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus  
1.3. Manustamisviis   1.4. Kogus pakendis  
1.5. Ravimi tootja   2. Ravimi kogus (kuni 12 kuu vajadus)  

3. Taotluse põhjendus (selgitus, miks ei ole võimalik kasutada müügiloaga ravimit jmt)   

4. Veterinaararsti kinnitus

Käesolevaga kinnitan, et ravim on ette nähtud minu järelevalve all olevate loomade raviks.

Kuupäev          Veterinaararsti nimi          Allkiri          Tegevusloa number  

Veterinaararsti kontaktandmed: aadress, telefon ja e-post  

5. Täitmiseks hulgimüügiettevõttes ja/või apteegis

Hulgimüügiettevõtte ja/või apteegi nimi ja aadress, telefon, faks, e-post:  

6. Täitmiseks Ravimiametis                                     Taotluse nr

Ravimi kuuluvus ATC-klassifikatsiooni alusel:  

Ravimiameti otsus:  

(Kuupäev)                           (Nimi)                                  (Allkiri)

Sotsiaalministri 13. detsembri 2007. a määruse nr 82 «Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» muutmine»
lisa 3

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 10

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
teistesse riikidesse kaasavõtmise tunnistuse taotlus

A. Retsepti kirjutanud arst
2) Perekonnanimi                               Eesnimi                     Telefon
3) Aadress (tervishoiuteenuse osutaja nimi ja tegevuskoha aadress)  
Kui väljastaja on arst:
4) Arsti pitser                                    Arsti allkiri  

B. Patsient
5) Perekonnanimi                               Eesnimi  
6) Passi või muu reisidokumendi number  
7) Sünnikoht  
8) Sünniaeg  
9) Kodakondsus  
10) Sugu  
11) elukoha aadress Eestis (linn/asula, tänav/maja, korter nr)  
12) Reisi kestus päevades  
C. Määratud ravim
14) Ravimpreparaadi nimetus  
15) Ravimvorm  
16) Toimeaine rahvusvaheline nimetus  
17) Toimeaine sisaldus  
18) Kasutamisjuhend  
19) Toimeaine üldkogus  
20) Retsepti ajaline kehtivus päevades  
21) Märkused (retsepti nr, ravimi väljastanud apteegi nimi, väljastamiskoha aadress, ravimi väljastanud isiku nimi ja allkiri)  

Tunnistus saata …  

Sotsiaalministri 13. detsembri 2007. a määruse nr 82 «Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» muutmine»
lisa 4

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 11

Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane ravi tõttu kaasaskantavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistus

1) Riik                                               Linn                         Kuupäev  
A. Retsepti kirjutanud arst
2) Perekonnanimi                               Eesnimi                     Telefon  
3) Aadress  
B. Patsient
5) Perekonnanimi                               Eesnimi  
6) Passi või muu isikut tõendava dokumendi number  
7) Sünnikoht  
8) Sünniaeg  
9) Kodakondsus  
10) Sugu  
11) Aadress  
12) Reisi kestus päevades  
13) Tunnistuse kehtivusaeg – kõige rohkem 30 päeva  
C. Määratud ravim
14) Ravimpreparaadi nimetus  
15) Ravimvorm  
16) Toimeaine rahvusvaheline nimetus  
17) Toimeaine sisaldus  
18) Kasutamisjuhend  
19) Toimeaine üldkogus  
20) Retsepti ajaline kehtivus päevades  
21) Märkused  
D. Väljastav asutus
22) Nimi  
23) Aadress                                             Telefon  
24) Asutuse pitser                                   Asutuse esindaja allkiri   

Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for the purpose of medical treatment – Article 75 of the Schengen Convention Certificat pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes à des fins thérapeutiques – Article 75 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen
(1) Country, town, date pays, ville, date
A. Prescribing doctor Médecin prescripteur
(2) Name, first name, tel nom, prénom, téléphone
(3) Address adresse
(4) Where Issued by a doctor:
doctor’s stamp and signature
en cas de délivrance par un médecin: cachet, signature du médecin
B. Patient Patient
(5) Name, first name nom, prénom
(6) No of passport or other identification document nº du passeport ou du document d’identité
(7) Place of birth lieu de naissance
(8) Date of birth date de naissance
(9) Nationality nationalité
(10) Sex sexe
(11) Address adresse
(12) Duration of travel in days durée du voyage en jours
(13) Validity of authorisation from/to – maximum 30 days durée de validité de l’autorisation du/au – max. 30 jours
C. Prescribed drug Médicament prescrit
(14) Trade name or special preparation nom commercial ou préparation spéciale
(15) Dosage form forme pharmaceutique
(16) International name of active substance dénomination internationale de la substance active
(17) Concentration of active substance concentration de la substance active
(18) Instructions for use mode d’emploi
(19) Total quantity of active substance quantité totale de la substance active
(20) Duration of prescription in days – maximum 30 days durée de la prescription, en jours – max. 30 jours
(21) Remarks remarques
D. Issuing authority Autorité qui délivre
(22) Name nom
(23) Address, tel adresse, téléphone
(24) Authority’s stamp and signature sceau, signature de l’autorité

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json