Teksti suurus:

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 192, 2333

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 29.11.2007 nr 28

Määrus  kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse  § 126 lõike 1 ja 4 alusel

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord reguleerib riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

(2) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale (edaspidi taotleja), kelle lapse, hooldatava või eestkostetava elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Rannu vald.

(3) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks.

§ 2. Üldsätted

(1) Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada jooksva eelarveaasta 01.oktoobrist raske või sügava puudega lapsele ja tema perele osutatud sotsiaalteenuste osutamiseks ning uute teenuste arendamiseks, sealhulgas:

1) raske või sügava puudega lapse  isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
2) raske või sügava puudega  lapse  transporditeenus;
3) raske või sügava puudega lapsele vajalike abivahendite muretsemine;
4) raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooniteenus ja sellega seotud kulutused;
5) raske või sügava puudega lapsele koolivaheaja laagrite korraldamine;
6) raske või sügava puudega lapse ja tema pere nõustamisteenus;
7) raske või sügava puudega lapse ja tema perekonna olukorda ja toimetulekut parandavad teenused.

(2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise  eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega lapse ja tema  perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

§ 3. Rahaliste vahendite taotlemine

(1) Rahaliste vahendite taotlejal tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, taotleja isikut tõendav dokument, lapse sünnitunnistus, lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta ning käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud sotsiaalteenuste kasutamist tõendavad kuludokumendid.

(2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda sotsiaalteenuste kasutamisega seonduvaid täiendavaid dokumente.

(3) Rahalised vahendid määratakse Rannu vallavalitsuse korraldusega sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni ettepanekul.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2007. a.

Volikogu esimees Heino GOTTLOB