Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 67, 415

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 13.12.2007 nr 242

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 8 lõike 3, § 9 lõigete 2 ja 3, § 11 lõike 5, § 26 lõike 3 ja § 301 lõike 1, «Politseiseaduse» § 13 lõigete 2 ja 3, «Politseiteenistuse seaduse» § 26 lõike 2, «Relvaseaduse» § 3 lõike 5 ja § 23 lõike 14, «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 ning «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» § 4 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruse» (RT I 1997, 1, 7; 2007, 42, 306) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) kohtuekspertiisi küsimused;».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 341 «Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine» (RT I 2001, 90, 538; 2007, 25, 139) §-s 1 asendatakse sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus» sõnadega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituut».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruses nr 359 «Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri» (RT I 2001, 93, 567) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõnad «Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo» sõnadega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituut»;

2) paragrahvi 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 «Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 93, 568) punktis 1 asendatakse sõnad «Kohtuarstlike, kohtukeemia- ja kohtubioloogiaekspertiiside» sõnadega «Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruses nr 408 «Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tuleneva õigusakti kehtestamiseks» (RT I 2001, 99, 632) asendatakse sõna «Siseministrit» sõnaga «Justiitsministrit».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2001. a määruses nr 438 «Riiklikes ekspertiisiasutustes tehtavate ekspertiiside hinnakiri» (RT I 2001, 102, 683) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja §-s 1 asendatakse sõnad «riiklikes ekspertiisiasutustes» sõnadega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis»;

2) paragrahvi 2 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Eesti Kohtuarstlikus Ekspertiisibüroos tehtavate ekspertiiside» sõnadega «Kohtuarstlike, kohtukeemia- ja kohtubioloogiaekspertiiside»;

3) paragrahvi 3 pealkirjas asendatakse sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuses tehtavate ekspertiiside» sõnadega «Kriminalistikaekspertiiside».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruses nr 107 «Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 28, 171; 2006, 40, 306) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 esimest lauset täiendatakse sõnadega «ning tüübikinnitust teostav asutus»;

2) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse sõnad ««Riigisaladuse seaduse» (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643) § 30 lõike 3» sõnadega ««Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 33 lõike 7»;

3) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad «(RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) ja «Riigisaladuse seadusele»» sõnadega «ning «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele»»;

4) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõna «Julgestuspolitsei» sõnaga «Politseiamet».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määruse nr 90 «Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord» (RT I 2003, 30, 189; 54, 365) § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusesse» sõnadega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määrusest nr 160 «Politseivormiriietuse kirjeldus» (RT I 2006, 34, 261; 2007, 57, 379) jäetakse välja sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse direktori» ja «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse direktor».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruses nr 259 «Riikliku DNA registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 57, 434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «töötlejad on Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus ning Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo» sõnadega «töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) «Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga» ühinenud riikide kontaktpunktid võivad registris teha automatiseeritud otsinguid või võrdlusi lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.»;

3) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmete registris töötlemisel järgitakse «Avaliku teabe seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.»;

4) paragrahvi 15 lõike 5 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Andmeid selle kohta, kes ja millal registrit kasutas, säilitatakse tarkvaraliselt andmebaasi logifailidena, mida hoitakse kaks aastat ning mille säilitusaja lõppemisel salvestatud andmed kohe kustutatakse.»;

5) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse» sõnadega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi»;

6) paragrahvis 21 asendatakse sõnad «Andmekogude seaduse» sõnadega «Avaliku teabe seaduse»;

7) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruses nr 258 «Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 57, 433) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus» sõnadega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituut»;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 1 lisatakse pärast sõna «uurimisasutustel» sõnad «ja vanglatel»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) «Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga» ühinenud riikide kontaktpunktid võivad registris teha automatiseeritud otsinguid või võrdlusi lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.»;

4) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmete registris töötlemisel järgitakse «Avaliku teabe seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.»;

5) paragrahvi 15 lõike 5 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Andmeid selle kohta, kes ja millal registrit kasutas, säilitatakse tarkvaraliselt andmebaasi logifailidena, mida hoitakse kaks aastat ning mille säilitusaja lõppemisel salvestatud andmed kohe kustutatakse.»;

6) paragrahvis 21 asendatakse sõnad «Andmekogude seaduse» sõnadega «Avaliku teabe seaduse».

§ 12. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a, välja arvatud § 11 punkt 2, mis jõustub kolmandal päeval pärast määruse Riigi Teatajas avaldamist.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json