Teksti suurus:

Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 68, 422

Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.12.2007 nr 247

Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 10 ning «Välismaalaste seaduse» § 1413 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus kehtestab tingimused ja korra, mille kohaselt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja (edaspidi taotleja) võib terviseseisundi tõttu sooritada eesti keele ning kodakondsuse taotleja »Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või vabastatakse ta nende eksamite sooritamisest.

§ 2. Terviseseisundi tuvastamine raviarsti poolt

Isiku, kes terviseseisundi tõttu soovib eesti keele ning «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid sooritada üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või soovib nendest eksamitest vabastamist, terviseseisundit hindab raviarst, kes väljastab tema terviseseisundi kohta teatise.

§ 3. Ekspertkomisjon

(1) Paragrahvis 2 nimetatud teatise alusel ning täiendavatele dokumentidele tuginedes määrab taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja terviseseisundi hindamise ekspertkomisjon (edaspidi ekspertkomisjon). Nimetatud ekspertkomisjon otsustab ka eksamite sooritamisest vabastamise.

(2) Ekspertkomisjoni tehnilise teenindamise korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

§ 4. Eksamite ulatuse ja viisi muutmise või eksamitest vabastamise taotlus

(1) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, taotleb eksamite ulatuse ja viisi muutmist ekspertkomisjonile esitatava asjakohase taotlusega.

(2) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline eksameid sooritama, esitab ekspertkomisjonile taotluse eksamitest vabastamiseks.

(3) Isiku eest võib taotluse esitada ka tema volitatud esindaja, kes lisab taotlusele esindusõigust tõendava notariaalselt kinnitatud volikirja.

(4) Taotlusele lisatakse raviarsti teatis isiku terviseseisundi kohta ja, kui on olemas, ka arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti otsus isikule puude raskusastme määramise kohta vastavalt «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-le 22. Raviarsti teatisele võib lisada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

(5) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus edastab laekunud taotlused 10 tööpäeva jooksul ekspertkomisjonile.

§ 5. Taotluse läbivaatamine ekspertkomisjonis

(1) Ekspertkomisjon teatab taotlejale taotluse läbivaatamise aja ja koha. Ekspertkomisjon võib suunata isiku täiendavasse ekspertiisi või teha talle ettepaneku esitada täiendavaid dokumente, samuti ettepaneku osaleda ekspertkomisjoni koosolekul, kus isiku taotlus läbi vaadatakse. Taotlejal ja tema notariaalselt volitatud esindajal on õigus osaleda ekspertkomisjoni koosolekul, kus tema taotlus läbi vaadatakse.

(2) Ekspertkomisjon võib kaasata taotluse läbivaatamise menetlusse ekspertidena teatise väljastanud raviarsti ja ka teisi spetsialiste nende nõusolekul.

(3) Ekspertkomisjon vaatab taotluse läbi oma koosolekul ekspertkomisjoni töökorra kohaselt. Ekspertkomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda ühe kalendriaasta jooksul.

(4) Ekspertkomisjon teeb oma otsused lihthäälteenamusega.

(5) Ekspertkomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla koosolekul osalenud ekspertkomisjoni liikmed.

(6) Ekspertkomisjoni otsus toimetatakse taotlejale kätte postiga mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 6. Ekspertkomisjoni otsus

(1) Ekspertkomisjon võib oma otsusega:
1) jätta taotluse rahuldamata;
2) rahuldada taotluse täielikult või osaliselt.

(2) Eksamite sooritamise ulatuse ja viisi määramise otsuses toob ekspertkomisjon välja, millises ulatuses ja mil viisil tuleb isikul eksam sooritada. Eesti keele eksami puhul võib ekspertkomisjon vabastada isiku mõne eksami osa sooritamisest, samuti näha ette eksami suulise osa asendamise kirjalikuga ja vastupidi. Ekspertkomisjoni otsusega võib eksami sooritamiseks ette näha ka muid taotleja terviseseisundist tulenevaid mõistlikke erisusi.

(3) Eksamite sooritamisest vabastamise otsus tehakse juhul, kui isiku terviseseisundist tulenevalt ei ole eksamite sooritamine võimalik või otstarbekas ka muudetud ulatuses ja viisil.

(4) Ekspertkomisjoni otsus peab olema põhjendatud.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2005. a määrus nr 276 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse taotleja eesti keele ning «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» (RT I 2005, 57, 458) tunnistatakse kehtetuks.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json