Teksti suurus:

Elektrienergia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 100, 1670

Elektrienergia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 17.12.2007 nr 60

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 749 lõike 4 alusel.

§ 1. Loa vorm

Elektrienergia aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Loa täitmine

(1) Loa täidab Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus.

(2) Loa reale «Elektrienergia aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb:
1) loa liigi tähisest;
2) loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse poolt väljastatud elektrienergia aktsiisivabastuse lubade arvule;
3) luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusekoodist.

(3) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel võrguettevõtjalt elektrienergiat soetada. Loa kehtivus on tähtajatu.

(4) Loa reale «Loa saaja nimi ja äriregistrikood» märgitakse loa saaja ärinimi ja äriregistrikood.

(5) Loa reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.

(6) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

(7) Loa tabelisse reale 1 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 27 lõike 1 punktis 24 nimetatud otstarbel.

(8) Loa tabelisse reale 2 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 282 nimetatud otstarbel.

(9) Loa tabelisse reale 3 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 284 nimetatud otstarbel.

(10) Loa tabelisse reale 4 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 60 «Elektrienergia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord»
lisa

ELEKTRIENERGIA AKTSIISIVABASTUSE LUBA NR ...........

Kehtib alates: _______________________________________________________________

Loa saaja nimi ja äriregistrikood: _________________________________________________

MTA: _____________________________________________________________________

Rida Kasutusala Tegevuskoht
1. Mineraloogilised protsessid  
2. Elektrienergia tootmine ja tootmise suutlikkuse säilitamine  
3. Keemiline reduktsioon, elektrolüütilised ja metallurgilised protsessid  
4. Energiamahukas ettevõte  

MTA juhataja nimi ja allkiri: ___________________________________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json