Teksti suurus:

Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2009
Avaldamismärge:

Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2006 nr 258
RT I 2006, 57, 433
jõustumine 24.12.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.12.2007 nr 242 (RT I 2007, 67, 415) 21.12.2007, osaliselt 1.01.2008

 

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» § 13 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik sõrmejälgede register» (edaspidi register), inglise keeles «National Fingerprint Database».

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Siseministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§ 3. Registri asutamise ja pidamise eesmärk

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on seaduse alusel politsei poolt võetud sõrmejälgede ja teiste asutuste poolt seaduse alusel võetud ning politseile edastatud sõrmejälgede töötlemine.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§ 4. Registri ülesehitus ja koosseis

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberkandjal. Andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud ja manuaalset andmetöötlust.

(2) Register koosneb:
1) elektroonilisest andmebaasist;
2) isikutelt võetud sõrmejälgede kaartide ja sündmuskohalt võetud sõrmejälgede kaartide kartoteegist;
3) kanderaamatust.

§ 5. Registrisse kantavad andmed

(1) Daktüloskopeeritud isiku kohta kantakse sõrmejälgede kaartidelt registrisse:
1) ees- ja perekonnanimi (-nimed);
2) neiupõlvenimi;
3) sugu;
4) isikukood või sünniaeg;
5) rahvus;
6) elukoha aadress;
7) saatjamaa;
8) isiku tuvastamisel kasutatud dokumendi andmed;
9) ribakood;
10) sõrme pööratud jäljed;
11) sõrme vajutusjäljed;
12) sõrmejälgede võtja andmed;
13) sõrmejälgede võtmise kuupäev ja koht;
14) peopesa ja kirjutaja-peopesa vajutusjäljed;
15) daktüloskopeeritava poolt täidetud andmeväljad: sünniaeg ja -koht, aadress, allkirjanäidis;
16) sõrmejälgede kaardi saatnud asutus;
17) sõrmejälgede võtmise põhjus.

(2) Sündmuskohalt võetud sõrmejälgede kohta kantakse kaartidelt registrisse:
1) sündmuskohalt, asitõendilt võetud sõrmejäljed;
2) sündmuskoha, asitõendi vaatluse kuupäev;
3) sündmuse kirjeldus;
4) menetlusasja number;
5) sõrmejälgede võtja andmed;
6) ekspertiisiakti või uuringu number ja kuupäev;
7) teatise number ja kuupäev;
8) objektide arv;
9) tõmmiste arv;
10) kõlblike sõrmejälgede arv;
11) kontrollitud kannatanute andmed;
12) kontrollitavate andmed;
13) AFIS (Automated Fingerprint Identification System) toimingute andmed;
14) avastatud kokkulangevused;
15) eksperdi nimi.

§ 6. Registrisse kantud andmete õiguslik režiim

Registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses.

3. peatükk
ANDMETE REGISTRISSE KANDMINE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§ 7. Registriandmete esitaja

Andmete registrile esitajad on:
1) «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 31 nimetatud uurimisasutused (sh nende hallatavad ja kohalikud asutused);
2) kohtuväline menetleja;
3) prokuratuur;
4) kohus;
5) vanglad;
6) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
7) Piirivalveamet.

§ 8. Andmete registrisse esitamine

Andmed esitatakse digitaalselt, kui on olemas vastava funktsionaalsusega AFIS klientseadmed, nende puudumisel aga paberkandjal.

§ 9. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

Alusdokumendid on:
1) sõrmejälgede kaart;
2) ekspertiisimäärus;
3) ekspertiisiakt;
4) teatis isikuandmete muutumise kohta;
5) sündmuskohalt leitud sõrmejälgede kaart.

§ 10. Andmete registrisse kandmine

(1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse kolme tööpäeva jooksul pärast §-s 9 nimetatud alusdokumentide saabumist.

(2) Registrikannete kohta säilitatakse registris:
1) kande number;
2) kande tegija nimi;
3) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
4) kande sisu.

§ 11. Registriandmete saajad

(1) Vastavalt «Politseiseaduse» § 5 lõikele 2 ei kuulu registris olevad andmed avalikustamisele.

(2) Registrist andmete saamise õigus on:
1) uurimisasutustel ja vanglatel neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 21.12.2007]

2) jälitus- või julgeolekuasutustel neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
3) kohtuvälisel menetlejal talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks;
4) menetleja õigustega isikul menetluses oleva kriminaalasjaga seonduva kohta;
5) kohtul ja prokuratuuril neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
6) Kodakondsus- ja Migratsiooniametil talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
7) Piirivalveametil talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
8) välisriigi ametnikul kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepingu alusel;
9) muudel isikutel enda kohta registris hoitavate andmetega tutvumiseks.

(3) „Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga” ühinenud riikide kontaktpunktid võivad registris teha automatiseeritud otsinguid või võrdlusi lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§ 12. Registriandmete väljastamine

(1) Volitatud töötleja väljastab registriandmeid vastavalt registriandmete saaja ekspertiisimääruses või taotluses nimetatud eesmärgile.

(2) Teistesse riikidesse võib andmeid saata Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

(3) Andmed väljastatakse ekspertiisiaktina või teatisena paberil või elektrooniliselt või mõlemal kujul kokkuleppel andmesaajaga. Akti või teatise teist eksemplari säilitab volitatud töötleja.

(4) Registri andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(5) Volitatud töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 13. Andmete töötlemine

(1) Andmete registris töötlemisel järgitakse „Avaliku teabe seaduses” ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

(2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile registriandmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 14. Andmete ristkasutus

Registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 «Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine».

§ 15. Turvameetmed registri pidamiseks

(1) Volitatud töötleja rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta registriandmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada registrisse kantud andmete terviklus ja käideldavuse nõuete täitmine.

(2) Töötajate ruumides viibimise ja külastajate vastuvõtu kord nähakse ette volitatud töötleja sisekorraeeskirjas.

(3) Registri töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ja turvaseadmetega varustatud ruumides, kuhu on sissepääs ainult selleks volitatud isikutel.

(4) Andmete sisestamise, salvestamise või päringute tegemise õigus määratakse kasutajagruppide kaupa.

(5) Volitatud töötleja ametnike õigused registri kasutamiseks määratakse ametijuhenditega. Õiguste piiresse jäämist kontrollitakse tarkvaraliselt. Andmeid selle kohta, kes ja millal registrit kasutas, säilitatakse tarkvaraliselt andmebaasi logifailidena, mida hoitakse kaks aastat ning mille säilitusaja lõppemisel salvestatud andmed kohe kustutatakse.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§ 16. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Kui andmete esitaja avastab, et on esitanud registrile ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama õiged andmed.

(3) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi andmete õigsuse kohta ning kontrollida esitatud andmete õigsust teiste andmekogude kaudu.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Registris ebaõigete andmete avastamisel on volitatud töötleja kohustatud teavitama sellest andmete esitajat ning parandama vead kolme tööpäeva jooksul õigete andmete teadasaamisest arvates.

(2) Kanderaamatusse paranduse tegemisel registreeritakse paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aeg ning paranduse tegemise aluseks olnud dokument. Volitatud töötleja säilitab õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle kinnitatud koopia.

§ 18. Andmete säilitamine

(1) Alusdokumente säilitatakse 75 aastat, misjärel need võidakse «Arhiiviseaduse» alusel üle viia vastavasse arhiivi või otsustada nende hävitamine.

(2) Registri alusdokumentide hävitamise kohta koostatakse protokoll, mida säilitatakse volitatud töötleja juures.

(3) Alusdokumente säilitatakse kartoteegis, toimikutes ja digitaalsel andmekandjal.

4. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 19. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon. Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja.

(2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isiku poolt määratud tähtajaks.

§ 20. Registri pidamise finantseerimine

(1) Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena volitatud töötleja eelarverealt.

(2) Registrisse andmete sisestamiseks vajalikke korralduslikke ja tehnilisi vahendeid finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena volitatud töötleja eelarverealt.

§ 21. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

 


/otsingu_soovitused.json