Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 100, 1669

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2007 nr 59

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 453 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrust nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 740; 2005, 80, 1135) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602)» sõnadega ««Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS)» ning määruse ülejäänud tekstis asendatakse sõnad «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» vastavas käändes sõnaga «ATKEAS» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms, tubaka puhul sigar, sigarillo, sigaret vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEASe §-s 66 nimetatud ühikule;»;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord»
lisa
(rahandusministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 59 sõnastuses)

TAOTLUS AKTSIISI TAGASISAAMISEKS/
APPLICATION FOR REFUND OF EXCISE TAX

____________________________________________________________________
Taotleja nimi ja riik, keda esindatakse
The name of the applicant and the name of the country represented

____________________________________________________________________
Panga nimi ja pangakonto nr aktsiisi tagastamiseks
Name and account no. of the bank for the refund of the excise

____________________________________________________________________
Periood, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse (kuu, aasta)
Refund of excise is requested for (month, year)

Alkohol / Alcohol

Alkoholi liik/
Type of alcohol
Etanoolisisaldus/
Ethanol content
Kogus liitrites/
Amount of alcohol in litres
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
         
         
         

Aktsiis kroonides / Total excise in Estonian kroons

 

Tubakas / Tobacco

Tubakatoote liik/
Type of tobacco product
Tubakatoote kogus tükkides/
Amount of tobacco product in pieces
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
Sigaretid/
Cigarettes
     
Sigarillod/
Cigarillos
     
Sigarid/
Cigars
     
  Tubakatoote kogus kilogrammides/
Amount of tobacco product in kilograms
 
Suitsetamistubakas/
Smoking tobacco
     
Närimistubakas/
Chewing tobacco
     

Aktsiis kroonides (kokku) / Total excise in Estonian kroons

 

Energiatoode / Energy product

Energiatoote liik/
Type of energy product
Energiatoote kogus/
Amount of energy product
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
       
       
       

Aktsiis kroonides (kokku) / Total excise in Estonian kroons

 


Taotluse esitaja allkiri ja esindatava organisatsiooni pitsati jäljend

Signature of the applicant and Official Seal of the organisation represented

   
Täidab Kaitseministeerium

To be completed by the Ministry of Defence

   

Täidab Maksu- ja Tolliamet / To be completed by the Customs and Tax Board

Maksu- ja Tolliameti otsus / The decision of the Customs and Tax Board

Tagastamisele kuuluv summa

Refundable amount

 
Tagastamisele mittekuuluv summa

Nonrefundable amount

 

/otsingu_soovitused.json