Teksti suurus:

Riikliku DNA registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2009
Avaldamismärge:

Riikliku DNA registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2006 nr 259
RT I 2006, 57, 434
jõustumine 24.12.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.12.2007 nr 242 (RT I 2007, 67, 415) 1.01.2008

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» § 13 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik DNA register» (edaspidi register), inglise keeles «National DNA Database».

§ 2. Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Siseministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§ 3. Registri asutamise ja pidamise eesmärk

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on politsei poolt seaduse alusel võetud DNA proovide analüüsi tulemusena saadud andmete ja teiste asutuste poolt seaduse alusel võetud ja registrile edastatud DNA proovide analüüsi tulemusena saadud andmete töötlemine.

§ 4. Registri tööd reguleerivad juhendid

Registri tööd reguleerivad juhendid koostab vastutav töötleja ning need kooskõlastatakse Justiitsministeeriumiga.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§ 5. Registri ülesehitus ja koosseis

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja toimikutena paberkandjal.

(2) Register koosneb:
1) elektroonilistest andmebaasidest;
2) paberkandjal toimikutest;
3) elektroonilistest kandjatest;
4) kanderaamatust.

§ 6. Registrisse kantavad andmed

(1) Isikustamata DNA proovi kohta kantakse elektroonilisse andmebaasi proovi kood, viide alusdokumendile ja DNA profiil.

(2) Isikult võetud DNA proovi (isikustatud DNA proov) korral kantakse elektroonilisse andmebaasi lisaks lõikes 1 loetletule isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg. Kui isikul on olnud muid nimesid, kantakse andmebaasi ka need.

§ 7. Registrisse kantud andmete õiguslik režiim

Registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses.

3. peatükk
ANDMETE REGISTRISSE KANDMINE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§ 8. Registriandmete esitajad

Andmete registrile esitajad on:
1) «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 31 nimetatud uurimisasutused (sh nende hallatavad ja kohalikud asutused);
2) kohtuväline menetleja;
3) prokuratuur;
4) kohus;
5) vanglad;
6) Piirivalveamet;
7) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
8) riiklikud ekspertiisiasutused.

§ 9. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

Alusdokumendid on:
1) ekspertiisimäärus;
2) ekspertiisiakt;
3) DNA proovi kaaskiri;
4) DNA proovi võtmise vorm (lisatud määrusele);
5) rahvusvaheline DNA profiili otsingutaotluse vorm (Interpol DNA Profile Search Request Form).

§ 10. Andmete registrisse kandmine

(1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast DNA profiili saamist.

(2) Andmete registrisse kandmisel registreeritakse kande tegija ja kande tegemise kuupäev.

§ 11. Registriandmete saajad

(1) Vastavalt «Politseiseaduse» § 5 lõikele 2 ei kuulu registris olevad andmed avalikustamisele.

(2) Registrist andmete saamise õigus on:
1) riiklikul ekspertiisiasutusel talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
2) DNA analüüse tegeval asutusel talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
3) uurimisasutustel neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
4) jälitus- või julgeolekuasutustel neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
5) kohtuvälisel menetlejal talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
6) menetleja õigustega isikul menetluses oleva kriminaalasjaga seonduva kohta;
7) kohtul ja prokuratuuril neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
8) Piirivalveametil talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
9) Kodakondsus- ja Migratsiooniametil talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
10) välisriigi ametnikul rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepingu alusel;
11) muudel isikutel enda kohta registris hoitavate andmetega tutvumiseks.

(3) „Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga” ühinenud riikide kontaktpunktid võivad registris teha automatiseeritud otsinguid või võrdlusi lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust.1.01.2008]

§ 12. Andmete väljastamine

(1) Volitatud töötleja väljastab registriandmeid DNA profiilide olemasolu kohta §-s 11 loetletud asutustele või isikutele kirjaliku pöördumise alusel.

(2) Andmeid kahe või enama DNA profiili kokkulangevuse või mittekokkulangevuse kohta, mis osutab vastavalt nende DNA proovide võimalikule päritolule samast või erinevast allikast, väljastatakse registrist DNA profiili ja/või taotluse esitanud asutuse juhile või menetlejale.

(3) Teistesse riikidesse võib andmeid saata Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

(4) Andmeid väljastatakse paberil või elektrooniliselt või mõlemal kujul kokkuleppel andmesaajaga.

(5) Interpoli ja Europoli päringutele antakse vastus rahvusvahelise vormi kohaselt.

(6) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(7) Volitatud töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 13. Andmete töötlemine

(1) Andmete registris töötlemisel järgitakse „Avaliku teabe seaduses” ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust.1.01.2008]

(2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile registriandmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 14. Andmete ristkasutus

Registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 «Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine».

§ 15. Turvameetmed registri pidamiseks

(1) Registri turvaklass on R1K1T2S2. Volitatud töötleja ja registriandmete esitaja rakendavad organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta registriandmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada registrisse kantud andmete terviklus ja käideldavuse nõuete täitmine.

(2) Töötajate ruumides viibimise ja külastajate vastuvõtu kord nähakse ette volitatud töötleja sisekorraeeskirjas.

(3) Registri töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ja turvaseadmetega varustatud ruumides, kuhu on sissepääs ainult selleks volitatud isikutel.

(4) Andmete sisestamise, salvestamise või päringute tegemise õigus määratakse kasutajagruppide kaupa.

(5) Volitatud töötleja ametnike õigused registri kasutamiseks määratakse ametijuhenditega. Õiguste piiresse jäämist kontrollitakse tarkvaraliselt. Andmeid selle kohta, kes ja millal registrit kasutas, säilitatakse tarkvaraliselt andmebaasi logifailidena, mida hoitakse kaks aastat ning mille säilitusaja lõppemisel salvestatud andmed kohe kustutatakse.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§ 16. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Kui andmete esitaja avastab, et on esitanud registrile ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama õiged andmed.

(3) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi andmete õigsuse kohta ning kontrollida esitatud andmete õigsust teiste andmekogude kaudu.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Registris ebaõigete andmete avastamisel on volitatud töötleja kohustatud teavitama sellest andmete esitajat ning parandama vead kolme tööpäeva jooksul õigete andmete teadasaamisest arvates.

(2) Kanderaamatusse paranduse tegemisel registreeritakse paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aeg ning paranduse tegemise aluseks olnud dokument. Volitatud töötleja säilitab õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle kinnitatud koopia.

§ 18. Andmete säilitamine

(1) Isikustatud andmeid säilitatakse registris 10 aastat pärast isiku surma, misjärel need kustutatakse elektroonilisest andmebaasist. Isikustamata andmeid säilitatakse registris 75 aastat, misjärel need kustutatakse elektroonilisest andmebaasist.

(2) Kui volitatud töötleja tuvastab kokkulangevuse isikustatud DNA proovi DNA profiili ja isikustamata proovi DNA profiili vahel, siis kustutatakse isikustamata proovi andmed elektroonilisest andmebaasist pärast kokkulangevusest teatamist.

(3) Andmete alusdokumentide säilitamise tähtajad vastavad lõikes 1 toodud tähtaegadele. Tähtaja möödumisel antakse alusdokumendid «Arhiiviseaduse» alusel üle vastavasse arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

(4) Alusdokumente säilitatakse paberkandjal toimikutes ja elektroonilistel kandjatel.

4. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 19. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon. Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja.

(2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isiku poolt määratud tähtajaks.

§ 20. Registri pidamise finantseerimine

(1) Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi eelarverealt.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

(2) Registrisse andmete sisestamiseks vajalikke korralduslikke ja tehnilisi vahendeid finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena volitatud töötlejate eelarveridadelt.

§ 21. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

 

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 22. [Kehtetu – RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

 

 

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 259 Riikliku DNA registri asutamine ja registri põhimäärus»
lisa

DNA PROOVI VÕTMISE VORM

Isikuandmed

Eesnimi:

 

Perekonnanimi:

 

Sugu:

            

Rahvus:

           

Sünniaeg:

 

Isikukood:

 

Isikusamasus tuvastatud

pass     ID-kaart     muu (nimetada)

Dokumendi number:

 

DNA proovi võtmine

DNA proovi tüüp:

veri     sülg     muu (nimetada)

DNA proovi doonor (allkiri):

 

DNA proovi võtmist taotlenud asutus:

 

DNA proovi võtmist taotlenud isik (ametikoht, nimi):

 

DNA proovi võtmise koht:

 

DNA proovi võtmise kuupäev:

 

DNA proovi võtja (ametikoht, nimi, allkiri):

 

DNA proovi võtmise juures viibinud isikud (nimi, allkiri):

 

Märkused

 

 


/otsingu_soovitused.json