Teksti suurus:

Euroopa Patendikonventsiooni 2000 rakendusmäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2007
Avaldamismärge:RT II 2007, 24,

Euroopa Patendikonventsiooni 2000 rakendusmäärus

VAREM AVALDATUD DOKUMENDI UUS REDAKTSIOON

Välisministeerium esitas Riigi Teatajas avaldamiseks «Euroopa Patendikonventsiooni 2000 rakendusmääruse» (RT II 2002, 10, 40) muudetud teksti eestikeelse tõlke, mis jõustus 13. detsembril 2007. a.

Kinnitatud haldusnõukogu 7. detsembri 2006. aasta otsusega

I osa
KONVENTSIOONI ESIMESE OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Üldsätted

Reegel 1. Kirjalik menetlus

Kirjaliku vormi kasutamine kirjalikus menetluses Euroopa Patendiametiga loetakse täidetuks, kui dokumendi sisu on võimalik paberil loetavalt reprodutseerida.

Reegel 2. Dokumentide esitamis- ja vorminõuded

(1) Euroopa Patendiametis menetlemiseks võib dokumente esitada käsipostiga, postiga või tehniliste sidevahenditega. Euroopa Patendiameti president kehtestab dokumentide esitamise üksikasjad ja tingimused ning vajadusel vormilised ja tehnilised erinõuded. Ta võib muuhulgas määrata, et dokumentidele peab lisama nende õigsuse kinnituse. Euroopa patenditaotlus lükatakse tagasi ja hiljem esitatud dokumendid loetakse saabumata jäänuiks, kui sellist kinnitust ei ole ettenähtud ajaks lisatud.

(2) Kui konventsioon näeb ette dokumendi allkirjastamise, võib dokumendi autentsust kinnitada omakäelise allkirjaga või muu sobiva vahendiga, mille kasutamine on lubatud Euroopa Patendiameti presidendi poolt. Sellise muu vahendiga kinnitatud dokument loetakse õiguslikult täitvaks samu allakirjutamise nõudeid, mis paberil esitatud omakäelist allkirja kandev dokument.

Reegel 3. Kirjaliku menetlemise keel

(1) Kirjaliku menetlemise korral Euroopa Patendiametis võib iga menetlusosaline kasutada mis tahes keelt Euroopa Patendiameti ametlikest töökeeltest. Artikli 14 lõikes 4 nimetatud tõlke võib esitada Euroopa Patendiameti mis tahes ametlikus töökeeles.

(2) Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi muudatused peab esitama menetluskeeles.

(3) Dokumentaalsed tõendid, eelkõige trükised, võib esitada mis tahes keeles. Euroopa Patendiamet võib siiski nõuda, et määratud tähtaja jooksul esitatakse tõlge ühes ametlikus töökeeles. Euroopa Patendiamet võib küsimuse all oleva dokumendi arvesse võtmata jätta, kui nõutud tõlget ei ole ettenähtud ajaks esitatud.

Reegel 4. Suulise menetlemise keel

(1) Iga Euroopa Patendiametis toimuva suulise menetluse osaline võib kasutada menetluskeelest erinevat Euroopa Patendiameti ametlikku töökeelt, kui ta teatab sellest Euroopa Patendiametile hiljemalt üks kuu enne suulise menetluse toimumise kuupäeva või tagab ise tõlke menetluskeelde. Iga menetlusosaline võib kasutada ka mõnda osalisriigi ametlikest keeltest, kui tagab ise tõlke menetluskeelde. Euroopa Patendiamet võib lubada erandeid nendest sätetest.

(2) Euroopa Patendiameti teenistujad võivad suulisel menetlemisel kasutada menetluskeele asemel mõnda teist Euroopa Patendiameti ametlikku töökeelt.

(3) Ütluste andmisel võib iga ülekuulatav menetlusosaline, tunnistaja või ekspert, kes ei suuda adekvaatselt väljenduda ühes Euroopa Patendiameti või osalisriigi ametlikest keeltest, kasutada mõnda teist keelt. Kui ütluste andmine on määratud ühe menetlusosalise taotlusel, kuulatakse end muudes kui Euroopa Patendiameti ametlikes keeltes väljendavate menetlusosaliste, tunnistajate või ekspertide antavad selgitused ära vaid juhul, kui taotluse esitanud menetlusosaline tagab ise tõlke menetluskeelde. Euroopa Patendiamet võib siiski lubada tõlget mõnda teise oma ametlikku töökeelde.

(4) Menetlusosaliste ja Euroopa Patendiameti nõusolekul võib kasutada mis tahes keelt.

(5) Euroopa Patendiamet tagab vajaduse korral omal kulul tõlke menetluskeelde või, kui see on asjakohane, oma teistesse ametlikesse töökeeltesse, välja arvatud juhul, kui tõlkimine on ühe menetlusosalise kohustus.

(6) Euroopa Patendiameti teenistujate, menetlusosaliste, tunnistajate ja ekspertide avaldused, mis on tehtud mõnes Euroopa Patendiameti ametlikest töökeeltest, kantakse protokolli selles keeles. Mõnes teises keeles tehtud avaldused kantakse protokolli ametlikus töökeeles, millesse need on tõlgitud. Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi muudatused kantakse protokolli menetluskeeles.

Reegel 5. Tõlgete kinnitamine

Juhul kui on vajalik esitada mõne dokumendi tõlge, võib Euroopa Patendiamet nõuda määratud tähtaja jooksul tõendi esitamist selle kohta, et tõlge vastab originaaltekstile. Kui tõendit ei ole ettenähtud ajaks esitatud, loetakse, see dokument esitamata jäetuks, kui ei ole ette nähtud teisiti.

Reegel 6. Tõlke esitamine ja tasude vähendamine

(1) Artikli 14 lõikes 2 nimetatud tõlge tuleb esitada kahe kuu jooksul, alates Euroopa patenditaotluse esitamise päevast.

(2) Artikli 14 lõikes 4 nimetatud tõlge tuleb esitada ühe kuu jooksul dokumendi esitamise päevast. Kui dokument on vastulause või kaebus, pikeneb nimetatud tähtaeg vastulause või kaebuse esitamise tähtaja lõppemiseni.

(3) Kui artikli 14 lõikes 4 nimetatud isik esitab Euroopa patenditaotluse, ekspertiisinõude, vastulause, kaebuse, uuesti läbivaatamise taotluse või piiramise või tühistamise nõude selle sätte kohases keeles, vähendatakse esitamistasu, ekspertiisitasu, vastulause, kaebuse, uuesti läbivaatamise või piiramise või tühistamise nõude esitamise tasu vastavalt tasusid käsitlevatele eeskirjadele.

Reegel 7. Euroopa patenditaotluse tõlke autentsus

Selle kindlakstegemisel, kas Euroopa patenditaotluses või Euroopa patendis avatud leiutise olemus ei välju algselt esitatud taotluse raamest, võib Euroopa Patendiamet eeldada, et artikli 14 lõikes 2 või reegli 40 lõikes 3 nimetatud tõlge vastab taotluse algtekstile, kui ei tõendata vastupidist.

II peatükk
Euroopa Patendiameti töökorraldus

I alajaotus. Üldsätted

Reegel 8. Patendiklassifikatsioon

Euroopa Patendiamet kasutab 197.1 aasta 24. märtsil sõlmitud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourgi kokkuleppe artiklis 1 nimetatud klassifikatsiooni (edaspidi rahvusvaheline patendiklassifikatsioon).

Reegel 9. Euroopa Patendiameti haldusstruktuur

(1) Euroopa Patendiamet jaotub peadirektoraatideks, mille juurde kuuluvad allüksused vastavalt artiklile 15 ja teenistused, mis on loodud õiguslike küsimuste lahendamiseks ning ameti haldamisega tegelemiseks.

(2) Peadirektoraadi juurde asepresidendi määramise otsustab pärast Euroopa Patendiameti presidendiga konsulteerimist haldusnõukogu.

Reegel 10. Vastuvõtutalituse ja ekspertiisiüksuste kohustused

(1) Vastuvõtutalituse kohustuseks on Euroopa patenditaotluste esitamis- ja vorminõuete kontrollimine kuni ajani, mil ekspertiisiüksustel tekib kohustus teha vastavalt artikli 94 lõikele 1 Euroopa patenditaotlusele ekspertiis.

(2) Ekspertiisiüksustel tekib Euroopa patenditaotlusele ekspertiisi tegemise kohustus vastavalt artikli 94 lõikele 1 käesoleva reegli lõikeid 3 ja 4 arvestades ajast, mil on esitatud ekspertiisinõue.

(3) Juhul, kui ekspertiisinõue on esitatud enne patenditaotlejale Euroopa otsinguaruande edastamist, on ekspertiisiüksused kohustatud lõiget 4 arvestades tegema ekspertiisi, alates ajast, mil Euroopa Patendiamet saab reegli 70 lõikes 2 sätestatust tuleneva kinnituse.

(4) Juhul, kui ekspertiisinõue on esitatud enne patenditaotlejale Euroopa otsinguaruande edastamist ja patenditaotleja on loobunud reegli 70 lõike 2 kohasest õigusest, on ekspertiisiüksused kohustatud tegema ekspertiisi, alates ajast, mil otsinguaruanne on edastatud patenditaotlejale.

Reegel 11. Esimese astme allüksuste kohustuste jagunemine

(1) Direktoraatides on otsinguüksuste, ekspertiisiüksuste ja vastulausete üksuste koosseisude liikmeteks tehnikaalase kvalifikatsiooniga eksperdid. Euroopa Patendiameti president jaotab nendes direktoraatides kohustused rahvusvahelisest patendiklassifikatsioonist lähtudes.

(2) Euroopa Patendiameti president võib vastuvõtutalitusele, otsinguüksustele, ekspertiisiüksustele, vastulausete üksustele ja õigusosakonnale määrata nende konventsioonijärgsete kohustuste kõrval muid ülesandeid.

(3) Euroopa Patendiameti president võib konkreetseid ekspertiisiüksuste või vastulausete üksuste ülesandeid, mis ei valmista tehnilises või õiguslikus mõttes raskusi, usaldada teenistujatele, kes ei ole tehnika- või õigusalase kvalifikatsiooniga eksperdid.

II alajaotus. Apellatsioonikodade ja suure apellatsioonikoja ülesehitus

Reegel 12. Apellatsioonikodade presiidium

(1) Apellatsioonikodadest koosneval organisatsioonilisel üksusel on sõltumatu organ (apellatsioonikodade presiidium), kuhu kuuluvad apellatsioonikodade töö eest vastutav asepresident selle esimehena ja 12 apellatsioonikodade liiget, kellest kuus on apellatsioonikodade esimehed ning kuus muud liikmed.

(2) Presiidiumi kõik liikmed valitakse apellatsioonikodade esimeeste ja liikmete poolt kaheks tööaastaks. Kui presiidiumi kogu koosseisu suhtes ei jõuta kokkuleppele, täidetakse vakantsed kohad kõige vanemaealiste esimeeste ja liikmetega.

(3) Presiidium kinnitab apellatsioonikodade protseduurireeglid ja nende liikmete valimise ning kohalemääramise protseduurireeglid. Presiidium nõustab apellatsioonikodade töö eest vastutavat asepresidenti apellatsioonikodade tööd puudutavates üldistes küsimustes.

(4) Presiidium, mida on laiendatud kõigi apellatsioonikodade esimeeste kaasamisega, jaotab enne iga tööaasta algust ülesanded apellatsioonikodade vahel. Sama koosseis lahendab ülesannete jaotusest kahe või mitme apellatsioonikoja vahel tekkinud konfliktid. Laiendatud presiidium määrab eri apellatsioonikodade alalised ja asendusliikmed. Iga apellatsioonikoja liige võib olla määratud rohkem kui ühe apellatsioonikoja liikmeks. Neid meetmeid võib vajaduse korral vaatlusaluse tööaasta jooksul muuta.

(5) Presiidium on otsustusvõimeline vähemalt viie liikme kohaloleku korral, kelle hulgas peavad olema apellatsioonikodade töö eest vastutav asepresident või tema asetäitja ja kolme apellatsioonikoja esimehed. Otsus tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe või tema asetäitja hääl. Hääletamisest loobunuid ei arvestata hääletamisest osavõtnutena.

(6) Haldusnõukogu võib apellatsioonikodadele anda artikli 134a lõike 1 punktis c sätestatule vastavaid ülesandeid.

Reegel 13. Tööjaotus suures apellatsioonikojas ja protseduurireeglite kinnitamine

(1) Enne iga tööaasta algust määravad artikli 11 lõike 3 kohaselt nimetatud suure apellatsioonikoja liikmed kindlaks suure apellatsioonikoja alalised ja asendusliikmed artikli 22 lõike 1 punktides a ja b sätestatud menetluste ning alalised ja asendusliikmed artikli 22 lõike 1 punktis c sätestatud menetluste läbiviijateks.

(2) Artikli 11 lõike 3 kohaselt nimetatud suure apellatsioonikoja liikmed kinnitavad suure apellatsioonikoja protseduurireeglid.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud küsimustes võib otsuseid vastu võtta vähemalt viie liikme kohaloleku korral, kelle hulgas peavad olema suure apellatsioonikoja esimees või tema asetäitja. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe või tema asetäitja hääl. Hääletamisest loobunuid ei arvestata hääletamisest osavõtnutena.

II osa
KONVENTSIOONI TEISE OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Menetlus, juhul kui patenditaotlejal puuduvad õigused

Reegel 14. Menetluse peatamine

(1) Kui kolmas isik esitab Euroopa Patendiametile tõendid selle kohta, et ta on algatanud patenditaotleja vastu kohtumenetluse, millega ta taotleb artikli 61 lõike 1 kohast otsust, peatab Euroopa Patendiamet patendi väljaandmise menetluse, välja arvatud juhul, kui kolmas isik edastab Euroopa Patendiametile kirjalikult oma nõusoleku menetluse jätkamiseks. Seda nõusolekut ei saa tagasi võtta. Patendi väljaandmise menetlust ei saa siiski peatada enne Euroopa patenditaotluse avaldamist.

(2) Kui esitatakse tõendid selle kohta, et artikli 61 lõikes 1 sätestatu suhtes on tehtud lõplik otsus, teatab Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ja kõigile teistele menetlusosalistele, et väljaandmismenetlust jätkatakse teates nimetatud kuupäeval, välja arvatud juhul, kui vastavalt artikli 61 lõike 1 punktile b on esitatud uus Euroopa patenditaotlus kõigi märgitud osalisriikide suhtes. Kui otsus tehti kolmanda isiku kasuks, võib menetlust jätkata alles pärast kolme kuu möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui kolmas isik taotleb väljaandmismenetluse jätkamist.

(3) Koos menetluse peatamise otsustamisega, või hiljem, võib Euroopa Patendiamet lõikes 1 nimetatud juhul patenditaotleja vastu algatatud riigisisese kohtumenetluse seisu arvestamata määrata kindlaks kuupäeva, millal ta kavatseb menetlust jätkata. Kuupäev tuleb teatavaks teha kolmandale isikule, patenditaotlejale ja kõigile teistele menetlusosalistele. Kui selle kuupäevani ei ole lõpliku otsuse tegemise kohta tõendeid esitatud, võib Euroopa Patendiamet menetlust jätkata.

(4) Menetluse peatamise kuupäevast peatub kõigi tähtaegade kulgemine, välja arvatud aastatasude tasumise tähtajad. Menetluse jätkumise kuupäevast hakkab kulgema ka veel järelejäänud tähtaja osa. Pärast menetluse jätkumist järelejäänud tähtaja osa ei loeta siiski lühemaks, kui kaks kuud.

Reegel 15. Euroopa patenditaotluse tagasivõtmise piiramine

Alates kuupäevast, millal kolmas isik esitab tõendid, et ta on algatanud riigisisese kohtumenetluse vastavalt reegli 14 lõikele 1 kuni kuupäevani, millal Euroopa Patendiamet jätkab väljaandmismenetlust, ei tohi Euroopa patenditaotlust ega ühegi osalisriigi märkimist tagasi võtta.

Reegel 16. Artikli 61 lõike 1 kohane menetlus

(1) Isik, kellel on õigus Euroopa patendile, võib artikli 61 lõikes 1 sätestatud heastamise võimalusi oma kasuks ära kasutada, kui:
a) ta teeb seda mitte hiljem, kui kolm kuud pärast tema õigust tunnustavat lõplikku otsust ja
b) Euroopa patenti ei ole veel välja antud.

(2) Sellised heastamise võimalused kehtivad ainult nende Euroopa patenditaotluses märgitud osalisriikide suhtes, kus otsus tehti või kus seda tunnustamisprotokolli alusel tunnustati või peab tunnustama.

Reegel 17. Uue Euroopa patenditaotluse esitamine õigustatud isiku poolt

(1) Kui isik, kes lõpliku kohtuotsuse alusel on õigustatud saama Euroopa patenti, esitab uue Euroopa patenditaotluse vastavalt artikli 61 lõike 1 punktile b, loetakse varasem Euroopa patenditaotlus, alates uue Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäevast tagasivõetuks märgitud osalisriikide suhtes, kus otsus tehti või kus seda tunnustamisprotokolli alusel tunnustati või peab tunnustama.

(2) Esitamistasu ja otsingutasu peab tasuma ühe kuu jooksul, alates uue taotluse esitamisest. Taotlus loetakse tagasivõetuks, kui esitamistasu või otsingutasu ei ole õigeks ajaks tasutud.

(3) Märkimistasud peab tasuma kuue kuu jooksul, alates päevast, mil Euroopa Patendibülletäänis teatati uue Euroopa patenditaotluse kohta koostatud Euroopa otsinguaruande avaldamisest. Kohaldatakse ka reegli 39 lõikeid 2 ja 3.

Reegel 18. Euroopa patendi saamise õiguse osaline üleminek

(1) Kui lõplik kohtuotsus näeb ette, et kolmandal isikul on õigus saada Euroopa patent ainult ühele osale algses Euroopa patenditaotluses avatud leiutise olemusest, siis kohaldatakse sellele osale artiklit 61 ja reeglit 16 ning 17.

(2) Vajaduse korral sisaldab algne Euroopa patenditaotlus märgitud osalisriikide jaoks, kus otsus tehti või kus seda tunnustamisprotokolli alusel tunnustati või peab tunnustama, teiste märgitud osalisriikide jaoks ettenähtust erinevat patendinõudlust, leiutiskirjeldust ja jooniseid.

II peatükk
Leiutaja nimetamine

Reegel 19. Leiutaja märkimine

(1) Leiutaja tuleb märkida Euroopa patendi saamise avalduses. Kui aga patenditaotleja ei ole leiutaja või ainus leiutaja, tuleb leiutaja märkida eraldi dokumendis. Selles dokumendis peavad sisalduma leiutaja perekonnanimi, eesnimed ja täielik aadress ning artiklis 81 nimetatud avaldus, mis peab kandma patenditaotleja või tema esindaja allkirja.

(2) Euroopa Patendiamet ei kontrolli leiutaja märkimise õigsust.

(3) Kui patenditaotleja ei ole leiutaja või ainus leiutaja, teatab Euroopa Patendiamet märgitud leiutajale tema märkimisdokumendis sisalduva teabe järgmised andmed:
a) Euroopa patenditaotluse number;
b) Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev, prioriteedinõude korral ka esmase taotluse kuupäev, riik ja number;
c) taotleja nimi;
d) leiutise nimetus;
e) märgitud osalisriigid.

(4) Patenditaotleja ja leiutaja ei või lõikes 3 nimetatud teate ärajäämise või selles sisalduvate vigade korral esitada nõudeid.

Reegel 20. Leiutaja märkimise avaldamine

(1) Leiutajana märgitud isik tuleb avaldatud Euroopa patenditaotluses ja Euroopa patendikirjelduses nimetada leiutajana, välja arvatud juhul, kui ta kirjalikult teatab Euroopa Patendiametile, et on loobunud oma õigusest olla leiutajana nimetatud.

(2) Kui kolmas isik esitab Euroopa Patendiametile lõpliku otsuse, millest selgub, et patenditaotleja või patendiomanik on kohustatud teda leiutajana nimetama, kohaldatakse lõiget 1.

Reegel 21. Leiutaja märkimise parandamine

(1) Leiutaja ebaõige märkimise võib parandada ainult vastava taotluse alusel ja üksnes valesti märgitud isiku nõusolekul ning, kui taotluse esitab kolmas isik, siis ka patenditaotleja või patendiomaniku nõusolekul. Reeglit 19 kohaldatakse mutatis mutandis.

(2) Kui leiutaja ebaõige märkimine on kantud Euroopa patendiregistrisse või avaldatud Euroopa Patendibülletäänis, tuleb registrikandes või avaldatud teates samuti märkimine vastavalt parandada või kustutada.

III peatükk
Üleandmise, litsentside ja teiste õiguste registreerimine

Reegel 22. Üleandmise registreerimine

(1) Euroopa patenditaotluse üleandmine kantakse Euroopa patendiregistrisse huvitatud menetlusosalise nõudel üleandmise tõendamiseks koostatud dokumentide alusel.

(2) Nõue ei loeta esitatuks niikaua, kuni menetlustasu on tasumata. Nõude võib tagasi lükata vaid juhul, kui ei ole järgitud lõikega 1 kehtestatut.

(3) Üleandmisel on Euroopa Patendiametile tähendus vaid lõikes 1 nimetatud dokumentides näidatud kuupäeval ja ulatusel.

Reegel 23. Litsentside ja teiste õiguste registreerimine

(1) Reegli 22 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse mutatis mutandis litsentsi andmise või litsentsi ülemineku registreerimise, samuti Euroopa patenditaotlusega seotud asjaõiguse tekkimise või ülemineku registreerimise ja sellise taotluse sundtäitmise registreerimise suhtes.

(2) Lõikes 1 nimetatud kanded kustutatakse sellekohase nõude alusel, millele on lisatud vastava õiguse lõppemist tõendav dokument või õiguste omaniku kirjalik nõusolek registreerimise kande kustutamisega. Reegli 22 lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

Reegel 24. Erinõuded litsentside registreerimisel

Litsents Euroopa patenditaotluse kohta kantakse:
a) ainulitsentsina, kui patenditaotleja ja litsentsisaaja seda nõuavad;
b) all-litsentsina, kui see on antud litsentsisaaja poolt, kelle litsents on kantud Euroopa patendiregistrisse.

IV peatükk
Näitusetõend

Reegel 25. Näitusetõend

Patenditaotleja peab nelja kuu jooksul Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates esitama artikli 55 lõikes 2 nimetatud tõendi:
a) mis on näitusel välja antud ametisiku poolt, kes on vastutav tööstusomandi kaitse eest sellel näitusel;
b) mis kinnitab, et leiutis oli tegelikult seal eksponeeritud;
c) mis kinnitab näituse avamise kuupäeva ja, kui leiutis oli avalikustatud sellest päevast hiljem, siis leiutise esmakordse avalikustamise kuupäeva ning
d) millele on lisatud leiutist identifitseerida võimaldavad dokumendid, mis on nõuetekohaselt kinnitanud eespool nimetanud ametniku poolt.

V peatükk
Biotehnoloogilised leiutised

Reegel 26. Üldsätted ja määratlused

(1) Biotehnoloogilisi leiutisi käsitlevate Euroopa patenditaotluste ja patentide suhtes kehtivad konventsiooni asjakohased sätted, mida tõlgendatakse käesoleva peatüki kohaselt. Täiendava tõlgendamisvahendina kasutatakse 1998. aasta 6. juuli direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogiliste leiutiste õiguskaitse kohta.

(2) Biotehnoloogilised leiutised on leiutised, mis on seotud bioloogilisest ainest koosnevate või seda sisaldavate toodetega või bioloogilise aine tootmise, töötlemise või kasutamise meetoditega.

(3) Bioloogiline aine on igasugune geneetilist teavet sisaldav aine, mis on võimeline ise paljunema või mida on võimalik paljundada mingis bioloogilises süsteemis.

(4) Taimesort on iga taimerühm botaanilise taksoni madalaimal eristataval tasemel, mis sordikaitse tingimustele vastavusest olenemata:
a) on defineeritud genotüübist või genotüüpide kombinatsioonist määratud tunnustega,
b) erineb teistest taimerühmadest vähemalt ühe tunnuse poolest ning
c) mille omased tunnused selle paljundamisel järgnevate põlvkondade vältel on piisavalt ühtlikud ja püsivad.

(5) Taimesordi või loomatõu aretuse olemuselt bioloogiline meetod on meetod, mis täielikult põhineb looduslikul nähtusel, nagu ristamisel ja selektsioonil.

(6) Mikrobioloogiline meetod on iga meetod, mille puhul kasutatakse mikrobioloogilist ainet, mille objektiks on mikrobioloogiline aine või mille tulemusena tekib mikrobioloogiline aine.

Reegel 27. Patenditavad biotehnoloogilised leiutised

Biotehnoloogilised leiutised on patenditavad, kui need käsitlevad:
a) bioloogilist ainet, mis on eraldatud tema loomulikust keskkonnast või toodetud tehnilise meetodi abil, isegi kui see esineb algselt looduses;
b) taimi ja loomi, kui leiutise tehniline teostus ei ole piiratud kindla taimesordi või loomatõuga;
c) mikrobioloogilist või muud tehnilist meetodit või sellise meetodiga saadud toodet, välja arvatud taimesort või loomatõug.

Reegel 28. Patenditavuse erandid

Artikli 53 punkti a alusel ei anta Euroopa patente järgmistele biotehnoloogilistele leiutistele:
a) inimese kloonimise meetodid;
b) inimese geneetilise koodi muutmise meetodid;
c) inimembrüo kasutamine tööstuslikul või ärilisel eesmärgil;
d) looma geneetilise koodi muutmise meetodid, mis tekitavad loomale kannatusi ega anna olulist kasu inimese või looma tervisekaitse seisukohalt, ning samuti nende meetodite kasutamise tulemusena saadud loomad.

Reegel 29. Inimkeha ja selle osad

(1) Leiutiseks ei saa pidada inimkeha selle kujunemise ja arengu eri etappides ja mõne selle elemendi, sealhulgas täieliku või osalise geenijärjestuse lihtsat avastamist.

(2) Inimkehast eraldatud või muul viisil tehnilise meetodi abil valmistatud element, sealhulgas täielik või osaline geenijärjestus, võib endast kujutada patenditavat leiutist isegi sel juhul, kui selle elemendi struktuur on samasugune kui looduslikul elemendil.

(3) Täieliku või osalise geenijärjestuse tööstuslik kasutatavus peab olema patenditaotluses avatud.

Reegel 30. Nukleotiidide ja aminohapete järjestusele esitatavad nõuded Euroopa patenditaotluses

(1) Kui Euroopa patenditaotluses on avatud nukleotiidide või aminohapete järjestus, peab leiutiskirjeldus sisaldama järjestuse loetelu, mis vastab Euroopa Patendiameti presidendi kehtestatud eeskirjadele nukleotiidide ja aminohapete järjestuste standarditud esitamise kohta.

(2) Pärast patenditaotluse esitamise kuupäeva esitatud järjestuste loetelu ei arvata leiutiskirjelduse koosseisu.

(3) Kui patenditaotleja ei ole esitanud lõikes 1 kehtestatud nõuetele vastavat järjestuse loetelu patenditaotluse esitamise päeval, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku esitada nõuetele vastav loetelu ja tasuda hilinemistasu. Patenditaotlus lükatakse tagasi, kui patenditaotleja ei esita kahe kuu jooksul ettepanekust nõutud loetelu ega tasu hilinemistasu.

Reegel 31. Bioloogilise aine deponeerimine

(1) Kui leiutis sisaldab bioloogilise aine kasutamist või käsitleb biolooglist ainet, mis ei ole avalikkusele kättesaadav ja mida ei saa Euroopa patenditaotluses selliselt kirjeldada, et vastava ala asjatundja suudaks leiutise selle järgi teostada, loetakse leiutis artikli 83 kohaselt avatuks vaid juhul, kui:
a) bioloogilise aine näidis on deponeeritud tunnustatud deponeerimisasutuses 28. aprillil 1977. aastal Budapestis sõlmitud mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise lepingus sätestatu kohaselt mitte hiljem, kui on patenditaotluse esitamise kuupäev;
b) patenditaotlus selle esitamiseaegses redaktsioonis annab edasi relevantse teabe patenditaotleja käsutuses oleva bioloogilise aine tunnuste kohta;
c) patenditaotluses on märgitud deponeerimisasutus ja deponeeritud bioloogilise aine kättesaamist võimaldav number ja
d) patenditaotluses on märgitud deponeerija nimi ja aadress, kui bioloogilist ainet ei ole deponeerinud patenditaotleja, ning Euroopa Patendiametile on esitatud dokument, mis tõendab, et deponeerija on lubanud patenditaotlejal viidata patenditaotluses deponeeritud bioloogilisele ainele ja on tingimusteta ning tagasivõtmatult andnud oma nõusoleku, et deponeeritud aine tehakse reegli 33 kohaselt avalikkusele kättesaadavaks.

(2) Lõike 1 punktides c ja d nimetatud teabe võib esitada:
a) kuueteistkümne kuu jooksul pärast patenditaotluse esitamist või prioriteedinõude korral pärast prioriteedikuupäeva. Tähtaeg loetakse järgituks, kui teave edastatakse enne Euroopa patenditaotluse avaldamise tehniliste ettevalmistuste lõpetamist;
b) kuni artikli 93 lõike 1 punkt b kohase nõude kuupäevani;
c) ühe kuu jooksul pärast seda, kui Euroopa Patendiamet on teatanud patenditaotlejale, et vastavalt artikli 128 lõikele 2 on õigus toimikuga tutvuda.

Kohaldatakse esimesena lõppevat tähtaega. Nende andmete teatamine loetakse patenditaotleja tingimusteta ja tagasivõetamatuks nõusolekuks selle kohta, et deponeeritud aine tehakse reegli 33 kohaselt avalikkusele kättesaadavaks.

Reegel 32. Eksperdi kaasamine

(1) Patenditaotluse avaldamise tehniliste ettevalmistuste lõpetamiseni võib patenditaotleja Euroopa Patendiametile teatada, et:
a) kuni Euroopa patendi väljaandmise kohta teate avaldamiseni või vajaduse korral
b) kahekümne aasta jooksul, alates patenditaotluse esitamise kuupäevast, kui taotlus on tagasi lükatud või tagasi võetud või loetakse tagasivõetuks,

tagatakse reegli 33 kohane kättesaadavus ainult sel teel, et näidis väljastatakse nõude esitaja nimetatud eksperdile.

(2) Eksperdiks võib nimetada:
a) iga füüsilise isiku, kui nõude esitaja tõendab nõude esitamisel, et nimetamine toimub patenditaotleja nõusolekul;
b) iga füüsilise isiku, keda eksperdina tunnustab Euroopa Patendiameti president.

Koos nimetamisega tuleb esitada eksperdi avaldus, et ta võtab endale patenditaotleja ees reeglis 33 sätestatud kohustused kuni patendi kehtivuse kaotamiseni kõigis märgitud osalisriikides või kuni lõike 1 punktis b ettenähtud kuupäevani juhul, kui taotlus on tagasi lükatud või tagasi võetud või loetakse tagasivõetuks. Nõude esitaja tuleb lugeda kolmandaks isikuks.

Reegel 33. Bioloogilise aine kättesaadavus

(1) Alates Euroopa patenditaotluse avaldamise kuupäevast on reegli 31 kohaselt deponeeritud bioloogiline aine vastava nõude esitamisel kättesaadav igaühele ja enne seda kuupäeva igale isikule, kellel on artikli 128 lõike 2 kohane toimikuga tutvumise õigus. Reeglis 32 sätestatut arvestades tagatakse kättesaadavus nõude esitanud isikule (edaspidi nõude esitaja) sel teel, et talle väljastatakse deponeeritud bioloogilise aine näidis.

(2) Väljastamine toimub vaid juhul, kui nõude esitaja on patenditaotleja või on patendiomaniku ees kohustunud mitte tegema bioloogilist ainet või sellest tuletatud bioloogilist ainet kolmandatele isikutele kättesaadavaks ja kasutama seda ainult katseteks selle ajani, mil patenditaotlus lükatakse tagasi või võetakse tagasi või loetakse tagasivõetuks või kui Euroopa patent on kõigis märgitud osalisriikides kehtivuse kaotanud, välja arvatud juhul, kui patenditaotleja või patendiomanik ise selle kohustuse täitmise nõudest sõnaselgelt loobub.

Kohustus kasutada bioloogilist ainet ainult katseteks ei kehti, kui nõude esitaja kasutab seda ainet sundlitsentsi alusel. Termini «sundlitsents»all tuleb mõista ka kohustuslikke (ex officio) litsentse ja patenditud leiutise avalikkuse huvides kasutamise õigust.

(3) Lõike 2 kohaldamisel loetakse tuletatud bioloogiliseks aineks iga aine, millel on alles leiutise realiseerimiseks olulised deponeeritud aine tunnused. Lõikes 2 kehtestatud kohustused ei takista tuletatud bioloogilise aine deponeerimist, kui see on vajalik patendimenetluseks.

(4) Lõikes 1 nimetatud nõue tuleb Euroopa Patendiametile esitada selle ameti poolt tunnustatud plangil. Euroopa Patendiamet kinnitab plangil sellise Euroopa patenditaotluse esitamist, mis on seotud bioloogilise aine deponeerimisega, ja seda, et nõude esitajal või tema poolt reegli 32 kohaselt märgitud eksperdil on õigus saada aine näidist. Nõue tuleb ka pärast Euroopa patendi väljaandmist esitada endiselt Euroopa Patendiametile.

(5) Euroopa Patendiamet edastab deponeerimisasutusele ja patenditaotlejale või patendiomanikule nõude ärakirja koos lõikes 4 ettenähtud kinnitusega.

(6) Euroopa Patendiameti president avaldab Euroopa Patendiameti Teatajas deponeerimisasutuste ja ekspertide nimekirja, keda tunnustatakse reeglite 31 kuni 34 kohaldamisel.

Reegel 34. Bioloogilise aine kordusdeponeerimine

Kui reegli 31 kohaselt deponeeritud bioloogiline aine ei ole enam tunnustatud deponeerimisasutusest kättesaadav, siis ei loeta kättesaadavust katkenuks, kui see aine deponeeritakse uuesti tunnustatud deponeerimisasutuses 28. aprillil 1977. aastal Budapestis sõlmitud mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise lepingus sätestatud tähtpäevaks ja kui deponeerimisasutuse väljastatud vastuvõtuteade uue deponeerimise kohta, milles on märgitud Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi number, on edastatud Euroopa Patendiametile nelja kuu jooksul kordusdeponeerimise kuupäevast arvates.

III osa
KONVENTSIOONI KOLMANDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Euroopa patenditaotluse esitamine

Reegel 35. Üldsätted

(1) Euroopa patenditaotlused võib esitada kirjalikult Euroopa Patendiametile Münchenis, Haagis või Berliinis või artikli 75 lõike 1 punktis b nimetatud asutustele.

(2) Asutus, kellele Euroopa patenditaotlus esitatakse, märgib patenditaotluse dokumentidele nende saabumise kuupäeva. Ta annab patenditaotlejale viivitamata vastuvõtutõendi, milles sisaldub vähemalt taotluse number, dokumentide liik ja arv ning nende saabumise kuupäev.

(3) Kui Euroopa patenditaotlus esitatakse ühele artikli 75 lõike 1 punktis b nimetatud asutusele, teavitab see asutus viivitamata Euroopa Patendiametit taotluse saabumisest. Ta teatab saabunud dokumentide liigi ja saabumise kuupäeva, taotluse numbri ning prioriteedinõude kohase prioriteedikuupäeva.

(4) Kui Euroopa Patendiamet on saanud Euroopa patenditaotluse mõne osalisriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti vahendusel, teatab ta sellest patenditaotlejale, märkides ära taotluse Euroopa Patendiametisse saabumise kuupäeva.

Reegel 36. Euroopa eraldatud taotlused

(1) Patenditaotleja võib esitada iga menetluses oleva varasema Euroopa patenditaotluse alusel eraldatud taotluse.

(2) Euroopa eraldatud taotlus peab olema varasema Euroopa patenditaotluse menetluskeeles ja see tuleb esitada Euroopa Patendiametile Münchenis, Haagis või Berliinis.

(3) Euroopa eraldatud taotluse eest tuleb tasuda esitamistasu ja otsingutasu ühe kuu jooksul eraldatud taotluse esitamisest arvates. Taotlus loetakse tagasivõetuks, kui esitamistasu või otsingutasu ei ole õigeks ajaks tasutud.

(4) Märkimistasud peab tasuma kuue kuu jooksul, alates päevast, mil Euroopa Patendibülletäänis teatati Euroopa eraldatud taotluse kohta koostatud Euroopa otsinguaruande avaldamisest. Kohaldatakse reegli 39 lõikeid 2 ja 3.

Reegel 37. Euroopa patenditaotluste edastamine

(1) Osalisriigi tööstusomandi õiguskaitse keskamet peab Euroopa patenditaotlused edastama Euroopa Patendiametile lühima aja jooksul, mis on vastavuses riigi huvides leiutiste salastamise riigisisese õigusega, ja astuma kõik võimalikud sammud, et edastamine toimuks:
a) kuue nädala jooksul taotluse esitamisest, kui taotluse sisu salastamine ei ole vastavuses riigisisese õigusega ilmselgelt vajalik või
b) nelja kuu jooksul, alates taotluse esitamisest või prioriteedinõude korral neljateistkümne kuu jooksul, alates prioriteedikuupäevast, kui taotlus vajab salastamise nõude järgimiseks edasist kontrollimist.

(2) Euroopa patenditaotlused, mis ei ole saabunud Euroopa Patendiametisse neljateistkümne kuu jooksul patenditaotluse esitamisest või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast, loetakse tagasivõetuks. Kõik selle taotlusega seoses makstud tasud makstakse tagasi.

Reegel 38. Esitamistasu ja otsingutasu

Esitamistasu ja otsingutasu tuleb tasuda ühe kuu jooksul Euroopa patenditaotluse esitamisest.

Reegel 39. Märkimistasud

(1) Märkimistasud tuleb tasuda kuue kuu jooksul, alates päevast, millal Euroopa Patendibülletäänis teatatakse Euroopa otsinguaruande avaldamisest.

(2) Kui märkimistasu ei ole mõne osalisriigi suhtes õigeks ajaks tasutud, siis loetakse selle riigi märkimine tagasivõetuks.

(3) Euroopa patenditaotlus loetakse tagasivõtuks, kui märkimistasu ei ole õigeks ajaks tasutud või kui kõigi osalisriikide märkimine on tagasi võetud.

(4) Reegli 37 lõike 2 teist lauset arvestamata märkimistasusid tagasi ei maksta.

Reegel 40. Esitamiskuupäev

(1) Euroopa patenditaotluse esitamiskuupäevaks on kuupäev, millal patenditaotleja esitatud dokumentides on:
a) märge selle kohta, et taotletakse Euroopa patenti;
b) taotlejat identifitseerivad või patenditaotlejaga ühenduse võtmist võimaldavad andmed ja
c) leiutiskirjeldus või viide varasemale taotlusele.

(2) Lõike 1 punktis c nimetatud viites varasemale taotlusele  peavad avalduma selle taotluse esitamiskuupäev ja esitamise number ning amet, kellele see esitati. Viide peab osutama sellele, et see asendab leiutiskirjeldust ja jooniseid.

(3) Kui taotlus sisaldab lõike 2 kohase viite, tuleb kahe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates esitada varasema taotluse kinnitatud ärakiri. Kui varasem taotlus ei ole Euroopa Patendiameti ametlikus töökeeles, tuleb esitada sama aja jooksul tõlge ühte neist keeltest. Reegli 53 lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

II peatükk
Taotlusele esitatavad nõuded

Reegel 41. Euroopa patendi saamise avaldus

(1) Euroopa patendi saamise avaldus tuleb esitada Euroopa Patendiameti väljatöötatud plangil.

(2) Avalduses peavad sisalduma:
a) sooviavaldus Euroopa patendi saamiseks;
b) leiutise nimetus, mis peab lühidalt ja täpselt väljendama leiutise tehnilist otstarvet ja milles on välistatud slängi kasutamine;
c) taotleja nimi, aadress, kodakondsus ja riik, kus asub tema alaline elukoht või peamine äritegevuse koht. Füüsiliste isikute puhul tuleb märkida perekonnanimi (-nimed) ja eesnimi (-nimed), kusjuures perekonnanimi (-nimed) tuleb esitada eesnime (-nimede) ees. Juriidiliste isikute ja nendega vastavalt nende kohta kehtivale seadusele võrdsustatud subjektide puhul tuleb märkida nende ametlik nimi. Aadressid tuleb esitada sellisel kujul, et oleksid täidetud sel aadressil tavalise posti kiire kättetoimetamise nõuded. Aadress peab sisaldama kõiki asjakohaseid haldusüksuse elemente, kaasa arvatud majanumber, kui see on olemas. Soovitav on märkida faksi- ja telefoninumber;
d) kui patenditaotleja on määranud esindaja, siis tema nimi ja tema äritegevuse asukoha aadress vastavalt punktis c kehtestatule;
e) asjakohasel juhul märge, et tegemist on Euroopa eraldatud taotlusega ja varasema Euroopa patenditaotluse number;
f) artikli 61 lõike 1 punktis b sätestatud juhul algse Euroopa patenditaotluse number;
g) asjakohasel juhul sooviavaldus, millega taotletakse prioriteeti varasema taotluse alusel ja  milles on märgitud kuupäev, millal varasem taotlus esitati ja riigi nimi, kus või kelle jaoks see esitati;
h) patenditaotleja või tema esindaja allkiri;
i) Euroopa patendi saamise avalduse lisade loetelu. Selles tuleb samuti ära märkida avaldusega koos esitatavate leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja lühikokkuvõtte lehtede arv;
j) leiutaja märkimine, kui patenditaotleja on leiutaja.

(3) Mitme patenditaotleja korral on soovitav määrata avalduses üks patenditaotleja või esindaja ühiseks esindajaks.

Reegel 42. Leiutiskirjelduse sisu

(1) Leiutiskirjelduses peab:
a) nimetama tehnikavaldkonna, kuhu leiutis kuulub;
b) märkima patenditaotlejale teadaolevad taustteadmised, mis võivad olla kasulikud leiutisest arusaamiseks, Euroopa otsinguaruande koostamiseks ja ekspertiisiks. Soovitav on anda viited dokumentidele, mis kajastavad nimetatud taustteadmisi;
c) avama leiutise patendinõudlusele vastavas mahus terminitega, mille põhjal on võimalik aru saada tehnilisest probleemist, isegi juhul, kui seda ei ole sõnaselgelt väljendatud, ning selle lahendusest. Lisaks tuleb näidata leiutisega saavutatav kasulik efekt koos viidetega taustteadmistele;
d) jooniste olemasolu korral kirjeldama lühidalt neil kujutatut;
e) kirjeldama üksikasjalikult vähemalt üht patendinõudluse kohast leiutise teostamise viisi, kasutades vajaduse korral näiteid ja viidates joonistele, kui need on olemas;
f) näitama sõnaselgelt ära, millisel viisil on leiutise objekt tööstuslikult kasutatav, kui see ei tulene ilmselgelt leiutiskirjeldusest või leiutise olemusest.

(2) Leiutiskirjelduse peab esitama lõikes 1 toodud sisu ja järjestuse kohaselt, välja arvatud juhul, kui leiutise olemus tingib teistsuguse esitamise, mis võimaldab paremat arusaamist või lühemat esitust.

Reegel 43. Patendinõudluse vorm ja sisu

(1) Patendinõudlus määratleb kaitstava objekti leiutise tehniliste tunnuste kaudu. Vastavalt asjakohasusele peavad patendinõudluse punktides sisalduma:
a) nimetus, mis näitab ära leiutise otstarbe ja tehnilised tunnused, mis on vajalikud objekti olemuse määratlemiseks, kuid mis kombinatsioonis moodustavad osa tehnikatasemest;
b) eristav osa, mis algab väljendiga «mis on iseloomustatud sellega, et»või «mida iseloomustab»ja milles on esitatud tehnilised tunnused, mis kombinatsioonis punktis a nimetatud tunnustega määravad kindlaks, mida kaitstakse.

(2) Artiklis 82 sätestatut arvestades võib Euroopa patenditaotlus sisaldada kaks või enam sama kategooria sõltumatut nõudluspunkti (toode, meetod, seade või kasutamine) ainult juhul, kui taotluse sisu kujutab endast üht alljärgnevast:
a) mitut üksteisega seotud toodet;
b) toote või seadme erinevaid kasutusalasid;
c) konkreetse probleemi alternatiivseid lahendusi, kui neid alternatiive ei ole otstarbekas hõlmata ühe nõudluspunktiga.

(3) Igale patendinõudluse punktile, milles esitatakse leiutise olulised tunnused, võib järgneda üks või mitu nõudluspunkti, mis esitavad leiutise eri realiseerimisviise.

(4) Iga patendinõudluse punkt, mis sisaldab mõne teise nõudluspunkti tunnuseid (sõltuv punkt), peab sisaldama võimaluse korral alguses viidet teisele nõudluspunktile ja järgnevalt esitama õiguskaitset määravad täiendavad tunnused. Sõltuv nõudluspunkt on lubatav ka sel juhul, kui nõudluspunkt, millele see otseselt viitab, on ise sõltuv nõudluspunkt. Kõik patendinõudluse sõltuvad punktid, mis viitavad ühele või mitmele eelnevale nõudluspunktile, tuleb kõige otstarbekamal viisil grupeerida.

(5) Patendinõudluse punktide arv tuleb kaitstava leiutise olemust arvestades hoida mõistlikkuse piirides. Mitme nõudluspunkti korral tuleb need nummerdada läbivalt araabia numbritega.

(6) Patendinõudluse punktides ei või viidata leiutise tehniliste tunnuste määratlemiseks leiutiskirjeldusele või joonistele, välja arvatud juhul, kui see on ilmtingimata vajalik. Eriti ei tohi need sisaldada väljendid «… nagu kirjeldatud leiutiskirjelduse osas» või «… nagu kujutatud joonisel».

(7) Kui Euroopa patenditaotluses on joonised, mis sisaldavad viitemärke, peavad tehnilised tunnused nõudluspunktides olema varustatud nende tunnuste viidetega joonistel, kui see kergendab nõudluspunkti mõistmist. Viited tuleb paigutada sulgudesse. Nimetatud viiteid ei või tõlgendada nõudluspunkti sisu piiravaina.

Reegel 44. Leiutise ühtsus

(1) Kui Euroopa patenditaotluses nõueldakse leiutiste gruppi, on artiklis 82 sätestatud leiutise ühtsuse nõue täidetud vaid juhul, kui nende leiutiste vahel on olemas tehniline seos, mis ilmneb ühes või mitmes ühises või kaasnevas tehnilises eritunnuses. Väljendi «tehnilised eritunnused» all tuleb mõista neid tehnilisi tunnuseid, mis määravad iga nõueldava leiutise kui terviku panuse tehnikatasemesse.

(2) Otsustamisel, kas leiutiste grupp on omavahel niiviisi seotud, et nad realiseerivad ühtse leiundusliku mõtte, ei arvestata seda, kas leiutisi nõueldakse eraldi nõudluspunktides või alternatiividena ühes nõudluspunktis.

Reegel 45. Nõudluspunktid, mille eest tuleb tasuda

(1) Kui Euroopa patenditaotlus sisaldab esitamisel üle kümne patendinõudluse punkti, tuleb alates üheteistkümnendast nõudluspunktist iga järgmise nõudluspunkti eest tasuda punktitasu.

(2) Punktitasud tuleb tasuda ühe kuu jooksul, alates patendinõudluse esimese variandi esitamisest. Kui punktitasusid ei ole õigeks ajaks tasutud, võib neid tasuda veel ühe kuu jooksul tähtaja möödumisele tähelepanu juhtivast teatest.

(3) Kui punktitasu ei ole õigeks ajaks tasutud, loetakse, et nimetatud nõudluspunktist on loobutud.

Reegel 46. Jooniste vorminõuded

(1) Lehtedel, mis sisaldavad jooniseid, ei tohi kasutatav pind olla suurem kui 26,2 x 17 cm. Kasutatav või kasutatud pind ei tohi olla ümbritsetud raamjoontega. Veeriste minimaallaius on järgmine:
ülemine veeris   2,5 cm;
vasak veeris      2,5 cm;
parem veeris     1,5 cm;
alumine veeris   1 cm.

(2) Joonised tuleb vormistada järgmiselt:
a) joonised peavad olema joonestatud kulumiskindlate mustade, piisavalt tugevate ja tumedate, ühtlase jämedusega selgete värvimata joonte või kriipsudega;
b) ristlõiked tuleb tähistada viirutusega, mis ei tohi häirida viitemärkide ja viitejoonte nähtavust;
c) jooniste mastaap ja graafilise teostuse selgus peavad tagama, et elektroonilise või fotograafilise reprodutseerimise korral oleksid kahe kolmandiku kordsel vähendamisel kõik detailid raskusteta eristatavad. Erandjuhul, kui joonisele on kantud mastaabi tähis, peab see olema esitatud graafiliselt;
d) kõik numbrid, tähed ja viitemärgid peavad joonistel olema lihtsad ja selged. Numbrite ja tähtede juures ei või kasutada sulge, ringe või jutumärke;
e) kõik jooned peavad joonistel üldjuhul olema tõmmatud joonestusvahenditega;
f) kujutise iga element peab olema teiste elementidega õiges proportsioonis, kui kujutise selguse huvides ei ole vältimatu mõne teise proportsiooni kasutamine;
g) numbrite ja tähtede kõrgus peab olema vähemalt 0,32 cm. Joonistele tähtede kandmisel tuleb kasutada ladina tähti ja kui see on traditsiooniline, siis kreeka tähti;
h) ühel joonise lehel võib olla mitu kujutist. Kui kujutised kahel või mitmel lehel peavad moodustama ühe tervikkujutise, tuleb kujutised üksikutel lehtedel paigutada nii, et tervikkujutise saaks kokku panna sel viisil, et kujutise ühtki osa ei tuleks üksikutel lehtedel kinni katta. Üksikud kujutised tuleb paigutada ruumi raiskamata ühele või mitmele lehele selgelt üksteisest eraldatuna ja eelistatult püstformaadis lehele. Kui kujutised ei ole paigutatud püstformaadis lehele, tuleb need paigutada ristformaadis lehele nii, et kujutise ülemine osa on lehe vasaku serva pool. Erinevad kujutised tuleb läbivalt nummerdada araabia numbritega jooniselehtede numeratsioonist sõltumata;
i) viiteid, mida ei ole leiutiskirjelduses ja patendinõudluses, ei või joonistele kanda. Sama kehtib ka vastupidi. Tunnuste viitemärgid peavad taotlust läbivalt olema ühed ja samad;
j) joonised ei või sisaldada mingisugust teksti. Kui joonistest arusaamiseks on vältimatult vajalik, siis võib joonistele kanda sellised lühikesed märksõnad nagu «vesi», «aur», «avatud», «suletud» või «lõige A–B». Nimetatud märksõnad tuleb paigutada nii, et neid saab tõlkimise korral vajaduse korral joonise jooni varjamata asendada.

(3) Graafikud ja diagrammid loetakse joonisteks.

Reegel 47. Lühikokkuvõtte vorm ja sisu

(1) Lühikokkuvõttes peab olema esitatud leiutise nimetus.

(2) Lühikokkuvõttes peavad sisalduma leiutiskirjelduses, patendinõudluses ja joonistel avaldatu sisutihe resümee. Lühikokkuvõte peab näitama ära tehnikavaldkonna, kuhu leiutis kuulub, ja olema koostatud nii, et on võimalik selgelt aru saada tehnilisest probleemist, leiutise abil selle probleemi lahendamise põhiideest ning leiutise peamisest või peamistest kasutusvõimalustest. Lühikokkuvõttes tuleb vajaduse korral esitada keemiline valem, mis Euroopa patenditaotluses sisalduvatest valemitest iseloomustab leiutist kõige paremini. Selles ei tohi olla mingeid väiteid leiutise oletatavate eeliste või oletatava väärtuse kohta või selle oletatavate rakendusvõimaluste kohta.

(3) Lühikokkuvõte ei peaks sisaldama üle 150 sõna.

(4) Kui Euroopa patenditaotluses on jooniseid, peab patenditaotleja näitama selle joonise või erandjuhul need joonised, mida ta soovitab avaldada koos lühikokkuvõttega. Euroopa Patendiamet võib avaldada teise või mitu teist joonist, kui ta on seisukohal, et need iseloomustavad leiutist paremini. Iga olulise tunnuse järel, mida lühikokkuvõttes mainitakse ja joonisega illustreeritakse, peab olema sulgudesse asetatud viitemärk.

(5) Lühikokkuvõte tuleb koostada nii, et see oleks tõhus vahend otsingu tegemiseks vastavas tehnikavaldkonnas. Muuhulgas peab see võimaldama otsustada, kas Euroopa patenditaotluse endaga on vaja tutvuda.

Reegel 48. Keelatud materjal

(1) Euroopa patenditaotlus ei tohi sisaldada:
a) avaldusi või muud materjali, mis on vastuolus avaliku korra või moraaliga;
b) halvustavaid avaldusi teiste isikute toodete või meetodite või nende patenditaotluste või patentide väärtuse või kehtivuse kohta. Paljast võrdlust tehnikatasemega ei loeta iseenesest halvustavaks;
c) avaldusi või materjali, mis on nimetatud olukorras ilmselgelt tähtsusetud või ebavajalikud.

(2) Kui patenditaotlus sisaldab keelatud materjali lõike 1 punkti a tähenduses, võib Euroopa Patendiamet need avaldamisel välja jätta, märkides seejuures väljajäetud sõnade ja jooniste koha ning arvu.

(3) Kui patenditaotlus sisaldab avaldusi lõike 1 punkti b tähenduses, võib Euroopa Patendiamet need taotluse avaldamisel välja jätta, märkides seejuures väljajäetud sõnade koha ja arvu. Euroopa Patendiamet annab nõude esitamisel väljajäetud lõikudest ärakirja.

Reegel 49. Taotlusdokumentidele esitatavad üldnõuded

(1) Iga artikli 14 lõike 2 või reegli 40 lõike 3 kohaselt esitatud tõlge loetakse kuuluvaks dokumentide hulka, millest koosneb Euroopa patenditaotlus.

(2) Euroopa patenditaotluse dokumendid tuleb esitada sellistena, et neid oleks võimalik elektroonselt või vahetult paljundada piiramata hulga koopiatena, sealhulgas skaneerimise, fotografeerimise, elektrostaatilise menetluse, fotoofsettrüki ja mikrofilmimise teel. Lehed peavad olema rebimis-, murdmis- ja voltimisjälgedeta. Kasutada võib ainult üht lehepoolt.

(3) Euroopa patenditaotluse dokumendid tuleb esitada painduval tugeval valgel siledal matil ja vastupidaval paberil formaadis A4 (29,7 x 21 cm). Käesoleva reegli lõikes 10 ja reegli 46 lõike 2 punktis h sätestatut arvestades tuleb iga lehte kasutada nii, et lühem külg on üleval ja all (püstformaat).

(4) Iga dokument, millest koosneb Euroopa patenditaotlus (Euroopa patendi saamise avaldus, leiutiskirjeldus, patendinõudlus, joonised ja lühikokkuvõte), peab algama uuelt lehelt. Kõik lehed peavad omavahel olema ühendatud nii, et neid on võimalik kergesti pöörata ja üksteisest eraldada ning jälle omavahel ühendada.

(5) Reegli 46 lõikes 1 sätestatut arvestades on leheveeriste minimaallaius järgmine:
ülemine veeris   2 cm;
vasak veeris      2,5 cm;
parem veeris     2 cm;
alumine veeris   2 cm.

Ülalnimetatud veeriste jaoks  on soovitatav maksimaallaius järgmine:
ülemine veeris   4 cm;
vasak veeris      4 cm;
parem veeris     3 cm;
alumine veeris   3 cm.

(6) Kõik patenditaotluses sisalduvad lehed tuleb nummerdada läbivalt araabia numbritega. Lehenumbrid tuleb paigutada lehel üles keskele, kuid mitte ülemisele veerisele.

(7) Leiutiskirjelduse ja patendinõudluse igal lehel on soovitav iga viies rida nummerdada numbritega, mis paiknevad vasakul äärel, veerisest paremal.

(8) Euroopa patendi saamise avaldus, leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja lühikokkuvõte peavad olema masinakirjas või trükitud. Ainult graafilised sümbolid ja kirjamärgid, keemilised või matemaatilised valemid võivad vajaduse korral olla käsitsi kirjutatud või joonistatud. Reavahe peab olema 1½ intervalli. Kõik tekstid peavad olema kirjas, mille suurtähtede minimaalkõrgus on 0,21 cm, ning olema tumeda ja kustumatu värviga trükitud.

(9) Euroopa patendi saamise avaldus, leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja lühikokkuvõte ei tohi sisaldada jooniseid. Leiutiskirjelduses, patendinõudluses ja lühikokkuvõttes võib olla keemilisi või matemaatilisi valemeid. Leiutiskirjeldus ja lühikokkuvõte võivad sisaldada tabeleid. Patendinõudlus võib sisaldada tabeleid vaid juhul, kui selle sisu teeb tabelite kasutamise soovitavaks. Tabelid ja keemilised või matemaatilised valemid võib esitada ristformaadis lehel, kui neid ei saa püstformaadis lehel rahuldavalt esitada. Ristformaadis lehed, millel on esitatud tabelid või keemilised või matemaatilised valemid, tuleb paigutada nii, et tabelite või valemite päis asub lehe vasaku ääre pool.

(10) Füüsikalised suurused tuleb esitada rahvusvahelistele standarditele vastavates ühikutes, kui võimalik, siis meetermõõdustikus SI-süsteemi ühikuid kasutades. Andmed, mis ei vasta eeltoodud nõudele, tuleb täiendavalt esitada ka rahvusvahelistele standarditele vastavates ühikutes. Lubatud on kasutada vaid selliseid tehnilisi tähistusi, märke ja sümboleid, mis on nimetatud valdkonnas üldtunnustatud.

(11) Terminite ja märkide kasutamine peab olema kogu Euroopa patenditaotlust läbivalt ühtne.

(12) Iga leht peab üldjuhul olema vaba kustutamistest ja muudatustest, peale- ja vahelekirjutustest. Seda nõuet võib eirata, kui seetõttu ei muutu küsitavaks sisu autentsus ega ohustata paljundamise head kvaliteeti.

Reegel 50. Täiendavalt esitatud dokumendid

(1) Reegleid 42, 43 ja 46 kuni 49 tuleb kohaldada dokumentidele, mis asendavad Euroopa patenditaotluse dokumente. Reegli 49 lõikeid 2 kuni 14 tuleb samuti kohaldada reeglis 71 nimetatud patendinõudluse tõlgetele.

(2) Kõik dokumendid lisaks neile, millest koosneb Euroopa patenditaotlus, peavad olema masinakirjas või trükitud. Igal lehel tuleb vasakule jätta umbes 2,5 cm laiune veeris.

(3) Pärast Euroopa patenditaotluse esitamist esitatavad dokumendid tuleb allkirjastada, välja arvatud lisad. Kui dokumendil puudub allkiri, palub Euroopa Patendiamet asjaomasel menetlusosalisel dokumendi allkirjastada Euroopa Patendiameti määratava tähtaja jooksul. Dokumendi tähtaegse allkirjastamise korral säilib selle esialgne saabumiskuupäev, vastasel juhul loetakse dokument esitamata jäänuks.

III peatükk
Aastatasud

Reegel 51. Aastatasude tasumine

(1) Euroopa patenditaotluse aastatasu tuleb tasuda eeloleva aasta eest hiljemalt selle kuu viimasel päeval, millesse langeb Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev. Aastatasu ei või tasuda varem kui üks aasta enne tasumistähtpäeva.

(2) Kui aastatasu ei ole õigeks ajaks tasutud, võib seda tasuda veel kuue kuu jooksul tasumistähtpäevast tingimusel, et sama aja jooksul tasutakse ka lisatasu.

(3) Aastatasud, mille tasumistähtpäev varasema patenditaotluse eest on kätte jõudnud enne Euroopa eraldatud patenditaotluse esitamise kuupäeva, tuleb tasuda ka eraldatud taotluse esitamisel. Nimetatud tasud ja aastatasu, mille tasumistähtaeg langeb neljakuulisse perioodi eraldatud taotluse esitamise päevast, võib selle tähtaja jooksul tasuda ilma lisatasuta. Samuti kohaldatakse lõiget 2.

(4) Kui Euroopa patenditaotlus lükatakse tagasi või loetakse tagasivõetuks tähtaja eiramise tõttu ja, kui patenditaotleja õigused on artikli 122 alusel taastatud, siis:
a) aastatasu, mille tasumistähtpäev lõike 1 kohaselt langes perioodi, mis algas õiguste kaotamise päevast ja kestis kuni õiguste taastamise teate päevani (kaasaarvatult), tuleb tasuda viimatinimetatud päeval. Seda ja igat aastatasu, mille tasumistähtpäev langeb nelja kuu sisse sellest viimatinimetatud päevast, võib veel tasuda nelja kuu jooksul sellest päevast ilma  lisatasuta. Samuti kohaldatakse  lõiget 2;
b) aastatasu, mille tasumistähtpäev õiguste lõppemise päeval oli juba saabunud, kuid lõikes 2 nimetatud periood ei olnud vee lõppenud, võib veel tasuda kuue kuu jooksul õiguste taastamise teate päevast tingimusel, et sama aja jooksul tasutakse ka lõike 2 kohane lisatasu.

(5) Kui suur apellatsioonikoda avab artikli 112a lõike 5 teise lause kohaselt uuesti menetluse apellatsioonikojas, siis:
a) aastatasu, mille tasumistähtpäev lõike 1 kohaselt langes perioodi, mis algas apellatsioonikoja otsuse uuesti läbivaatamiseks vaidlustatud päevast ja kestis kuni suure apellatsioonikoja otsusest apellatsioonikojas menetluse uuesti avamise kohta teatamise päevani kaasaarvatult, tuleb tasuda viimatinimetatud päeval. Seda ja igat aastatasu, mille tasumistähtpäev langeb nelja kuu sisse sellest viimatinimetatud päevast, võib veel tasuda nelja kuu jooksul sellest päevast ilma lisatasuta. Samuti kohaldatakse lõiget 2;
b) aastatasu, mille tasumistähtpäev apellatsioonikomisjoni otsuse päeval oli juba saabunud, kuid lõikes 2 nimetatud periood ei olnud vee lõppenud, võib veel tasuda kuue kuu jooksul suure apellatsioonikoja otsusest apellatsioonikojas menetluse uuesti avamise kohta teatamise päevast tingimusel, et sama aja jooksul tasutakse ka lõike 2 kohane lisatasu.

(6) Artikli 61 lõike 1 punkti b kohaselt esitatud uue Euroopa patenditaotluse eest ei tule tasuda aastatasusid selle aasta eest, mil see taotlus esitati, ega eelnevate aastate eest.

IV peatükk
Prioriteet

Reegel 52. Prioriteedi deklareerimine

(1) Artikli 88 lõikes 1 nimetatud prioriteedinõudes peab olema märgitud taotluse varasema esitamise kuupäev ja Pariisi konventsiooni osalisriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigi nimi, kus või kelle suhtes see esitati, ja esitamise number. Esimest lauset kohaldatakse mutatis mutandis ka artikli 87 lõikes 5 nimetatud juhul.

(2) Prioriteeti tuleb eelistatult deklareerida Euroopa patenditaotluse esitamisel. Seda võib siiski teha kuueteistkümne kuu jooksul kõige varasemast nõutud prioriteedikuupäevast arvates.

(3) Patenditaotleja võib parandada prioriteedinõuet kuueteistkümne kuu jooksul kõige varasemast nõutud prioriteedikuupäevast arvates või juhul, kui parandus muudab kõige varasemat nõutud prioriteedikuupäeva, siis kuueteistkümne kuu jooksul kõige varasemast parandatud prioriteedikuupäevast, millest arvates kuueteistkümne kuu pikkune periood lõpeb esimesena, tingimusel, et selline parandus esitatakse enne neljanda kuu lõppemist Euroopa patenditaotlusele omistatavast esitamise kuupäevast arvates.

(4) Prioriteeti ei saa deklareerida ega prioriteedinõuet parandada pärast artikli 93 lõike 1 punkti b kohase sooviavalduse esitamist.

(5) Prioriteedinõudes esitatud andmed tuleb avalikustada avaldatud Euroopa patenditaotluses ja Euroopa patendikirjelduses.

Reegel 53. Prioriteedidokumendid

(1) Prioriteedinõuet esitav patenditaotleja peab esitama kuueteistkümne kuu jooksul kõige varasemast nõutud prioriteedikuupäevast arvates varasema taotluse ärakirja. Ärakirja vastavust varasemale taotlusele peab tõestama amet, kellele varasem taotlus oli esitatud. Ärakirjale tuleb lisada selle ameti tõend varasema taotluse esitamise kuupäeva kohta.

(2) Varasema taotluse ärakiri loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui selle taotluse Euroopa Patendiameti käsutuses olev ärakiri on Euroopa Patendiameti presidendi kehtestatud nõuetele vastavalt lisatud Euroopa patenditaotluse toimikusse.

(3) Kui varasem taotlus ei ole Euroopa patendiameti ametlikus töökeeles ja prioriteedinõude kehtivus osutub otsustavaks teguriks leiutise patentsuse määramise seisukohalt, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale või Euroopa patendi omanikule ettepaneku esitada määratud tähtaja jooksul selle taotluse tõlge ühte ametlikku töökeelde. Alternatiivina võib esitada deklaratsiooni selle kohta, et Euroopa patenditaotlus on varasema taotluse täielik tõlge. Lõige 2 kehtib mutatis mutandis.

Reegel 54. Prioriteedidokumentide väljaandmine

Euroopa Patendiamet annab nõude korral Euroopa Patendiameti presidendi kehtestatud nõuete kohaselt patenditaotlejale välja Euroopa patenditaotluse kinnitatud ärakirja (prioriteedidokument). Nõuded hõlmavad prioriteedidokumendi vormi ja tasu maksmist puudutavaid asjaolusid.

IV osa
KONVENTSIOONI NELJANDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Menetlus vastuvõtutalituses

Reegel 55. Vastuvõtumenetlus

Kui artikli 90 lõike 1 kohasel kontrollimisel ilmneb, et Euroopa patenditaotlus ei vasta reegli 40 lõike 1 punkti a või c, lõike 2 või lõike 3 esimeses lauses sätestatud nõuetele, teavitab Euroopa Patendiamet patenditaotlejat kõigist puudustest ja juhib tema tähelepanu sellele, et taotlust ei käsitleta Euroopa patenditaotlusena, kui neid puuduseid ei kõrvaldata kahe kuu jooksul. Kui patenditaotleja kõrvaldab puudused, teatatakse talle patenditaotlusele ameti poolt määratud esitamise kuupäev.

Reegel 56. Leiutiskirjelduse puuduvad osad või puuduvad joonised

(1) Kui artikli 90 lõike 1 kohasel kontrollimisel ilmneb, et leiutiskirjelduse osad või leiutiskirjelduses või patendinõudluses viidatud joonised on puudu, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku esitada puuduvad osad kahe kuu jooksul. Patenditaotleja ei tohi sellise teate saamata jäämist oma kasuks ära kasutada. Patenditaotleja ei või teate ärajäämise korral esitada mingeid nõudmisi.

(2) Kui leiutiskirjelduse puuduvad osad ja puuduvad joonised on esitatud hiljem, kui patenditaotluse esitamise kuupäev, kuid kahe kuu jooksul patenditaotluse esitamise kuupäevast või lõikes 1 nimetatud teate väljastamise korral kahe kuu jooksul sellest teatest, muudetakse esitamise kuupäev ümber kuupäevaks, mil leiutiskirjelduse puuduvad osad ja puuduvad joonised olid esitatud. Euroopa Patendiamet teavitab sellest patenditaotlejat.

(3) Kui leiutiskirjelduse puuduvad osad ja puuduvad joonised esitatakse lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul ning kui taotluses sisaldub varasema taotluse alusel prioriteedinõue, siis  tingimusel, et  puuduvad osad ning puuduvad joonised sisalduvad täielikult varasemas taotluses, jääb patenditaotluse esitamise kuupäevaks kuupäev, mil täideti reegli 40 lõikes 1 sätestatud nõuded. Patenditaotleja peab esitama sellekohase nõude ja lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul:
a) varasema taotluse ärakirja, välja arvatud juhul, kui ärakiri on reegli 53 lõike 2 kohaselt Euroopa Patendiameti käsutuses;
b) kui varasem taotlus ei ole Euroopa Patendiameti ametlikus töökeeles, siis selle tõlke ühte neist keeltest, välja arvatud juhul, kui ärakiri on reegli 53 lõike 3 kohaselt Euroopa Patendiameti käsutuses ja
c) märge selle kohta, et leiutiskirjelduse puuduvad osad või puuduvad joonised sisalduvad täielikult varasemas taotluses ja asjakohasel juhul tõlkes.

(4) Kui patenditaotleja:
a) jätab leiutiskirjelduse puuduvad osad ja puuduvad joonised lõike 1 või 2 järgi esitamata või
b) võtab lõike 2 kohaselt esitatud leiutiskirjelduse puuduvad osad või puuduvad joonised lõike 6 kohaselt tagasi, loetakse kõik viited lõikele 1 kustutatuiks ja kõik esitatud leiutiskirjelduse puuduvad osad või puuduvad joonised esitamata jäetuiks. Euroopa Patendiamet teavitab sellest patenditaotlejat.

(5) Kui patenditaotleja jätab lõike 3 punktide a kuni c nõuded lõike 2 kohase perioodi jooksul täitmata muudetakse patenditaotluse esitamise kuupäev ümber kuupäevaks, mil leiutiskirjelduse puuduvad osad ja puuduvad joonised olid esitatud. Euroopa Patendiamet teavitab sellest patenditaotlejat.

(6) Patenditaotleja võib leiutiskirjelduse puuduvad osad või puuduvad joonised tagasi võtta ühe kuu jooksul lõike 2 või 5 viimases lauses nimetatud teatest. Sel juhul loetakse, et patenditaotluse esitamise kuupäeva ei ole muudetud. Euroopa Patendiamet teavitab sellest patenditaotlejat.

Reegel 57. Vorminõuete kontrollimine

Kui Euroopa patenditaotlusele on omistatud esitamise kuupäev, kontrollib Euroopa Patendiamet vastavalt artikli 90 reeglile 3, kas:
a) taotluse tõlge vastavalt artikli 14 lõikele 2 või reegli 40 lõike 3 teisele lausele on esitatud õigeks ajaks;
b) Euroopa patendi saamise avaldus vastab reegli 41 nõuetele;
c) patenditaotlus sisaldab vastavalt artikli 78 lõike 1 punktile c üht või mitut patendinõudluse punkti või vastavalt reegli 40 lõike 1 punktile c ja lõigetele 2 ning 3 viidet varasemale taotlusele märkega, et see asendab ka patendinõudlust;
d) patenditaotlus sisaldab vastavalt artikli 78 lõike 1 punktile e  lühikokkuvõtet;
e) esitamistasu ja otsingutasu on vastavalt reegli 17 lõikele 2, reegli 36 lõikele 3 või reeglile 38 tasutud;
f) leiutaja on vastavalt reegli 19 lõikele 1 märgitud;
g) reeglites 52 ja 53 sätestatud prioriteedinõuet puudutavad nõuded on asjakohasel juhul täidetud;
h) artikli 133 lõikes 2 sätestatud nõuded on asjakohasel juhul täidetud;
i) patenditaotlus vastab reeglis 46 ja reegli 49 lõigetes 1 kuni 9 ja 12 sätestatud nõuetele;
j) patenditaotlus vastab reeglis 30 või ja reegli 163 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

Reegel 58. Puuduste kõrvaldamine taotlusdokumentidest

Kui Euroopa patenditaotlus ei vasta reegli 57 punktide a kuni d, punktide h ja j nõuetele, teatab Euroopa Patendiamet sellest patenditaotlejale ja teeb talle ettepaneku kahe kuu jooksul see parandada. Leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid võib muuta vaid sel määral, et kõrvaldada väljaselgitatud puudused.

Reegel 59. Puudused prioriteedinõudes

Kui varasema taotluse esitamise number vastavalt reegli 52 lõikele 1 või selle taotluse ärakiri vastavalt reegli 53 lõikele 1 ei ole õigeks ajaks esitatud, teatab Euroopa Patendiamet sellest patenditaotlejale ja teeb talle ettepaneku need määratud tähtaja jooksul esitada.

Reegel 60. Leiutaja märkimine tagantjärele

(1) Kui leiutajat ei ole vastavalt reeglile 19 märgitud, teatab Euroopa Patendiamet patenditaotlejale, et Euroopa patenditaotlus lükatakse tagasi, kui märkimist ei ole tehtud kuueteistkümne kuu jooksul esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast. Tähtaeg loetakse järgituks, kui teave esitatakse enne Euroopa patenditaotluse avaldamise tehnilise ettevalmistamise lõppemist.

(2) Kui leiutajat ei ole vastavalt reeglile 19 Euroopa eraldatud patenditaotluses või artikli 61 lõike 1 punkti b kohases uues patenditaotluses märgitud, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku teha märkimine määratud tähtaja jooksul.

II peatükk
Euroopa otsinguaruanne

Reegel 61. Euroopa otsinguaruande sisu

(1) Euroopa otsinguaruandes loetletakse aruande koostamise ajal Euroopa Patendiameti käsutuses olevad dokumendid, mida võidakse arvesse võtta Euroopa patenditaotluse aluseks oleva leiutise uudsuse ja leiutustaseme üle otsustamisel.

(2) Iga viide seotakse patendinõudluse punktidega, mille kohta see käib. Vajaduse korral määratakse täpsemalt ära viidatud dokumendi asjakohane osa.

(3) Euroopa otsinguaruandes tuleb eristada dokumente, mis on avaldatud enne prioriteedikuupäeva, prioriteedikuupäeva ja patenditaotluse esitamise kuupäeva vahel ja patenditaotluse esitamise kuupäeval või pärast seda.

(4) Iga dokument, mis viitab enne Euroopa patenditaotluse esitamist toimunud suulisele avalikustamisele, kasutamisele või mistahes muul viisil avalikustamisele, kantakse Euroopa otsinguaruandesse, märkides dokumendi avaldamise kuupäeva, kui dokument on avaldatud, ja mittekirjalikus vormis toimunud avalikustamise kuupäeva.

(5) Euroopa otsinguaruanne koostatakse menetluskeeles.

(6) Euroopa otsinguaruandes peab sisalduma Euroopa patenditaotluse sisu klassifitseerimine rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi.

Reegel 62. Euroopa laiendatud otsinguaruanne

(1) Euroopa otsinguaruandele tuleb lisada arvamus selle kohta, kas patenditaotlus ja leiutis, mille kohta see käib, näivad vastavat käesoleva konventsiooni nõuetele, välja arvatud juhul, kui tuleb välja anda reegli 71 lõike 1 või 3 kohane teade.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvamust ei avaldata koos otsinguaruandega.

Reegel 63. Mittetäielik otsing

Kui Euroopa Patendiamet on seisukohal, et Euroopa patenditaotlus ei vasta käesoleva konventsiooni nõuetele sel määral, et kõigi patendinõudluse punktide või nendest mõne alusel oleks võimalik teha korralikku otsingut tehnikataseme kohta, siis teeb ta kas põhjendatud  avalduse selle kohta, et otsing ei ole võimalik, või koostab osalise Euroopa otsinguaruande patenditaotluse osa kohta, niivõrd kui see on otstarbekas. Avaldus ja osaline aruanne loetakse edasise menetluse jaoks Euroopa otsinguaruandeks.

Reegel 64. Euroopa otsinguaruanne leiutise ühtsuse puudumise korral

(1) Kui Euroopa patenditaotlus ei vasta Euroopa Patendiameti arvates leiutise ühtsuse nõudele, koostatakse osaline otsinguaruanne patenditaotluse nende osade kohta, mis käsitlevad patendinõudluses esimesena mainitud leiutist või leiutiste gruppi artikli 82 mõistes. Amet teatab patenditaotlejale, et selleks, et Euroopa otsinguaruanne hõlmaks ka neid leiutisi, tuleb iga järgmise leiutise eest tasuda täiendav otsingutasu määratud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui kaks nädalat ega pikem kui kuus nädalat. Euroopa otsinguaruanne koostatakse patenditaotluse nende osade kohta, mis käsitlevad leiutist, mille eest on otsingutasu tasutud.

(2) Lõike 1 kohaselt tasutud otsingutasu makstakse tagasi, kui patenditaotleja esitab Euroopa patenditaotluse ekspertiisi käigus otsingutasu tagastamise nõude ja ekspertiisiüksus leiab, et lõikes 1 nimetatud teate väljastamine polnud õigustatud.

Reegel 65. Euroopa otsinguaruande edastamine

Euroopa otsinguaruanne koos kõigi viidatud dokumentide ärakirjadega edastatakse pärast selle valmimist viivitamata patenditaotlejale.

Reegel 66. Lühikokkuvõtte lõplik sisu

Samaaegselt Euroopa otsinguaruande koostamisega määrab Euroopa Patendiamet kindlaks lühikokkuvõtte lõpliku sisu ja edastab selle patenditaotlejale koos otsinguaruandega.

III peatükk
Euroopa patenditaotluse avaldamine

Reegel 67. Avaldamise tehniline ettevalmistamine

(1) Euroopa Patendiameti president määrab, millal loetakse Euroopa patenditaotluse avaldamise tehniline ettevalmistamine lõppenuks.

(2) Patenditaotlust ei avaldata, kui see on enne avaldamise tehnilise ettevalmistamise lõppemist lõplikult tagasi lükatud või tagasi võetud või loetud tagasivõetuks.

Reegel 68. Euroopa patenditaotluste ja Euroopa otsinguaruannete avaldamise vorm

(1) Euroopa avaldatud patenditaotluses sisalduvad leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja joonised sellisel kujul, nagu need esitati, ja lühikokkuvõte või, kui patenditaotluse dokumendid ei olnud esitatud Euroopa Patendiameti ametlikus töökeeles, siis nende tõlge ametlikku töökeelde ja lisana Euroopa otsinguaruanne, kui see on enne avaldamise tehnilise ettevalmistamise lõppemist olemas. Kui otsinguaruannet või lühikokkuvõtet ei avaldata samaaegselt patenditaotlusega, avaldatakse need eraldi.

(2) Euroopa Patendiameti president määrab, millises vormis Euroopa patenditaotlused avaldatakse ja milliseid andmeid need sisaldavad. Sama kehtib ka juhul, kui Euroopa otsinguaruanne ja lühikokkuvõte avaldatakse eraldi. Euroopa Patendiameti president võib lühikokkuvõtte avaldamisele kehtestada eritingimused.

(3) Avaldatud Euroopa patenditaotluses loetletakse märgitud osalisriigid.

(4) Kui patendinõudlust ei olnud patenditaotluse esitamise päeval esitatud, märgitakse see asjaolu ära patenditaotluse avaldamisel. Kui enne Euroopa patenditaotluse avaldamise tehnilise ettevalmistamise lõppemist on patendinõudlust reegli 137 lõike 2 kohaselt muudetud, tuuakse publikatsioonis peale algse patendinõudluse ära ka uue või muudetud patendinõudluse punktid.

Reegel 69. Avaldamisest teatamine

(1) Euroopa Patendiamet teatab patenditaotlejale kuupäeva, millal Euroopa Patendibülletäänis teatatakse Euroopa otsinguaruande avaldamisest ja juhib selles teates tema tähelepanu reegli 70 lõikele 1 ning artikli 94 lõikele 2.

(2) Patenditaotleja ei või lõikele 1 vastava teate ärajäämise tõttu esitada mingeid nõudmisi. Kui teates on nimetatud otsinguaruande avaldamise teatest hilisem kuupäev, siis ekspertiisinõude esitamise jaoks on määrav hilisem kuupäev, välja arvatud juhul, kui viga on ilmselge.

Reegel 70. Ekspertiisinõue

(1) Patenditaotleja võib esitada nõude Euroopa patenditaotlusele ekspertiisi tegemiseks kuue kuu jooksul pärast päeva, mil Euroopa Patendibülletään teatab Euroopa otsinguaruande avaldamisest. Nõuet ei saa tagasi võtta.

(2) Kui ekspertiisinõue on esitatud enne Euroopa otsinguaruande edastamist patenditaotlejale, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku teatada määratud tähtaja jooksul patenditaotluse menetluse jätkumise soovist ja annab talle võimaluse kommenteerida otsinguaruannet ning muuta vajaduse korral leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid.

(3) Kui patenditaotleja jätab lõikes 2 nimetatud ettepanekule õigeks ajaks vastamata, loetakse patenditaotlus tagasivõetuks.

IV peatükk
Ekspertiis ekspertiisiüksuses

Reegel 71. Ekspertiisi protseduur

(1) Igas artikli 94 lõike 3 kohaselt edastatud teates teeb ekspertiisiüksus patenditaotlejale vajaduse korral ettepaneku kõrvaldada ilmnenud puudused ja muuta määratud tähtaja jooksul leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid.

(2) Iga artikli 94 lõike 3 kohane teade peab vajaduse korral sisaldama põhjenduse kõigi Euroopa patendi väljaandmist takistavate põhjuste kohta.

(3) Enne, kui ekspertiisiüksus otsustab Euroopa patendi väljaandmise, teatatakse patenditaotlejale, millise tekstiga kavatsetakse Euroopa patent välja anda, ja tehakse talle ettepanek tasuda nelja kuu jooksul väljaandmis- ja trükkimistasu ning esitada patendinõudluse tõlge Euroopa Patendiameti kahes ametlikus keeles, mis ei olnud menetluskeeled. Kui patenditaotleja tasub nimetatud tähtaja jooksul tasud ja esitab tõlke, siis loetakse, et ta on kooskõlastanud väljaandmiseks mõeldud teksti.

(4) Kui patenditaotleja nõuab lõikes 3 nimetatud tähtaja sees muudatuste tegemist vastavalt reegli 137 lõikele 3 või vigade parandamist vastavalt reeglile 139, peab ta patendinõudluse muutmise või parandamise korral esitama muudetud või parandatud patendinõudluse tõlke. Kui patenditaotleja tasub nimetatud tähtaja jooksul tasud ja esitab tõlke, siis loetakse, et ta on kooskõlastanud patendi väljaandmise muudetud või parandatud kujul.

(5) Kui ekspertiisiüksus ei nõustu lõike 4 kohaselt tehtud muudatuste või parandustega, antakse patenditaotlejale enne otsuse tegemist võimalus esitada määratud tähtaja jooksul ekspertiisiüksuse arvates vajalikud vastuväited ja muudatused ja juhul, kui patendinõudlust on muudetud, siis ka muudetud patendinõudluse tõlge. Kui patenditaotleja esitab nimetatud muudatused, siis loetakse, et ta on kooskõlastanud patendi väljaandmise muudetud või parandatud kujul. Kui Euroopa patenditaotlus on tagasi lükatud, tagasi võetud või loetud tagasivõetuks, siis tagastatakse väljaandmis- ja trükkimistasud ning lõike 6 kohaselt tasutud patendinõudluse punktitasud.

(6) Kui Euroopa patenditaotluse väljaandmiseks mõeldud tekst sisaldab rohkem kui kümme patendinõudluse punkti, teeb ekspertiisiüksus patenditaotlejale ettepaneku tasuda lõike 3 kohaselt kehtestatud tähtaja jooksul punktitasud iga täiendava nõudluspunkti eest, kui nimetatud tasud ei ole juba tasutud vastavalt reeglile 45 või 162.

(7) Kui väljaandmis-, trükkimis- või punktitasusid ei ole tasutud õigeks ajaks või kui tõlget ei ole esitatud õigeks ajaks, loetakse Euroopa patenditaotlus tagasivõetuks.

(8) Kui märkimistasu tasumise tähtpäev saabub pärast lõike 3 kohase teate edastamist, ei avaldata Euroopa patendi väljaandmise teadet enne, kui märkimistasu on tasutud. Patenditaotlejat teavitatakse vastavalt.

(9) Kui aastatasu tasumise tähtpäev saabub pärast lõike 3 kohase teate edastamist ja enne Euroopa patendi väljaandmise teate avaldamise järgmist võimalikku kuupäeva, ei avaldata teadet enne, kui aastatasu on tasutud. Patenditaotlejat teavitatakse vastavalt.

(10) Lõike 3 kohases teates nimetatakse märgitud osalisriigid, kes nõuavad tõlget vastavalt artikli 65 lõikele 1.

(11) Euroopa patendi väljaandmise otsuses tuleb nimetada, milline Euroopa patenditaotluse tekst on aluseks Euroopa patendi väljaandmisele.

Reegel 72. Euroopa patendi väljaandmine eri patenditaotlejatele

Kui eri osalisriikide jaoks on Euroopa patendiregistrisse kantud patenditaotlejana eri isikud, annab Euroopa Patendiamet Euroopa patendi välja iga osalisriigi jaoks vastavalt sellele, kes on selle riigi puhul registrisse kantud.

V peatükk
Euroopa patendikirjeldus

Reegel 73. Euroopa patendikirjelduse sisu

(1) Euroopa patendikirjelduses peavad sisalduvad leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja joonised. Selles märgitakse samuti ära Euroopa patendi vaidlustamise tähtaeg.

(2) Euroopa Patendiameti president määrab kindlaks, millises vormis patendikirjeldus avaldatakse ja millised andmed sinna kuuluvad.

(3) Patendikirjelduses tuleb ära näidata märgitud osalisriigid.

Reegel 74. Euroopa patenditunnistus

Niipea kui Euroopa patendikirjeldus on avaldatud, annab Euroopa Patendiamet patendiomanikule välja Euroopa patenditunnistuse. Euroopa Patendiameti president kehtestab, mida ja mis vormis ning milliste vahenditega edastatakse, ja määrab kindlaks, millistel juhtudel peab maksma tasusid.

V osa
KONVENTSIOONI VIIENDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Vastulause menetlemine

Reegel 75.  Patendist loobumine või patendi kehtivuse lõppemine

Vastulauset võib esitada isegi juhul, kui Euroopa patendist on loobutud kõigis märgitud riikides või patent on kaotanud kehtivuse kõigis neis riikides.

Reegel 76. Vastulause vorm ja sisu

(1) Vastulase peab olema esitatud kirjaliku põhjendatud avaldusena.

(2) Vastulauses peavad sisalduma:
a) oponendi andmed vastavalt reegli 41 lõike 2 punktile c;
b) Euroopa patendi, mille kohta vastulause esitatakse, number, samuti patendiomaniku nimi ja leiutise nimetus;
c) selgitus selle kohta, millises ulatuses vastulause Euroopa patendi vastu esitatakse, ja alused, millel vastulause põhineb, samuti faktid ja tõendid ja argumendid nende aluste toetuseks;
d) kui oponent on määranud endale esindaja, siis tema andmed vastavalt reegli 41 lõike 2 punktile d.

Reegel 77. Lubamatu vastulause tagasilükkamine

(1) Kui vastulausete üksus teeb kindlaks, et vastulause ei vasta artikli 99 lõike 1, reegli 76 lõike 2 punkti c nõuetele või, et patent, mille vastu vastulause esitatakse, ei ole selles piisavalt määratletud, lükkab vastulausete üksus vastulause kui lubamatu tagasi juhul, kui puudusi ei kõrvaldata enne vastulause esitamise tähtaja lõppemist.

(2) Kui vastulausete üksus teeb kindlaks, et vastulause ei vasta muudele sätetele peale lõikes 1 nimetatute, teatab ta sellest oponendile ja teeb talle ettepaneku puudused määratud tähtaja jooksul kõrvaldada. Kui puudusi õigeks ajaks ei kõrvaldata, lükkab vastulausete üksus vastulause kui lubamatu tagasi.

(3) Otsus vastulause kui lubamatu tagasilükkamise kohta koos vastulause ärakirjaga edastatakse patendiomanikule.

Reegel 78. Menetlus juhul, kui patendiomanikul puuduvad õigused

(1) Kui kolmas isik tõendab vastulause menetlemise ajal või vastulause esitamise tähtaja jooksul, et ta on algatanud patenditaotleja vastu kohtumenetluse, millega ta taotleb artikli 61 lõike 1 kohast otsust, peatatakse vastulause menetlemine, välja arvatud juhul, kui kolmas isik edastab Euroopa Patendiametile kirjalikult oma nõusoleku menetluse jätkamiseks. Seda nõusolekut ei saa tagasi võtta. Menetlust ei peatata siiski juhul, kui vastulausete üksus on lugenud vastulause lubamatuks. Reegli 14 lõikeid 2 kuni 4 kohaldatakse mutatis mutandis.

(2) Kui kolmas isik asendab vastavalt artikli 99 lõikele 4 mõnes märgitud osalisriigis eelmist patendiomanikku, siis võib vastulause menetluse tulemusena nendes riikides jõushoitud patent sisaldada teistsugust patendinõudlust, leiutiskirjeldust ja jooniseid, kui teistes märgitud riikides.

Reegel 79. Ettevalmistumine vastulause menetlemiseks

(1) Vastulausete üksus edastab vastulause patendiomanikule ja annab talle võimaluse esitada määratud tähtaja jooksul seisukoht ning vajaduse korral leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja jooniste muudatused.

(2) Kui on esitatud mitu vastulauset, edastab vastulausete üksus need samaaegselt lõikes 1 nimetatud teatega teistele oponentidele.

(3) Vastulausete üksus edastab patendiomaniku seisukoha ja muudatused teistele menetlusosalistele ja teeb neile ettepaneku määratud tähtaja jooksul esitada oma seisukoht, kui ta peab seda otstarbekaks.

(4) Artikli 105 kohase sekkumise korral võib vastulausete üksus jätta lõiked 1 kuni 3 kohaldamata.

Reegel 80. Muudatused Euroopa patendis

Reeglis 138 toodut välistamata võib muuta leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid, kui muudatused on tingitud artikli 100 kohastest vastulause alustest, seda isegi juhul, kui seda alust ei ole oponent kasutanud.

Reegel 81. Vastulause menetlemine

(1) Vastulausete üksus menetleb vastulauset oponendi poolt reegli 76 lõike 2 punkti c kohases avalduses esile toodud alustel. Vastulausete üksus võib enda algatusel menetleda vastulauset alustel, mida ei ole oponendi poolt esile toodud, juhul, kui see on eelduseks patendi  jõushoidmisele.

(2) Artikli 101 lõike 1 teise lause kohased teated ja vastused neile saadetakse kõigile menetluse pooltele. Kui vastulausete üksus peab seda otstarbekaks, teeb ta neile ettepaneku vastata määratud tähtaja jooksul.

(3) Artikli 101 lõike 1 teise lause kohases teates antakse patendiomanikule vajaduse korral võimalus muuta leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid. Teade sisaldab vajaduse korral kõiki patendi jõushoidmist takistavaid aluseid hõlmavat põhjendust.

Reegel 82. Euroopa patendi jõushoidmine muudetud kujul

(1) Enne kui vastulausete üksus otsustab Euroopa patendi jõushoidmise muudetud kujul, teavitab ta menetlusosalisi millises sõnastuses ta patenti jõus hoida kavatseb, ja teeb neile ettepaneku esitada oma vastuväited kahe kuu jooksul, kui nad ei ole selle sõnastusega nõus.

(2) Kui menetlusosaline ei ole vastulausete üksuse edastatud sõnastusega nõus, võib vastulausemenetlust jätkata. Vastasel juhul teeb vastulausete üksus pärast lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist patendiomanikule ettepaneku tasuda kolme kuu jooksul ettenähtud tasu ja esitada muudetud patendinõudluse tõlge kahes Euroopa Patendiameti ametlikus töökeeles, mis ei olnud menetluskeelteks. Selles ettepanekus nimetatakse märgitud osalisriigid, kes nõuavad artikli 65 lõike 1 alusel tõlget.

(3) Kui lõike 2 kohaselt nõutavaid toiminguid ei ole õigeks ajaks sooritatud, võib neid sooritada veel kahe kuu jooksul teatest, milles juhitakse tähelepanu tähtaja eiramisele, juhul kui nimetatud tähtaja jooksul tasutakse lisatasu. Vastasel juhul patent tühistatakse.

(4) Euroopa patendi muudetud kujul jõushoidmise otsuses tuleb märkida, milline patendi sõnastus on otsuse aluseks.

Reegel 83. Dokumentide väljanõudmine

Dokumendid, millele vastulausemenetluse pool viitab, tuleb esitada koos vastulause või kirjalike seisukohtadega. Kui neid dokumente ei ole lisatud ega ka õigeks ajaks esitatud pärast Euroopa Patendiameti sellekohast ettepanekut, võib viimane otsustada neil dokumentidel põhinevaid argumente mitte arvestada.

Reegel 84. Vastulausemenetluse jätkamine Euroopa Patendiameti enda algatusel

(1) Kui patendiomanik on kõigi märgitud osalisriikide puhul Euroopa patendist loobunud või on Euroopa patent kõigi nende riikide suhtes kehtivuse kaotanud, võib vastulausemenetlust jätkata oponendi taotlusel, mis on esitatud kahe kuu jooksul teatest, milles Euroopa Patendiamet teavitas teda patendist loobumisest või patendi kehtivuse kaotamisest.

(2) Juhul kui oponent sureb või kaotab teovõime, võib Euroopa Patendiamet jätkata vastulausemenetlust enda algatusel isegi ilma oponendi pärijate või seaduslike esindajate osavõtuta. Sama kehtib ka juhul, kui vastulause on tagasi võetud.

Reegel 85. Euroopa patendi üleandmine

Euroopa patendi üleandmise suhtes vastulause menetlemise ajal või vastulause esitamise tähtaja jooksul kohaldatakse reeglit 22.

Reegel 86. Dokumendid vastulause menetlemisel

Vastulause menetlemise käigus esitatud dokumentide suhtes kohaldatakse rakendusmääruse kolmanda osa sätteid mutatis mutandis.

Reegel 87. Euroopa patendi uue patendikirjelduse sisu ja vorm

Euroopa patendi uues patendikirjelduses sisalduvad muudetud leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja joonised. Kohaldatakse reegli 73 lõikeid 2 ja 3 ning reeglit 74.

Reegel 88. Kulud

(1) Kulude jaotus määratakse vastulause kohta tehtavas otsuses. Jaotuses võetakse arvesse vaid kulusid, mis on vajalikud õiguste otstarbekohaseks kaitsmiseks. Kulude hulka arvatakse tasu menetlusosaliste esindajatele.

(2) Vastulausete üksus kinnitab sooviavalduse korral lõplikus otsuses toodud kulude jaotuse alusel tasumisele kuuluvad summad. Sooviavaldusele tuleb lisada arve kulude kohta koos neid kinnitavate tõenditega. Kulud kinnitatakse pärast nende usutavuse kindlakstegemist.

(3) Sooviavaldus vastulausete üksuselt otsuse saamiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul teatest kulude kindlaksmääramise kohta vastavalt lõikele 2. Sooviavaldus tuleb esitada kirjalikult ja põhjendustega aluste kohta, millel see põhineb. Avaldust ei loeta esitatuks enne, kui ettenähtud tasu on tasutud.

(4) Vastulausete üksus langetab otsuse lõikes 3 nimetatud sooviavalduse kohta ilma suulise menetluseta.

Reegel 89. Oletatava rikkuja sekkumine menetlusse

(1) Menetlusse sekkumise teade tuleb esitada kolme kuu jooksul kuupäevast, mil menetlus vastavalt artiklile 105 on algatatud.

(2) Menetlusse sekkumise teade tuleb esitada kirjaliku motiveeritud avaldusena. Reegleid 76 ja 77 kohaldatakse mutatis mutandis. Menetlusse sekkumise teadet ei loeta esitatuks enne, kui vaidlustamistasu on makstud.

II peatükk
Piiramis- või tühistamismenetlus

Reegel 90. Menetluse objekt

Artikli 105a kohase piiramis- või tühistamismenetluse objekt on Euroopa patent kas väljaantud või Euroopa Patendiametis piiramis- või vastulausemenetluses muudetud kujul.

Reegel 91. Menetleja

Euroopa patendi artikli 105a kohase piiramise või tühistamise otsuse teeb ekspertiisiüksus. Artikli 18 lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

Reegel 92. Nõuded avaldusele

(1) Euroopa patendi piiramise või tühistamise avalduse peab esitama kirjalikult. Piiramis- või tühistamismenetluse käigus esitatud dokumentide suhtes kohaldatakse rakendusmääruse kolmanda osa sätteid mutatis mutandis.

(2) Avalduses peavad sisalduma:
a) avalduse esitanud Euroopa patendi omaniku (avaldaja) andmed vastavalt reegli 41 lõike 2 punktile c ja osalisriikide nimed, kus avaldaja on patendiomanik;
b) patendi, mille piiramist või tühistamist soovitakse, number ja osalisriikide loetelu, kus patent on jõustunud;
c) vajaduse korral patendiomanike nimed ja aadressid nendes osalisriikides, kus avaldaja ei ole patendiomanik, ning tõendid selle kohta, et avaldajal on õigus osaleda menetluses nende nimel;
d) patendi piiramise nõude korral muudetud patendinõudluse tervikversioon ja olukorrast olenevalt ka muudetud leiutiskirjeldus ja joonised;
e) reegli 41 lõike 2 punktis d ettenähtud andmed, kui avaldaja on määranud endale esindaja.

Reegel 93. Eelneva vastulausemenetluse mõju

(1) Piiramise või tühistamise avaldust ei loeta esitatuks, kui avalduse esitamise ajal on patendi suhtes käimas vastulausemenetlus.

(2) Kui Euroopa patendile vastulause esitamise ajal on käimas piiramismenetlus, siis ekspertiisiüksus lõpetab piiramismenetluse ja annab korralduse hüvitada piiramistasu. Hüvitamise korraldus antakse ka reegli 95 lõike 3 esimeses lauses nimetatud tasu suhtes, kui avaldaja on selle tasu juba maksnud.

Reegel 94. Lubamatu avalduse tagasilükkamine

Kui ekspertiisiüksus leiab, et piiramise või tühistamise avaldus ei vasta reegli 92 nõuetele, teeb ta avaldajale ettepaneku parandada  määratud tähtaja jooksul täheldatud puudused. Kui puudusi ei ole õigeks ajaks parandatud, lükkab ekspertiisiüksus avalduse kui lubamatu tagasi.

Reegel 95. Otsus avalduse kohta

(1) Kui tühistamise avaldus on lubatav, tühistab ekspertiisiüksus patendi ja teavitab sellest avaldajat.

(2) Kui piiramise avaldus on lubatav, kontrollib ekspertiisiüksus, kas muudetud patendinõudlus moodustab piirangu, mis on vis à vis vastavuses väljaantud või vastulause- või piiramismenetluses muudetud patendinõudlusega ja vastab artiklile 84 ning artikli 123 lõigetele 2 ja 3. Kui avaldus ei vasta neile nõuetele, annab ekspertiisiüksus avaldajale ühekordse võimaluse parandada määratud tähtaja jooksul täheldatud puudused ja muuta patendinõudlust ning vajaduse korral leiutiskirjeldust ja jooniseid.

(3) Kui piiramise avaldus on lõike 2 kohaselt lubatav, siis teavitab ekspertiisiüksus sellest avaldajat ja teeb talle ettepaneku maksta kolme kuu jooksul ettenähtud tasu ning esitada muudetud patendinõudluse tõlge Euroopa Patendiameti nendesse ametlikesse töökeeltesse, mis ei ole menetluskeel. Reegli 82 lõike 3 esimest lauset kohaldatakse mutatis mutandis. Ekspertiisiüksus piirab patenti, kui avaldaja teeb need toimingud õigeks ajaks .

(4) Kui avaldaja ei vasta lõike 2 kohaselt väljastatud teatele õigeks ajaks või kui piiramise avaldus ei olnud lubatav või kui avaldaja ei teinud lõike 3 kohaselt nõutud toiminguid õigeks ajaks, siis lükkab ekspertiisiüksus avalduse tagasi.

Reegel 96. Euroopa muudetud patendikirjelduse sisu ja vorm

Euroopa muudetud patendikirjelduses peavad sisalduma muudetud leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja joonised. Kehtivad reegli 73 lõiked 2 ja 3 ning reegel 74.

VI osa
KONVENTSIOONI KUUENDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Kaebuse menetlemine

Reegel 97. Kaebus kulude jaotamise ja kinnitamise kohta

(1) Vastulausemenetluse kulude jaotamine ei saa olla kaebuse ainus objekt.

(2) Otsuse peale, mis kinnitab vastulausemenetluse kulude suuruse, saab kaevata ainult juhul, kui summa ületab vastulausemenetluseks ettenähtud tasu.

Reegel 98. Kaebus patendist loobumise või patendi kehtivuse lõppemise korral

Vastulausete üksuse otsuse peale võib kaebuse esitada isegi siis, kui Euroopa patendist on loobutud kõigis märgitud osalisriikides või patent on kaotanud kehtivuse kõigis nendes riikides.

Reegel 99. Kaebuse sisu ja alused

(1) Kaebuses peavad sisalduma:
a) kaebuse esitaja nimi ja aadress vastavalt reegli 41 lõike 2 punkti c nõuetele;
b) otsus, mille peale kaebus esitatakse, ja
c) avaldus, milles määratletakse kaebuse olemus.

(2) Kaebuse esitaja peab kaebuse põhjendamisel ära näitama põhjuse, mille tõttu tuleb kaevatav otsus tühistada.

(3) Kaebuse, kaebuse aluste ja esitatud dokumentide suhtes kohaldatakse rakendusmääruse kolmanda osa sätteid mutatis mutandis.

Reegel 100. Kaebuse menetlemine

(1) Kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb kaebuse menetlemisel kohaldada mutatis mutandis samu menetlusnorme, mis kehtivad kaevatava otsuse teinud allüksuses.

(2) Kaebuse läbivaatamise ajal teeb apellatsioonikoda nii mitu korda, kui vajalik, menetlusosalistele ettepaneku esitada määratud tähtaja jooksul seisukoht apellatsioonikoja või teise menetlusosalise esitatud teate suhtes.

(3) Kui kaebuse esitaja ei vasta õigeks ajaks lõikes 2 nimetatud ettepanekule, loetakse Euroopa patenditaotlus tagasivõetuks, välja arvatud juhul, kui kaevatava otsuse on teinud õigusosakond.

Reegel 101. Lubamatu kaebuse tagasilükkamine

(1) Kui kaebus ei vasta artiklite 106 kuni 108, reegli 97 või reegli 99 lõike 1 punkti b või c või lõike 2 nõuetele, lükkab apellatsioonikoda selle kui lubamatu tagasi, välja arvatud juhul, kui puudused kõrvaldatakse enne artiklis 108 nimetatud vastava tähtaja lõppemist.

(2) Kui apellatsioonikoda teeb kindlaks, et kaebus ei vasta reegli 99 lõike 1 punkti a nõuetele, teatab ta sellest kaebuse esitajale ja teeb talle ettepaneku puudused määratud tähtaja jooksul kõrvaldada. Kui puudusi ei ole õigeks ajaks kõrvaldatud, lükkab apellatsioonikoda kaebuse kui lubamatu tagasi.

Reegel 102. Apellatsioonikoja otsuse vorm

(1) Otsuse peavad kinnitama apellatsioonikoja esimees ja apellatsioonikoja kantselei pädev teenistuja oma allkirjaga või muul ettenähtud viisil. Otsuses peavad sisalduma:
a) märge, et selle on teinud apellatsioonikoda;
b) kuupäev, mil otsus tehti;
c) apellatsioonikoja esimehe ja nende apellatsioonikoja liikmete nimed, kes osalesid otsustamisel;
d) menetlusosaliste ja nende esindajate nimed;
e) menetlusosaliste taotlused;
f) asjaolude kokkuvõte;
g) otsuse põhjendused;
h) otsuse resolutsioon, vajaduse korral ka otsus kulude kohta.

Reegel 103. Kaebuse esitamise tasu hüvitamine

(1) Kaebuse esitamise tasu hüvitatakse
a) juhul, kui otsust vahepeal muudetakse või kui apellatsioonikoda loeb kaebuse lubatavaks ja kui hüvitamine on õigustatud olulise menetlusvea tõttu või
b) kui kaebus on tagasi võetud enne kaebuse aluste esitamist ja enne kaebuse aluste esitamise tähtaja möödumist.

(2) Allüksus, kelle otsus on seatud kahtluse alla, annab hüvitamise korralduse juhul, kui ta oma otsust muudab ja leiab, et hüvitamine on õigustatud olulise menetlusvea tõttu. Kõigil ülejäänud juhtudel otsustatakse hüvitamine apellatsioonikoja poolt.

II peatükk
Uuesti läbivaatamise taotlus suurele apellatsioonikojale

Reegel 104. Protseduuri olulised rikkumised

Artikli 112a lõike 2 punkti d kohased protseduuri olulised rikkumised võivad olla toimunud, kui apellatsioonikoda:
a) vastuolus artikliga 116 jättis korraldamata kaebaja nõutud suulise menetluse või
b) tegi otsuse kaebuse kohta, ilma et otsus oleks tehtud esitatud nõude suhtes.

Reegel 105. Kriminaalkuriteod

Uuesti läbivaatamise taotlus võib põhineda artikli 112a lõike 2 punktil e, kui pädev kohus või ametiasutus on lõplikult otsustanud, et tegemist on kriminaalkuriteoga.  Süüdimõistva otsuse olemasolu ei ole vajalik.

Reegel 106. Kohustus esitada vaie

Artikli 112a lõike 2 punktide a kuni d kohane kaebus on lubatav ainult siis, kui vaie protseduuri rikkumise kohta oli esitatud kaebuse menetlemise ajal ja jäetud apellatsioonikoja poolt rahuldamata, välja arvatud juhul, kui sellist kaebust ei saanud apellatsioonimenetluse käigus esitada.

Reegel 107. Uuesti läbivaatamise taotluse sisu

(1) Taotluses peavad sisalduma:
a) taotluse esitaja nimi ja aadress vastavalt reegli 41 lõike 2 punktile c;
b) otsus, mida tuleb uuesti läbi vaadata.

(2) Taotluses peavad olema toodud põhjused, miks apellatsioonikoja otsus tuleb tühistada, ja asjaolud ning tõendid, millel taotlus põhineb.

(3) Uuesti läbivaatamise taotluse ja menetlemise käigus esitatud dokumentide suhtes kohaldatakse rakendusmääruse kolmanda osa sätteid mutatis mutandis.

Reegel 108. Taotluse kontrollimine

(1) Kui taotlus ei vasta artikli 112a lõigetele 1, 2 või 4, reeglile 106 või reegli 107 lõike 1 punktile b või lõikele 2, lükkab suur apellatsioonikoda selle tagasi, välja arvatud juhul, kui puudused kõrvaldatakse enne artikli 112a lõike 4 kohase vastava perioodi lõppemist.

(2) Kui suur apellatsioonikoda leiab, et taotlus ei vasta reegli 107 lõike 1 punktile a, siis teatab ta sellest taotluse esitajale ja teeb talle ettepaneku kõrvaldada leitud puudused määratud tähtaja jooksul. Kui puudusi ei ole õigeks ajaks kõrvaldatud, lükkab suur apellatsioonikoda taotluse kui lubamatu tagasi.

(3) Kui taotlus on lubatav, tühistab suur apellatsioonikoda apellatsioonikoja otsuse ja annab reegli 12 lõike 4 alusel korralduse menetlus uuesti apellatsioonikojas avada. Suur apellatsioonikoda võib määrata, et apellatsioonikoja liikmed, kes osalesid tühistatud otsuse tegemisel, asendatakse.

Reegel 109. Uuesti läbivaatamise taotluse käsitlemine

(1) Artikli 112a kohasel menetlemisel kohaldatakse apellatsioonikoja suhtes kehtivaid sätteid, kui ei ole ette nähtud teisiti. Reegli 115 lõike 1 teises lauses, reegli 118 lõike 2 esimeses lauses ja reegli 132 lõikes 2 sätestatut ei kohaldata. Suur apellatsioonikoda võib määrata reegli 4 lõike 1 esimeses lauses sätestatust erineva tähtaja.

(2) Suur apellatsioonikoda, mis koosneb:
a) kahest juristi kvalifikatsiooniga liikmest ja ühest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest, kontrollib kõiki uuesti läbivaatamise taotlusi ja lükkab tagasi sellised, mis on selgelt lubamatud;
b) neljast juristi kvalifikatsiooniga liikmest ja ühest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest, teeb otsuse iga sellise taotluse kohta, mis ei ole tagasi lükatud punkti a alusel.

(3) Suur apellatsioonikoda, mis on koostatud vastavalt lõike 2 punktile a, teeb otsuse taotluse alusel ilma teisi menetlusosalisi kaasamata.

Reegel 110. Uuesti läbivaatamise tasu hüvitamine

Suur apellatsioonikoda annab korralduse uuesti läbivaatamise tasu hüvitamiseks, kui menetlus apellatsioonikojas on uuesti avatud.

VII osa
KONVENTSIOONI SEITSMENDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

I peatükk
Euroopa Patendiameti otsused ja teated

Reegel 111. Otsuste vorm

(1) Kui Euroopa Patendiametis toimub suuline menetlus, võib otsuse välja kuulutada suuliselt. Hiljem tuleb otsus kirjalikult vormistada ja menetlusosalistele teatavaks teha.

(2) Euroopa Patendiameti otsused, mille peale on võimalik esitada kaebust, peavad olema põhjendatud ja neile tuleb lisada teave, mis toob välja edasikaebamise võimaluse ning juhib menetlusosaliste tähelepanu artiklitele 106 kuni 108, mille tekst tuleb lisada. Menetlusosalised ei või teate ärajäämise tõttu esitada mingeid nõudmisi.

Reegel 112. Õiguse kaotuse sedastamine

(1) Kui Euroopa Patendiamet teeb kindlaks, et konventsiooni alusel on aset leidnud õiguse kaotus, ilma et oleks langetatud otsust Euroopa patenditaotluse tagasilükkamise või väljaandmise, tühistamise või jõushoidmise või tõendite kogumise kohta, teatab ta sellest asjaomasele menetlusosalisele.

(2) Kui asjaomane menetlusosaline on seisukohal, et Euroopa Patendiameti otsustus on ebakorrektne, võib ta kahe kuu jooksul lõike 1 kohasest teatest taotleda sisulist otsust. Euroopa Patendiamet teeb sellise otsuse vaid juhul, kui ta ei jaga nõude esitanud menetlusosalise arvamust. Vastasel juhul teavitab ta seda menetlusosalist.

Reegel 113. Allkiri, nimi, pitser

(1) Kõik Euroopa Patendiameti otsused, kutsed, vastused ja teated peavad olema alla kirjutatud vastutava teenistuja poolt ja avaldama tema nime.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud dokumendid on vastutava teenistuja poolt koostatud arvuti abil, võib allkirja asendada pitseriga. Kui dokumendid koostab arvuti automaatselt, võib vastutava teenistuja nimi ka ära jääda. See kehtib ka ettetrükitud vastuste ja teadete kohta.

II peatükk
Kolmandate isikute vastuväited

Reegel 114. Kolmandate isikute vastuväited

(1) Kolmanda isiku iga vastuväide tuleb esitada kirjalikult Euroopa Patendiameti ametlikus töökeeles ja selles peavad avalduma alused, millel vastuväide põhineb. Kohaldatakse reegli 3 lõiget 3.

(2) Iga selline vastuväide edastatakse patenditaotlejale või patendiomanikule, kes võib neid kommenteerida.

III peatükk
Suuline menetlus ja tõendite kogumine

Reegel 115. Kutse suulisele menetlusele

(1) Menetlusosalised kutsutakse artikli 116 kohasele suulisele menetlusele, juhtides kutses tähelepanu käesoleva reegli lõikele 2. Kutse edastatakse vähemalt kahekuulise etteteatamisega, välja arvatud juhul, kui menetlusosalised on nõus lühema tähtajaga.

(2) Kui nõuetekohaselt Euroopa Patendiametisse suulisele menetlusele kutsutud menetlusosaline ei ole kutse kohaselt kohale ilmunud, võib menetlust läbi viia ilma temata.

Reegel 116. Suulise menetluse ettevalmistamine

(1) Koos kutsega juhib Euroopa Patendiamet tähelepanu küsimustele, mida tema arvates on otsuse tegemiseks tarvis arutada. Samal ajal määratakse kindlaks ka lõplik kuupäev, mis ajani võib esitada kirjalikke dokumente suulise menetluse ettevalmistamiseks. Reeglit 132 ei kohaldata. Pärast seda kuupäeva esitatud fakte ja tõendeid ei pea arvesse võtma, välja arvatud juhul, kui need puudutavad menetluse sisu muutumist põhjustavaid asjaolusid.

(2) Kui patenditaotlejale või patendiomanikule on teatatud põhjused, mis takistavad patendi väljaandmist või jõushoidmist, võib talle teha ettepaneku esitada lõike 1 teises lauses nimetatud tähtpäevaks konventsiooni nõuetele vastavad dokumendid. Lõike 1 kolmandat ja neljandat lauset kohaldatakse mutatis mutandis.

Reegel 117. Otsus tunnistuse võtmise kohta

Kui Euroopa Patendiamet peab vajalikuks menetlusosalise, tunnistaja või eksperdi ärakuulamist või vaatluse tegemist, teeb ta sellekohase otsuse, milles tuleb ära märkida kavandatavad uurimistoimingud, kinnitamist vajavad asjaolud ning toimingu tegemise kuupäev, kellaaeg ja koht. Kui tunnistaja või eksperdi ärakuulamist nõuab menetlusosaline, peab otsuses olema kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul nõude esitaja peab teatavaks tegema asjaomase tunnistaja ja eksperdi nime ning aadressi.

Reegel 118. Kutse tulla Euroopa Patendiametisse tunnistust andma

(1) Kutse tulla Euroopa Patendiametisse tunnistust andma väljastatakse asjaomastele menetlusosalistele, tunnistajatele või ekspertidele.

(2) Kutse tunnistuse andmiseks edastatakse menetlusosalisele, tunnistajale ja eksperdile vähemalt kahekuulise etteteatamisega, välja arvatud juhul, kui nad on nõus lühema tähtajaga. Kutses peavad sisalduma:
a) väljavõte reegli 117 kohasest otsusest, millest ilmnevad tunnistuse võtmise kuupäev, kellaaeg ja koht ning avaldatakse faktid, mille kohta menetlusosalised, tunnistajad ja eksperdid ära kuulatakse;
b) menetlusosaliste nimed, samuti õigused, mis on tunnistajatel ja ekspertidel reegli 122 lõigete 2 kuni 4 alusel;
c) viide selle kohta, et menetlusosaline, tunnistaja või ekspert võib nõuda vastavalt reeglile 120 enda ärakuulamist oma asukohajärgses pädevas kohtus, samuti ettepanek teatada Euroopa Patendiametile määratud tähtaja jooksul, kas ta on valmis kohale ilmuma.

Reegel 119. Tõendite kontrollimine Euroopa Patendiametis

(1) Ekspertiisiüksus, vastulausete üksus ja apellatsioonikoda võivad määrata ühe oma liikme esitatud tõendeid kontrollima.

(2) Menetlusosaliste, tunnistajate ja ekspertide tähelepanu juhitakse enne nende ärakuulamist sellele, et Euroopa Patendiamet võib asjaomase isiku asukohajärgset pädevat kohut paluda nende poolt antud tunnistust vande all või mõnes teises samavõrd siduvas vormis üle kontrollida.

(3) Menetlusosalised võivad uurimistoimingutest osa võtta ning ütlusi andvale menetlusosalisele, tunnistajale või eksperdile asjakohaseid küsimusi esitada.

Reegel 120. Ütluste võtmine pädeva riigisisese kohtu poolt

(1) Menetlusosaline, tunnistaja või ekspert, kes on kutsutud Euroopa Patendiametisse, võib viimaselt nõuda, et temalt võetaks ütlus asukohajärgse riigi pädevas kohtus. Sellise nõude saamisel või kui kutsele ei ole vastatud kutses määratud tähtaja jooksul, võib Euroopa Patendiamet kooskõlas artikli 131 lõikega 2 nõuda pädevalt kohtult asjaomaselt isikult ütluse võtmist.

(2) Kui menetlusosaline, tunnistaja või ekspert annab ütluse Euroopa Patendiametile, võib viimane, kui ta peab vajalikuks ütluse andmist vande all või samaväärselt siduvas vormis, esitada artikli 131 lõike 2 alusel palve asjaomase isiku asukohariigi pädevale kohtule tema ütlus eelnimetatud tingimustel üle kontrollida.

(3) Kui Euroopa Patendiamet palub pädeval kohtul võtta ütlus, võib ta paluda teha seda vande all või mõnes samaväärselt siduvas vormis ja lubada ühel vastava allüksuse liikmel osaleda ütluse võtmisel ning esitada menetlusosalisele, tunnistajale või eksperdile küsimusi kas kohtu vahendusel või otse.

Reegel 121. Ülesande andmine ekspertidele

(1) Euroopa Patendiamet otsustab, millises vormis tema määratud ekspert peab arvamuse esitama.

(2) Ekspertiisimääruses peavad sisalduma:
a) ülesande täpne kirjeldus;
b) arvamuse esitamise tähtaeg;
c) menetluse menetlusosaliste nimed;
d) õigused, mis eksperdil on reegli 122 lõigete 2 kuni 4 alusel.

(3) Eksperdi iga kirjaliku arvamuse ärakiri saadetakse menetlusosalisele.

(4) Menetlusosalised võivad esitada eksperdi suhtes taanduse. Taanduse kohta langetab otsuse Euroopa Patendiameti asjaomane allüksus.

Reegel 122. Tõendite kogumise kulud

(1) Euroopa Patendiamet võib tõendite kogumise teha sõltuvaks sellest, et menetlusosaline, kes seda on taotlenud, deponeerib Euroopa Patendiametis ettemakse, mille suurus määratakse kindlaks eeldatavate kulude hindamise teel.

(2) Euroopa Patendiameti poolt kutsutud tunnistajatel ja ekspertidel, kes kohale ilmuvad, on õigus oma reisi- ja ülalpidamiskulude hüvitamisele. Neile võib nendeks kuludeks anda avanssi. Sama kehtib ka isikute kohta, kes ilmuvad Euroopa Patendiametisse ilma selle kutseta ja kes kuulatakse ära tunnistajate või ekspertidena.

(3) Tunnistajatel, kellel on lõike 2 alusel õigus kulude hüvitamisele, on õigus saada kompensatsiooni ka oma saamatajäänud sissetulekute eest ning ekspertidel on õigus saada tasu oma töö eest. See kompensatsioon või tasu makstakse tunnistajatele ja ekspertidele pärast seda, kui nad on oma kohustused või ülesanded täitnud.

(4) Haldusnõukogu määrab kindlaks lõigete 2 ja 3 kohaldamise üksikasjad. Nimetatud lõigete alusel saadavad summad maksab välja Euroopa Patendiamet.

Reegel 123. Tõendite tagamine

(1) Euroopa Patendiamet võib taotluse korral viivitamata võtta ütlusi ja teostada vaatlust tõendite tagamiseks faktide kohta, mis võivad olla tähtsad otsuse seisukohalt, mille Euroopa Patendiamet peab tõenäoliselt tegema Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi kohta, kui on põhjust karta, et tõendite kogumine on hiljem raskendatud või võimatu. Meetmete rakendamise kuupäev tuleb teatada patenditaotlejale või patendiomanikule sedavõrd aegsasti, et ta saaks sellest osa võtta. Ta võib esitada asjakohaseid küsimusi.

(2) Taotluses peavad sisalduma:
a) taotluse esitaja vastavalt reegli 41 lõike 2 punktile c;
b) piisavad andmed küsimuse all oleva Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi identifitseerimiseks;
c) faktid, mille kohta tuleb tõendid võtta;
d) andmed tõendite andmise või omandamise vahendite kohta;
e) avaldus, mis näitab ära ilmselged asjaolud, mis annavad põhjust karta, et hiljem on tõendite kogumine raskendatud või võimatu.

(3) Taotlust ei loeta esitatuks enne, kui ettenähtud tasu on tasutud.

(4) Taotluse kohta otsuse tegemise ja järgnev tõendite kogumise kohustus lasub Euroopa Patendiameti allüksusel, kes on pädev tegema otsust, mida kindlakstehtavad faktid võivad mõjutada. Kohaldatakse sätteid, mis reguleerivad tõendite kogumist Euroopa Patendiameti menetluses.

Reegel 124. Suulise menetluse ja tõendite kogumise protokollid

(1) Suulise menetluse ja tõendite kogumise kohta koostatakse protokoll, mis sisaldab kõiki olulisi üksikasju suulise menetluse või tõendite kogumise käigust, menetlusosaliste asjakohaseid avaldusi ja menetlusosaliste, tunnistajate või ekspertide ütlusi ning vaatluse tulemusi.

(2) Tunnistaja, eksperdi või menetlusosalise ütluse protokoll loetakse talle ette ja antakse kätte selleks, et ta saaks selle üle kontrollida, või kui see on salvestatud tehniliste vahenditega, siis mängitakse see talle ette, välja arvatud juhul, kui ta loobub sellest õigusest. Protokolli tehakse märge, et need formaalsused on täidetud ja et ütluse andnud isik on protokolli kinnitanud. Kui kinnitust ei saada, siis märgitakse ära tema vastuväited. Protokolli ei ole tarvis ette mängida või saada sellele kinnitust, kui ütlus salvestati tehnilisi vahendeid kasutades verbaalsena ja otse.

(3) Protokollile kirjutavad alla protokolli koostanud vastutav teenistuja ja suulist menetlust või tõendite kogumist läbi viinud teenistuja.

(4) Menetlusosalistele antakse protokolli ärakiri.

IV peatükk
Teated

Reegel 125. Üldsätted

(1) Euroopa Patendiameti menetluses edastatakse teated kas originaaldokumendi, selle dokumendi Euroopa Patendiametis tõestatud või pitseriga varustatud ärakirja või pitseriga varustatud arvutiväljatrüki kujul. Menetluspoolte endi poolt esitatud dokumentide ärakirjad ei vaja sellist kinnitamist.

(2) Teated edastatakse:
a) posti teel vastavalt reeglile 126;
b) tehniliste sidevahenditega vastavalt reeglile 127;
c) üleandmise teel Euroopa Patendiameti ruumides vastavalt reeglile 128 või
d) avaliku teatamise teel vastavalt reeglile 129.

(3) Teatamine osalisriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti vahendusel toimub vastavalt kehtivale õigusele eeskirjade järgi, mida amet kohaldab riigisisese menetluse korral.

(4) Kui Euroopa Patendiamet ei saa kinnitada dokumendi adressaadi kätte jõudmisel nõuetekohast teavitamist või kui ei ole järgitud teatamisnõudeid, loetakse dokumendist teatamine toimunuks päeval, mille Euroopa Patendiamet määrab teate kättesaamise kuupäevaks.

Reegel 126. Teatamine posti teel

(1) Otsused, mille puhul hakkab kulgema kaebuse või uuesti läbivaatamise taotluse esitamise tähtaeg, kutsed ja muud Euroopa Patendiameti presidendi määratud dokumendid edastatakse väljastusteatega tähtkirjaga. Kõik muud posti teel edastatavad teated edastatakse tähtkirjaga.

(2) Teatamisel tähtkirjaga, olenemata sellest, kas väljastusteatega või ilma selleta, loetakse teade adressaadile kättetoimetatuks kümnendal päeval pärast postitamist, välja arvatud juhul, kui edastatav dokument ei ole adressaadi kätte jõudnud või on saabunud hiljem. Euroopa Patendiameti kohustuseks on teha olukorrast olenevalt kindlaks, kas kiri on jõudnud sihtkohta või kuupäev, millal kiri adressaadile üle anti.

(3) Teatamine, mis on toimunud tähtkirjaga, olenemata sellest, kas väljastusteatega või ilma selleta, loetakse toimunuks ka juhul, kui kirja vastuvõtmisest keeldutakse.

(4) Kui posti teel teatamine ei ole reguleeritud lõigetega 1 kuni 3, tuleb kohaldada selle riigi seadusi, kelle territooriumil teatamine toimub.

Reegel 127. Teatamine tehniliste sidevahenditega

Teatada võib Euroopa Patendiameti presidendi poolt kindlaksmääratud tehniliste sidevahenditega ja tema kehtestatud tingimustel.

Reegel 128. Teate vahetu üleandmine

Teatada võib dokumendi vahetu üleandmisega Euroopa Patendiameti ruumides adressaadile, kes peab selle vastuvõtmist kinnitama. Teatamine loetakse toimunuks ka juhul, kui adressaat keeldub dokumenti tunnustamast või vastuvõtmist kinnitamast.

Reegel 129. Avalik teatamine

(1) Kui adressaadi asukohta ei ole võimalik kindlaks teha või kui reegli 126 lõike 1 kohane teatamine osutub ka pärast Euroopa Patendiameti teistkordset katset võimatuks, antakse teade edasi avaliku teatena.

(2) Euroopa Patendiameti president määrab kindlaks, millisel viisil avalik teatamine toimub ja millal algab ühekuuline tähtaeg, mille lõppedes dokument loetakse kättetoimetatuks.

Reegel 130. Esindaja teavitamine

(1) Kui esindaja on määratud, adresseeritakse teated temale.

(2) Kui ühele menetlusosalisele on määratud mitu esindajat, piisab teatamisest ühele nendest.

(3) Kui mitme menetlusosalise korral neil on ühine esindaja, piisab teatamisest ühisele esindajale.

V peatükk
Tähtajad

Reegel 131. Tähtaegade arvestamine

(1) Tähtaegu arvestatakse täisaastate, kuude, nädalate või päevade kaupa.

(2) Arvestamine algab asjakohase sündmuse toimumisele järgnevast päevast. Sündmuseks on kas menetlustoiming või mõne teise tähtaja lõppemine. Kui toiming on teatamine, siis on asjakohaseks sündmuseks teate kohase dokumendi saabumine, kui ei ole sätestatud teisiti.

(3) Kui tähtaeg on üks aasta või teatav arv aastaid, lõpeb see vastavale aastale järgneva aasta kuus, millel on sama nimetus ja päeval, millel on sama kuupäevanumber, kui kuu ja päev, mil nimetatud sündmus toimus. Kui selles kuus ei ole sama kuupäevanumbriga päeva, lõpeb tähtaeg kuu viimasel päeval.

(4) Kui tähtaeg on üks kuu või teatav arv kuid, lõpeb see vastava kuu päeval, mis kannab sama kuupäevanumbrit, kui päev, mil sündmus toimus. Kui selles kuus ei ole sama kuupäevanumbriga päeva, lõpeb tähtaeg kuu viimasel päeval.

(5) Kui tähtaeg on üks nädal või teatav arv nädalaid, lõpeb see vastava nädala päeval, mis kannab sama nime kui päev, mil sündmus toimus.

Reegel 132. Euroopa Patendiameti määratud  tähtajad

(1) Kui konventsioonis või käesolevas rakendusmääruses on ette nähtud tähtaeg «määratav tähtaeg», määratakse see tähtaeg Euroopa Patendiameti poolt.

(2) Euroopa Patendiameti määratud tähtaeg, kui ei ole sätestatud teisiti, ei või olla lühem kui kaks kuud ja pikem kui neli kuud, teatud asjaolude korral aga kuni kuus kuud. Erijuhtudel võib enne tähtaja lõppemist esitatud taotluse korral tähtaega pikendada.

Reegel 133. Dokumentide hilinenud saabumine

(1) Euroopa Patendiametisse hilinemisega saabunud dokument loetakse saabunuks õigeks ajaks, kui see oli postitatud või antud edastamiseks tunnustatud kulleriteenuse osutajale õigeks ajaks enne tähtpäeva saabumist Euroopa Patendiameti presidendi kehtestatud tingimuste kohaselt, välja arvatud juhul, kui dokument saabus hiljem kui kolm kuud pärast tähtaja lõppemist.

(2) Lõige 1 kehtib mutatis mutandis kõigi tähtaegade suhtes, kui toimingu sooritajaks on artikli 75 lõike 1 punkti b või lõike 2 punkti b kohane pädev asutus.

Reegel 134. Tähtaegade pikendamine

(1) Kui tähtaeg lõpeb päeval, mil Euroopa Patendiameti üks reegli 35 lõike 1 kohastest vastuvõtutalitustest ei ole dokumentide vastuvõtmiseks avatud või kui seal ei toimetata posti kätte teistel põhjustel peale lõikes 2 nimetatute, pikeneb tähtaeg päevani, mil kõik vastuvõtutalitused on dokumentide vastuvõtmiseks avatud ja mil posti kätte toimetatakse. Esimene lause kehtib mutatis mutandis, kui dokumente, mis on esitatud ühega Euroopa Patendiameti presidendi poolt reegli 2 lõike 1 alusel kindlaksmääratud tehnilistest sidevahenditest, ei saa vastu võtta.

(2) Kui tähtaeg lõpeb päeval, mil posti kätteandmine või edastamine osalisriigis on üldiselt häiritud, pikeneb tähtaeg menetlusosalistele, kelle elu- või asukoht on selles riigis, või esindajale, kelle töökoht on selles riigis, esimese päevani pärast häirete perioodi lõppemist. Käesolev lõige kehtib mutatis mutandis reegli 37 lõikes nimetatud tähtaja suhtes.

(3) Lõiked 1 ja 2 kehtivad mutatis mutandis, kui toimingu sooritajaks on artikli 75 lõike 1 punkti b või lõike 2 punkti b kohane pädev asutus.

(4) Euroopa Patendiamet avaldab lõike 2 kohaste häirete alguse ja lõpu kuupäeva.

(5) Lõikeid 1 kuni 4 eiramata võib asjasse puutuv menetlusosaline esitada tõendid selle kohta, et ükskõik millisel kümnest päevast, mis eelnesid tähtajale, oli posti kätteandmine või edastamine häiritud erakorraliste asjaolude tõttu, nagu loodusõnnetus, sõda, ühiskondlikud korratused, mõne Euroopa Patendiameti presidendi poolt reegli 2 lõike 1 alusel kindlaksmääratud tehnilise sidevahendi üldine rivist väljalangemine või muu sarnane põhjus, mis mõjus lokaalselt menetlusosalise või tema esindaja asukohas või kohas, kus on tema töökoht. Kui esitatud tõendid rahuldavad Euroopa Patendiametit, siis loetakse, et hilinemisega saabunud dokumendid on saabunud õigeks ajaks, kui postitamine või edastamine toimus hiljemalt viiendal päeval pärast häirete lõppemist.

Reegel 135. Menetluse jätkamine

(1) Menetluse jätkamist artikli 121 lõike 1 alusel saab taotleda, tasudes ettenähtud tasu kahe kuu jooksul teatest, mis puudutab tähtaja eiramist või õiguste kaotamist. Tegemata jäänud toiming tuleb taotluse esitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul sooritada.

(2) Menetluse taastamine on välistatud artikli 121 lõikes 4 nimetatud tähtaegade suhtes ja reegli 6 lõike 1, reegli 16 lõike 1 punkti a, reegli 31 lõike 2, reegli 40 lõike 3, reegli 51 lõigete 2 kuni 5, reegli 52 lõigete 2 ja 3, reeglite 55, 56, 58, 59, 64 ning reegli 112 lõike 2 kohaste tähtaegade suhtes.

(3) Menetluse taastamise taotluse kohta teeb otsuse allüksus, kelle pädevusse kuulub tegemata jäänud toimingu suhtes otsuse tegemine.

Reegel 136. Õiguste taastamine

(1) Õiguste taastamise taotlust saab artikli 122 lõike 1 alusel esitada kahe kuu jooksul pärast tähtaja järgimata jätmise põhjuse kadumist, kuid ainult aasta jooksul pärast järgimata jäänud tähtaja lõppu. Õiguste taastamise taotluse tähtaegade suhtes, mis on nimetatud artikli 87 lõikes 1 ja artikli 112a lõikes 4, peab esitama kahe kuu jooksul nende tähtaegade lõppemisest. Õiguste taastamise taotlust ei loeta esitatuks enne, kui ettenähtud tasu on tasutud.

(2) Taotluses tuleb esitada põhjendused, mis on taotluse aluseks, ja tuua välja faktid, millel need põhinevad. Tegemata jäänud toiming tuleb taotluse esitamiseks lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul sooritada.

(3) Õiguste taastamine on välistatud nende tähtaegade eiramise korral, mille suhtes on võimalik kohaldada menetluse taastamist vastavalt artiklile 121 ja õiguste taastamise taotlemise tähtaja enda suhtes.

(4) Õiguste taastamise taotluse kohta teeb otsuse allüksus, kelle pädevusse kuulub tegemata jäänud toimingu suhtes otsuse tegemine.

VI peatükk
Muudatused ja parandused

Reegel 137. Muudatuste tegemine Euroopa patenditaotluses

(1) Enne Euroopa otsinguaruande saamist ei või patenditaotleja Euroopa patenditaotluse leiutiskirjeldust, patendinõudlust või jooniseid muuta, kui ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Pärast Euroopa otsinguaruande saamist võib patenditaotleja omal algatusel muuta leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid.

(3) Pärast ekspertiisiüksuse esimese otsuse saamist võib patenditaotleja ühel korral omal algatusel muuta leiutiskirjeldust, patendinõudlust ja jooniseid eeldusel, et muudatus esitatakse samal ajal teatele antava vastusega. Edaspidi ei või muudatusi ilma ekspertiisiüksuse nõusolekuta teha.

(4) Muudetud patendinõudlus ei või sisaldada objekte, mille kohta ei ole otsingut tehtud ja mis ei moodusta algselt nõueldud leiutisega või leiutiste grupiga ühtset leiunduslikku mõtet.

Reegel 138. Erinev patendinõudlus, leiutiskirjeldus ja joonised eri riikide jaoks

Kui Euroopa Patendiametit on teavitatud artikli 139 lõike 2 kohastest varasematest õigustest, siis võib Euroopa patenditaotlus või Euroopa patent selliste riikide jaoks sisaldada patendinõudlust ja vajaduse korral leiutiskirjeldust ning jooniseid, mis erinevad teiste märgitud riikide jaoks ettenähtuist.

Reegel 139. Vigade parandamine Euroopa Patendiametile esitatud dokumentides

Keele-, trüki- ja muud vead Euroopa Patendiametile esitatud mis tahes dokumentides võib vastava taotluse esitamisel parandada. Kui aga vigade parandamise taotlus on seotud leiutiskirjelduse, patendinõudluse või joonistega, peab kohe ilmnema, et ei kavatseta teha midagi muud, kui esitada parandusettepanekut.

Reegel 140. Vigade parandamine otsustes

Euroopa Patendiameti otsustes võib parandada ainult keele- ja trükivigu ning ilmseid vigu.

VII peatükk
Teave tehnika taseme kohta

Reegel 141. Teave tehnika taseme kohta

Euroopa Patendiamet või teha patenditaotlejale ettepaneku esitada määratud tähtaja jooksul teave tehnika taseme kohta, mida on arvestatud riigisiseste või piirkondlike patenditaotluste ekspertiisis ja mis puudutab Euroopa patenditaotluse kohast leiutist.

VIII peatükk
Menetluse katkestamine

Reegel 142. Menetluse katkestamine

(1) Menetlus Euroopa Patendiametis katkestatakse:
a) patenditaotleja või Euroopa patendi omaniku või riigisisese õiguse järgi teda esindama volitatud isiku surma või teovõimetuse korral. Kuni nimetatud sündmused ei puuduta artikli 134 kohaselt määratud esindaja volitust, katkestatakse menetlus üksnes esindaja taotlusel;
b) kui patenditaotleja või patendiomanik on tema omandi suhtes algatatud kohtuprotsessi tõttu õiguslikel põhjustel sunnitud loobuma menetluse jätkamisest;
c) kui patenditaotleja või patendiomaniku esindaja sureb, kaotab teovõime või on tema omandi suhtes algatatud kohtuprotsessi tõttu õiguslikel põhjustel sunnitud loobuma menetluse jätkamisest.

(2) Kui Euroopa Patendiametit on teavitatud isikust, kes on lõike 1 punktides a ja b nimetatud juhtudel on õigustatud jätkama menetlust, teatab ta sellele isikule ja vajaduse korral kolmandatele isikutele kindlaksmääratud kuupäeva, millal menetlust jätkatakse.

(3) Lõike 1 punktis c nimetatud juhul jätkatakse menetlust, kui Euroopa Patendiametit on teavitatud patenditaotlejale uue esindaja määramisest või kui Euroopa Patendiamet on teistele menetlusosalistele teatanud patendiomanikule uue esindaja määramisest. Kui Euroopa Patendiametit ei ole kolme kuu jooksul pärast menetluse katkestamist teavitatud uue esindaja määramisest, teatab ta patenditaotlejale või patendiomanikule:
a) artikli 133 lõikes 2 sätestatud juhul, et Euroopa patenditaotlus loetakse tagasivõetuks või Euroopa patent tühistatakse, kui teavet ei ole esitatud kahe kuu jooksul sellest teatest, või
b) muul juhul, et sellest teatest alates jätkatakse menetlust patenditaotleja või patendiomanikuga.

(4) Patenditaotleja või patendiomaniku kohta menetluse katkestamise kuupäeval kehtinud tähtajad, välja arvatud ekspertiisiavalduse esitamise tähtaeg ja aastatasude tasumise tähtaeg, algavad uuesti kuupäeval, mil menetlust jätkatakse. Kui see kuupäev on hilisem kui kaks kuud enne ekspertiisiavalduse esitamise tähtaja lõppemist, võib avaldust esitada veel kahe kuu jooksul sellest kuupäevast.

IX peatükk
Avalikkuse teavitamine

Reegel 143. Euroopa patendiregistri kanded

(1) Euroopa patendiregistrisse kantakse järgmised andmed:
a) Euroopa patenditaotluse number;
b) patenditaotluse esitamise kuupäev;
c) leiutise nimetus;
d) patenditaotlusele omistatud klassifikatsiooni indeksid;
e) märgitud osalisriigid;
f) reegli 41 lõike 2 punkti c kohased patenditaotleja või patendiomaniku andmed;
g) patenditaotleja või patendiomaniku nimetatud leiutaja perekonnanimi, eesnimed ja aadress, kui leiutaja ei ole reegli 20 lõike 1 kohaselt loobunud oma õigusest olla ära mainitud;
h) reegli 41 lõike 2 punkti d kohased patenditaotleja või patendiomaniku esindaja andmed, kusjuures mitme esindaja korral kantakse registrisse ainult esimesena nimetatud esindaja andmed, millele järgnevad sõnad «ja teised», ning reegli 152 lõikes 11 nimetatud ühenduse korral ainult ühenduse nimi ja aadress;
i) prioriteediandmed (varasema taotluse kuupäev, riik ja number);
j) patenditaotluse jagamise korral eraldatud taotluste numbrid;
k) eraldatud taotluse või artikli 61 lõike 1 punktile b kohase uue patenditaotluse korral punktides a, b ja i nimetatud andmed varasema taotluse kohta;
l) patenditaotluse avaldamise kuupäev ja vajaduse korral Euroopa otsinguaruande eraldi avaldamise kuupäev;
m) ekspertiisiavalduse esitamise kuupäev;
n) patenditaotluse tagasilükkamise, tagasivõtmise või tagasivõetuks lugemise kuupäev;
o) Euroopa patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäev;
p) Euroopa patendi kehtivuse lõppemise kuupäev mõnes osalisriigis vastulause esitamise tähtaja jooksul või asjakohasel juhul kuni vastulause kohta lõpliku otsuse tegemiseni;
q) vastulause esitamise kuupäev;
r) vastulause kohta langetatud otsuse kuupäev ja sisu;
s) menetluse peatamise ja jätkamise kuupäev reeglites 14 ja 78 nimetatud juhul;
t) menetluse katkestamise ja jätkamise kuupäev reeglis 142 nimetatud juhul;
u) õiguste taastamise kuupäev punkti n või r kohaselt tehtava kande korral;
v) artikli 135 lõike 3 kohase riigisisese menetlemise avalduse esitamine;
w) patenditaotlusega või Euroopa patendiga seotud õigused ja nende õiguste üleandmine, kui käesolev rakendusmäärus näeb ette, et nende kohta tuleb kanne teha;
x) Euroopa patendi piiramis- või tühistamisavalduse kuupäev ja sisu:
y) suure apellatsioonikoja poolt uuesti läbivaatamise taotluse kohta tehtud otsuse kuupäev ja sisu.

(2) Euroopa Patendiameti president võib otsustada, et Euroopa patendiregistrisse tehakse  muid kandeid peale lõikes 1 nimetatute.

Reegel 144. Toimiku osad, millega tutvumine on välistatud

Vastavalt artikli 128 lõikele 4 on välistatud tutvumine järgmiste toimikuosadega:
a) dokumendid apellatsioonikodade või suure apellatsioonikoja liikmete taandamise või nende suhtes esitatud taanduste kohta;
b) otsuste ja arvamuste eelnõud ning kõik muud dokumendid otsuste ja teadete ettevalmistamise kohta, mida menetlusosalistele ei edastata;
c) leiutaja nimetamine, kui leiutaja on reegli 20 lõike 1 kohaselt loobunud oma õigusest olla ära mainitud;
d) iga muu dokument, millega tutvumine on välistatud Euroopa Patendiameti presidendi poolt põhjusel, et sellega tutvumine ei teeni avalikkuse Euroopa patenditaotlusest või Euroopa patendist teavitamise eesmärki.

Reegel 145. Toimikuga tutvumise kord

(1) Euroopa patenditaotluste ja patentide toimikutega tutvumine toimub kas originaaldokumendi, selle ärakirja või tehniliste vahenditega tehtud salvestisega tutvumise teel, kui toimikud on sel viisil säilitatud.

(2) Euroopa Patendiameti president kehtestab kõik toimikutega tutvumise tingimused, kaasa arvatud selle, millistel asjaoludel peab tasuma menetlustasu.

Reegel 146. Toimikutes sisalduva teabe väljastamine

Euroopa Patendiamet võib artikli 128 lõigetes 1 kuni 4 ja reeglis 144 ette nähtud piiranguid arvestades taotluse alusel ja menetlustasu tasumise korral väljastada teavet Euroopa patenditaotluste või Euroopa patentide toimikutest. Euroopa Patendiamet võib nõuda, et kasutataks toimikuga tutvumise võimalust, kui see on väljastatava teabe mahtu silmas pidades otstarbekas.

Reegel 147. Toimikute koostamine, hooldamine ja säilitamine

(1) Euroopa Patendiamet koostab, hooldab ja säilitab Euroopa patenditaotluste ja patentide toimikuid.

(2) Euroopa Patendiameti president kehtestab, millises vormis neid toimikuid koostatakse, peetakse ja säilitatakse.

(3) Elektroonilisse toimikusse sisestatud dokument loetakse originaaldokumendiks.

(4) Igat toimikut säilitatakse vähemalt viis aastat selle aasta lõppemisest, millal:
a) taotlus on tagasi lükatud või tagasi võetud või tagasivõetuks loetud;
b) patent on Euroopa Patendiameti poolt tühistatud või
c) patendi või artikli 63 lõike 2 kohane õiguskaitse kehtivusaeg viimases märgitud osalisriigis on lõppenud.

(5) Olenemata lõikes 4 kehtestatust, säilitatakse nende patenditaotluste toimikuid, millest kasvasid välja eraldatud taotlused vastavalt artiklile 76 või uued patenditaotlused vastavalt artikli 61 lõike 1 punktile b, vähemalt niisama kaua, kuni säilitatakse igaüht viimati nimetatud patenditaotluse toimikutest. Sama kehtib nende toimikute kohta, mis puudutavad väljaantud Euroopa patente.

X peatükk
Õigus- ja halduskoostöö

Reegel 148. Euroopa Patendiameti suhtlemine osalisriikide ametiasutustega

(1) Konventsiooni kohaldamisest tulenev suhtlemine Euroopa Patendiameti ja osalisriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametite vahel toimub vahetult. Suhtlemine Euroopa Patendiameti ja osalisriikide kohtute ning muude ametiasutuste vahel võib toimuda eelnimetatud tööstusomandi õiguskaitse keskametite vahendusel.

(2) Lõike 1 kohase suhtlemise kulud kannab asutus, kes teavet edastab. Selle eest tasu ei võeta.

Reegel 149. Osalisriikide kohtute ja ametiasutuste tutvumine toimikutega või tutvumine nende vahendusel

(1) Osalisriikide kohtutel ja ametiasutustel võimaldatakse tutvuda Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi toimiku originaali või ärakirjaga. Reeglit 145 ei kohaldata.

(2) Osalisriikide kohtud ja prokuratuurid võivad oma menetluse käigus kolmandatele isikutele edasi anda toimikuid või toimikute ärakirju, mis on neile edastanud Euroopa Patendiamet. Selline edasiandmine peab toimuma artiklis 128 sätestatu kohaselt ja ilma igasuguse tasuta.

(3) Euroopa Patendiamet juhib toimikute üleandmisel tähelepanu piirangutele, mis võivad toiminguga tutvumisel artikli 128 lõigete 1 ja 4 kohaselt kehtida kolmandate isikute suhtes.

Reegel 150. Menetlus õigusabipalve korral

(1) Iga osalisriik määrab keskasutuse, kes võtab vastu Euroopa Patendiameti õigusabipalveid ja edastab need kohtule või ametiasutusele, kes on neid pädev täitma.

(2) Euroopa Patendiamet koostab õigusabipalve pädeva kohtu või ametiasutuse keeles või lisab õigusabipalvele tõlke sellesse keelde.

(3) Lõigetes 5 ja 6 sätestatut arvestades toimib pädev kohus või ametiasutus palve täitmisel riigisisese seaduse kohaselt, eelkõige asjakohaste sunnivahendite rakendamisel.

(4) Kui kohus või ametiasutus, kellele õigusabipalve on esitatud, ei ole pädev seda täitma, tuleb õigusabipalve saata viivitamata edasi lõikes 1 nimetatud keskasutusele. See asutus edastab õigusabipalve kas selle riigi pädevale kohtule või ametiasutusele või, kui selles riigis ei ole pädevat kohut või ametiasutust, siis Euroopa Patendiametile.

(5) Euroopa Patendiametile tuleb teatada tõendite kogumise või mõne teise õigustoimingu toimumise aeg ja koht ning viimane teavitab asjaosalisi pooli, tunnistajaid ja eksperte.

(6) Euroopa Patendiameti nõudel võimaldab pädev kohus või ametiasutus asjaomase allüksuse liikmete osavõttu ja lubab neil esitada tunnistusi andvatele isikutele küsimusi vahetult või pädeva kohtu või ametiasutuse kaudu.

(7) Õigusabipalvete täitmine ei anna õigust nõuda mis tahes liiki hüvitust, lõive või tasusid. Õigusabipalvet täitval riigil on siiski õigus nõuda organisatsioonilt hüvitust ekspertidele ja tõlkidele makstud tasude ning lõike 6 kohase menetlemise käigus tekkinud kulude korvamiseks.

(8) Kui pädeva kohtu või ametiasutuse suhtes kohaldatav seadus kohustab tõendite kogumise eest hoolt kandma menetlusosalisi endid ja pädev kohus või ametiasutus ei suuda ise õigusabipalvet täita, võib see kohus või ametiasutus Euroopa Patendiameti nõusolekul määrata seda tegema sobiva isiku. Euroopa Patendiameti nõusoleku taotlemisel teatab pädev kohus või ametiasutus sellise menetluse kulude ligilähedase suuruse. Kui Euroopa Patendiamet annab oma nõusoleku, peab organisatsioon tekkivad kulud hüvitama. Vastupidisel juhul ei ole organisatsioon kohustatud kulusid hüvitama.

XI peatükk
Esindamine

Reegel 151. Ühise esindaja määramine

(1) Kui Euroopa patenditaotluse esitab mitu isikut ja Euroopa patendi saamise avalduses ei ole nimetatud ühist esindajat, loetakse ühiseks esindajaks patenditaotleja, kes on taotluses nimetatud esimesena. Kui üks patenditaotlejatest on siiski kohustatud määrama kutselise esindaja, loetakse see ühiseks esindajaks, kui taotluses esimesena nimetatud patenditaotleja ise ei ole määranud kutselist esindajat. Sama kehtib kolmandate isikute suhtes, kes esitavad ühiselt vastulause või menetlusse sekkumise teate ja Euroopa patendi ühisomanike suhtes.

(2) Kui Euroopa patenditaotlus antakse üle rohkem kui ühele isikule ja need isikud ei ole nimetanud ühist esindajat, kohaldatakse lõiget 1 mutatis mutandis. Kui kohaldamine ei ole võimalik, teeb Euroopa Patendiamet nimetatud isikutele ettepaneku määrata ühine esindaja määratud tähtaja jooksul. Kui seda ettepanekut ei täideta, määrab Euroopa Patendiamet ise ühise esindaja.

Reegel 152. Volitamine

(1) Euroopa Patendiameti president määrab, millistel juhtudel peab Euroopa Patendiametiga suhtlev esindaja esitama allkirjastatud volikirja.

(2) Kui esindaja jätab volikirja esitamata, teeb Euroopa Patendiamet talle ettepaneku see määratud tähtaja jooksul esitada. Volikiri võib hõlmata üht või mitut Euroopa patenditaotlust või Euroopa patenti, kusjuures esitada tuleb vastav arv ärakirju.

(3) Kui artikli 133 lõike 2 nõudeid ei ole täidetud, määratakse esindaja nimetamiseks ja volikirja esitamiseks üks ja seesama tähtaeg.

(4) Esitada võib üldvolikirja, mis võimaldab esindajal teha kõiki selle menetlusosaliste patenditoiminguid. Üks eksemplar on piisav.

(5) Euroopa Patendiameti president võib kindlaks määrata vormi ja sisu nõuded:
a) volikirjale, mis puudutab isikute esindamist vastavalt artikli 133 lõikele 2;
b) üldvolikirjale.

(6) Kui nõutavat volikirja ei esitata õigeks ajaks, siis teistest konventsioonis ette nähtud õiguslikest tagajärgedest olenemata, loetakse kõik esindaja tehtud toimingud tegemata jäänuiks, välja arvatud Euroopa patenditaotluse esitamine.

(7) Volikirja tagasivõtmise korral kohaldatakse lõikeid 2 ja 4.

(8) Esindaja loetakse volitatuks seni, kuni tema volituste lõppemisest on teavitatud Euroopa Patendiametit.

(9) Volituse andnud isiku surma korral ei lõpe volitus Euroopa Patendiameti suhtes, kui sõnaselgelt on määratud teisiti.

(10) Kui menetlusosaline on määranud mitu esindajat, on neil õigus tegutseda nii ühiselt kui ka üksikult, olenemata vastupidistest sätetest määramise teates või volikirjas.

(11) Esindajate ühenduse volitamist loetakse iga üksiku esindaja volitamiseks, kes tõendab, et ta tegutseb selles ühenduses.

Reegel 153. Esindaja puutumatus

(1) Kutselise esindaja tema pädevusele vastava nõuande korral on kogu kutselise esindaja ja tema kliendi või muu isiku vaheline teabevahetus, mille suhtes kehtib kutseliste esindajate distsiplinaarmäärustiku artikkel 2, püsivalt puutumatu avamise vastu Euroopa Patendiameti menetlustoimingutes juhul, kui sellisest puutumatusest ei ole kliendi poolt sõnaselgelt loobutud.

(2) Selline puutumatus avamise vastu kehtib iga teabevahetuse  ja dokumendi suhtes, mis puudutab:
a) hinnangut leiutise patentsuse kohta;
b) Euroopa patenditaotluse koostamist ja kaitsmist;
c) arvamust Euroopa patendi või Euroopa patenditaotluse kehtivuse, kaitseulatuse või rikkumise kohta.

Reegel 154. Muudatused kutseliste esindajate nimekirjas

(1) Kutseline esindaja kustutatakse kutseliste esindajate nimekirjast, kui ta seda nõuab või kui ta ei ole korduvatest meeldetuletustest hoolimata tasunud ühendusele aastamaksu enne selle aasta septembrikuu lõppu, mille eest aastamaks tasuda tuleb.

(2) Arvestamata artikli 134a lõike 1 punkti c kohaselt kehtestatud distsiplinaarmeetmeid, võib kutselise esindaja kustutada nimekirjast ex officio vaid:
a) tema surma või teovõimetuse korral;
b) kui ta ei ole enam ühegi osalisriigi kodanik, välja arvatud juhul, kui tema suhtes on tehtud artikli 134 lõike 7 punkti a alusel erand;
c) kui tal ei ole enam tegevus- või töökohta üheski osalisriigis.

(3) Iga isiku, kes on kantud artikli 134 lõike 2 või 3 alusel kutseliste esindajate nimekirja ja kelle kanne on kustutatud, võib nõude alusel uuesti nimekirja kanda, kui kustutamise põhjusi enam ei eksisteeri.

VIII osa
KONVENTSIOONI KAHEKSANDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

Reegel 155. Riigisisese menetlemise avalduse esitamine ja edastamine

(1) Artikli 135 lõike 1 punktis a või b nimetatud riigisisese menetlemise avaldus esitatakse kolme kuu jooksul Euroopa patenditaotluse tagasivõtmisest või teatest, et patenditaotlus on tagasi võetud, või patenditaotluse tagasilükkamise otsusest või Euroopa patendi tühistamise otsusest. Euroopa patenditaotluse artikli 66 kohane toime lõpeb, kui avaldust ei ole õigeks ajaks esitatud.

(2) Riigisisese menetlemise avalduse esitamisel avalduses märgitud osalisriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametitele lisab asjaomane tööstusomandi õiguskaitse keskamet või Euroopa Patendiamet avaldusele vastava Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi toimiku ärakirja.

(3) Kui artikli 135 lõike 1 punktis a  nimetatud juhul riigisisese menetlemise avaldus ei ole edastatud enne kahekümne kuu täitumist esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast, kohaldatakse artikli 135 lõiget 4.

Reegel 156. Avalikkuse teavitamine Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks muutmise korral

(1) Reegli 155 lõike 2 kohaselt riigisisese menetlemise avaldusele lisatud dokumendid tehakse tööstusomandi õiguskaitse keskameti poolt avalikkusele kättesaadavaks samadel tingimustel ja samas mahus kui riigisisese menetluse dokumendid.

(2) Riigisiseseks patenditaotluseks muudetud Euroopa patenditaotlusest pärineva riigisisese patendi trükitud patendikirjelduses peab olema viide Euroopa patenditaotlusele.

IX osa
KONVENTSIOONI KÜMNENDA OSA RAKENDUSEESKIRJAD

Reegel 157. Euroopa Patendiamet kui vastuvõttev amet

(1) Euroopa Patendiamet on pädev toimima vastuvõtva ametina patendikoostöölepingu (PCT) mõistes, kui taotleja on käesoleva konventsiooni ja PCT osalisriigi alaline elanik või kodanik. Kui taotleja valib vastuvõtvaks ametiks Euroopa Patendiameti, esitab ta, arvestamata lõikes 3 sätestatut, rahvusvahelise taotluse otse Euroopa Patendiametile. Artikli 75 lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

(2) Kui Euroopa Patendiamet toimib PCT vastuvõtva ametina, tuleb rahvusvaheline taotlus esitada inglise, prantsuse või saksa keeles. Euroopa Patendiameti president võib määrata, et rahvusvaheline taotlus ja iga sellega seotud materjal tuleb esitada rohkem kui ühes eksemplaris.

(3) Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse osalisriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametile selle edastamiseks Euroopa Patendiametile kui vastuvõtvale ametile, kindlustab osalisriik selle, et taotlus jõuab Euroopa Patendiametisse mitte hiljem, kui kaks nädalat enne kolmeteist kuu möödumist esitamisest või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast.

(4) Rahvusvahelise taotluse edastamistasu tuleb tasuda ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

Reegel 158. Euroopa Patendiamet kui rahvusvaheline otsinguamet või rahvusvaheline eelekspertiisiamet

(1) PCT artikli 17 lõike 3 punktis a nimetatud juhul tuleb iga järgmise leiutise eest, mille kohta tuleb teha rahvusvaheline otsing, tasuda otsingutasuga võrdne lisatasu.

(2) PCT artikli 34 lõike 3 punktis a nimetatud juhul tuleb iga järgmise leiutise eest, mille kohta tuleb teha rahvusvaheline eelekspertiis, tasuda eelekspertiisitasuga võrdne lisatasu.

(3) Kui lisatasu maksmise kohta on esitatud protest, kontrollib Euroopa Patendiamet protesti eest ette nähtud tasu tasumisel protesti PCT reegli 40.2 punktide c kuni e või reegli 68.3 punktide c kuni e järgi. Ülejäänud menetlust puudutavad detailid määratakse kindlaks Euroopa Patendiameti presidendi poolt.

Reegel 159. Euroopa Patendiamet kui märgitud või väljavalitud amet. Euroopa faasi sisenemise nõuded

(1) Artiklile 153 vastava rahvusvahelise taotluse suhtes peab patenditaotleja kolmekümne ühe kuu jooksul patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast tegema järgmised toimingud:
a) esitama vajaduse korral artikli 153 lõikes 4 sätestatud rahvusvahelise taotluse tõlke;
b) määratlema kas esmaselt või muudetud kujul esitatud taotlusdokumendid, millel peab põhinema Euroopa patendi väljaandmise menetlus;
c) tasuma reegli 78 lõike 2 kohase esitamistasu;
d) tasuma märkimistasu, kui reeglis 39 nimetatud tähtaeg on möödunud varem;
e) tasuma otsingutasu, kui on vaja koostada täiendav Euroopa otsinguaruanne;
f) esitama ekspertiisiavalduse vastavalt artiklile 94, kui reegli 70 lõikes 1 nimetatud tähtaeg on möödunud varem;
g) tasuma aastatasu kolmanda kehtivusaasta eest vastavalt artikli 86 lõikele 1, kui selle tasumise tähtpäev on reegli 51 lõike 1 kohaselt saabunud varem;
h) esitama vajaduse korral näitusetõendi vastavalt artikli 55 lõikele 2 ja reeglile 25.

(2) Ekspertiisiüksus on pädev tegema PCT artikli 25 lõike 2 punkti a kohaselt Euroopa Patendiameti otsuse.

Reegel 160. Teatud nõuete täitmata jätmise tagajärjed

(1) Kui rahvusvahelise taotluse tõlget või ekspertiisinõuet ei ole õigeks ajaks esitatud või esitamistasu ei ole õigeks ajaks tasutud või märkimistasu ei ole õigeks ajaks tasutud, loetakse Euroopa patenditaotlus tagasivõetuks.

(2) Osalisriigi märkimine, kelle suhtes märkimistasu ei ole õigeks ajaks tasutud, loetakse tagasivõetuks.

(3) Kui Euroopa Patendiamet teeb kindlaks, et patenditaotlus või osalisriigi märkimine on loetud lõike 1 või 2 kohaselt tagasivõetuks, teatab ta sellest patenditaotlejale. Reegli 112 lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

Reegel 161. Muudatuste tegemine taotluses

Patenditaotlust võib reegli 137 lõikeid 2 kuni 4 arvestamata muuta ühe korra ühekuulise tähtaja jooksul teatest, milles patenditaotlejat vastavalt teavitati. Muudetud taotlus on aluseks artikli 153 lõike 7 kohaselt tehtavale täiendavale otsingule.

Reegel 162. Tasu nõudluspunktide eest

(1) Kui taotlusdokumendid, millel peab põhinema Euroopa patendi väljaandmise menetlus, sisaldavad üle kümne nõudluspunkti, tuleb üheteistkümnenda ja iga järgmise punkti eest tasuda reegli 159 lõikes 1 kehtestatud tähtaja jooksul punktitasu.

(2) Kui punktitasu ei ole õigeks ajaks tasutud, võib seda tasuda veel ühe kuu jooksul teatest tähtaja eiramise kohta. Kui nimetatud tähtaja jooksul esitatakse muudetud patendinõudlus, arvutatakse tasumisele kuuluv punktitasu muudetud patendinõudluse põhjal.

(3) Lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul tasutud punktitasu, mis ületab lõike 2 teise lause kohaselt tasumisele kuuluva summa, tagastatakse.

(4) Punktitasu õigeks ajaks tasumata jätmist käsitletakse vastavast nõudluspunktist loobumisena.

Reegel 163. Teatud vorminõuete kontrollimine Euroopa Patendiametis

(1) Kui leiutaja märkimist vastavalt reegli 19 lõikele 1 ei ole veel reegli 159 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul tehtud, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku teha leiutaja märkimine kahe kuu jooksul.

(2) Kui varasema taotluse alusel on esitatud prioriteedinõue, kuid reegli 159 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul ei ole varasema taotluse numbrit või ärakirja vastavalt reegli 52 lõikele 1 ja reeglile 53 veel esitatud, teeb Euroopa Patendiamet ettepaneku esitada see number või ärakiri kahe kuu jooksul. Kohaldatakse reegli 53 lõikeid 2 ja 3.

(3) Kui reegli 159 lõikes 1 ette nähtud tähtaja lõpuks ei ole PCT haldusjuhistes toodud standardile vastav järjestuse loetelu Euroopa Patendiametile kättesaadav, tehakse patenditaotlejale ettepanek esitada kahe kuu jooksul Euroopa Patendiameti presidendi kehtestatud reeglitele vastav järjestuse loetelu. Reegli 30 lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis.

(4) Kui reegli 159 lõikes 1 ette nähtud tähtaja lõpuks puudub ükskõik millise patenditaotleja aadress, kodakondsus või riik, kus on tema asukoht või  peamine tegevuskoht, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku esitada need andmed kahe kuu jooksul.

(5) Kui reegli 159 lõikes 1 ette nähtud tähtaja lõpuks ei ole artikli 133 lõikes 2 sätestatud nõuded täidetud, teeb Euroopa Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku määrata kahe kuu jooksul kutseline esindaja.

(6) Kui lõigete 1, 4 või 5 alusel kindlaks tehtud puudused ei ole parandatud õigeks ajaks, lükatakse Euroopa patenditaotlus tagasi. Kui lõike 2 alusel kindlaks tehtud puudused ei ole parandatud õigeks ajaks, kaotatakse patenditaotluse jaoks prioriteediõigus.

Reegel 164. Leiutise ühtsuse hindamine Euroopa Patendiametis

(1) Kui Euroopa Patendiamet leiab, et taotlusdokumendid, mis on aluseks täiendava otsingu tegemisel, ei vasta leiutise ühtsuse nõudele, siis koostatakse täiendava otsingu aruanne nende patenditaotluse osade kohta, mis puudutavad patendinõudluses esimesena nimetatud leiutist või leiutiste gruppi artikli 82 mõistes.

(2) Kui ekspertiisiüksus leiab, et taotlusdokumendid, millel põhineb Euroopa väljaandmismenetlus, ei vasta leiutise ühtsuse nõudele või et soovitakse kaitset leiutisele, mis ei ole kaetud, vastavalt olukorrale, rahvusvahelise otsinguaruande ega täiendava otsingu aruandega, teeb ta patenditaotlejale ettepaneku piirata patenditaotlust ühe leiutiseni, mis on kaetud rahvusvahelise otsinguaruandega või täiendava otsingu aruandega.

Reegel 165. Euro-PCT taotlused kui artikli 54 lõike 3 kohaselt vastanduvad taotlused

Euro-PCT taotlus loetakse artikli 54 lõike 3 kohaselt tehnika tasemesse kuuluvaks, kui lisaks artikli 153 lõike 3 või 4 kohastele tingimustele on tasutud reegli 159 lõike 1 punkti c kohane esitamistasu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json