Teksti suurus:

Raasiku Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 1, 14

Raasiku Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 11.12.2007 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Raasiku Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ja sisekord ning lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2. Raamatukogu teenused

(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(2) Eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Raasiku Vallavalitsus. Paljundustööde tegemist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

(3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta. Interneti kasutamist  raamatukogus reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud internetitöökoha kasutamise eeskiri.

§ 3. Lugejaks registreerimine

(1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Lugeja kinnitab allkirjaga registreerimiskaardil raamatukogu kasutamise eeskirjadega tutvumist.

(2) Lugejapiletiks on isikutunnistus (ID-kaart).

(3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed: lugeja nimi; elukoht (postiaadress); telefon; elektronpostiaadress; lugejarühm ja isikukood. Vastavalt lugeja soovile väljastatakse kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta autoriseerida ennast internetileheküljel www.lugeja.ee

(4) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) nõusolekul.

(5) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutus õigus.

§ 4. Kojulaenutus

(1)   Laenutus registreeritakse lugejapileti esitamisel elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kontrollib kohapeal.

(2) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:

lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Raasiku vald;
see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(3) Tagatissumma alammäär on 50 krooni ning see ei tohi ületada laenutatud teavikute hinda. Tagatissumma kohta antakse lugejale kviitung. Laenutatud teavikute tagastamisel makstakse kviitungi alusel tagatissumma lugejale tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe aasta möödumisel valla eelarvesse.

(4) Teavikute tagastamistähtaeg on üldjuhul 21 päeva, perioodikal ja suure nõudlusega trükistel 7 päeva. Kojulaenutatud trükiste tagastamistähtaega võib pikendada, kui neile ei ole nõudlust.

(5) Kui teavik on välja laenutatud, pannakse lugeja tema soovil teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat.

(6) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

(7) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

§ 5. Lugeja õigused

(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

(2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

(3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6. Lugeja kohustused

(1) Kojulaenutamine toimub lugejapileti alusel.

(2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

(3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

(4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

(5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

(6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

(7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju ning järgima sisekorda.

§ 7. Lugeja vastutus

(1) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 50 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

(3) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Raasiku Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega  ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Raasiku Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks Täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.

(6) Raasiku Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

(7) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2, § 4 lõikes 3, § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad Raasiku valla eelarvesse.

§ 8. Sisekord

(1) Raamatukokku sisenedes tuleb esitada foto ja isikukoodiga isikuttõendav dokument

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

(3) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Keelatud on söömine, joomine, magamine, lärmi tekitamine, teenindusruumides mobiiltelefoni kasutamine.

(4) Silmnähtavalt määrdunud riietes lugejat ei teenindata.

(5) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeainet ja kergestisüttivaid aineid ning määrivaid või lehkavaid esemeid.

(6) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

(7) Raamatukogu ei vastuta kaasavõetud esemete eest.

(8) Käesoleva eeskirja  §-des 7 ja 8 toodud sätete rikkumise korral võib lugejalt raamatukogu kasutamise õiguse ajutiselt või alaliselt ära võtta. Pretensioonid teenindusküsimustes lahendab raamatukogu direktor.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 14.03.2000.a määrus nr 6 Raasiku Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a

Volikogu aseesimees Helle VAGA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json