Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 69, 425

Riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2007

(õ) 3.01.2008 12:50

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. detsembri 2007. a otsusega nr 220

§ 1. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2007, 45, 320) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 39 lõike 3 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isik, kes saabub Eestisse Vabariigi Presidendi, Riigikogu juhatuse liikme, Vabariigi Valitsuse liikme, õiguskantsleri, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või kaitseväe juhataja kutsel põhjendatud kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel;
2) alla 6-aastane laps;
3) isik Vabariigi Valitsuse otsusega või Vabariigi Valitsuse sõlmitud rahvusvahelises lepingus või Euroopa Liidu õigusaktis või rahvusvahelise kohustusega ettenähtud juhul või rahvusvahelise tava kohaselt;»;

3) paragrahvi 39 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 39 lõiget 3 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) õpingute või täiendusõppe eesmärgil reisiv õpilane, üliõpilane ja kraadiõppe üliõpilane ning temaga kaasas olev õpetaja;
7) lühiajalise viisa taotluse puhul teadlane, kes reisib Euroopa Ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil.»;

5) paragrahvi 39 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Konsulaarametnikul on põhjendatud kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel õigus vabastada isik käesoleva seaduse § 232 lõigetes 1, 2, 11 ja 14–16 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.»;

6) paragrahvi 39 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud riigilõivuvabastust ei kohaldata ja riigilõivumäära ei vähendata, kui elamisloa andmise või pikendamise tingimuseks on legaalse sissetuleku olemasolu.»;

7) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Karistusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
1) karistusregistri seaduse § 17 lõike 1 punktides 2–16 nimetatud isikud karistusregistri toimingute eest;
2) karistusregistri seaduse § 22 lõike 1 punktides 2–23 nimetatud asutus karistusregistri arhiivist andmete väljastamise eest.»;

8) paragrahvi 56 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Halduskohtule kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 80 krooni, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 11–15 sätestatud juhtudel.»;

9) paragrahvi 56 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (16) Ringkonnakohtule Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse §-s 222 sätestatud määras.»;

10) paragrahvi 67 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Üheaegselt siseveelaevale ja merelaevale või teisaldatavale ujuvvahendile seatud ühishüpoteegi muutmise või kustutamise ning ühishüpoteegiga seotud märgete muutmise või kustutamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.»;

11) paragrahvi 99 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tehingute andmebaasi andmetest elektroonilise koopia või väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu neli krooni iga tehingu eest.»;

12) seadust täiendatakse §-ga 991 järgmises sõnastuses:

« § 991. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamine

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4000 krooni.»;

13) seaduse 6. peatüki 4. jagu «Maa-ameti toimingud» täiendatakse 2. jaotisega järgmises sõnastuses:

«2. jaotis
Maa hindamise seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 992. Maa hindamise tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4000 krooni.»;

14) paragrahvi 185 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud käesoleva paragrahvi lõikes 1, 3 või 4 nimetatud dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel riigilõivu 100 krooni.»;

15) paragrahvi 232 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lennujaama transiitviisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.

(2) Transiitviisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.

(3) Piiripunktis esitatud transiitviisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.»;

16) paragrahvi 232 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Piiripunktis esitatud ühekordse lühiajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.»;

17) paragrahvi 232 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Pikaajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1250 krooni.»;

18) paragrahvi 232 lõiked 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 232 täiendatakse lõigetega 14–16 järgmises sõnastuses:

« (14) Lühiajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.

(15) Piiratud territoriaalse kehtivusega transiitviisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.

(16) Piiratud territoriaalse kehtivusega lühiajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 940 krooni.»;

20) paragrahvi 307 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tehingu objektil lasuvaid kohustusi ega objekti võõrandamishinnale lisanduvat käibemaksu summat tehinguväärtuse määramisel maha ei arvata.»

§ 2. Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 2002, 61, 375) § 4 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents, mille eest on tasutud riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 3. Maakatastriseaduses (RT I 1994, 74, 1324; 2006, 58, 439) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 161 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Litsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määras.»;

2) paragrahvi 161 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) ei ole tasunud riigilõivu.»;

3) paragrahvi 201 lõike 2 punktid 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 7) tehingu hind, sealhulgas andmed käibemaksu sisaldumise kohta, hinna puudumisel tehinguväärtus;
8) andmed iga võõrandaja ja omandaja kohta tehingus (juriidilise isiku puhul registreerimisriigi tunnus, füüsilise isiku puhul alalise elukohariigi tunnus), samuti andmed nende poolt võõrandatud või omandatud kinnistu mõtteliste osade kohta;».

§ 4. Seaduse jõustumine

(1) Seaduse § 1 punktid 1, 7–14 ja 20 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid mitte varem kui 2008. aasta 1. jaanuaril.

(2) Seaduse § 1 punktid 2–6 ja 15–19 jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid mitte varem kui Eesti täielikul ühinemisel Euroopa Liidu ühtse viisaruumiga.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Õiend

Akti metaandmetes parandatud jõustumise kuupäev.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json