Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 „Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 100, 1668

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 „Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2007 nr 58

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 452 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrust nr 56 «Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 739; 2005, 80, 1135) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad «alkoholilt ja kütuselt» sõnadega «alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt»;

2) määruse preambulis asendatakse sõnad ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602)» sõnadega ««Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS)» ning määruse ülejäänud tekstis asendatakse sõnad «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» vastavas käändes sõnaga «ATKEAS» vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEAS-e §-s 66 nimetatud ühikule;»;

4) määruse lisa tabeli veeru 1 esimesel real asendatakse sõnad «Alkoholi või kütuse liik / Type of alcohol or mineral oil» sõnadega «Alkoholi või energiatoote liik / Type of energy product».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json