Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 100, 1667

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2007 nr 57

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 61 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määrust nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2006, 36, 632) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) sigarettides kasutatava suitsetamistubaka maksumärk B;»;

2) lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord»
lisa 1
(rahandusministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 57 sõnastuses)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json