Teksti suurus:

Arstliku surmateatise vorm ja täitmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RTL 2007, 98, 1644

Arstliku surmateatise vorm ja täitmise kord

01.06.2018 10:37
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus redaktsiooni kehtivuse lõpu kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Vastu võetud 13.12.2007 nr 83

Määrus kehtestatakse «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse arstliku surmateatise vormid ja nende täitmise kord.

§ 2.  Arstliku surmateatise täitmise kord

  (1) Arstlik surmateatis täidetakse käesoleva määruse lisa 1 vormi kohaselt, surnult sündinud või 0–6 päeva vanuse surnu kohta käesoleva määruse lisa 2 vormi kohaselt.

  (2) Arstlik surmateatis täidetakse ainult nummerdatud arstliku surmateatise vormil ning registreeritakse teatise väljastanud tervishoiuasutuses.

  (3) Arstliku surmateatise täitmisel kasutatakse mittekustuvat kirjutusvahendit, trükimasinat või arvutitrükki.

  (4) Arstliku surmateatise täitmisel peab kogu teave olema paigutatud selleks ette nähtud lahtritesse.

  (5) Arstliku surmateatise täitmisel ei tohi surma põhjuste ja välispõhjustest tingitud surma asjaolude märkimisel kasutada lühendeid.

  (6) Arstlik surmateatis koosneb neljast isekopeeruvast osast millest:
  1) esimene osa edastatakse surma põhjuste registrile;
  2) teine osa väljastatakse surnu omastele, tema seaduslikule esindajale või omasteta surnu puhul elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
  3) kolmas osa jääb teatise väljastanule;
  4) neljas osa väljastatakse käesoleva lõike punktis 2 nimetatud isikule perekonnaseisuasutusele edastamiseks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 16.12.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-08197.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json