Teksti suurus:

Elatisabi taotlemise avalduse vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 98, 1647

Elatisabi taotlemise avalduse vorm

Vastu võetud 14.12.2007 nr 86

Määrus kehtestatakse «Elatisabi seaduse» § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Määrusega kehtestatakse avalduse vorm elatisabi taotlemiseks vastavalt määruse lisale.

§ 2. Määrus jõustub 2008. a 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 86 «Elatisabi taotlemise avalduse vorm»
lisa

AVALDUS ELATISABI TAOTLEMISEKS

ELATISABI SAAMA ÕIGUSTATUD ISIKU ANDMED*

Eesnimi:   Perekonnanimi:   Isikukood või sünniaeg:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Aadress:

__________________________

(maakond, linn/vald)

 

__________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_  _  _  _  _

(postiindeks)

Eesnimi:   Perekonnanimi:   Isikukood või sünniaeg:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Aadress:

__________________________

(maakond, linn/vald)

 

__________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_  _  _  _  _

(postiindeks)

Eesnimi:   Perekonnanimi:   Isikukood või sünniaeg:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Aadress:

__________________________

(maakond, linn/vald)

 

__________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_  _  _  _  _

(postiindeks)

Eesnimi:   Perekonnanimi:   Isikukood või sünniaeg:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Aadress:

__________________________

(maakond, linn/vald)

 

__________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_  _  _  _  _

(postiindeks)

* ühe avalduse võib täita mitme elatisabi saama õigustatud isiku kohta juhul, kui elatisabi taotlemise
avaldusse kantavad andmed ühtivad (v.a elatisabi saama õigustatud isikute andmed)

TAOTLEJA ANDMED

Eesnimi:   Perekonnanimi:   Isikukood või sünniaeg:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Aadress:

__________________________

(maakond, linn/vald)

 

__________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_  _  _  _  _

(postiindeks)

Isikut tõendav dokument (nimetus) Välja antud (kuupäev ja number)  
Telefon*: E-post*:  

* – tähistatud väljad täita telefoni või e-posti olemasolu korral

ELATISNÕUDE VÕLGNIKU ANDMED

Eesnimi:   Perekonnanimi:   Isikukood või sünniaeg:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Aadress*:

__________________________

(maakond, linn/vald)

 

__________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_  _  _  _  _

(postiindeks)

* – tähistatud väli täita juhul, kui vastavad andmed on taotlejale teada

Palun määrata elatisabi.

Määratud elatisabi palun maksta:

Panka: __________________________ arveldusarve nr ____________________________

Posti teel

Kinnitan, et laps, kellele elatisabi taotlen

on alaealine;

ei saa teiselt vanemalt elatist vähemalt perekonnaseaduse § 61 lõikes 4 nõutavas ulatuses;

ei saa mõne teise riigi poolt samalaadset elatisabi;

ning et laps

on Eesti alaline elanik või

omab tähtajalist elamisluba kehtivusega ____________ 20____. a kuni ___________ 20____. a või

viibib Eestis välismaalaste seaduse § 51 lg-s 2 sätestatud alustel või

on tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane.

Kinnitan, et olen elatisabi saama õigustatud lapse vanem, olen taotlenud kohtult elatise väljamõistmist ja minu kasuks on tehtud lapse elatisnõude maksekäsu kiirmenetluse makseettepaneku määrus või vanemat elatist maksma kohustava hagi tagamise abinõu rakendamise määrus.

Avaldusele on lisatud

taotleja isikut tõendav dokument

ning üks järgnevatest dokumentidest:

makseettepaneku määrus;

hagi tagamise määrus.

OLEN TEADLIK:

1. Kohustusest viivitamata teatada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Sotsiaalkindlustusametile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, eelkõige hagi tagamise määruse tühistamisest, elatisabi nõude rahuldamata jätmisest, lapse kasvatamise lõpetamisest ja võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest perekonnaseaduse § 61 lõikes 4 nõutavas ulatuses.

2. Kohustusest esitada täitmisavaldus, kui elatist maksma kohustatud vanem ei täida vabatahtlikult kohtulahendist tulenevat elatise maksmise kohustust, ning viivitamata teatada Sotsiaalkindlustusametile täitmisavalduse esitamisest.

3. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et «Elatisabi seaduses» sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud või kui on jõustunud kohtulahend, mille kohaselt võlgnik ei ole kohustatud elatist maksma.

Taotluse esitamise kuupäev ______________ 20____. a

Taotleja allkiri _________________________________

Allkirjastatud digitaalselt

TÄIDAB AMETNIK

MÄRKUSED: .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Taotluse vastuvõtmise kuupäev ______________________ 20____. a

Ametniku nimi ja allkiri

Sotsiaalkindlustusameti ______________________________ _____________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json